نتایج جستجو

60384

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

6039

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  2 (پیاپی 76)
 • صفحات: 

  182-193
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  109
چکیده: 

تولید اولیه خالص (net primary production, NPP) از شاخص های مهم ارزیابی توان تولید بوم سازگان ها است که به شدت تحت تأثیر تغییر اقلیم قرار دارد. پژوهش پیش رو با هدف بررسی اثر تغییر اقلیم بر روند و حساسیت NPP در ناحیه رویش هیرکانی با استفاده از داده های طولانی مدت (31ساله) ایستگاه های هواشناسی گرگان، قائم شهر، بابلسر، نوشهر، رامسر، انزلی و آستارا، در بازه زمانی 1987 تا 2017 میلادی (1365 تا 1396) انجام شد. NPP با استفاده از مدل اقلیم مبنای سینتتیک برآورد شد و ارزیابی روند آن و نیز روند عوامل اقلیمی با استفاده از آزمون من- کندال انجام شد. نتایج نشان داد که میانگین دمای سالانه در تمام ایستگاه های مورد مطالعه، روندی افزایشی و معنی دار داشت، درحالی که روند بارندگی سالانه در هیچ یک از ایستگاه ها معنی دار نبود. میانگین سالانه NPPدر ناحیه رویشی هیرکانی 10/6 تن در هکتار در سال (انحراف معیار 1/91± ) برآورد شد. بیشترین و کمترین مقدار NPP به ترتیب مربوط به ایستگاه های انزلی و گرگان بود که به ترتیب 13/42(انحراف معیار 1/38± ) و 7/6 (انحراف معیار 1± ) تن در هکتار در سال تخمین زده شد. مقدار NPP از شرق به غرب ناحیه هیرکانی تا ایستگاه انزلی به صورت افزایشی برآورد شد. ضریب حساسیت NPP نسبت به دما در کل ناحیه، 0/5 برآورد شد. این عدد نشان می دهد که در صورت افزایش دما به مقدار تقریبی 0/6 درجه، NPPسالانه می تواند نزدیک به 0/2 تن در هکتار در سال افزایش یابد. نتایج این پژوهش می تواند در برنامه ریزی برای استفاده از خدمات بوم سازگان ها استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 109 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  453-471
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

