نتایج جستجو

10978

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1098

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

Biocontrol Sci

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  139-143
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4257
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4257

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  75-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16034
 • دانلود: 

  7501
چکیده: 

nitrate is one of the major sources of nitrogen for the growth of plants. It is taken up by plant roots and transported to the leaves where it is reduced to nitrite in the. The main objective of this research was to investigate stimulatory effects of sodium nitrate, potassium nitrate, ammonia and urea on the production/generation of the nitrate reductase mRNA in Triticum aestivum plants. The plants were grown in standard nutrient solution for 21 days and then starved in a media without nitrate for seven days. Starved plants were stimulated with various concentrations of sodium nitrate, potassium nitrate, ammonia and urea, and the expression of nitrate reductase mRNA was analyzed by real-time PCR. Our results indicated that starvation caused significant decrease in the production of nitrate reductase mRNA in the plant leaf. Sodium and potassium nitrate were capable of restoring the production of nitrate mRNA in a dose-dependent manner, since 50 mM of each produced the highest level of the mRNA. The stimulatory effect of potassium nitrate was higher than sodium nitrate, while ammonia and urea did not show such activity. At low concentrations, sodium nitrate and potassium nitrate caused significant increase in the nitrate/nitrite mRNA production, whereas high concentrations of these salts suppressed the expression of this gene considerably.

آمار یکساله:  

بازدید 16034

دانلود 7501 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DUAN W. | SHI Y. | ZHAO J. | ZHANG Y. | YU ZH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  237-256
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18960
 • دانلود: 

  15704
چکیده: 

A field experiment was conducted to examine the effects of different depths of nitrogen (N) fertiliser placements on N accumulation, remobilisation and NO3--N content in soil of rainfed wheat. nitrogen was applied on the surface (D1) and in the 10 cm (D2), 20 cm (D3) and 30 cm (D4) soil layers from 2010 to 2012. Compared with D1 and D2, D3 and D4 treatments obtained significant higher N distribution amounts in grain and N accumulation amounts at maturity. D3 and D4 treatments increased the N accumulation amount of vegetative organs at anthesis and at maturity. D3 treatment resulted in significantly higher N translocation amounts from vegetative organs to grains compared with D1 and D2 treatments and had no significant difference with D4 treatment. Compared with the D1 and D2, D3 and D4 treatments obtained significant higher NO3--N contents in the 20 cm to 120 cm soil layer at anthesis from 2011 to 2012. However, D3 treatment showed no significant differences with D1 and D2 treatments at maturity in terms of the NO3--N contents in the 40 cm to 100 cm soil layer. D4 treatment produced the highest NO3--N contents in the 40 cm to 140 cm soil layer. Grain yield, N uptake efficiency, apparent N recovery efficiency, N agronomic efficiency and N partial factor productivity were significantly increased by D3 and D4 treatments. These results suggest that the D3 treatment facilitates the best wheat production and highest efficiency among all treatments.

آمار یکساله:  

بازدید 18960

دانلود 15704 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  339-350
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  868
 • دانلود: 

  281
چکیده: 

