نتایج جستجو

182

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

19

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

سلول و بافت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  481-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1157
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

هدف: هدف از این مطالعه جداسازی سلول های میکروگلیا از مغز نوزاد موش صحرائی، فعال کردن آن ها با لیپوپلی ساکارید (LPS) و بررسی اثر فاکتورهای التهابی تولیدی توسط سلول های مزبور، روی سلول های نورونی دوپامین ساز می باشد.مواد و روش ها: سلول های مخلوط گلیال از مغز نوزادان موش صحرایی 1 تا 3 روزه، تهیه و سپس سلول های میکروگلیا از آن ها جدا شدند. پس از تیمار میکروگلیا با LPS محیط مشروط آن ها جمع آوری شد. سلول های نورونی دوپامین ساز رده SH-SY5Y در پلیت های 96 خانه ای کشت داده شدند تا با محیط مشروط مزبور تیمار گردند. میزان بقا و مرگ نورون ها با تست های MTT و آپوپتوزیس ارزیابی شد و داده ها آنالیز آماری شدند.نتایج: سلول های مخلوط گلیال پس از گذشت 10 الی 13 روز شامل مخلوطی از سه نوع سلول آستروگلیا، الیگودندروسیت و میکروگلیا بودند. میکروگلیاها به صورت شناور و نیمه چسبیده در سطح قرار داشتند. این سلول ها 24 ساعت پس از جداسازی و انتقال به ظرف جدید، فرمی دوکی و منشعب به خود گرفتند. در این زمان سلول های مزبور با LPS تیمار شدند تا فعال شوند. فعال سازی آن ها با این ماده، از طریق تغییر مورفولوژیک سلول ها از فرم دوکی به آمیبی، مشاهده افزایش تولید NO با کمک تست گریس و القای بیان ژن های التهابی (TNF- a، iNOS) به اثبات رسید. همچنین تیمار سلول های نورونی دوپامین ساز SH-SY5Yبا محیط مشروط میکروگلیای فعال شده، منجر به آپوپتوزیس و نکروزیس شد.نتیجه گیری: فعال سازی میکروگلیا با LPS منجر به بیان و ترشح فاکتورهای التهابی می شود. میزان زیاد فاکتورهای مزبور با ایجاد التهاب عصبی، منجر به مرگ آپوپتوتیک و نکروتیک سلول های دوپامین ساز می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1157

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AGEING RESEARCH REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  639
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 639

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  380
 • بازدید: 

  4961
 • دانلود: 

  14848
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4961

دانلود 14848 استناد 380 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  148-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42631
 • دانلود: 

  19192
چکیده: 

The pathogenesis of autism spectrum disorder (ASD) likely involves genetic and environmental factors, impacting the complex neurodevelopmental and behavioral abnormalities of the disorder. Scientific research studies emerging within the past two decades suggest that immune dysfunction and inflammation have pathogenic influences through different mechanisms, all leading to both a chronic state of low grade inflammation, and alterations in the central nervous system and immune response, respectively. The high mobility group box-1 protein (HMGB1) is an inflammatory marker which has been shown to play a role in inducing and influencing neuroinflammation. Current evidences suggest a possible role in the multiple pathogenic mechanisms of ASD. The aim of this manuscript is to review the major hypothesis for ASD pathogenesis, with specific regards to the immunological ones, and to provide a comprehensive review of the current data about the association between HMGB1 and ASD. A systematic search has been carried out through Medline via Pubmed to identify all original articles published in English, on the basis of the following key word “HMGB1”, “autism”, “autism spectrum disorder”, “neuroinflammation”, and “child”.

آمار یکساله:  

بازدید 42631

دانلود 19192 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  72
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  67
 • بازدید: 

  1434
 • دانلود: 

  6033
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1434

دانلود 6033 استناد 67 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  127-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4149
 • دانلود: 

  4548
چکیده: 

Introduction: neuroinflammation is a primary pathophysiological condition that is associated with cognitive impairment and neurodegenerative diseases. The present study was designed to evaluate the effects of enriched environment (EE) on passive avoidance (PA) memory impairment caused by lipopolysaccharide (LPS) induced neuroinflammation. Methods: Twenty-eight male Wistar rats were assigned into the following groups: 1, control; 2, control+ EE; 3, LPS and 4, LPS+ EE. LPS injection (1mg/kg/i. p. ) was done on days 1, 3, 5 and 7 of experiment. Two different housing conditions were used in this experiment, including a standard environment house and an enriched environment house. The passive avoidance task was used to examine animals learning and memory performance. The hippocampal level of interleukin-6 (IL-6) and brain-derived neurotrophic factor (BDNF) was also measured using sandwich-ELISA method. Results: Obtained data indicated that LPS significantly impaired passive avoidance memory, decreased the step-through latency and increased the time spent in the dark compartment of the LPS treated group compared to the control group. On the other hand, EE housing could significantly ameliorate memory impairment. Hippocampal IL-6 level was increased and BDNF was decreased in the LPS group, whereas EE could decrease and increase IL-6 and BDNF levels in the LPS+EE group, respectively. Conclusion: EE should probably be considered as an alternative strategy in neuroinflammatory diseases to minimize the memory impairment.

آمار یکساله:  

بازدید 4149

دانلود 4548 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

STREIT W.J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  399
 • بازدید: 

  31812
 • دانلود: 

  17831
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31812

دانلود 17831 استناد 399 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

AGEING RESEARCH REVIEWS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  11-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  11006
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11006

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  116
 • بازدید: 

  834
 • دانلود: 

  10104
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 834

دانلود 10104 استناد 116 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PHYTOMEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  180-189
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  5077
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5077

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
litScript