نتایج جستجو

3777

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

378

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  478-485
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  520
 • دانلود: 

  174
چکیده: 

یکی از روش های بررسی فرسایش، انجام مطالعات در کرت های آزمایشگاهی است، اما انتقال و آماده سازی خاک که منجر به تخریب ساختمان خاک می شود، هنوز از جمله معایب انجام مطالعات آزمایشگاهی فرسایش است. دست خوردگی خاک در اثر انتقال و آماده سازی در آزمایشگاه از جمله مواردی است که می تواند نتایج اندازه گیری های فرسایش را با آنچه که در طبیعت است، مغایر سازد. از سوی دیگر اندازه گیری پاشمان که به عنوان اولین عامل مسبب جدایش و سپس حرکت ذرات خاک، از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین آگاهی از انحراف نتایج پاشمان در اثر اقدامات آماده سازی خاک برای ارتقای دقت نتایج آزمایشگاهی ضرورتی انکارناپذیر است. در همین راستا پژوهش حاضر برای مقایسه تغییرات میزان پاشمان خاک در یک خاک شنی-رسی-لومی در هر دو حالت دست نخورده و دست خورده و در شدت های بارندگی 40، 60 و 80 میلی متر بر ساعت انجام شد. بر طبق نتایج پژوهش حاضر دست خوردگی خاک در مطالعات آزمایشگاهی فرسایش متغیرهای پاشمان در جهت بالادست و پایین دست و پاشمان ناخالص را در سطح 99 درصد و پاشمان خالص را در سطح 95 درصد به طور معنی دار افزایش داد، در حالی که نسبت پاشمان بالادست به پایین دست در اثر دست خوردگی خاک تغییر معنی داری نداشت. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، متغیرهای مختلف پاشمان شامل پاشمان در جهت های بالادست و پایین دست، پاشمان ناخالص و پاشمان خالص در خاک دست خورده برای پژوهش های آزمایشگاهی فرسایش نسبت به خاک طبیعی به ترتیب 216، 241، 234 و 257 درصد افزایش یافتند.

آمار یکساله:  

بازدید 520

دانلود 174 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

اکوهیدرولوژی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  837-846
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

واضح است که هیچ فرسایشی اتفاق نمی افتد مگر اینکه ابتدا جدایش توسط قطرات باران یا رواناب رخ دهد. فرسایش ناشی از اثر قطرات باران (RIIE) در نتیجه ی انرژی قطرات باران اتفاق می افتد. بدین منظور مجموعه ای از آزمایش ها برای بررسی اثر رگبارهای متوالی بر مؤلفه های RIIE (مانند پاشمان بالادست، پاشمان پایین دست، پاشمان خالص، پاشمان کل و نسبت پاشمان بالادست/پایین دست) برنامه ریزی شد. آزمایش ها تحت شدت های بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت و در شیب پلات 5 درصد روی یک نمونه خاک جمع آوری شده از مراتع حوضه ی آبخیز کجور در شمال ایران در شرایط شبیه ساز باران و فرسایش خاک انجام پذیرفت. طبق نتایج مقایسه ی مؤلفه های پاشمان بالادست با پایین دست در شدت بارندگی 30 و همچنین در شدت بارندگی 90 میلی متر در ساعت در توالی های مختلف دلالت بر نبود اختلاف معنا دار در آنها (05/0 > P) با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه در نرم افزار آماری SPSS نسخه ی 22 داشته است. همچنین تحلیل نتایج مقایسه ای مؤلفه های RIIE شامل پاشمان بالادست، پاشمان پایین دست و پاشمان کل در توالی سوم، چهارم و پنجم در دو شدت بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت در سطح 95 درصد معنا دار بود. در حالی که پاشمان خالص و نسبت بالادست/ پایین دست تحت شدت های بارندگی 30 و 90 میلی متر در ساعت در توالی های مختلف رگبار غیر معنا دار (05/0 ≥ P) بوده است. همچنین نتایج بیان کننده ی افزایش 5/2 برابری ضریب تغییرات پاشمان خالص و کل در شدت بارندگی 30 میلی متر در ساعت نسبت به 90 میلی متر در ساعت بود.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

غلامی لیلا | کریمی نبیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  91-101
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  360
 • دانلود: 

  128
چکیده: 

