نتایج جستجو

1838

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

184

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  113-118
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1739
 • دانلود: 

  224
چکیده: 

مقدمه: با پیشرفت در مراقبت های دوران بارداری و نوزادی و شیوع بالای دیسترس تنفسی در نوزادان نارس که در اغلب موارد منجر به انتوباسیون داخل تراشه می شود، شیوع عفونت های وابسته به ونتیلاتور در حال افزایش است. تشخیص و درمان سریع و صحیح این عفونت ها از عوارض ریوی، هزینه ناشی از بستری طولانی و مصرف دارو و در نهایت مرگ و میر نوزادان می کاهد.هدف: ارزیابی باکتریولوژیک کشت های تراشه نوزادان انتوبه شده در NICU بیمارستان 22 بهمن مشهد طی سال های 86-1385.مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی بوده و روش نمونه گیری آسان و مبتنی بر هدف است. جمعیت مورد مطالعه نوزادان انتوبه شده به علت دیسترس تنفسی، در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان 22 بهمن مشهد طی سال های 86-1385 بود. از این نوزادان کشت باکتریولوژیک لوله تراشه هنگام تعویض یا خروج آن به روش استریل انجام و آنتی بیوگرام تهیه گردید. هم چنین نتایج کشت خون، تعداد لوله های انتوبه تعویض شده، مدت لوله گذاری و تعداد ساکشن کردن های لوله ها نیز یادداشت شد. بعد از گردآوری داده ها، پرسش نامه ها تکمیل و یافته ها از نظر آماری با نرم افزار SPSS و آزمون فیشر و مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: از میان 100 نوزاد مورد مطالعه 34 مورد کشت لوله تراشه مثبت وجود داشت. شایع ترین جرم های کشت شده به ترتیب استافیلوکک کوآگولاز مثبت (30%)، استافیلوکک کواگولاز منفی (23%) و (%23) E.Coli بود. کشت خون در 6 درصد این نوزادان مثبت بود. 40 درصد نوزادانی که کشت مثبت داشتند 12-10 بار در روز ساکشن شده بودند. 60 درصد نوزادان کشت مثبت 5-3 روز انتوبه بودند و 50 درصد نوزادان کشت مثبت 5-3 مرتبه تعویض لوله در مدت بستری داشتند.نتیجه گیری: با ساکشن کردن های استریل و مکرر و کاهش دادن مدت لوله گذاری و تعداد تعویض لوله ها، کلونیزاسیون ارگانیسم ها در تراشه کاسته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1739

دانلود 224 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  687-696
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  79
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 79 استناد 0 مرجع 20
نویسندگان: 

WEISENFELD N.I. | MEWES A.U.J. | WARFIELD S.K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  766-769
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9855
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9855

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

SULTAN C. | PARIS F. | JEANDEL C. | LUMBROSO S. | GALIFER R.B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2888
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2888

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HASAN ZADEH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  50-50
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22127
 • دانلود: 

  12364
چکیده: 

A case of alloimmune thrombocytopenia in a male newborn who presented with cutaneous petechiae and purpura is reported. He had isolated thrombocytopenia and good general condition. The platelet antigenic study of the parents was compatible with the diagnosis. Other investigations were normal. Platelet level reached to normal after treatment with intravenous immunoglobulin G (IVIG). Review of literature revealed that incidence of this disorder is one in 4000-5000 live births.

آمار یکساله:  

بازدید 22127

دانلود 12364 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUYUKGEBIZ A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  SUPPL 1
 • صفحات: 

  8-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4262
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4262

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  25
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

Introduction: Scimitar syndrome is a rare congenital condition that is usually presented in two major types, the infantile type as a severe condition with a poor outcome (median age: 2 months) and the adult type with a better condition and good outcome. It also has a wide spectrum of clinical presentations, from being asymptomatic in the adult type to cardiac and respiratory failure and pulmonary hypertension in the infantile type. Case Presentation: In this case report, we present a 43-day-old female case referred to Taleghani Children Hospital, Gorgan, Iran, with respiratory symptoms. In a physical examination, the case had a grade II/VI murmur, dextrocardia, and respiratory distress. In evaluations, the patient had severe stenosis proximal to the left common carotid artery after its origin. The heart and mediastinum were displaced to the right side, and the thoracic aorta was normal in size and orientation. bovine type of supra-aortic arch branches in the left-sided aortic arch, hypoplasia of the right upper lobe with severe hypoplasia of the right lower lobe were seen as well. There was sequestration adjacent to the right lower lobe with a dual feeder artery directly from the abdominal aorta and celiac branch and dual draining veins. Partial anomalous pulmonary venous connection was detected in the neck, and mediastinal computed tomography (CT) angiography with reconstructed views. . Bronchoscopy revealed right main bronchus hypoplasia and right lower lobe hypoplasia. Then, with the help of angiography, scimitar syndrome diagnosis was confirmed for the patient. Conclusions: Although scimitar syndrome is an uncommon condition, it has serious complications and poor outcomes in some patients. It is necessary to be aware of this rare congenital condition and use helpful methods, such as CT angiography and angiography, to confirm the diagnosis.

