نتایج جستجو

66

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  265-270
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  64
 • دانلود: 

  64
چکیده: 

تحقیق حاضر با هدف مقایسه پارامتر های ایمنی موکوس پوست گاوماهی زرد (neogobius pallasi) و گاوماهی خالدار (neogobius melanostomus) انجام شد. از تعداد 10 عدد ماهی به ترتیب 5 عدد از هر گونه نمونه برداری موکوس صورت گرفته و فاکتورهای ایمنی غیراختصاصی شامل: پروتئین محلول، لیزوزیم، آلکالین فسفاتاز قلیایی و ایمنوگلوبولین کل موکوس دو گونه اندازه گیری شد. پس از پایان آزمایش مشخص شد که میزان پروتئین محلول (به ترتیب 0/22± 3/14 و 0/32± 1/23)، ایمنوگلوبولین کل (به ترتیب 0/02± 0/48 و 0/12± 1/09)، آلکالین فسفاتاز (به ترتیب 0/89± 41/19 و 1/52± 30/88) و مقدار لیزوزیم (به ترتیب 1/00± 10/60 و 0/67± 8/87) بود. اختلاف معنی داری بین سایر پارامترهای اندازه گیری شده در دو گونه وجود داشت (0/05>P) و به طورکلی میزان این پارامترها در گاوماهی زرد بالاتر از گاوماهی خالدار بود. در مجموع با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت موکوس می تواند نقش مهمی در ایمنی غیراختصاصی داشته باشد و تفاوت های دو گونه در مورد واکنش به شرایط استرس زا را می توان تا حدودی به پارامترهای ایمنی غیراختصاصی موکوسی نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 64

دانلود 64 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

عبدلی اصغر | رحمانی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  3-15
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  986
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

از بهمن 1374 لغایت بهمن 1376 رژیم غذایی دو گونه گاوماهی به نامهای neogobius Fluviatilis, neogobius melanostomus  در نهر مادرسو از انشعاب رودخانه گرگانرود در استان گلستان در حوزه جنوب شرقی دریای خزر مورد مطالعه قرار گرفت. در طی مدت نمونه برداری جمعا 316 نمونه گاوماهی با استفاده از دستگاه الکتروشوکر صید شد که حدود 95 درصد از نمونه ها گونه N.Fluviatilis و 5 درصد از گونه N.melanostomus بودند. همچنین در مجموع گونه اول 22.2% از نمونه ها جنس نر و 77.8% آن جنس ماده تشخیص داده شدند. با استفاده از نمایه ایولو میزان انتخاب مواد غذایی در ماه های مختلف نمونه برداری محاسبه شد. با توجه به اینکه فراوانی موجودات کفزی در محیط و معده ماهیان در ماه های مختلف تغییرات محسوسی داشته است. با استفاده از نمایه شانون تنوع گونه ای موجودات کفزی برای محیط و معده ماهیان در ماه های مختلف نمونه برداری محاسبه گردید. بیشترین مقدار آن در فصل بهار در بنتوزهای محیط و در معده ماهیان به ترتیب 84% و 54% بوده است. مشاهده شد که تنوع گونه ای در معده ماهیان کاملا متاثر از تنوع گونه ای در محیط می باشد. همچنین با استفاده از نمایه هورن همپوشانی نیچ غذایی برای ماه های مختلف بدست آمد که در اردیبهشت و بهمن 1376 به ترتیب 0.68 و 0.19 حداکثر همپوشانی نیچ غذایی را داشته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 986

دانلود 87 استناد 5 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  90-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 47 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  15-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  171
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