اولین مرحله از فراولین مرحله از فرسایش خاک پاشمان خاک است که توسط اثر قطرات باران بر سطح خاک ایجاد می شود. قطرات باران می توانند ذرات خاک را جدا کرده و موجب تغییر ساختار خاک شده و فرسایش خاک را افزایش می دهد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر فرسایش پاشمانی که شامل عوامل فرساینده باران و فرسایش پذیری خاک می باشد می تواند در کنترل فرسایش پاشمانی تاثیر گذار باشد. دو پارامتر مدت زمان بارندگی و رطوبت پیشین خاک می توانند تاثیر زیادی روی مقادیر پاشمان خاک داشته باشند که کمتر بررسی شده اند. به همین منظور، پژوهش حاضر اثر مدت های بارندگی با مقادیر 5، 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه و رطوبت های پیشین خاک 20 و 40 درصد روی فرسایش پاشمانی در شدت 30 میلی متر بر ساعت و مقیاس فنجان پاشمان را مطالعه نمود. نتایج نشان داد که متغیر های مدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک بر مقادیر پاشمان کل و خالص در واحد زمان و سطح 99 درصد معنی دار بود. در حالی که اثر متقابل رطوبت پیشین خاک و مدت بارندگی بر پاشمان کل و خالص در واحد زمان معنی دار نبود. نتایج هم چنین نشان داد که همبستگی معنی دار و معکوسی بین مدت بارندگی و پاشمان کل و خالص در واحد زمان وجود داشت چراکه با افزایش مدت بارندگی در هر دو رطوبت 20 و 40 درصد مقدار پاشمان کل و خالص در واحد زمان کاهش یافت. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که اثر رطوبت پیشین خاک 40 درصد بر مقدار پاشمان کل و خالص در واحد زمان بیش تر از رطوبت پیشین خاک 20 درصد بود. سایش خاک پاشمان خاک است که توسط اثر قطرات باران بر سطح خاک ایجاد می شود. قطرات باران می توانند ذرات خاک را جدا کرده و موجب تغییر ساختار خاک شده و فرسایش خاک را افزایش می دهد. بنابراین بررسی عوامل موثر بر فرسایش پاشمانی که شامل عوامل فرساینده باران و فرسایش پذیری خاک می باشد می تواند در کنترل فرسایش پاشمانی تاثیر گذار باشد. دو پارامتر مدت زمان بارندگی و رطوبت پیشین خاک می توانند تاثیر زیادی روی مقادیر پاشمان خاک داشته باشند که کمتر مورد توجه قرار گرفته اند. به همین منظور، پژوهش حاضر اثر مدت های بارندگی با مقادیر 5، 10، 15، 20، 25 و 30 دقیقه و رطوبت های پیشین خاک 20 و 40 درصد روی فرسایش پاشمانی در شدت 30 میلی متر بر ساعت و مقیاس فنجان پاشمان را مطالعه نمود. نتایج نشان داد که متغیر های مدت بارندگی و رطوبت پیشین خاک بر مقادیر پاشمان کل و خالص در واحد زمان در سطح 99 درصد معنی دار بود. در حالی که اثر متقابل رطوبت پیشین خاک و مدت بارندگی بر پاشمان کل و خالص در واحد زمان معنی دار نبود. نتایج هم چنین نشان داد که همبستگی معنی دار و معکوسی بین مدت بارندگی و پاشمان کل و خالص در واحد زمان وجود داشت چراکه با افزایش مدت بارندگی در هر دو رطوبت 20 و 40 درصد مقدار پاشمان کل و خالص در واحد زمان کاهش یافت. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که اثر رطوبت پیشین خاک 40 درصد بر مقدار پاشمان کل و خالص در واحد زمان بیش تر از رطوبت پیشین خاک 20 درصد بود.

آمار یکساله:  

بازدید 360

دانلود 128 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  33-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  119
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

