نتایج جستجو

85

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها


گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

CABAJ W. | CHROMANSKI L. | RODGERS S.

نشریه: 

ACTA PARASITOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  45
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  113-114
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2619
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2619

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  470
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 470

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  113-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2780
 • دانلود: 

  2512
چکیده: 

Background: Neosporosis is a parasitic disease caused by neospora caninum. This parasite is an obligate intracellular coccidia similar to Toxoplasma gondii with a global distribution. With regard to the experimental studies, vertical transmission of the parasite in the monkey (non-human primates) has increased the concern about the zoonotic potential of this disease. The principal aim of the current research was to perform a minireview on investigations regarding the neospora infection in humans on a global scale for the first time. Methods: All peer-reviewed articles (published until April 2021) on the neospora infection in humans were searched in English databases such as Google Scholar, ScienceDirect, Scopus, PubMed, and ProQuest. Results: Based on data in the available articles, the presence of antibodies against the neospora infection was between 0 and 37. 7% in people from different countries. The seroprevalence rate of this infection in HIVpositive individuals was higher (26. 6% and 37. 7%) compared to other cases. Finally, the genomic DNA of neospora was detected up to 1% using molecular biology techniques. Conclusions: Overall, the detection of anti-neospora antibodies in humans indicated that people have been exposed to the parasite. Comprehensive research studies are essential for clarifying the risk factors associated with the neospora infection in humans. This report provides the baseline information for future researchers. Molecular investigations and genotypic works on N. caninum isolates are highly recommended as well.

آمار یکساله:  

بازدید 2780

دانلود 2512 استناد 0 مرجع 832
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Int J Vet Sci Technol

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  53-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  211
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 211

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  59
 • صفحات: 

  55-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18604
 • دانلود: 

  27218
چکیده: 

neospora caninum, an apicomplexan protozoan, is regarded as a major cause of abortion and stillbirth in cattle in countries world-wide. The ability to detection N.caninum in tissue samples can be a useful detection diagnostic tool for use in the study of the pathogenicity, immunoprophylaxis, and treatment of neospora infection. However, molecular biology is one of the most sensitive tools for detecting protozoa in infected tissue samples. Specific semi-nested PCR was designed based on specific ITS1 and 5.8S rRNA genomic DNA for detection of parasite in infected tissues. The designed PCR detected four of six aborted fetal brain samples infected by N.caninum. Our results revealed that PCR with selected primers gave a 357bp product in examined samples and confirmed the presence of N.caninum DNA in infected fetal brains. This is the first report that demonstrated the reliability of PCRbased assay to identify N.caninum infection in Iran.  

آمار یکساله:  

بازدید 18604

دانلود 27218 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  249-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1376
 • دانلود: 

  257
چکیده: 

نئوسپورا کنینوم از انگل های تک یاخته ای است که از آن بعنوان یکی از عوامل مهم سقط جنین در گاو نام می برند. در بررسی حاضر به منظور بررسی حضور آنتی بادی بر علیه انگل فوق و همچنین تبیین نقش آن در وقوع سقط جنین در گاوداری های صنعتی و نیمه صنعتی شهرستان گرمسار، تعداد 84 نمونه سرمی از گاوهای شیری با سابقه سقط و 20 نمونه از گاوهای فاقد سابقه مذکور تهیه و پس از ارسال به آزمایشگاه، جهت حضور آنتی بادی علیه نئوسپورا کنینوم با استفاده از کیت الایزا (Herdcheck, IDEXX's, USA) مورد بررسی قرار گرفتند.نتایج نشان داد که در 40 راس از 104 گاو مورد بررسی (38.5%) پادتن ضد نئوسپورا کنینوم وجود داشت که در 95% آنها سابقه سقط گزارش گردید. بررسی آماری نیز اختلاف معنی داری را بین وقوع آلودگی در گاوهای با سابقه سقط جنین در مقایسه با گاوهای سالم نشان داد ((p<0.01، در صورتی که این ارتباط بین تعداد زایش و سن دام های مورد بررسی و آلودگی به نئوسپوروزیس معنی دار نبود ((p>0.01. همچنین مطالعات آماری نشان داد که همبستگی معنی داری میان شیوع آلودگی و فراوانی وقوع سقط در گاوهای مورد مطالعه وجود دارد (0.01>p) که این می تواند مبین نقش تاثیرگذار انگل مذکور در تکرار وقوع سقط در دام های آلوده باشد. بنابراین با توجه به اهمیت نقش این تک یاخته در ایجاد خسارات اقتصادی وسیع، می بایست اقدامات موثر جهت کنترل آن نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 1376

دانلود 257 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  2 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  132-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  733
 • دانلود: 

  197
چکیده: 