در چند دهه اخیر آلودگی نیترات آب زیرزمینی به یک مسئله زیست محیطی جهانی تبدیل شده است. مطالعات اخیر نشان داده است که ایزوتوپ های نیتروژن و اکسیژن ملکول نیترات را می توان برای ردیابی دینامیک نیتروژن شامل شناسایی منشآ نیترات و فرآیندهای تحول نیتروژن به کار برد. در این مطالعه، جهت شناسایی منشا آلودگی نیترات و فرآیندهای تحول نیتروژن ناشی از فعالیت های انسانی در آبخوان ورامین، نسبت ایزوتوپ های پایدار (δ D-H2O و 15N-NO3، δ 18O-NO3) نمونه های آب های زیرزمینی آبخوان ورامین در جنوب شرق تهران، تعیین شده است. این روش بر اساس این واقعیت است که نیترات منشا گرفته از منابع مختلف، ترکیبات ایزوتوپی متفاوتی را نشان می دهد. علاوه بر این δ 18O-NO3 جهت شناسایی نیترات منشا اتمسفری و همچنین فرایندهای تحول نیتروژن مفید است. تغییرات غلظت نیترات آب زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه از mg/l 4/0 تا mg/l 59/79 با مقدار میانگین mg/l 14/25 بود. ترکیبات ایزوتوپی نیتروژن و اکسیژن نیترات در ترکیب با تجزیه و تحلیل پارامترهای هیدورشیمیایی، حداقل دو منبع عمده آلودگی نیترات در منابع آب زیرزمینی دشت ورامین را نشان می دهد. این منابع شامل فاضلاب های انسانی و کودهای حیوانی و نیتروژن آلی خاک است که شایع ترین منبع آلودگی نیترات در دشت ورامین، فاضلاب می باشد. عمده ترین فرآیندهای تحول نیتروژن در این دشت نیتریت زدایی (Denitrification) به طور خاص در غرب و جنوب غرب و نیتریت زایی (Nitrification) بیشتر در بخش مرکزی آبخوان می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 868

دانلود 281 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

NOSHADI M. | ZAMANI N. | AMIN S. | GHASEMI Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  1 (61)
 • صفحات: 

  53-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19191
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

To avoid water and environmental pollution, the wastewater should be treated and reused. Novel methods of water and wastewater treatment are offered in environmental biotechnology using single cell organisms like micro algae. Since the removal of any contaminant is harmonized to its sanitary and environmental significance, nutrients removal has a specific concern due to emerge of eutriphication in water resources. The aim of this research is to study the behavior of micro algae in removal of nitrate- nitrogen and orthophosphate from municipal waste water. To find a strain which has a higher removal rate of NO3- -N and PO43- -P, 10 strain of micro algae were immobilized in sodium alginate gel and then inoculate in wastewater samples of Shiraz wastewater treatment plant for 12 days. The results show that Chlamydomonas sp. had removed 82.4% of nitrate- nitrogen and 71.9% of orthophosphate from wastewater and had the higher removal rate amongst other species. Likewise, Chlorella vulgaris had the highest oxygenation capacity. According to high growth rate and protein contents of micro algae, the biomass can be used in industries, agriculture, pharmaceutical and food industry.

آمار یکساله:  

بازدید 19191

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  25-41
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  51
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

اسفناج (Spinacia oleracea L. ) به عنوان یک سبزی غنی از آهن شناخته می شود اما به دلیل کاشت این گیاه در حاشیه شهرها و آبیاری با آب آلوده، نه تنها غنی از آهن نبوده بلکه تجمع نیترات نیز در آن دیده می شود. به نظر می رسد، باکتری های سودوموناس بتوانند با افزایش فعالیت نیترات ریداکتاز (NRA) در گیاه و تولید سیدروفور ضمن کاهش تجمع نیترات، سبب افزایش جذب آهن نیز بشوند. یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور و سه تکرار، گیاه اسفناج با باکتری های سودوموناس(Pseudomonas fluorescensCha0، Pseudomonas putidaTabriz و شاهد بدون باکتری) تلقیح شده و با سه سطح نیتروژن صفر، 125 و 250 میلی گرم بر کیلوگرم خاک از منبع اوره، تیمار گردید. نتایج تجزیه آماری نشان داد که با افزایش سطوح نیتروژن از صفر به 250 میلی گرم بر کیلوگرم خاک، غلظت نیترات و آهن بخش هوایی به طور معنا داری افزایش یافت در حالی که فعالیت آنزیم در بخش هوایی تغییر معنا داری نداشت. با تلقیح باکتری ها فعالیت آنزیم در بخش هوایی به طور معناداری افزایش یافت و بیشترین NRA در گیاهان دارای گونه P. putida با حدود 51/180 درصد بیشتر از گیاهان بدون باکتری مشاهده شد. غلظت نیترات در تیمارهای دارای باکتری P. putida، 98/32 درصد نسبت به تیمارهای شاهد کاهش داشت. همچنین غلظت آهن در تیمارهای دارای P. putida و P. fluorescens به ترتیب معادل 40 و 85/26 درصد در بخش هوایی نسبت به شاهد افزایش داشت. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، بیشترین کاهش غلظت نیترات، بالاترین فعالیت آنزیم و غلظت آهن در بخش هوایی در حضور باکتری P. putida حاصل شد.