پاشمان به عنوان مرحله ای مهم از فرآیند فرسایش خاک، باعث جدایش ذرات خاک و آماده شدن آن ها برای انتقال توسط روان آب می گردد. مقدار پاشمان به ویژگی های متعددی از عامل فرساینده (باران) و محیط فرسایش پذیر (خاک) بستگی دارد. ویژگی های مختلف خاک دانه از جمله مهم ترین عوامل مؤثر خاک بر پاشمان و متعاقباً بر فرسایش هستند که در پژوهش های مرتبط با فرسایش خاک مورد توجه قرار گرفته اند. لذا پژوهش حاضر نیز به منظور ارزیابی تغییرات پاشمان خاک در قطرهای مختلف خاک دانه (75/1، 55/3 و 18/5 میلی متر) در یک خاک لومی-رسی-شنی از منطقه مادری حوزه آبخیز کجور انجام گردید. داده ها با قرار دادن فنجان های پاشمان با شیب 18 درصد تحت شبیه سازی باران با شدت و مدت ثابت به ترتیب 80 میلی متر در ساعت و 28/18 دقیقه و در سه تکرار برای هر تیمار از قطر خاک دانه برداشت شد. نتایج نشان داد که اگرچه با افزایش قطر خاک دانه، متغیر های مقدار پاشمان خاک در جهت های بالادست و پایین دست شیب و پاشمان خالص و ناخالص کاهش پیدا کرد، اما این کاهش در هیچ یک از متغیرها، معنی دار نبود. بیش ترین و کم ترین مقادیر کاهش در متغیرهای پاشمان به ترتیب مربوط به پاشمان خالص (75/83 درصد) و پاشمان بالادست (55/72 درصد) بود. نتایج هم چنین نشان داد که با افزایش متوسط قطر خاک دانه از 75/1 به 55/3 میلی متر (2 برابر)، مقدار پاشمان ذرات خاک 57 درصد و با افزایش متوسط قطر خاک دانه از 75/1 به 18/5 میلی متر (3 برابر)، 84 درصد کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 119

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

رهبر ندا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  15
تعامل: 
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 22
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  113-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

splash erosion is as the first stage from process of water erosion that it cause for effect raindrop on soil surface. The amount of soil splash can change with changing the characteristics of soil physical. Therefore, the conservation from the surface soil cause the reducing the effect of raindrop energy on surface soil and so the sediment amount from the process of splash erosion decrease. Therefore, the present study was conducted to efficiency evaluation of perlite with levels of 25, 50 and 75 percent at rainfall intensity of 80 mm h-1 on splash erosion at collected soils of forest, rangeland and agricultural land uses. The experiments were carried at laboratory conditions and scale of splash cups and then the rates of splash erosion measured at different rates of perlite and collected soil from various land uses. The results showed that the application of different rates of perlite at collected soils from different land uses caused the reducing the total splash and net splash at compared with control treatment. Also the results showed that separation effect of collected soil from different land uses and different rates of perlite on total and net splash was significant at level of 99 percent and also the interaction effect of different rates of perlite and collected soil from land uses on total splash was significant at 99 percent. Also, the collected soil from land uses of rangeland and agriculture, perlite with amount of 25 percent had the maximum effect on controlling splash erosion. This amount caused the reducing total splash with rates of 55. 27 and 57. 48 percent, the net splash with rates of 55. 11 and 91. 03 percent, the up slope with rates of 62. 78 and 36. 85 percent and down slope splash with rates of 55. 23 and 66. 72 percent. The difference of perlite effect with used rates at collected soil from different land uses verified the use importance of appropriate from conditioners at the management of soil and water resources.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  47
 • صفحات: 

  52-62
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  103
چکیده: 

فرسایش خاک خصوصاً فرسایش آبی، تاسیسات، منابع آبی و هم چنین زندگی انسان ها را تهدید می کند. اولین مرحله فرسایش آبی، فرسایش پاشمانی بوده که نیازمند به کنترل آن در مراحل اولیه می باشد. از طرفی کاربرد افزودنی های خاک یکی از راهکارهای بوده که امکان حفاظت سطح خاک در برابر فرسایش آبی خصوصاً فرسایش ناشی از قطرات باران را فراهم می کند. بنابراین پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر افزودنی پلی وینیل استات با سه سطح یک، سه و پنچ درصد بر پاشمان خاک در مقیاس فنجان پاشمان، در شریط آزمایشگاهی و شدت بارش 100 میلی متر بر ساعت انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که اثر پلی وینیل استات در سطح های یک، سه و پنج درصد بر پاشمان خالص و پاشمان کل به ترتیب در سطح 95 و 99 درصد معنی دار بود. درصد حفاظت پاشمان خالص پلی وینیل استات در سطح یک، سه و پنج درصد، به ترتیب 04/56، 36/63 و 48/79 و پاشمان کل به ترتیب 22/52، 14/63 و 79/74 بود. هم چنین بررسی پایداری خاک دانه های خاک در تیمار شاهد نشان داد که دامنه قطری الک ها 125، 100، 53، 38 و کم تر از 38 میکرومتر بود، درحالی که بعد از استفاده از افزودنی پلی وینیل استات الک با دامنه قطری 250 میکرومتر اضافه شد. در نهایت می توان بیان نمود که پلی وینیل استات توانست علاوه بر کاهش فرسایش پاشمانی خاک، پایداری خاکدانه های خاک را نیز افزایش دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 103 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

