نتایج جستجو

2108

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

211

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2021
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  35
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  1458
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 1458 استناد 35 مرجع 0
نویسنده: 

MANSOURI TEHRANI HAJAR ALSADAT

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  2520
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

THE SEEDS OF nigella sativa, COMMONLY KNOWN AS BLACK SEED OR BLACK CUMIN, ARE USED IN FOLK (HERBAL) MEDICINE ALL OVER THE WORLD FOR THE TREATMENT AND PREVENTION OF A NUMBER OF DISEASES AND CONDITIONS THAT INCLUDE ASTHMA, DIARRHOEA AND DYSLIPIDAEMIA....

آمار یکساله:  

بازدید 2520

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10634
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Introduction: key roles in learning, memory and attention in humans is long, so that people are constantly seeking ways Which strengthens memory and reduce its deficit to pull up The effects of nigella sativa extract on learning and memory in adult male rats was studied.Material and METHODS: This was an experimental study. For this 40 sar purpose, adult male Wistar rats weighing 220-180 g were divided into 5 groups of 8 And control groups, control). (The control group received nothing, 1/.0 ad lib controls ml normal saline gavage, is administered). Experimental groups 1, 2 3 daily doses of 100, 200 and 400 mg kg body weight extract of nigella 17 days of receiving And then after 12 day get started learning extracts and extract operation is performed simultaneously with training and probe trial on day 18 without prescription extract is Barnes Maze taken from animals. The study was time delay for the purpose of this to evaluate the error number..Rresults: The results of this study showed that nigella sativa significantly compared to the control groups Thereby increasing the learning and spatial memory.: (P<0.05). Conclusions: The results demonstrated that administration of nigella sativa seed extract, oleic acid and linoleic acid antioxidant inflammation due to spatial memory is enhanced.

آمار یکساله:  

بازدید 10634

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  31-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  285
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی و کمپوست بر خصوصیات کمی و کیفی گیاه دارویی سیاهدانه آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1391 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل (سد سیستان) اجرا شد.تیمارها شامل آبیاری به عنوان عامل اصلی در سه سطح: 1- شاهد (عدم تنش) با دور آبیاری هرشش روز، 2- تنش ملایم خشکی با دور آبیاری هرنه روز و 3- تنش شدید خشکی با دور آبیاری هر 12 روز یکبار و عامل فرعی نیز سطوح کمپوست زبالهشهری که شامل: عدم کاربرد کمپوست (شاهد)، کمپوست به میزان 10، 20 و 30 تن در هکتار. نتایج نشان داد که تنشخشکی تاثیر معنی داری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه، پرولین و کلروفیل a گیاه سیاهدانه داشت، به طوریکه عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و کلروفیل a با افزایش تنش کاسته شد.ولی با افزایش تنش برمیزان پرولین برگ سیاهدانه افزوده گردید. افزایش سطوح کمپوست باعث فزونی در صفات عملکردبیولوژیک، عملکرددانه، درصداسانس، پرولین، کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنوئید گردید. بر همکنش تیمارها در صفات کلروفیل a، کلروفیل b، کلروفیل کل و کارتنوئید معنی دار گردید مطابق نتایج بدست آمده کاربرد 30 تن در هکتار از کمپوست زباله شهری و آبیاری هر 6 روزیکبار، به دلیل تولید عملکرد دانه و درصد اسانس بیشتر در شرایط آب و هوایی زابل مناسب به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 285

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  1(پیاپی 27)
 • صفحات: 

  75-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  1581
 • دانلود: 

  474
چکیده: 

شوری آب و خاک از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از کشور ما را نیز در بر می گیرد. ارزیابی تحمل به شوری گیاهان دارویی به منظور کشت در مناطق شور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. آزمایشی به منظور بررسی اثر شوری بر گیاه دارویی سیاهدانه (nigella sativa) در شرایط هیدرپونیک در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در مرحله جوانه زنی و سه تکرار در مرحله گیاهچه انجام شد. ژنوتیپ مورد بررسی سیاهدانه مشهد و سطوح شوری اعمال شده شامل غلظت های صفر (شاهد)، 50، 100، 150 و 200 میلی مولار کلرید سدیم بودند. نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش تنش شوری، درصد جوانه زنی، شاخص بنیه بذر، طول ریشه، طول ساقه، وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، نسبت اندام هوایی به ریشه و بیوماس در سیاهدانه به صورت معنی داری کاهش یافت. بر اساس نتایج آزمایش، گیاه سیاهدانه از نظر تحمل به شوری در مرحله گیاهچه نسبت به مرحله جوانه زنی، برتری نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1581

دانلود 474 استناد 8 مرجع 2
نویسندگان: 

BEHESHTI FARIMAH | KHAZAEI MAJID | HOSSEINI MAHMOUD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  124-141
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31432
 • دانلود: 

  15124
چکیده: 

nigella sativa (NS) (Ranunculaceae family) is generally utilized as a therapeutic plant all over the world. The seeds of the plant have a long history of use in different frameworks of medicines and food. In Islamic literature, it is considered as one of the greatest forms of therapeutics. It has been widely used to treat nervous system diseases such as memory impairment, epilepsy, neurotoxicity, pain, etc. Additionally, this is uncovered that the majority of therapeutic properties of this plant are due to the presence of thymoquinone (TQ) which is a major bioactive component of the essential oil. Pharmacological studies have been done to evaluate the effects of NS on the central nervous system (CNS). The present review is an effort to provide a detailed scientific literature survey about pharmacological activities of the plant on nervous system. Our literature review showed that NS and its components can be considered as promising agents in the treatment of nervous system disorders.

