نتایج جستجو

3635

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

364

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16034
 • دانلود: 

  7501
چکیده: 

nitrate is one of the major sources of nitrogen for the growth of plants. It is taken up by plant roots and transported to the leaves where it is reduced to nitrite in the. The main objective of this research was to investigate stimulatory effects of sodium nitrate, potassium nitrate, ammonia and urea on the production/generation of the nitrate reductase mRNA in Triticum aestivum plants. The plants were grown in standard nutrient solution for 21 days and then starved in a media without nitrate for seven days. Starved plants were stimulated with various concentrations of sodium nitrate, potassium nitrate, ammonia and urea, and the expression of nitrate reductase mRNA was analyzed by real-time PCR. Our results indicated that starvation caused significant decrease in the production of nitrate reductase mRNA in the plant leaf. Sodium and potassium nitrate were capable of restoring the production of nitrate mRNA in a dose-dependent manner, since 50 mM of each produced the highest level of the mRNA. The stimulatory effect of potassium nitrate was higher than sodium nitrate, while ammonia and urea did not show such activity. At low concentrations, sodium nitrate and potassium nitrate caused significant increase in the nitrate/nitrite mRNA production, whereas high concentrations of these salts suppressed the expression of this gene considerably.

آمار یکساله:  

بازدید 16034

دانلود 7501 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND AIM: nitrate IS ONE OF THE MOST PRESENTED POLLUTION IN INDUSTRIAL WASTE WATER. DENITRIFICATION, IS REDUCTION OF nitrate TO NITRITE AND SO ON. DENITRIFYING ABILITY HAS BEEN FOUND IN MICROORGANISMS BUT INTRODUCING A NEW STRAIN WHICH HAS HIGH EFFICIENCY IN DENITRIFICATION IS HIGHLY NECESSARY.METHODS: IN ORDER TO FIND DENITRIFYING BACTERIA SCREENING HAS BEEN PERFORMED FOR BACTERIA ISOLATED FROM DIFFERENT HYPERSALINE ENVIRONMENTS OF IRAN. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

حقیقی مریم | کافی محسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  53-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  270
 • دانلود: 

  42
چکیده: 

از آنجایی که در بین سبزیجات برگی کاهو از مهمترین منابع جذب کننده فلزات سنگین و نیترات می باشد لذا در این تحقیق سعی بر آن شده است که با استفاده از هومیک اسید جذب کادمیوم کاهش یافته و اثر این ماده آلی بر جذب و متابولیسم نیترات در کاهو پیگیری شود. از این رو آزمایشی در محیط کشت حاوی پیت/پرلیت طراحی شد و گیاهان با محلول هوگلند همراه با دو غلظت کادمیوم (2 و 4 میلی گرم در لیتر) و هومیک اسید (100 و 1000 میلی گرم در لیتر) آبیاری شد. نتایج نشان داد همراه با افزایش غلظت کادمیوم در محیط کشت، غلظت کادمیوم در برگ افزایش و میزان پروتئین و وزن تر برگ کاهش یافت. اما غلظتN ، P، نیترات و فعالیت نیترات ردوکتاز تفاوت معنی داری نداشتند. با افزایش غلظت هومیک اسید، وزن تر، غلظت نیتروژن و پروتئین و فعالیت نیترات ردوکتاز افزایش و غلظت کادمیوم برگ کاهش یافت. اثر استفاده همزمان هومیک اسید و کادمیوم نشان داد که هومیک اسید باعث کاهش جذب کادمیوم توسط گیاه و در نتیجه کاهش اثرات سمی آن بر تغییرات فیزیولوژیکی و وزن کاهو شد. همچنین استفاده هومیک اسید باعث تجمع نیترات در کاهو نشد. آزمایش های تکمیلی در آینده در سایر محیط های کشت برای توصیه استفاده از هومیک اسید در فرایند تولید کاهو در شرایط آلودگی به فلزات سنگین ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 270

دانلود 42 استناد 0 مرجع 19
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14420
 • دانلود: 

  5714
چکیده: 