تغییر اقلیم به عنوان یکی از چالش های اساسی در قرن حاضر به شمار می رود که بر بخش های مختلف اکوسیستم تأثیر گذاشته است. یکی از اجزای مهم و اساسی اکوسیستم ها، تولید خالص اولیه است که شاخص عملکرد اکوسیستم در مقابل تغییرات محیطی محسوب می گردد. از این رو با توجه به اهمیت موضوع در این پژوهش، جهت کمی کردن اثرات تغییر اقلیم روی اکوسیستم ها، تولید خالص اولیه ی بیوم های مختلف در دشت جیرفت در دو دوره ی 2015-2001 و 2030-2016 با استفاده از مدل BIOME-BGC شبیه سازی شد. جهت بررسی تغییر پارامترهای اقلیمی در دوره ی آتی از مدل ریزمقیاس نمایی6 LARS-WG استفاده شد. پس از اطمینان از قابلیت مدل LARS-WG در تولید داده های اقلیمی، اقدام به شبیه سازی متغیرهای اقلیمی در دوره ی 2030-2016 تحت سناریوی RCP 4. 5 شد. مقادیر [1]NPP در دوره ی گذشته با استفاده از مدل BIOME-BGC شبیه سازی و با داده های NPP حاصل از تصاویر مودیس MOD17A3 مقایسه و اعتبارسنجی گردید که نتایج حاکی از عملکرد بالای مدل در شبیه سازی NPP بود. پس از اطمینان از صحت مدل، تولید خالص اولیه ی تحت داده های بارش و دما در دوره ی آتی (2030-2016) شبیه سازی گردید. نتایج مقایسه ی پارامترهای اقلیمی در دوره ی پایه (2015-2001) و دوره ی آتی (2030-2016) حاکی از افزایش بارش و دمای کمینه و بیشینه در دوره ی آتی نسبت به دوره ی پایه می باشد. همچنین بر طبق نتایج، میزان NPP در دوره ی آتی در تمامی بیوم ها افزایش یافته است که این افزایش در دوره ی آتی درنتیجه افزایش بارندگی می باشد. بیشترین مقدار NPP در قسمت های شمالی و غربی منطقه به ترتیب مربوط به بیوم 4 با پوشش کشاورزی، بیوم 5 و 2 با پوشش گیاهی مرتع بوده و کمترین مقدار آن مربوط به قسمت های جنوبی منطقه ی مورد مطالعه می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  70
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  851-867
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  85
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی تأثیر ارتفاع، شیب، جهات جغرافیایی و شاخص توپوگرافی رطوبت خاک بر تولید اولیه ی فرم های رویشی و کل در مراتع کوهستانی درمنطقه ی فندوقلوی شهرستان نمین در استان اردبیل بوده است. تولید اولیه (تولید یا زیست توده ی گیاهان بالای سطح خاک) در پلات های یک مترمربعی (180 پلات) در سه طبقه ی ارتفاعی، شیب، شاخص توپوگرافی و چهار طبقه ی جهت جغرافیایی به روش قطع و توزین اندازه گیری شد. همبستگی بین فرم های رویشی و تولید کل با عوامل انتخاب شده با رگرسیون چند گانه گام به گام تجزیه وتحلیل شد و با استفاده از روابط رگرسیونی استخراج شده، نقشه های تولید اولیه تهیه شد. نتایج نشان داد بین عوامل پستی و بلندی با تولید اولیه ی گندمیان (01/0>P) و پهن برگان علفی (01/0>P) رابطه ی معنی داری وجود دارد، اما بین تولید اولیه ی کل با این عوامل رابطه ی معنی داری مشاهده نشد. بیشترین مقدار تولید اولیه ی پهن برگان علفی (1/1584 کیلوگرم در هکتار) و تولید اولیه ی کل (3/2339 کیلوگرم در هکتار) در طبقه ی ارتفاعی 1564-1525 متر مشاهده شد و بر تولید اولیه ی گندمیان تأثیری نداشت. تولید اولیه ی گندمیان با شیب رابطه ی مستقیم داشت، اما تولید اولیه ی پهن برگان علفی با افزایش شیب کاهش یافت و بر روی تولید اولیه ی کل تأثیری نداشت. بیشترین مقدار تولید اولیه ی گندمیان (3/894 کیلوگرم در هکتار) و پهن برگان علفی (5/1875 کیلوگرم در هکتار) به ترتیب در جهت جنوب و شمال غربی مشاهده شد. با توجه به تأثیر طبقات شاخص توپوگرافی، بیشترین مقدار تولید اولیه ی گندمیان (4/853 کیلوگرم در هکتار) در طبقات اول و بیشترین تولید اولیه ی پهن برگان علفی (6/1568 کیلوگرم در هکتار) در طبقه ی سوم مشاهده شد، که عمدتاً ناشی از شرایط رطوبتی ایجاد شده است. نقشه های پیش بینی برای تولید اولیه ی فرم های رویشی امکان پذیر بوده و از نظر صحت قابل قبول بودند ولی برای تولید کل میسر نبود. نتایج این تحقیق می تواند در محاسبات تولید اولیه یا زیست توده ی هوایی و کربن اکوسیستم مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به حضور و تولید بیشتر گندمیان در مناطق شیبدار و پهن برگان علفی در مناطق با شیب کم در برنامه های اصلاح و احیاء به این تطابق بوم شناختی توجه گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 85

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  141-152
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