آمار یکساله:  

بازدید 31432

دانلود 15124 استناد 0 مرجع 2664
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  40
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  839-847
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4379
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4379

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  134
 • صفحات: 

  430-442
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1028
 • دانلود: 

  293
چکیده: 

سابقه و هدف: در سال های اخیر نقش سیاه دانه در پیشگیری و درمان عوامل تشکیل دهنده سندرم متابولیک مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از مطالعه مروری سیستماتیک حاضر، بررسی اثر سیاه دانه بر عوامل تشکیل دهنده سندرم متابولیک می باشد.مواد و روش ها: با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Pubmed، Science direct، Google scholar، SID، Iranmedex، Scopus و استفاده از کلید واژه«nigella sativa»، «Timokinon»، «Type 2 diabetes»، «Insulin resistance»، «blood glucose»، «Lipid profile»، «Metabolic syndrome»، «body weight»، «Inflammation» و «antioxidant»، مقالات چاپ شده به زبان های فارسی و انگلیسی تا آگوست 2014 جمع آوری شدند.یافته ها: مداخله با اشکال مختلف سیاه دانه سبب بهبود مقاومت به انسولین،کاهش قند خون، کاهش HbA1c، افزایش تولید انسولین، کاهش گلوکونئوژنز کبدی و کاهش جذب گلوکز روده ای می شود. سیاه دانه پروفایل لیپیدی سرم را نیز بهبود می دهد. این ماده مغذی سبب بهبود وضعیت التهابی (از طریق کاهش سایتوکین های التهابی و افزایش انواع ضد التهابی آن، مهار فاکتور NF-KB و نیتریک اکسید) و استرس اکسیداتیو (ازطریق افزایش فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی و کاهش رادیکال های آزادی هم چون مالون دی آلدهید) در بیماری دیابت می شود. هم چنین سیاه دانه از طریق بهبود شاخص های تن سنجی، سبب تعدیل سندرم متابولیک مرتبط با دیابت نوع 2 می گردد.استنتاج: مصرف سیاه دانه اثرات مفیدی در کنترل عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی مانند اختلالات چربی خون، شاخص های التهابی و استرس اکسیداتیو دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 1028

دانلود 293 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  2205
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND: ASTHMA IS A COMMON DISEASE IMPOSING A HIGH SOCIAL AND ECONOMIC BURDEN. DIFFERENT TREATMENTS ARE USED INCLUDING CHEMICAL AND HERBAL DRUGS. nigella sativa OIL (NSO) IS AN IMPORTANT MEDICINAL HERB. IT IS USED IN FOLK MEDICINE AS A THERAPY FOR MANY DISEASES SUCH AS BRONCHIAL AND ALLERGIC ASTHMA. HEREIN, WE AIMED AT INVESTIGATING THE EFFECTS OF nigella sativa OIL (NSO) IN ALLERGIC ASTHMA...

آمار یکساله:  

بازدید 2205

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4 (ویژه نامه طب تکمیلی)
 • صفحات: 

  21-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  833
 • دانلود: 

  910
چکیده: 

زمینه و هدف: تعداد زیادی از گیاهان دارویی دارای آنتی اکسیدان های طبیعی هستند که سیستم های طبیعی را از استرس اکسیداتیو محافظت می کنند. لذا این مطالعه با هدف بررسی خاصیت آنتی استرس اکسیداتیو سیاه دانه انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه نیمه تجربی 64 نفر از افراد سالم به مدت دو هفته روزانه 3 گرم سیاه دانه مصرف کردند. نمونه های خون قبل و بعد از مداخله جهت اندازه گیری سطوح پراکسیداسیون لیپیدی و گروه های تام تیول گرفته شد. داده ها با کمک آزمون های آماری t،t  زوجی و همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: کاهش معنی دار در پراکسیداسیون لیپیدی بعد از مصرف (6.74±5.65) نسبت به قبل از مصرف (9.48±5.8) (P=0.008) و افزایش معنی دار در گروه های تام تیول بعد از مصرف (0.38±0.2) نسبت به قبل از مصرف (0.26±0.17) (P<0.001) را نشان داد.نتیجه گیری: نتیجه این مطالعه نشان داد که سیاه دانه دارای فعالیت آنتی اکسیدانی است و موجب کاهش استرس اکسیداتیو می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 833

دانلود 910 استناد 0 مرجع 0
litScript