سابقه و هدف: نئوسپورا کنینوم یکی از مهم ترین عوامل ایجاد کننده سقط جنین گاو در جهان به شمار می رود. تولید انبوه این تک یاخته در شرایط آزمایشگاهی با استفاده از کشت سلولی و رده های سلولی مختلف انجام می گردد. از طرفی استفاده از رده های سلولی معلق در تولید انبوه فرآورده های بیولوژیک بسیار مقرون به صرفه است. هدف از این مطالعه بررسی امکان کشت تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از رده سلولی معلق Ka6 می باشد.مواد و روش ها: این پژوهش به صورت تجربی پس از کشت تاکی زوئیت نئوسپورا کنینوم بر روی رده سلولی Ka6 انجام شد. سپس توانایی این رده سلولی با رده سلولی Vero که در حال حاضر بهترین رده سلولی برای کشت نئوسپورا است با روش رنگ سنجی MTT مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که تاکی زوئیت های نئوسپورا کانینوم به خوبی درون سلول های Ka6 وارد، تکثیر و از این سلول ها خارج شده اند. همچنین تکثیر تاکی زوئیت های این تک یاخته در هر دو رده سلولی Ka6 و Vero نسبت به گروه کنترل معنی دار بود. اما میزان تکثیر نئوسپورا بر روی رده سلولی Ka6 تفاوت معنی داری نسبت به رده سلولی Vero نداشت.نتیجه گیری: این مطالعه اولین گزارش موفق آمیز کشت تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از رده سلولی معلق می باشد. از آن جایی که رده سلولی Ka6 یک لنفوسیت ترانسفورم شده است و به دلیل امکان کشت آن به صورت معلق در سطح انبوه در بیوراکتور، استفاده از آن نسبت به رده سلولی Vero ارجحیت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 733

دانلود 197 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1 (پیاپی 122)
 • صفحات: 

  97-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

توکسوپلاسما گوندئی و نئوسپورا کنینوم، دو تک یاخته دارای شباهت های زیاد هستند که طیف وسیعی از حیوانات خونگرم از جمله سگ ها را آلوده می کنند. هدف از مطالعه اخیر، تعیین شیوع عفونت ناشی از تک یاخته های نئوسپورا کنینوم و توکسوپلاسما گوندئی در سگ های ارجاعی به تعدادی از کلینیک های دامپزشکی شهرستان اهواز بود. جهت این بررسی، اقدام به نمونه گیری تصادفی از یکصد قلاده سگ ارجاع شده سالم گردید. نمونه های سرمی اخذ شده، جهت بررسی وجود پادتن ایمنوگلوبولین G ضد تک یاخته توکسوپلاسما گوندئی، با استفاده از تست پادتن درخشان غیر مستقیم، مورد ارزیابی قرار گرفتند. از تعداد 100 نمونه مورد بررسی، 28 مورد، دارای تیتر آنتی بادی ضد توکسوپلاسما گوندئی بودند. بررسی میزان عفونت ناشی از تک یاخته نئوسپورا کنینوم با استفاده از تست الایزا انجام گرفت. نتایج بررسی با این تست، نشان دهنده وجود عفونت در 18 درصد از موارد بررسی بود. اختلاف معنی داری بین میزان عفونت در حیوانات نر و ماده وجود نداشت در حالی که شیوع عفونت در سگ های نگهبان و در سگ های با سن بالاتر از دو سال بیشتر بود. نتایج این مطالعه اهمیت سگ های نگهبان یا کنترل نشده را در شیوع این بیماری های تک یاخته ای مشخص می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  73
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  377-382
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  676
 • دانلود: 

  203
چکیده: 

زمینه مطالعه: نئوسپورا کانینوم یک انگل تک یاخته داخل سلولی و یکی از اصلی ترین عوامل سقط های مکرر در گاوهای شیری در کشورهای مختلف از جمله ایران به شمار می رود که منجر به تاثیرات اقتصادی زیادی از جمله کاهش تولید مثل، کاهش میزان شیر، افزایش فاصله بین زایمان ها می گردد. هدف: امروزه تست های متعددی برای تشخیص عامل ایجاد کننده سقط جنین وجود دارد. آزمایش PCR روشی با حساسیت و ویژگی مناسب برای DNA نئوسپورا کانینوم به شمار می رود و می تواند DNA این انگل را به خوبی در نمونه های بافتی و مایعات بدن جنین سقط شده، مشخص کند. هدف این مطالعه بررسی میزان آلودگی انگلی در بافت های جنین های سقط شده به روش PCR است تا بتواند در نهایت بهترین بافت برای تشخیص این انگل را در جنین های سقط شده مشخص کند. روش کار: در این مطالعه تعداد 82 جنین سقط شده در 6 ماهه ابتدایی سال 2015 مورد بررسی قرار گرفت. نمونه های مورد آزمایش شامل بافت های مغز، کبد، ریه، طحال، کلیه و مایع شیردان جنین سقط شده بود. آزمایش PCR با استفاده از پرایمر NP21plus برای شناسایی انگل نئوسپورا کانینوم انجام گرفت. پس از انجام آزمون PCR نمونه های دارای باند 340 جفت باز در ژل الکتروفورزیس مثبت قلمداد گردیدند. داده های آماری حاصل از بررسی حضور نئوسپورا کنینوم در بافت های مورد نظر در نرم افزار آماری SAS (version 9. 2) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: آلودگی با این انگل در بافت مغز 34 جنین سقط شده (5/41 %) مشخص گردید. به ترتیب در 2 (4/2 %) و 4 (9/4 %) جنین سقط شده مجزا، DNA انگل به غیر از بافت مغزی از بافت های ریه و کبد نیز جداسازی گردید. نتیجه گیری نهایی: در مجموع با توجه به میزان اختلاف معنادار آلودگی در مغز نسبت به سایر بافت ها، مقاله ما این بافت را مناسب ترین نمونه برای آزمایشات PCR جهت تشخیص آلودگی با عامل نئوسپورا کانینوم در جنین های سقط شده می داند.

آمار یکساله:  

بازدید 676

دانلود 203 استناد 0 مرجع 0
litScript