گاوماهی گرد (neogobius melanostomus) مانند گاوماهیان دیگر دریای خزر به دلیل استفاده از طعمه های غیرقابل دسترس برای سایر ماهیان، به عنوان رقیب غذایی ماهیان کفزی خوار، به عنوان غذای اصلی ماهیان شکارچی و همچنین به دلیل افزایش تولید ماهیان دریا دارای اهمیت اکولوژیکی زیادی می باشند. در ایران تاکنون مطالعات ناچیز و پراکنده ای بر روی گاو ماهیان انجام شده و در مطالعه حاضر نمونه های گاوماهی گرد مورد نظر از 3 ایستگاه ناحیه غربی (ساحل استارا)، مرکزی (ساحل انزلی) و شرقی (ساحل چابکسر) حوزه جنوب غربی دریای خزر و از هر ایستگاه 3 عمق در منطقه 5 - 0 متری، 10 - 5 متری و 15 - 10 متری و از بهمن 1386 تا دی 1387 و به صورت ماهانه با استفاده از ترال کفی ویژه، صید و پس از انتقال به ازمایشگاه، بررسی های تغذیه ای برروی انها انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که شاخص تهی بودن لوله گوارش با افزایش دما افزایش یافته، ولی طول نسبی روده با تغییر سن و جنس و نیز ایستگاه تفاوتی را نشان نمی دهد. شاخص شدت تغذیه بین دو جنس تفاوت نداشته ولی اختلافاتی را برحسب ایستگاه و عمق نشان می دهد. این بررسی نشان داد که گاوماهی گرد گونه ای گوشتخوار از نوع کفزی خوار و متنوع خوار بوده و از بین جانوران مصرفی (21 نوع) عمدتا نرمتنان و سخت پوستان را مصرف می نماید. شاخص اولویت غذایی گاوماهی گرد نشان داد که این گونه ماهی در سواحل ایرانی دریای خزر دارای هیچ غذای اصلی نمی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 171

دانلود 24 استناد 1 مرجع 8
نشریه: 

علوم آبزیان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1104
 • دانلود: 

  266
چکیده: 

با توجه به اهمیت ریخت شناسی فلس در رده بندی ماهیان، ریزساختار فلس دو گونه گاوماهی از جنس neogobius (Pallas, 1814) با نام علمی neogobius melanostomus و neogobius fluviatilis جمع آوری شده از حوضه جنوبی دریای خزر با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره مورد مطالعه قرار گرفت. فلس ها از ناحیه زیر باله پشتی و ناحیه سر جدا گردیده، در محلول هیدروکسید پتاسیم تمیز شده و برای میکروسکوپ الکترونی آماده شدند. تنوع در شکل فلس در دو ماهی و در قسمت های مختلف بدن مشاهده شد. فلس های دو نوع ماهی در ناحیه سر و بدن از نوع شانه ای می باشد. در گونهN. melanostomus فوکوس (مرکز فلس) مشخص و گرد بوده، و در قست عقبی فلس واقع شده است. دوایر رشد به طور متراکم و منظم در سطح فلس پراکنده اند. شعاع ها تنها در قسمت جلویی فلس قرار داشته و بیشتر از نوع اولیه می باشند. اما فوکوس در گونه N. fluviatilis نامشخص بوده و در قسمت میانی فلس قرار دارد. دوایر رشد در قسمت های جلویی و کناری یافت می شوند. شعاع ها، قسمت جلویی فلس را به قسمت هایی تقسیم می کنند، بنابراین فلس از نوع منقسم است. در فلس هر دو نوع ماهی زبانه ها یا لوب ها در بخش جلویی مشخص هستند. لپیدونت ها یا دندانک های فلس در قسمت های جلویی و کناری و روی دوایر رشد در فلس هر دو نوع ماهی یافت می شوند. بنظر می رسد شکل فوکوس، دندانک ها و آرایش شانه ها در فلس این ماهیان ارزش تاکسونومیکی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1104

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  78-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  24
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

