نتایج جستجو

29876

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2988

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

TSOU D.Y.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  130
 • شماره: 

  7
 • صفحات: 

  72401-72409
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3618
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3618

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SAHA G. | HASAN M.N. | ISLAM M.D.Q. | SAHA S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1 (TRANSACTIONS A: BASICS)
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13888
 • دانلود: 

  20538
چکیده: 

The problem of steady, laminar and incompressible natural convection flow in an octagonalenclosure was studied. In this investigation, two horizontal walls were maintained at a constant hightemperature, two vertical walls were kept at a constant low temperature and all inclined walls wereconsidered adiabatic. The enclosure was assumed to be filled with a Bousinessq fluid. The studyincludes computations for different Prandtl numbers Pr such as 0.71, 7, 20 and 50 whereas the Rayleighnumber Ra was varied from 103 to 106. The pressure-velocity form of Navier-Stokes equations andenergy equation was used to represent the mass, momentum and energy conservations of the fluidmedium in the enclosure. The governing equations and boundary conditions were converted todimentionless form and solved numerically by penalty finite element method with discretization bytriangular mesh elements. Flow and heat transfer characteristics were presented in terms of streamlines, isotherms and average Nusselt number Nu. Results showed that the effect of Ra on the convection heattransfer phenomenon inside the enclosure was significant for all values of Pr studied (0.71-50). It wasalso found that, Pr influence natural convection inside the enclosure at high Ra (Ra > 104).

آمار یکساله:  

بازدید 13888

دانلود 20538 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

MEHRI BAHMAN | NIKSIRAT M. A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1155
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

natural convection IN ENCLOSURES IS COUNTED AS AN IMPORTANT PHENOMENON IN MANY ENGINEERING APPLICATIONS. THIS PAPER NUMERICALLY INVESTIGATES natural convection FLOW FIELD AND HEAT TRANSFER OF DIFFERENT TURBULENT MODELS. STANDARD K-E, STANDARD K-W AND SHEAR STRESS TRANSPORT MODEL (SST) HAVE BEEN COMPARED WITH EXPERIMENTAL DATA. THE CAVITY IS PARTIALLY HEATED. THE COMMERCIAL CFD CODES, ANSYS FLUENT, ARE EMPLOYED. STANDARD K-W MODEL PROVIDED GOOD AGREEMENT WITH THE EXPERIMENTAL DATA.

آمار یکساله:  

بازدید 1155

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  56
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

در این مقاله جابجایی آزاد نانو سیال آب-مس در یک محفظه مربعی بافل دارکه دیواره سمت چپ آن در دمای گرم و دیواره سمت راست در دمای سرد قرار دارد و دیگر سطوح عایقند، به طور عددی مورد مطالعه قرار گرفته است. برای موقعیت ها و طول های مختلف دو بافل که به دیواره گرم وصل شده اند میدان جریان و دما و نرخ انتقال حرارت پیش بینی شده است. مدل عددی که بر اساس الگوریتم سیمپل پایه گذاری شده است برای حل معادلات پیوستگی، مومنتوم و انرژی استفاده شده است. علاوه بر موقعیت و طول بافلها اثر پارامترهایی چون عدد ریلی (106≥ Ra≥ 103) و درصد حجمی نانو ذرات (05/0≥ ≥ 0) مورد بررسی قرار گرفته است. در بررسی ها مشاهده شد که افزایش عدد ریلی و درصد حجمی نانو ذرات باعث افزایش نوسلت متوسط روی هر دو دیواره گرم و سرد می شود. هم چنین افزایش طول بافل باعث افزایش نوسلت متوسط روی دیواره سرد وکاهش آن روی دیواره گرم می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEH H. | HASHIM I.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  945-955
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20623
 • دانلود: 

  12809
چکیده: 

The aim of the present numerical study to analyze the conjugate natural convection heat transfer in a rotating enclosure with finite wall thickness. The enclosure executes a steady counterclockwise an-gular velocity about its longitudinal axis. The staggered grid arrangement together with the Marker and Cell (MAC) method was employed to solve the governing equations…

آمار یکساله:  

بازدید 20623

دانلود 12809 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SINGH A.K. | PAUL T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  67-73
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4955
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4955

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

RAOS M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  149-157
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4375
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4375

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

RAHMATI A.R. | ASHRAFIZADEH M. | SHIRANI E.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4378
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4378

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ESLAMI M. | JAFARPOUR K. | YOVANOVICH M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  B3
 • صفحات: 

  217-229
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12247
 • دانلود: 

  11947
چکیده: 

A new analytical model is developed to calculate laminar natural convection heat transfer from isothermal cones of arbitrary aspect ratio and orientation (tip downward, tip upward and horizontal) with active end for all values of Pr number. It is based on the new concept of Dynamic Body Gravity Function. This problem is also solved numerically for isothermal cones of different orientations. Results of this dynamic model for three different cones are compared with the present numerical solution and available experimental data. Excellent agreement between the present analytical model, the numerical solution and also the experimental data points in a wide range of Rayleigh number for all cones discussed shows that the present analytical method is a powerful tool for modeling laminar natural convection heat transfer from isothermal bodies.

آمار یکساله:  

بازدید 12247

دانلود 11947 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 10)
 • صفحات: 

  37-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  475
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

در این مقاله جریان جابجایی آزاد آرام در یک محفظه شیبدار دارای پله بررسی شده است. یک دیواره این محفظه در دمای سرد و دیواره مقابل دارای منبع حرارتی دما ثابت است. سایر دیواره های محفظه آدیاباتیک است. یک پله عایق نیز بر روی دیواره پایینی محفظه وجود دارد. هدف از این بررسی، پیش بینی اثر عدد رایلی، شیب محفظه، ابعاد پله، و موقعیت منبع گرمازا بر میدان جریان و دما و نرخ انتقال حرارت می باشد. جهت این بررسی، معادلات دو بعدی بقا جرم، مومنتم، و انرژی، از روش اختلاف محدود مبتنی بر حجم کنترل و الگوریتم سیمپل حل شده اند. نتایج نشان دهنده تاثیر ناچیز شیب محفظه، ارتفاع پله و موقعیت منبع حرارتی در اعداد رایلی کوچک است. این درحالی است که در اعداد رایلی بزرگ عوامل فوق تاثیر بسزایی بر جریان سیال و نرخ انتقال حرارت از محفظه دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 475

دانلود 94 استناد 0 مرجع 18
litScript