نتایج جستجو

19219

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1922

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  31
 • صفحات: 

  83-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  37
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف شناسایی جامعه شناختی تجردگرایی در ورزشکاران مرد عضو تیم های ملی طراحی و اجرا شد. در مدل نظری پژوهش از دیدگاه های مدرنیزاسیون ویلیام گود، کارکردگرایی ساختاری پارسنز، کارکردگرایی دورکیم، تیوری گزینش معقولانه هک تر، نوگرایی آنتونی گیدنز و فردگرایی دو توکویل استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، جامعه ورزشی مجرد عضو تیم های ملی در سال 1396 است. با استفاده از روش انتخاب در دسترس، 156 نفر از این افراد شناسایی و به عنوان نمونه انتخاب شدند. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد بین متغیرهای فردگرایی، سبک زندگی سنتی، سبک زندگی مدرن، باورهای مذهبی، بی اعتمادی اجتماعی، هراس از احساس شکست در ازدواج، تجربه ازدواج ناموفق در میان خویشاوندان و هزینه های اقتصادی-مالی با تجردگرایی رابطه معنا داری وجود دارد و متغیر عملکرد رسانه جمعی فاقد ارتباط معنا دار است. در مجموع، متغیرهای پژوهش توانایی تبیین تجردگرایی در بین ورزشکاران را داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 37 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HERKENRATH MARK

نشریه: 

CURRENT sociology

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  517-530
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7071
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7071

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  5-6
 • صفحات: 

  342-369
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1423
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1423

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

طالبان محمدرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  61
 • صفحات: 

  63-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  146
 • دانلود: 

  47
چکیده: 

چکیده فارسی:در چند دهه اخیر، جوش و خروشی روش شناسانه برای احیای مفهوم علیت، به ویژه درک مکانیسمی از علیت در علوم اجتماعی می بینیم تا جایی که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی، با وجود تمام اختلافات عمده در موضوعات مهم نظری و روش شناسی، به طور مشترک، بر تبیین پدیده های اجتماعی از طریق ارجاع به مکانیسم های علی تاکید فزاینده ای کرده اند. با وجود ادبیات نسبتا گسترده موجود در خصوص درک مکانیسمی از علیت، سوالات متعددی در خصوص معنا و کاربرد مکانیسم های علی در علوم اجتماعی مطرح هستند. در این مقاله تلاش شده است ضمن کالبدشکافی مفهومی از واژه «مکانیسم» نشان داده شود که چرا دانش پژوهان علوم اجتماعی، به ویژه جامعه شناسان که عهده دار مطالعه پدیده های پهن دامنه و کلان هستند، نیاز مبرمی به مطالعه مکانیسم های علی دارند. به عبارت دیگر نشان داده شده است که مکانیسم ها چگونه می توانند برخی مشکلات اساسی و دیرپا را در مطالعات جامعه شناسی، تا حدود زیادی حل کنند. همچنین رابطه درک مکانیسمی از علیت با فردگرایی روش شناختی در علوم اجتماعی تجزیه و تحلیل شده است.   چکیده عربی:شهدت العقود الاخیرة اهتماما مبرمجا و منسقا سعیا لاحیا، مفهوم العلیة و بالاخص الفهم الآلی للعلیة فی العلوم الاجتماعیة. ان عددا کبیرا من علماء علم الاجتماع، و علی الرغم من وجود اختلاف أساسیة بینهم حول مواضیع نظریة و منهجیة مهمة، یتفقون علی التأکید علی تفسیر الظواهر الاجتماعیة من خلال الاستعانه بالالیات العلیة.نظرا لا تساع دائرة الادبیات الخاصة الفهم الآلی للعلیة تطرح اسئلة کثیرة فی العلوم الاجتماعیه حول معنی الالیات العلیة و فوائدها العملیة.یحاول کاتب المقالة و بعد الغور فی مفهوم عبارة الآلیة ان یبین لماذا یحتاج الباحثون فی فروع العلوم الاجتماعیة و خاصة علماء الاجتماع الذین یترکز اهتمامهم بدراسة الظواهر العامة الی دراسة الالیات العلیة حاجة ماسة. و بتعبیر آخر لقد بذلت مساعی لبیان کیف یمکن للالیات ان تقدم حلولا لأکثر المشاکل الرئیسیة و المستأصلة فی دراسات علم الاجتماع. تحاول المقالة ایضا شرح العلاقة بین الفهم الالی للعلیة و بین الاتجاه الفردی للمنهجیة فی العلوم الاجتماعیة.

