نتایج جستجو

198

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

20

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  127
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  624-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2794
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2794

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

MOLECULAR NEUROBIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  8243-8250
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1348
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1348

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  14-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1888
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1888

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  577
 • بازدید: 

  3203
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3203

دانلود 9195 استناد 577 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 8 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CROTTI A. | GLASS C.K.

نشریه: 

TRENDS IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  364-373
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4832
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4832

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1789
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1789

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

FURTADO M.

نشریه: 

PSYCHIATRY RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  229
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  27-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5872
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5872

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HIRSCH E.C. | HUNOT S.

نشریه: 

LANCET NEUROLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  382-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4024
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4024

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript