نتایج جستجو

152

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

16

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  19-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  4328
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

استفاده از مواد شیمیایی و آلاینده های زیست محیطی یکی از معضلات جامعه بشری است. محققین برای سلامت انسان، حفظ محیط زیست و تولید محصولات کشاورزی مرغوب و با کیفیت مطلوب، روش های غیر شیمیایی متعددی را برای جایگزینی با روشهای شیمیایی مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند. در این تحقیق اثرات تیمارهای مرکب قارچ کش، پوشش های پلی اتیلن و گرما درمانی (Curing) بر روی عمر انباری پرتقال با پوشش پلی اتیلن به همراه گرما درمانی برای کنترل پوسیدگی های پنی سیلیومی و به حداقل رساندن کاهش وزن میوه مفید است. پوشش پلی اتیلن به خوبی از کاهش وزن میوه ها جلوگیری نمود و گرما درمانی به تنهایی سبب کاهش وزن میوه ها نسبت به سایر تیمارهای آزمایشی گردید. میزان کل مواد جامد محلول (TSS) میوه ها در طول دوره انبارداری دربیشتر تیمارها روند کاهشی نشان داد. اسید قابل تیتر (TA) در تیمارهای مرکبی که در آنها از پوشش پلی اتیلن استفاده شده بود در طول مدت انبارداری افزایش یافت لیکن در تیمارهای مرکبی که در آنها از گرما درمانی استفاده شده بود در سطح احتمال 1% کاهش یافت. گرمادرمانی به تنهایی یا به همراه پوشش پلی اتیلن باعث افزایش نسبت TSS/TA شد. در طول دوره انبارداری میزان ویتامین C به طور ثابتی در کلیه تیمارها به جز شاهد افزایش یافت. در تیمارهایی که گرمادرمانی و همچنین همراه با پوشش پلی اتیلن بر روی آنها اعمال شده بود رنگ پوست پرتقال ها به طور معنی درای کم رنگ تر گردید. پوشش میوه ها با پلی اتیلن، نرم شدن میوه ها را به تعویق انداخت. کمترین امتیاز طعم مربوط به تیمارهایی بود که در آنها از قارچ کش، پوشش پلی اتلین نوع B و گرما درمانی استفاده به عمل آمده بود لیکن بالاترین امتیاز طعم و مقبولیت کلی به ترتیب برابر 66.5 و 70.3 مربوط به تیمار پوشش پلی اتیلن نوع A بود. با توجه به نتایج این تحقیق، استفاده از پوشش پلی اتیلن نوع A به همراه گرما درمانی در جهت حفظ کیفیت و دوره ماندگاری میوه ها به عنوان جایگزین روشهای شیمیایی توصیه می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 4328

دانلود 87 استناد 1 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  150
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

در این پژوهش اثر هر یک از ترکیبات (اتانل، نانو نقره، قارچ کش بنومیل %15، متیل سلولز-واکس، واکس یا اثر ترکیبی آنها) بر شیوع پوسیدگی، کیفیت بافت و خواص حسی پرتقال تامسون ناول طی 16 هفته نگهداری در دمای Cº 8 مورد بررسی قرار گرفت. پرتقال ها پس از شستشو، بوسیله اتانل 70%، نانونقره ppm5 یا قارچ کش بنومیل 15% ضدعفونی گردیدند. میوه ها توسط واکس تجاری یا واکس متیل سلولز-واکس (با نسبت 9 به 10 وزنی / وزنی) به روش غوطه وری پوشش یافتند و سپس در هوای آزاد خشک گردیدند. نمونه های بدون پوشش به عنوان نمونه های کنترل، در نظر گرفته شدند. این پژوهشبا استفادهاز طرح آزمایشی فاکتوریل با 5 تکرار در سطح اطمینان 95% انجام یافت. در طول نگهداری، کمترین و بیشترین میزان شیوع پوسیدگی به ترتیب در تیمارهای نانونقره و اتانل مشاهده گردید. میزان پوسیدگی نمونه شاهد کمتر از اتانل بود. تفاوت معنی داری از لحاظ در صد پوسیدگی بین میوه های پوشش داده شده با واکس و متیل سلولز-واکس دیده نشد (05/0P>). پوشش های مذکور باعث حفظ بیشتر سفتی بافت، در مقایسه با نمونه های کنترل و میوه ضدعفونی شده گردیدند (05/0P<). ارزیاب ها بیشترین و کمترین ویژگی ارگانولیپتیکی را به ترتیب در تیمار متیل سلولز-واکس و واکس گزارش نمودند (05/0P<). از نظر طراوت ظاهری نیز اختلاف معنی داری بین دو نوع پوشش به کار رفته، مشاهده نشد.

آمار یکساله:  

بازدید 150

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

رستگار سمیه | راحمی مجید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42 (الف)
 • صفحات: 

  197-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  721
 • دانلود: 

  30
چکیده: 

پرتقال ناول و نارنگین کلمانتین، جز ارقام زودرس محسوب می شوند. تاخیر در برداشت میوه، باعث کاهش آب و نرم شدن میوه می شود. از تنظیم کننده های رشد، برای بهبود کیفیت میوه مرکبات استفاده شده است. در پژوهش حاضر زمان و غلظت مناسب کاربرد اسید جیبرلیک و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی جهت افزایش آب میوه، سفتی و تاخیر در پیری میوه ارقام پرتقال ناول (navel) و نارنگی کلمانتین (Clementine) مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در سال های 1383 و 1384 در یک باغ تجارتی واقع در شهرستان جهرم انجام گرفت. محلول پاشی شاخه ها (شمال و جنوب هر درخت) با استفاده از سمپاش 10 لیتری تا حد آب چک انجام شد. در هر دو سال تیمارهای اسید جیبرلیک (100، 150 و 200 میلی گرم در لیتر) و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی (8، 12 و 24 میلی گرم در لیتر) در سه زمان 8 مهر (پرتقال با قطر متوسط 64 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 46 میلی متر) 22 مهر (پرتقال با قطر متوسط 69 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 48 میلی متر) و 16 آبان (پرتقال با قطر متوسط 70 میلی متر و نارنگی با قطر متوسط 50 میلی متر) استفاده شدند. میوه های پرتقال ناول 45 روز و میوه های نارنگی کلمانتین 35 روز بعد از آخرین محلول پاشی برداشت شدند. نتایج آزمایش نشان داد که پرتقال ناول به مرحله دوم محلول پاشی (22 مهر، میوه با قطر متوسط 69 میلی متر) و نارنگی کلمانتین به مرحله اول محلول پاشی (8 مهر، میوه با قطر متوسط 46 میلی متر) بهترین واکنش را نشان دادند. اسید جیبرلیک در مقایسه با ایزوپروپیل استر 2، 4- دی تاثیر بیشتری در افزایش میزان آب، سفتی میوه و تاخیر در پیری داشت و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی بیشتر در افزایش اندازه میوه موثر بود. اسید جیبرلیک در غلظت های 150 و 200 میلی گرم در لیتر و ایزوپروپیل استر 2، 4- دی در غلظت 24 میلی گرم در لیتر در مقایسه با شاهد باعث بیشترین میزان آب میوه شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 721

دانلود 30 استناد 0 مرجع 1
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  2 (پیاپی 190)
 • صفحات: 

  165-181
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  232
چکیده: 