آمار یکساله:  

بازدید 25

دانلود 24 استناد 0 مرجع 66
نویسندگان: 

آموزگار ژاله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  1 (200)
 • صفحات: 

  129-132
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  278
 • دانلود: 

  124
چکیده: 

پس از زاده شدن رستم با آن کیفیت خاص که در شاهنامه آمده است، پیکرکی (عروسکی) از نوزاد از پرنیان درست می کنند و بر چهره او نقش ناهید و مهر می نگارند، بر بازوانش اژدهایی تصویر می کنند و به دست او چیزی همانند چنگال شیر می دهند. عروسک را بر سمندی می نشانند و برای زال به زابلستان می فرستند. درست نظیر این پیکرک، بنا بر روایت گرشاسپ نامه هنگام زاده شدن سام از پرند درست می کنند و او را بر اسبی می نشانند و به حضور گرشاسب می فرستند. پرسش این است که آیا رساندن خبر زاده شدن نواده بزرگان و به خصوص پهلوانان الزاما با فرستادن پیکرک نوزاد صورت می گرفته است؟ چرا در این مورد از نگارگری بهره نمی جستند؟ در این مقاله کوتاه این دو پرسش مهم مطرح شده تا پژوهشگران برای آن پاسخی درخور بیابند.

آمار یکساله:  

بازدید 278

دانلود 124 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  142
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  215-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  751
 • دانلود: 

  354
چکیده: 

مقدمه: نارسایی حاد کلیه یک اختلال شایع در نوزادان بستری در مرکز مراقبت های ویژه می باشد. در بیشتر نوزادان نارسایی کلیه با عوامل مستعد کننده ای مثل سپسیس، نارسایی قلبی، آسفیکسی پری ناتال و نارس بودن همراهی دارد. شیوع نارسایی کلیه در نوزادان نسبتا بالا بوده و عدم تشخیص و درمان به موقع آن نوزادان را در آینده با عوارض جبران ناپذیری مواجه می سازد.هدف: هدف از این مطالعه بررسی شیوع و علل نارسایی حاد کلیه در نوزادان بستری در بخش مراقبت های ویژه است تا با شناخت عوامل خطرساز، از بروز و پیشرفت نارسایی کلیه کاسته شود.مواد و روش ها: در این مطالعه پرونده 2400 نوزاد بستری در بخش مراقبت های ویژه نوزادان بیمارستان 22 بهمن مشهد در طی 5 سال بررسی گردید. از این تعداد 50 نوزاد معیارهای نارسایی حاد کلیه را دارا بودند. میزان کراتینین سرم نوزادان و حجم ادرار آن ها با اعداد استاندارد مقایسه گردید و در انتها نتایج توسط نرم افزارهای آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 0.05≥P معنی دار تلقی گردید.نتایج: در این مطالعه شیوع نارسایی حاد کلیه 2.1 درصد بوده است. شیوع نارسایی کلیه در نوزادان پسر 2.3 درصد و در نوزادان دختر 1.8 درصد بوده است. اختلاف از نظر آماری معنی دار نبوده است (0.093=P). از بین 50 نوزاد مورد مطالعه که مبتلا به نارسایی حاد کلیه بودند، 18 نوزاد نارسایی کلیه درونزاد (36%)، 31 نوزاد مبتلا به نارسایی پیش کلیوی (62%) و 1 نوزاد دچار نارسایی کلیه از نوع انسدادی (2%) بودند. در این مطالعه شایع ترین علل نارسایی حاد کلیه به ترتیب دهیدراتاسیون (28%)، سندرم زجر تنفسی نوزادی (18%)، ایکتر و خوب شیر نخوردن (16%)، آسفیکسی (16%) و عفونت (14%) بوده است.نتیجه گیری: نارسایی پیش کلیوی ناشی از کم آبی و خوب شیر نخوردن شایع ترین علت نارسایی حاد کلیه در نوزادان است.

آمار یکساله:  

بازدید 751

دانلود 354 استناد 0 مرجع 0
litScript