With the increased usage of nitrate fertilizers, the removal of their stable ionic and water-soluble end products is a challenge for human health. Several physicochemical methods have been examined for nitrate removal of water, but biological treatments are mostly preferred due to a higher efficiency and lower cost. To remove nitrogen from water, we investigated the potential of nitrate-reducing halophilic and halotolerant bacteria. A total of 50 strains from different saline and hypersaline environments of Iran, including the Incheboron wetland, Aran-Bidgol salt-lake, and Urmia endorheic salt-lake, were screened for nitrate reductase production. Among investigated bacteria, 60% and 19% of strains obtained from Urmia lake, and Incheboron wetland produced nitrate reductases, respectively. The nitrate reductase coding genes narG, and napA were analyzed in all strains with confirmed nitrate-reducing capacity. The napA gene was successfully amplified from a gram-negative halophilic strain, and the narG gene was detected in ten halophilic strains. Among nitrate-reducing isolates with the narG gene expression, the Kocuria rosea strain R3A34 showed the highest nitrate reductase production level. This strain was selected to optimize for its denitrifying activity. Results showed that 32° C, pH 7. 0, NaCl 8% (w/v), and mannitol (as a carbon source) provide the optimal environmental conditions for the efficient production of nitrate reductase by the Kocuria rosea strain R3A34. As these are compatible with wastewaters conditions, this bacterium can be a proper candidate for bioremediation of wastewaters from nitrate pollutants.

آمار یکساله:  

بازدید 14420

دانلود 5714 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

اسفناج (Spinacia oleracea L. ) به عنوان یک سبزی غنی از آهن شناخته می شود اما به دلیل کاشت این گیاه در حاشیه شهرها و آبیاری با آب آلوده، نه تنها غنی از آهن نبوده بلکه تجمع نیترات نیز در آن دیده می شود. به نظر می رسد، باکتری های سودوموناس بتوانند با افزایش فعالیت نیترات ریداکتاز (NRA) در گیاه و تولید سیدروفور ضمن کاهش تجمع نیترات، سبب افزایش جذب آهن نیز بشوند. یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار، گیاه اسفناج با باکتری های سودوموناس(Pseudomonas fluorescensCha0، Pseudomonas putidaTabriz و شاهد بدون باکتری) تلقیح شده و با سه سطح نیتروژن صفر، 125 و 250 میلی گرم بر کیلوگرم خاک از منبع اوره، تیمار گردید. نتایج تجزیه آماری نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن از صفر به 250 میلی گرم بر کیلوگرم خاک، غلظت نیترات و آهن بخش هوایی به طور معنا داری افزایش یافت در حالی که فعالیت آنزیم در بخش هوایی تغییر معنا داری نداشت. با تلقیح باکتری ها فعالیت آنزیم در بخش هوایی به طور معناداری افزایش یافت و بیشترین NRA در گیاهان دارای گونه P. putida با حدود 51/180 درصد بیشتر از گیاهان بدون باکتری مشاهده شد. غلظت نیترات در تیمارهای دارای باکتری P. putida، 98/32 درصد نسبت به تیمارهای شاهد کاهش داشت. همچنین غلظت آهن در تیمارهای دارای P. putida و P. fluorescens به ترتیب معادل 40 و 85/26 درصد در بخش هوایی نسبت به شاهد افزایش داشت. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، بیشترین کاهش غلظت نیترات، بالاترین فعالیت آنزیم و غلظت آهن در بخش هوایی در حضور باکتری P. putida حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1237
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، میزان نیترات و رشد رویشی در توده های اسفناج ایرانی آزمایش در سال 90-89 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. دانهال های ده ژنوتیپ اسفناج با سه تیمار نیتروژن (محلول هوگلند تغییر یافته حاوی نیترات پتاسیم یک مولار به عنوان شاهد، محلول هوگلند تغییر یافته حاوی دو مولار نیترات پتاسیم و محلول هوگلند تغییر یافته حاوی سه مولار نیترات پتاسیم) تغذیه شدند. نتایج نشان دادند فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در بخش هوایی توده های گرگان و کرمان بیشتر از سایر توده ها بود. در بخش هوایی توده های تنکابن، زنجان-1، ساری-1، ساری-2 و خورآباد قم فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز کمتر از سایر توده ها بود. در ریشه تمام توده ها فعالیت نیترات ردوکتاز در تیمار شاهد (نیترات پتاسم یک مولار) و تیمار نیترات پتاسیم دو یا سه مولار تفاوت معنی داری داشت. تجمع نیترات در ریشه یا بخش هوایی گیاهان تمام توده ها پس از تیمار با غلظت های مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنی داری داشتند. در تیمار شاهد و یا تیمار 2 مولار نیترات پتاسیم، گیاهان توده های گرگان میزان تجمع نیترات بیشتری داشتند و پس از آن گیاهان توده های ساری-1 و ساری -2 تیمار شده با غلظت 3 مولار نیترات پتاسیم دارای بیشترین میزان نیترات در بخش هوایی بودند. به طور کلی می توان گفت افزایش نیتروژن به طور موثری متابولیسم نیترات در ریشه ها و بخش هوایی توده های اسفناج بومی ایران را تغییر داد. این تفاوت ها می تواند در گزینش یک توده اسفناج به عنوان یک ژنوتیپ کارآمد در متابولیسم نیترات مهم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1237