تحقیق حاضر، جهت مهیا کردن اطلاعات پایه ای از آسیب های فیزیولوژیکی (شاخص های بیوشیمیایی سرم) گاوماهی لکه دار در شرایط آزمایشگاهی و محیطی آلودگی سرب و در نهایت طراحی بیومارکرهای بیوشیمیایی سرم، جهت ردیابی آلودگی سرب در خلیج گرگان در تابستان 1397 انجام شد. در هردو شرایط، تاثیر آلودگی سرب روی پارامترهای بیوشیمیایی سرم گاوماهی لکه دار مورد بررسی قرار گرفت. علاوه بر سنجش پارامترهای بیوشیمیایی سرم، غلظتهای سرب در آب، رسوب و بافت کبد نمونه های ماهی نیز، آنالیز گردید. طبق نتایج، پارامترهای گلوگز، کورتیزول و ALT، یک همبستگی مثبت و معنی داری و پارامترهای پروتیین کل و ایمنوگلوبین M یک همبستگی منفی و معنی داری با آلودگی سرب کبد گاوماهیان در شرایط آزمایشگاهی نشان داد (05/0 P< ). در شرایط محیطی، آنزیم ALT یک همبستگی مثبت و معنی دار و مقادیر پروتیین کل و گلوکز خون یک همبستگی منفی و معنی داری با آلودگی سرب کبد گاوماهیان نشان داد (05/0 P< ). در نهایت پارامترهای پروتیین کل و ALT به دلیل همبستگی یکسان با سرب تجمع یافته در کبد در هر دو شرایط، به عنوان موثرترین و کارآمدترین بیومارکرهای بیوشیمیایی آلودگی سرب در گاوماهی لکه دار معرفی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 24

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 21)
 • صفحات: 

  141-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  293
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

این پژوهش برای شناسایی جمعیت گاوماهی دم گرد neogobius melanostomus در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آب های استان گیلان) به منظور بررسی برخی خصوصیات زیستی این گونه، اجرا گردید. به این منظور 5 ایستگاه (آستارا، انزلی، کیاشهر، هشتپر و چابکسر) در محدوده سواحل استان گیلان انتخاب شد. برای نمونه برداری از جمعیت ماهیان، از تور ترال کفی استفاده گردید. 7.43 درصد از ترکیب گونه ای گاوماهیان صید شده در این پژوهش، مربوط به این گونه بود. فراوانی آن در ایستگاه آستارا 4.54 درصد، هشتپر 5.97 درصد، بندرانزلی 7.41 درصد، بندر کیاشهر 1.28 درصد و در چابکسر 20.51 درصد از کل آمار گاوماهیان صید شده گزارش گردید. براساس نتایج این مطالعه، میانگین طول کل 15.17±106.03 میلی متر و میانگین وزن آن ها 2.57±12.54 گرم محاسبه گردید. در بررسی تعیین سن این ماهیان مشخص گردید که نمونه ها دارای ترکیب سنی 3-1 سال بودند، به طوری که 64 درصد از نمونه ها به گروه سنی 3-2 سال تعلق داشتند. برای بررسی رژیم غذایی، محتویات روده ماهیان مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده گردید که رژیم غذایی این ماهی اکثرا شامل گونه های کفزی مانند Balanus، Hypanis، Gammaridae،Cumacae و Mytilaster می باشد. براساس نتایج به دست آمده، بالاترین مقادیر میانگین شدت تغذیه (19.2±747.12) و طول نسبی روده (0.03±099) در گروه سنی +0 و کم ترین میزان آن ها به ترتیب 25.6±352.94 و 0.02±0.85 در گروه سنی +3 محاسبه گردید. بالاترین ضریب چاقی (0.62±6.42) در گروه سنی +3 و کم ترین مقدار آن (0.2±1.05) در گروه سنی +2 بود. میانگین قطر تخمک معادل 0.3±1.53 میلی متر اندازه گیری شد. میانگین هماوری مطلق و میانگین هماوری نسبی این گونه به ترتیب، 202±610 عدد و 13.91±66.35 محاسبه شد.