مقدمه افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، موجب افزایش توجه به بهبود ذخایر کربن خاک در اگرواکوسیستم ها به منظور تخفیف اثرات تغییر اقلیم و بهبود کیفیت خاک شده است(14و 25). پیش بینی تغییرات در مخازن کربن خاک به برآورد تولید خالص اولیه (NPP) و نسبت NPP برگردانیده شده به خاک وابسته می باشد. NPP، افزایش مجموع زیست توده گیاهی و تلفات آن (نظیر خشک شدن، ریزش برگ ها و مرگ گیاه، گیاهخواری و. . . ) و به عبارت دیگر، مجموع زیست توده اندام های هوایی و زیرمینی به ازای واحد سطح زمین در واحد زمان می باشد. میزان تولید خالص اولیه سالانه در اگرواکوسیستم ها و توزیع کربن در اندام های هوایی و زیرزمینی گیاه معمولاً از طریق عملکرد محاسبه می شود(3، 8 و 17). اهداف این مطالعه برآورد ضرایب تولید خالص اولیه اندام های زیرزمینی و هوایی، تولید خالص اولیه کل، ضرایب نسبی تسهیم کربن، میزان کربن تسهیم یافته و کل کربن اضافه شده به خاک برای محصولات مهم استان خراسان رضوی بود. مواد و روش ها زیست توده اندام های هوایی و زیرزمینی محصولات عمده در استان خراسان رضوی شامل گندم، جو، ذرت، پنبه، چغندرقند، یونجه و نخود در مرحله رسیدگی در سال های 1394 و 1395 اندازه گیری شد. این گونه های گیاهی در تمام مزارع مورد مطالعه بر اساس توصیه کودی بر مبنای عرف کود دهی شدند. تعداد نمونه های برداشت شده از زیست توده اندام های هوایی و زیرزمینی از 10 مزرعه چهار نمونه بود (که به طور میانگین نشاندهنده کل بوته های مزرعه بود). ریشه ها (زیست توده اندام های زیرزمینی) با استفاده از سیلندرهایی به طور دستی از خاک جدا شدند(10، 23 و 29). اندام های هوایی و ریشه ها پس از برداشت، برای رسیدن به وزن ثابت خشک شدند و وزن خشک آنها تعیین شد. محتوی کربن گیاه در چهار بخش شامل اندام-های هوایی (CS)، دانه (CP)، ریشه (CR) و تراوه های ریشه ای (CE) به ازای واحد زیست توده گیاهی در واحد سطح و زمان (گرم کربن در متر مربع در سال) محاسبه شد(3و 9). نتایج نتایج نشان داد که ضرایب نسبی تسهیم کربن به اندام های مختلف، تولید خالص اولیه اندام های هوایی و زیرزمینی و تولید خالص اولیه کل به طور معنی داری تحت تأثیر نوع گونه گیاهی قرار گرفت. بیشترین میزان کربن تسهیم یافته به اندام های مختلف هوایی و زیرزمینی شامل بذر (CP)، اندام های هوایی (CS)، ریشه (CR) و ترشحات و بقایای ریشه ای در خاک (CE) به ترتیب برای جو (78/4452 گرم کربن بر متر مربع در سال زراعی)، یونجه (56/8602 گرم کربن بر متر مربع در سال زراعی)، یونجه (39/2929 گرم کربن بر متر مربع در سال زراعی) و یونجه (11/1904 گرم کربن بر متر مربع در سال زراعی) بدست آمد. بیشترین تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی به ترتیب برای جو و یونجه با 28/12626 و 5/4833 گرم کربن بر متر مربع در سال زراعی بدست آمد. نتیجه گیری ضرایب تسهیم نسبی کربن به اندام های مختلف برای ارزیابی تغییرات کربن خاک در اگرواکوسیستم ها مهم می باشد. در حقیقت، کربن و تولید خالص اولیه مهمترین متغیرها برای پیش بینی سرعت خالص تغییرات کربن در خاک هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1070-1083
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  490
 • دانلود: 

  262
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 490

دانلود 262 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

مرتع

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  73-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  82
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

هدف تحقیق بررسی ارتباط بین تولید اولیه فرم های رویشی و کل مرتع با عوامل ارتفاع از سطح دریا، شیب، جهت و شاخص توپوگرافی در مراتع هیر و نئور در استان اردبیل بوده است. نمونه برداری تولید اولیه در سه پروفیل ارتفاعی و با استفاده از روش قطع و توزین در سطح پلات های یک مترمربعی (جمعاً 330 پلات) انجام شد. با استفاده از رگرسیون چندگانه توأم ارتباط بین عوامل پستی وبلندی و تولید اولیه مراتع بررسی شد. با استفاده از روابط رگرسیونی استخراج شده، نقشه های تولید اولیه در محیط GIS تهیه شد. نتایج نشان داد بین عوامل پستی وبلندی با تولید اولیه رابطه معنی داری (01/0>p) وجود دارد. تولید گندمیان و پهن برگان علفی با ارتفاع رابطه مستقیم دارد. تولید بوته ای ها و تولید کل با افزایش ارتفاع در طبقات میانی (2100-1850 متر) کاهش و در طبقات بالاتر (2600-2100 متر) افزایش می یابد. تولید اولیه گندمیان و پهن برگان علفی با شیب رابطه مستقیم دارند، اما تولید بوته ای ها با افزایش شیب کاهش پیدا می کند و بر روی تولید کل تأثیری ندارد. گندمیان، پهن برگان علفی و تولید کل در جهت غربی و بوته ای ها در جهت شمال غربی بیشترین مقدار تولید را دارند. با توجه به تأثیر طبقات شاخص توپوگرافی، بیشترین مقدار تولید بوته ای ها در طبقات میانی و بیشترین تولید پهن برگان علفی در طبقات اول مشاهده شد. نقشه های مدل سازی شده نیز از نظر صحت قابل قبول بوده اند. نتایج تحقیق به عنوان اطلاعات پایه برای مطالعات آینده و همچنین در مطالعاتی مانند ترسیب کربن در مقطع فعلی قابل استفاده است.