دانلود 87 استناد 0 مرجع 6
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  38
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  35-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1160
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

نیتروژن به عنوان یک عنصر ضروری برای گیاهان در نظر گرفته می شود و به میزان زیاد توسط گیاهان دریافت می گردد. مشخص شده مصرف کودهای حاوی نیتروژن اثرات سودمندی برای پسته و سایر درختان میوه دارد ولی اسیمیلاسیون نیتروژن در گونه های پسته (Pistacia)، شامل دریافت و احیا نیترات در پاسخ به تنش شوری مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این آزمایش، فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، اسیدهای آمینه کل، تجمع نیترات و یون های کلسیم و سدیم در دانهال های پسته پایه بادامی زرند (Pistacia vera L.) در پاسخ به تیمار کلرید سدیم (0، 75 و 150 میلی مولار) و نیترات کلسیم (0، 10 و 15 میلی مولار) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان دادند افزایش شوری موجب کاهش فعالیت نیترات ردوکتاز در برگ و تجمع نیترات، اسیدآمینه کل و یون کلسیم در برگ و ریشه دانهال های پسته اهلی گردید. در شرایط تنش کلرید سدیم، کاربرد نیترات کلسیم موجب افزایش معنی دار نیترات در برگ و ریشه و یا اسیدآمینه کل و فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در برگ های دانهالهای پسته اهلی گردید. همچنین، کاربرد نیترات کلسیم، موجب افزایش معنی دار نسبت اسیدآمینه کل در ریشه نسبت به برگ و کاهش نسبت سدیم به کلسیم در ریشه گردید. شوری اسیمیلاسیون نیترات در گیاه پسته اهلی (Pistacia vera) را تحت تاثیر قرار داد. هم چنین بر اساس نتایج نشان دهنده نقش موثر اسیدآمینه کل آزاد و یون های کلسیم در محافظت دانهالهای پسته اهلی در شرایط تنش شوری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1160

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

GOLD BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  197-216
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

AWASTHI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  201-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17356
 • دانلود: 

  9540
چکیده: 

Every organism has different potential to accumulate NO3- from the environment. nitrate reduction processes are perhaps most significant in maintaining water quality by alteration of nitrate to nitrite. A comparative study between the nitrate reductase NR activity of green and blue green algae in presence of heavy metals is being conducted to present a situation where nitrate reductase process may be affected in presence of heavy metals. Metals interacted negatively with the nitrate reductase activity of a blue green alga, Anacystis nidulans and green algae, Chlorella vulgaris in both free and immobilized state. The activity was more repressed in C. vulgaris in presence of Ni compared to Zn and Cd. However, Cd was more toxic to NR activity in A. nidulans (free state). Metal dependent variation between free and immobilized cells were found to be significant (P< 0.01) however, the concentration dependent pattern in the activity between free and immobilized state was non significant in both the test organisms. C.vulgaris is more efficient in conversion of nitrate to nitrite compared to A.nidulans in presence of heavy metals.

آمار یکساله:  

بازدید 17356

دانلود 9540 استناد 0 مرجع 4884
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  963-972
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  788
 • دانلود: 

  181
چکیده: 

بنگ دانه یکی از گیاهان دارویی غنی از الکالوئیدهای تروپان است. در این تحقیق تاثیر نیترات و آمونیوم در متابولیت ثانویه و سایر پارامترهای فیزیولوژیک، بررسی شد. نتایج به دست آمده نشان داد در شرایطی که هر دو یون نیترات و آمونیوم در محلول غذایی گیاه وجود داشته باشد به نحوی که غلظت آمونیوم کم تر از نیترات باشد افزایش وزن تر و خشک بخش هوایی و ریشه مشاهده می شود. اما با افزایش غلظت آمونیوم از رشد گیاه و پارامترهای ذکر شده کاسته می شود. نسبت ریشه به بخش هوایی با بالا رفتن غلظت آمونیوم به طور معنی داری کاهش یافت. با وجود آمونیوم در غلظت های کم به همراه نیترات فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز افزایش یافت اما با افزایش غلظت آمونیوم فعالیت آنزیم کاهش یافت. بیش ترین مقدار آلکالوئیدهای تروپان در شرایطی حاصل شد که هر دو یون در محلول غذایی وجود داشت و غلظت آمونیوم کم تر از نیترات بود.

آمار یکساله:  

بازدید 788

دانلود 181 استناد 0 مرجع 1
litScript