آمار یکساله:  

بازدید 293

دانلود 24 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

Merdzhanova A. | Dobreva A.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  780-792
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13501
 • دانلود: 

  12077
چکیده: 

The aim of the present study was to determine and compare the seasonal changes in the proximate composition, fatty acids profile and fat soluble vitamins content in spring and autumn goby (neogobius melanostomus) caught from the Bulgarian Black Sea waters. The proximate composition (moisture, protein and total lipid) has been determined according to AOAC (1990). Analysis of fatty acid methyl esters has been performed by GC/MS system. Vitamins A, D3 and E were analysed using RP-HPLC system. Protein was in the range 18. 10 – 18. 75 %, fat content was: 1. 60-2. 61g 100g-1 wet weight (w. w. ). The fatty acids (FA) and vitamins contents showed significant seasonal changes. The spring goby was characterized with low saturated fatty acids (SFA, 31. 8 %), high mono unsaturated fatty acids (MUFA, 34. 86 %) and polyunsaturated fatty acids (PUFA, 33. 34 %). In both seasons omega-3 (n-3) PUFA levels were higher than omega-6 (n-6) PUFAs. Higher amounts of alpha-tocopherol (614. 9 μ g 100g-1w. w. ) and all-trans retinol (14. 8 μ g 100g-1 w. w. ) were found in autumn samples, whereas cholecalciferol (4. 9 μ g 100g-1 w. w. )-in spring goby. Regardless of the observed seasonal changes of nutritional quality, goby species is an excellent source of analysed components, especially of n-3 PUFA, and can be recommended for healthy human diet.

آمار یکساله:  

بازدید 13501

دانلود 12077 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

داودی پریسا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  120-127
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  19
چکیده: 

در این مطالعه روابط بین وزن اتولیت و ابعاد آن با طول ماهی در گونه های جنس neogobius از خانواده گاوماهیان بررسی شده است. در طی این پژوهش، 149 قطعه ماهی متعلق به سه گونهneogobius pallasi، N. caspius و N. melanostomus از منطقه انزلی در جنوب غربی دریای خزر توسط تور ترال کف صید شدند. پس از استخراج اتولیت از نمونه ها، وزن، طول و ارتفاع اتولیت در هر نمونه ثبت گردید. میانگین وزن و ابعاد اتولیت در گونه های مورد مطالعه دارای تفاوت معنی دار بوده و اتولیت در N. melanostomus نسبت به دو گونه دیگر، وزن کمتر و ابعاد کوچک تری دارد. در N. pallasi و N. caspius متغیر وزن اتولیت در مقایسه با سایر متغیرها، بیشترین همبستگی را با طول ماهی نشان می-دهد، درحالی که در N. melanostomus علاوه بر وزن، طول اتولیت نیز همبستگی بالایی با طول ماهی دارد. نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد، در بررسی زنجیره های غذایی در حوضه جنوبی دریای خزر، از وزن و ابعاد اتولیت به عنوان ابزاری مفید در تعیین طول گونه های جنس neogobius می توان استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 19 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  66
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  678
 • دانلود: 

  183
چکیده: 

رژیم غذایی و فراوانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)، به منزله گونه ای غیربومی، در رودخانه مادرسو پارک ملی گلستان بررسی شد. در مجموع، 144 نمونه از 2 ایستگاه با طول متوسط 190 میلی متر و وزن متوسط 80 گرم بررسی شدند. با بررسی روی کل ماهیان صیدشده، مشخص شد که، بر اساس نمایه ایولو (Ivelev)، در اغلب ماه های سال Ephemeroptera (زود میران) ماده غذایی انتخابی بوده همچنین، تقریبا در اکثر ماه های سال،Ephemeroptera  (زود میران) بیشترین درصد فراوانی بنتوز را به خود اختصاص می داده است. این گونه از Gammaridae (ناجورپایان) و Trichoptera (بال موداران) نیز به منزله ماده غذایی انتخابی استفاده کرده است و می تواند با سایر گونه های ماهیان از قبیل Paracobitis malapterura (لوچ تاج دار)،neogobius melanostomus neogobius fluviatilis  (گاو ماهی) و Alburnoides eichwaldii (لپک) رقابت غذایی داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 678

دانلود 183 استناد 0 مرجع 0
litScript