آمار یکساله:  

بازدید 51

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  107-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1237
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف نیتروژن بر فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز، میزان نیترات و رشد رویشی در توده های اسفناج ایرانی آزمایش در سال 90-89 به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز انجام گردید. دانهال های ده ژنوتیپ اسفناج با سه تیمار نیتروژن (محلول هوگلند تغییر یافته حاوی نیترات پتاسیم یک مولار به عنوان شاهد، محلول هوگلند تغییر یافته حاوی دو مولار نیترات پتاسیم و محلول هوگلند تغییر یافته حاوی سه مولار نیترات پتاسیم) تغذیه شدند. نتایج نشان دادند فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز در بخش هوایی توده های گرگان و کرمان بیشتر از سایر توده ها بود. در بخش هوایی توده های تنکابن، زنجان-1، ساری-1، ساری-2 و خورآباد قم فعالیت آنزیم نیترات ردوکتاز کمتر از سایر توده ها بود. در ریشه تمام توده ها فعالیت نیترات ردوکتاز در تیمار شاهد (نیترات پتاسم یک مولار) و تیمار نیترات پتاسیم دو یا سه مولار تفاوت معنی داری داشت. تجمع نیترات در ریشه یا بخش هوایی گیاهان تمام توده ها پس از تیمار با غلظت های مختلف نیترات پتاسیم تفاوت معنی داری داشتند. در تیمار شاهد و یا تیمار 2 مولار نیترات پتاسیم، گیاهان توده های گرگان میزان تجمع نیترات بیشتری داشتند و پس از آن گیاهان توده های ساری-1 و ساری -2 تیمار شده با غلظت 3 مولار نیترات پتاسیم دارای بیشترین میزان نیترات در بخش هوایی بودند. به طور کلی می توان گفت افزایش نیتروژن به طور موثری متابولیسم نیترات در ریشه ها و بخش هوایی توده های اسفناج بومی ایران را تغییر داد. این تفاوت ها می تواند در گزینش یک توده اسفناج به عنوان یک ژنوتیپ کارآمد در متابولیسم نیترات مهم باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1237

دانلود 87 استناد 0 مرجع 6
نویسندگان: 

FAN Z.H. | ZHANG H.N. | XU X. | LIU B. | ZHANG D.D. | YU X.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  985-994
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26549
 • دانلود: 

  43262
چکیده: 

Dissolved organic nitrogen (DON) can react with disinfectants to produce numerous disinfection byproducts (DBPs), particularly nitrogen-containing DBPs (N-DBPs), and produce serious adverse effects on public health. Widely used biological processes in drinking water treatment can increase DON in effluents, and enhance these ill effects. This study investigated DON in a full-scale two-stage ozonation-biological activated carbon (O3-BAC) filtration system. DON concentrations generally increased as media depth increased. There was an ebb and flow pattern between DON and NO3-_N along the media depth in the absence of NH4+_N and NO2-_N. This suggests that NO3-_N is the nitrogen source for DON. Ozonation and nutrient availability significantly impacted microbial biomass and microbial activity. Microbial biomass and microbial activity were both very important to DON formation as they affected the release of soluble microbial products (SMPs). Typical SMPs such as tyrosine/tryptophan amino acids and proteins were found to be formed during biofiltration, and this formation correlated well with DON from the same sampling ports. In order to balance the mass difference between the increased DON and disappeared NO3-_N, a hypothesis on the generation and consumption equilibrium of DON and NO3-_N was posited. This hypothesis involves the existence of nitrogen in the influent, effluent, and backwashing water, and the synthesis of said nitrogen by microorganisms.