آمار یکساله:  

بازدید 82

دانلود 30 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1055-1071
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  93
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین تولید اولیة سطح زمین (تولید اندام های هوایی تمام گیاهان مرتعی بدون توجه به خوشخوراکی) و عوامل محیطی (ارتفاع از سطح دریا، شیب دامنه، جهات دامنه، شاخص توپوگرافی، بارندگی فصلی و سالیانه و دمای فصلی و سالیانه) در مراتع هیر-نئور استان اردبیل بود. ابتدا با در نظر گرفتن تیپ های گیاهی و عوامل محیطی، تولید اولیة سطح زمین در مرحلة اوج رویش گیاهان با استفاده از پلات های یک متر مربعی (330 پلات) به روش تصادفی-سیستماتیک و قطع و توزین برداشت شد. با استفاده از نقشه های با مقیاس 1: 25000، مدل رقومی ارتفاع، نقشه های شیب، جهت، طبقات ارتفاعی و شاخص توپوگرافی استخراج شد. نقشه های دما و بارندگی فصلی و سالیانه نیز با استفاده از معادله های گرادیان استخراج شده با استفاده از ایستگاه های هم جوار (اردبیل، سرعین، خلخال و کوثر) منطقه تهیه شد. برای بررسی معنی داری تولید اولیة سطح زمین در طبقات مختلف عوامل محیطی از تجزیه واریانس یک طرفه استفاده شد. سپس برای تعیین مهم ترین عوامل محیطی مؤثر از تجزیه به مؤلفه های اصلی استفاده شد. نقشة تولید اولیة سطح زمین نیز با استفاده از معادلة رگرسیون درجه دو استخراج شده، در GIS تهیه شد. نتایج نشان داد که تولید اولیة سطح زمین با عوامل ارتفاع و بارندگی رابطة مستقیم و با دما رابطة عکس دارد. همچنین بیشترین تولید اولیة سطح زمین در جهت غربی ثبت شد. نتایج تجزیه به مؤلفه های اصلی نشان داد مؤلفه های اول (شامل بارندگی و دمای سالیانه، ارتفاع از سطح دریا) و مؤلفة دوم (شامل شیب) با 10/76 درصد بیشترین تأثیر را بر روی تولید اولیة سطح زمین دارند. همچنین نقشة تولید اولیة سطح زمین تهیه و صحت نقشه برابر با 54/0 به دست آمد که نشانگر اعتبار مدل است. از یافته های این تحقیق می توان در مدیریت مراتع برای ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضای تولید اولیة سطح زمین و توازن کربن استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 93

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3 (پیاپی 72)
 • صفحات: 

  577-593
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  471
 • دانلود: 

  146
چکیده: 

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین تولید روی زمین فرم های رویشی گندمیان، پهن برگان علفی، بوته ای ها و تولید کل با عوامل دما و بارندگی 25 ساله، سال ماقبل نمونه برداری و سال نمونه برداری در مراتع هیر و نئور استان اردبیل بوده است. تولید سطح زمین در سه پروفیل ارتفاعی 1446 تا 2750 متر با استفاده از روش قطع و توزین در پلات های یک متر مربعی (جمعاً 330 پلات) نمونه برداری شد. دما و بارندگی برای هر نقطه با استفاده ازگرادیان محاسبه شد. نتایج نشان داد با گذشت زمان بارندگی کاهش، دما افزایش و میزان تولید کاهش یافته است. همچنین بین دما و بارندگی با تولید فرم های رویشی و کل رابطه معنی دار (01/0>P) بوده و تولید گندمیان و کل با بارندگی رابطه مستقیم دارند. همچنین بیشترین مقدار تولید پهن برگان علفی در طبقه میانی و بیشترین تولید بوته ای ها در طبقات بالاتر بارندگی سالانه ثبت شد. نتایج اثرات دما نیز نشان داد تولید گندمیان و تولید کل با دما رابطه عکس داشته و بیشترین مقدار تولید پهن برگان علفی و بوته ای ها، به ترتیب در طبقات میانی و پایین دمایی سالانه ثبت شد. با توجه به صحت معادلات رگرسیون نقشه های تولید در محیط GIS تهیه شد. نتایج نشان داد که نقشه های تهیه شده توسط داده های اقلیمی سال 1394 و 1395 نسبت به داده های اقلیمی 25 ساله نتیجه بهتری داشته است. از نتایج این مطالعه می توان در تعادل بین عرضه و تقاضای تولید، زیتوده و شاخص توازن کربن اکوسیستم که یک ابزار بالقوه مهم از نظر توسعه پایدار است و به عنوان شاخص تنش بر محیط زیست ناشی از افزایش مصرف زی توده است استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 471