بروغنی مهدی | حیاوی فریال

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  31-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  127
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 127

دانلود 41 استناد 1 مرجع 3
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  41
 • صفحات: 

  95-104
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  65
کلیدواژه: 
چکیده: 

خاک های مناطق خشک و نیمه خشک به شدت تحت تأثیر تجمع نمک ها به ویژه گچ و کربنات ها هستند. خاک های این مناطق ذاتاً مواد آلی کم و ساختمان ناپایداری دارند. به علاوه پوشش گیاهی طبیعی سطح خاک ها ضعیف و سطح خاک در معرض عوامل فرساینده به ویژه ضربه قطرات باران قرار دارد. این پژوهش به منظور بررسی میزان فرسایش پاشمانی در ارتباط با درجه شیب در خاک های با خصوصیات مختلف انجام گرفت. در این راستا 12 نوع بافت خاک در معرض بارانی با شدت 40 میلی متر بر ساعت به مدت 10 دقیقه در چهار درجه شیب (صفر، 10، 20 و 30 درصد) قرار گرفت. مجموعاً تعداد 144 جعبه خاک به ابعاد 35 سانتی متر ×25 سانتی متر با استفاده از طرح بلوک های کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاوت معنی داری (P<0. 001) بین خاک ها از نظر فرسایش پاشمانی خاک ها وجود داشت. در میان خاک ها، خاک سیلتی با میانگین 244. 20 گرم بر متر مربع بالاترین و خاک شنی با میانگین 65. 71 گرم بر متر مربع کم ترین مقدار فرسایش پاشمانی را داشتند. فرسایش پاشمانی به طور معنی داری تحت تأثیر شیب سطح قرار داشت، فرسایش پاشمانی از شیب 0 تا 10 روند کاهشی و از شیب 10 تا 30 روند افزایشی را نشان داد. همبستگی معنی داری بین فرسایش پاشمانی و درصد شن، درصد رس، قطر هندسی اندازه ذرات، جرم مخصوص ظاهری، هدایت هیدرولیکی اشباع، ماده آلی، کربنات کلسیم معادل و گچ مشاهده شد. تحلیل رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که فرسایش پاشمانی به طور معنی داری با ماده آلی، کربنات کلسیم معادل و گچ رابطه با ضریب تبیین 0. 75 داشته است. بر اساس نتایج به دست آمده می توان هدررفت خاک های متفاوت در مقابل فرسایش پاشمانی را می توان به طور اولیه با استفاده از معادله رگرسیونی و بر اساس این متغیرها برآورد کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 65 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  7
تعامل: 
 • بازدید: 

  83
 • دانلود: 

  21
چکیده: 

بسترهای توسعه نقش مهمی در ایجاد و توسعه نرم افزارهای کاربردی دارند. بررسیها نشان میدهد که معیار سطح حمله، مقیاس قابل اطمینانی برای اندازه گیری کمی امنیت نرم افزارهای مشابه از لحاظ عملکرد می باشد. نرخ پتانسیل صدمه یا تعیین میزان مشارکت منابع در حمله یکی از چالش های اندازه گیری سطح حمله می باشد. در روش پیشنهادی از سیستم امتیازدهی آسیب پذیریهای متداول به نام CVSS به عنوان یک معیار قابل اطمینان برای تعیین میزان مشارکت منابع در حمله استفاده شده است.در این مقاله مقایسه ای بین سطوح حمله در دو بستر بدون توجه به نسخه و در مرحله بعد با در نظر گرفتن نسخه های مختلف از بسترها صورت گرفته است. در حالت خاص مقایسه ای بین سطوح حمله پذیری مکانیزمهای امنیتی بسترها انجام شده و نشان می دهد بطور کلی J2EE نسبت به.net سطح حمله بیشتری دارد. اما با توجه به اینکه در عمل تنها بخشی از محیط توسعه بکارگرفته می شود تعیین سطح حمله موثر وابسته به نوع کاربرد می باشد و پژوهش انجام شده بستر لازم را برای انجام اینکار فراهم می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 83

دانلود 21
litScript