آمار یکساله:  

بازدید 26549

دانلود 43262 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

خراسانی علی | بستانی امیر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  43
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  511-527
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  50
چکیده: 

به منظور بررسی تاثیر سیستم آبیاری و سطح کود نیتروژن بر الگوی توزیع نیترات در اعماق خاک، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی، به صورت کرت های دو بار خرد شده در سه تکرار در مزرعه پژوهشکده کشاورزی هسته-ای تحت کشت گوجه فرنگی انجام شد. سیستم های آبیاری جویچه ای و قطره ای (فاکتور اصلی)، تیمار کودی (100 و 200 Kg ha-1) از منبع کود اوره (فاکتور فرعی اول) و عمق نمونه برداری( 15، 30 و60 سانتی متر)، (فاکتور فرعی دوم) بودند. جهت ردیابی نیتروژن، از کود اوره نشاندار استفاده شد. سه عصاره گیر در اعماق 15، 30 و 60 سانتیمتر در کرتچه ایزوتوپی نصب و عصاره گیری صورت گرفت. غلظت نیترات محلول خاک توسط دستگاه اسپکتروفتومتر و نسبت ایزوتوپی نیتروژن-15 به نیتروژن-14، توسط دستگاه اسپکترومتر جرمی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد مقدار نیترات در سیستم کودآبیاری قطره ای و آبیاری جویچه ای در سطح کود 100 کیلوگرم در هکتار و عمق 60 سانتی متر به ترتیب 73/1 و 90/44 میلی گرم در لیتر بود. از مجموع نیتروژن نیتراتی موجود در لایه 60-0 سانتی متر در سیستم کودآبیاری قطره ای(62، 29 و 9 درصد) و آبیاری جویچه ای(10، 34 و 56 درصد)، به ترتیب در اعماق 15، 30 و 60 سانتی متر مشاهده شد. داده های نیتروژن-15 نشان داد که از مجموع نیتروژن نیتراتی در سیستم کودآبیاری قطره ای (20 و 80 درصد) و آبیاری جویچه ای، (77 و 23 درصد) به ترتیب از منبع کود نشاندار نیتروژن-15 و منبع خاک بود. سیستم کودآبیاری قطره ای و سطح کودی 100 کیلوگرم نیتروژن در هکتار، به عنوان بهترین روش آبیاری و بهترین سطح کودی مناسب از جهت کاهش تلفات آبشویی نیترات در شرایط این تحقیق بود.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 50 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  271-278
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  162
 • دانلود: 

  27
چکیده: 

به منظور تعیین مقدار بهینه آب و کود نیتروژن بر عملکرد ذرت و چگونگی حرکت نیترات در خاک، آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد اجرا شد. آب در سه سطح (50، 75 و 100 درصد نیاز آبی گیاه) و کود نیتروژن نیز در سه سطح (150 Kg ha-1، 225 و 300) بصورت کود آبیاری در سه تقسیط مساوی قبل از کاشت، مرحله 8-6 برگی و قبل از گلدهی اعمال گردید. نتایج نشان می دهد که تامین 100 درصد نیاز آبی، با مقدار آب مصرفی 932 mm و بهره وری 0.75 kg m-3، نسبت به دو تیمار دیگر اختلاف معنی داری دارد. همچنین غلظت نیترات در لایه 0-30 cm خاک در سطوح مختلف کود نیتروژن بصورت معنی داری بیش از لایه های دیگر می باشد. انتقال نیترات به لایه های پایین تر از 60cm در حالت آبیاری برنامه ریزی شده و شرایط بافت سنگین و اقلیم شمال استان خوزستان در هیچ یک از سطوح و مراحل کود آبیاری مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 162

دانلود 27 استناد 0 مرجع 0
litScript