هدف این بررسی تاثیر تیمارهای دمایی نمک های کربنات و بی کربنات سدیم و پتاسیم در التیــام دهی زخم های میوه پرتقـال محلی مازندران، پرتقـال تامپسـون نـاول و نـارنگی انشو، مایه زنی شـده با Penicillium digitatum بود. اثر نمک های بیکربنات سدیم (SB) و پتاسیم (PB) یا و بدون هیپوکلریت سدیم با دو زمان غوطه وری و اثر تلفیقی آب گرم و کربنات سدیم (SC) و پتاسیم (PC)، دما و زمان غوطه ور شدن و هم چنین تاثیر هوای گرم 37 oC در پوسیدگی میوه پرتقال تامسون و محلی و نارنگی انشو مطالعه گردید. تمام تیمارها با شاهد اختلاف معنی دار نشان دادند و موجب کنترل پوسیدگی می شوند. بهترین تیمارها برای پرتقال تامپسون کاربرد بیکربنات سدیم و پتاسیم تا 4% به مدت 3 دقیقه،Pc  و Sc سه درصد و Pc و Sc چهاردرصد به مدت 5 دقیقه در آب گرم 53 oC بود. در مورد پرتقال محلی نیز نتایجی تقریبا مشابهی به دست آمده برای نارنگی انشو بهترین تیمارها استفاده از SB چهاردرصد و هم چنین SB سه درصد و هیپوکلریت سدیم 200 پی پی ام به مدت یک دقیقه بود. هوای گرم 37 oC بدون آسیب به میوه ها به مدت 24 ساعت در پرتقال تامپسون و محلی مانع از پوسیدگی میوه ها شد ولی به خاطر اثر نامطلوب روی نارنگی قابل توصیه نبود.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 232 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  147-155
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  120
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت میوه ها در طی انبارداری معمولا تغییر می کند. در این پژوهش، تغییرات ظرفیت آنتی اکسیدانی و کیفیت پس از برداشت میوه دو رقم پرتقال گوشت قرمز (خونی) «مورو» و «تاراکو» و پرتقال «تامسون» پس از 60 روز انبارداری در دمای 7 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 90 درصد بررسی گردید. صفاتی چون کاهش وزن میوه، TSS، TA، TSS/TA، ویتامین ث، فنل کل، میزان آنتوسیانین و همچنین ظرفیت آنتی اکسیدانی عصاره با آزمون فعالیت بازدارندگی رادیکال DPPH تعیین گردید. کاهش وزن میوه ارقام خونی بطور معنی داری بیشتر از تامسون بوده و در طی نگهداری به تدریج افزایش یافته است. میزان TSS پرتقال های خونی در طی انبارداری کاهش معنی داری یافت، اما در پرتقال تامسون تقریبا بدون تغییر ماند. بلعکس، کاهش TA در پرتقال «تامسون» بیشتر بوده است. میزان ویتامین ث میوه در ضمن انبارداری اندکی افزایش یافته اما میزان فنل کل تنها در رقم تاراکو افزایش یافته است. نتایج نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی میوه مرکبات در طی انبارداری کاهش یافت. رقم مورو با سنتز و تجمع آنتوسیانین در مرحله پس از برداشت بالاترین ظرفیت آنتی اکسیدانی را داشته است. در مجموع، نتایج نشان داد که کیفیت پرتقال در طی نگهداری طولانی مدت در انبار کاسته شد، اما ارقام خونی به دلیل سنتز آنتوسیانین و ترکیبات فنلی کمتر تحت تاثیر انبارداری طولانی مدت قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 120

دانلود 37 استناد 0 مرجع 21
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  209-217
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  136
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 136

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  780-782
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  614
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 614

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

بیضاوی سوسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2-1
 • صفحات: 

  1-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

از نیمه اول قرن 19، در پی تحولات عظیمی که در جامعه فرانسه به وجود می آید، نویسندگان رمانتیک تمایل وافری به مسائل انسان دوستی و اجتماعی پیدا می کنند و عقاید خود را در قالبهای مختلف رمانِ رمانتیک منعکس می سازند. یکی از انواع رمان که در این دوره با موفقیت کم نظیری روبرو می گردد رمان پاورقی است. بررسی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که باعث پیدایش این نوع رمان می شود و نیز بررسی ویژگیهای رمان پاورقی که موضوع این مقاله است، روشن خواهد ساخت که چگونه نزدیک شدن نویسنده به توده مردم باعث موفقیت سریع این نوع رمان شده تا بدانجا که آن را انقلاب ادبی(1) نیز خوانده اند. در قسمت پایانی این مقاله به ذکر عوامل و دلایل انحطاط و زوال رمان پاورقی خواهیم پرداخت.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MOORE G.A.

نشریه: 

TRENDS IN GENETICS (TIG)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  536-540
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4319
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4319

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

Food and Health Journal

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

In recent days, there have been many recommendations on social media about eating healthy fruits to strengthen the immune system and corona resistance. Therefore, it is very important to identify spoiled fruits at this time when human society is concerned about coronavirus and the human body needs healthy fruits in case of this disease. This paper proposes a method to identify the type of defects found in oranges fruits. We used a machine vision system to capture sample images, which includes a charge-coupled device camera, black box, lighting system, and personal computer. The citrus fruits are classified into eight classes, including Wind scar, Stem-end breakdown, Snail bites, Thrips scar, Scale injury, Medfly, Rings, and Calyx, depending on the type and model of the defects. In the proposed method, classification by the neural network with the help of co-occurrence matrix for four angles θ, =0°, , 45°, , 90°, , and 135°, , were extracted to identify various defects and 24 features related to the areas with defect in citrus. For the final classification of defects in citrus, after evaluating many classification tools from various tools available, Feed-forward Back Propagation Neural Network (FFBPNN) is used. The result of the neural network classifier was obtained with the help of the co-occurrence matrix by taking four angles (horizontal, right diagonal, vertical, and left diagonal) with an accuracy of 89. 65%. The evaluation shows acceptable results compared with similar studies. It is a reliable method in the food classification industry with reasonable accuracy.

آمار یکساله:  

بازدید 10

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
litScript