دانلود 146 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  95-107
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  311
 • دانلود: 

  108
چکیده: 

در این پژوهش، تاثیر برخی پارامترهای خاک بر تولید اولیه سطح زمین فرم های رویشی (گندمیان و پهن برگان علفی) و تولید اولیه کل مراتع چمنزار منطقه فندوق لوی شهرستان نمین در استان اردبیل بررسی شد. تولید اولیه سطح زمین در 180 پلات یک مترمربعی به روش قطع و توزین اندازه گیری شد. تعداد 18 نمونه خاک در امتداد ترانسکت ها برداشت شد. برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک با روش های استاندارد اندازه گیری شد. تعیین ارتباط بین این پارامترها و تولید اولیه فرم های رویشی و تولید کل با روش رگرسیون چندگانه توام انجام شد. به منظور تعیین مهم ترین پارامتر های موثر خاک بر تولید کل از روش تجزیه به مولفه های اصلی (PCA) استفاده شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد پارامترهای هدایت الکتریکی، منیزیم، رس قابل انتشار، رطوبت حجمی، کربن آلی، پتاسیم محلول، پتاسیم تبادلی، سدیم و فسفر از پارامترهای موثر بر تولید اولیه فرم های رویشی و کل بودند (0/01>p). صحت معادلات استخراج شده نیز برای گندمیان، پهن برگان علفی و مقدار کل به ترتیب 79، 76 و 70 درصد محاسبه شد. نتایج PCA نشان داد که پارامترهای خاک 84/52 درصد از تغییرات تولید کل را توجیه می کند و در مقایسه با رگرسیون با ضریب تشخیص 28 درصد، نتیجه بهتری را ارائه کردند.

آمار یکساله:  

بازدید 311

دانلود 108 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  161-174
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  62
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

تولیدات اولیه نقش مهم در چرخه زیستی از نظر ذخیره کربن داراست و شاخص کلیدی برای ارزیابی کارکرد اکوسیستم بشمار می آید. هدف از مطالعه حاضر محاسبه تولیدات خالص اولیه و مولفه های آن در حوزه ایرانی دریای خزر در سال های 1397 (فصول پاییز و زمستان) و 1398 (فصول بهار و تابستان) می باشد. همچنین جهت تجزیه و تحلیل داده ها، برخی عوامل اکولوژیک موثر بر توزیع زمانی-مکانی تولیدات خالص اولیه مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج، میانگین تولیدات خالص اولیه روزانه فیتوپلانکتون (DNPP) و مولفه های آن شامل غلظت کلروفیل-آ (Chl-a)، عمق لایه نوری (Zeu)، طیف فعال فتوسنتز (PAR) و غلظت کربن ویژه تثبیت شده (PBoptic=NPPChl-a) به ترتیب برابر 45/0± 65/0 گرم کربن /مترمربع/روز، 23/1± 54/2 mg/m3، 1/5± 9/8 متر، 84/16± 42/40 Einstein/m2. day و 11/1± 05/5 mgC/mgChl-a. h بود. میزان DNPP در ناحیه مرکزی از دو ناحیه غربی و شرقی بالاتر بود که احتمالاً ناشی از نقش امواج حاصل از نیروی باد بر معلق شدن رسوبات (میزان کدورت بالا) و کاهش شدت نفوذ نور در دو ناحیه شرقی و غربی بود. از نظر زمانی، تغییرات فصلی DNPP به ترتیب پاییز>تابستان>بهار>زمستان بود. افزایش قابل ملاحظه DNPP در فصل پاییز (05/0p< ANOVA test, ) در مقایسه با سایر فصول ناشی از افزایش غلظت کلروفیل-آ و بهینه بودن دمای سطحی آب برای تثبیت کربن ویژه (PBopt) می باشد. بر اساس آزمون های رگراسیون و مولفه اصلی تغییرات زمانی-مکانی DNPP به طور معنی داری تحت تاثیر دو متغیر Chl-a و PBoptic بود. به طور کلی، در طبقه بندی سطح تروفیکی بر اساس تولیدات خالص اولیه، 52 درصد از داده ها در سطح تروفیکی الیگومزوتروف و مزوتروف (49%) تا یوتروف (3%) بوده و 48 درصد داده ها در گروه الیگوتروف (عمدتاً در ناحیه شرقی) قرار داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 62

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
litScript