آمار یکساله:  

بازدید 146

دانلود 47 استناد 0 مرجع 27
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  9-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3992
 • دانلود: 

  4318
چکیده: 

تاکنون دورکیم به عنوان نظریه پرداز حوزه جامعه شناسی سیاسی در ایران شناخته نشده است و در غرب نیز این امر با تاخیر زیادی صورت گرفته است. یکی از دلایل این تاخیر این است که کتاب های سیاسی دورکیم ازجمله کتاب مهم «درس های جامعه شناسی» دیرتر از بقیه آثار او گردآوری و ترجمه شده است. آرای سیاسی دورکیم به شکل ویژه مربوط به ماهیت و کارکرد دولت، نقش دولت در توسعه فردگرایی اخلاقی، و تنظیم رابطه دولت و جامعه در قالب دموکراسی است. اهمیت این نظریات به خصوص در تعاریف ویژه ای است که او از دولت، اخلاق مدنی، و دموکراسی ارائه می دهد. همچنین جامعه شناسی سیاسی نودورکیمی که در دهه های اخیر در آثار جفری الکساندر نمود پیداکرده است، به عنوان یکی از ارکان شکل گیری چرخش فرهنگی در جامعه شناسی سیاسی شناخته می شود. در این مقاله ضمن بیان آرای دورکیم در مورد مباحث مذکور، به نسبت آرای دورکیم با مکاتب گوناگون جامعه شناسی سیاسی و برخی مباحث متاخر مرتبط با جامعه شناسی سیاسی دورکیم نیز پرداخته می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 3992

دانلود 4318 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

قادری طاهره

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  123-154
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  118
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

این مقاله حاصل تحقیقی اکتشافی است که درسال 1381 انجام شد و هدف آن بررسی نظرات و نگرشهای دانشجویان رشته پژوهشگری اجتماعی (جامعه شناسی) نسبت به رشته جامعه شناسی و به دانشگاه بود. بررسی تفاوت نگرشها و نظرات دانشجویان در بدو ورود به دانشگاه با دانشجویان سالهای پیش و بررسی تاثیر دانشگاه بر شکل گیری این نگرشها و نظرات، از اهداف دیگر این تحقیق بوده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که اکثر دانشجویان (66 درصد) دارای نگرش مثبتی نسبت به جامعه شناسی بوده اند. در رابطه با دانشگاه 35.9 درصد دارای نگرش مثبت بوده اند. نتایج بررسی های مختلف این تحقیق نشان می دهد که سالهای تحصیل در دانشکده در رابطه با برخی از نظرات دانشجویان نسبت به جامعه شناسی تاثیرگذار نبوده است، اما در رابطه با نظرات و نگرشهای دانشجویان نسبت به دانشگاه تاثیر سالهای تحصیل بر این نظرات و نگرشها مشخص شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 118

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  28-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  31
 • دانلود: 

  28
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 31

دانلود 28 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

RABANI R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  22-23
 • صفحات: 

  159-170
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10171
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Cities are cultural, social and geographical phenomena, representing many qualitative and quantitative capacities and potentialities.As "living phenomena", cities undergo processes of physical growth. They are important from morphological, economical, historical, cultural, social, moral, affectional and psychological dimensions. Human beings are susceptible to disease and physical, psychological and social pathology. Cities are, likewise, exposed to such internal and external pathologies. It is very important that during the periods of reform and reconstruction, under different economical and financial conditions, the mentioned aspects are taken into consideration.

آمار یکساله:  

بازدید 10171

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ODIA LUCKY OSARETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  18266
 • دانلود: 

  21935
چکیده: 

Development sociology as a distinct area of study gained prominence in the post-world war era with the evolving interest in political and economic progression of the post-colonial world. The emerging discipline from the mainstream sociology have been particularly interested in development paths and strategies adopted in nations in the various regions of the world with greater emphasis in development trends among the third world nations. This paper chronicled strides in the sub discipline since inception and contributions by scholars towards the growth of the discipline as well as development descriptions, explanation and predictions with the relationship of the western rich nations and third world nations in mind. This paper, hold that the postulations of development sociology as regards global development trends, citizen’s capacity building and citizen’s freedom/access be encouraged by all stakeholders; as well as consciously addressing the issue of income inequality which currently is criminally wide.

آمار یکساله:  

بازدید 18266

دانلود 21935 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسندگان: 

SILANIAN TOOSI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  3-4
 • صفحات: 

  669-708
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  12522
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

If it was possible to regard old age not as a physical stage but as a stage in life with its own special social value, we would then realize that it is not only the youth that are the assets of the society but the old people as well. In each society, no matter how much executive power is available, the society will not develop if there is not enough experience. The aged are unpublished books that should be made accessible to the young executive power so that they can use their experience in the interest of the society. To establish communication with the aged is an extremely delicate task. To invite them into our world, we need to take special care and make special efforts. The purpose of this article is to refer to these efforts.

آمار یکساله:  

بازدید 12522

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript