نتایج جستجو

675

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

68

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1680
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

WITH THE RAPID GROWTH OF THE NANOTECHNOLOGY INDUSTRIES AND THE INCREASING USE OF NANOMATERIALS IN OUR LIFE, THE INVESTIGATION OF FAVORABLE AND UNFAVORABLE EFFECTS OF BIOLOGICAL AND PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES OF NANOMATERIALS IS VERY CRUCIAL FOR THE FUTURE OF NANOTECHNOLOGY. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1680

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  195
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

در این تحقیق پوشش های نانوساختار کاربید زیرکونیم (ZrC) بر روی زیرکونیم با روش الکترولیز از نمک مذاب در دمای ºC 772 در چگالی جریان های مختلف (380 mA/cm2 و 120) تهیه شده است. مشخصه یابی پوشش ها با روش های طیف پراش اشعه X (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)، طیف سنج تفکیک انرژی پرتو ایکس (EDX) و طیف سنج مادون قرمزتبدیل فوریه (FTIR) انجام شد. مطالعات خوردگی نمونه ها با استفاده از آزمون پلاریزاسیون پتانسیودینامیکی در محلولی حاوی بوریک اسید و لیتیم هیدروکسید با pH=6.85 انجام شد. ایجاد پوشش کاربید زیرکونیم با استفاده از روش های XRD، FTIR و EDX تایید گردید. نتایج نشان می دهد که ایجاد پوشش کاربید زیرکونیم در سطح زیرکونیم باعث افزایش مقاومت خوردگی و گسترده تر شدن محدوده روئین شدگی آن می شود. چگالی جریان رسوب دهی الکتروشیمیایی تاثیر زیادی بر الکتروکریستالیزاسیون، ساختار و در نتیجه مقاومت خوردگی پوشش کاربید زیرکونیم دارد. به طوری که پوشش تهیه شده در چگالی جریان 120mA/cm2 کم ترین سرعت خوردگی را از خود نشان می دهد. این رفتار متاثر از ساختار نانومتری این پوشش به دلیل پیوستگی ذرات کاربید زیرکونیم و عدم وجود ترک در ساختار پوشش است.

آمار یکساله:  

بازدید 195

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  291-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  806
 • دانلود: 

  745
چکیده: 

حل ‎شوندگی کم رسوراترول در آب و حساس بودن این ترکیب به اکسیداسیون و ایزومریزاسیون، کاربرد آن را در فرمولاسیون مواد غذایی محدود می کند. در این مطالعه تاثیر برهمکنش آلبومین-رسوراترول بر اندازه و بار سامانه، حل شوندگی و خاصیت آنتی اکسیدانی رسوراترول مورد بررسی قرار گرفت. اندازه و بار ذرات با دستگاه پراکنش نور لیزر، مورفولوژی ذرات به کمک میکروسکوپ الکترونی، تاثیر تشکیل کمپلکس بر حل شوندگی رسوراترول در محیط آبی با روش های اسپکتروفتومتری معمولی و فلورسانس و خواص آنتی اکسیدانی با روش تعیین مقدار قدرت احیاکنندگی آهن 3 ظرفیتی اندازه گیری شد. نتایج حاکی از آن بود که رسوراترول به نسبت مولی 1 به 2.3 حل شده و محلول شفاف و کلوئیدی پایدار ایجاد می کند که متوسط اندازه ذرات آن حدود 30 نانومتر و عدم یکنواختی حدود 0.6 می باشد و بار الکتریکی آن 3±18- است. در تصویر میکروسکوپ الکترونی، اندازه ذرات کمپلکس آلبومین-رسوراترول بین 30 تا 50 نانومتر و به شکل کروی می باشد. نتایج آزمون احیاکنندگی آهن نشان داد که قدرت آنتی اکسیدانی رسوراترول در سرم آلبومین با نسبت مولی 60:60، حدود 58 درصد رسوراترول محلول دراتانول بود. بنابراین تشکیل کمپلکس مانع از اکسیداسیون رسوراترول می شود که قدمی ضروری در فرمولاسیون غذاهای فراسودمند است.

آمار یکساله:  

بازدید 806

دانلود 745 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

MALLAKPOUR SHADPOUR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  21
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

AMINO ACIDS AS ONE TYPE OF THE MAJOR BUILDING BLOCKS OF LIVING SYSTEMS ARE THE MAIN COMPONENTS OF ALL NATURALLY OCCURRING PROTEINS. THE INCORPORATION OF AMINO ACIDS IN THE POLYMER BACKBONE NOT ONLY INCREASES THE BIOCOMPATIBILITY OF PEPTIDEBASED SYSTEM, BUT ALSO HAVE BEEN FOUND TO SHOW NANOSCALE ORDERING INTO STABLE HIERARCHICAL SUPERSTRUCTURES ADMINISTERED BY THE FORMATION OF SECONDARY STRUCTURES IN THE PEPTIDE SEGMENTS [1, 2]. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسنده: 

FALLAH MOAFI HADI | HAFEZI MITRA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  23
تعامل: 
 • بازدید: 

  1890
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

SEMICONDUCTOR PHOTOCATALYSTS HAVE ATTRACTED MUCH ATTENTION IN THE PAST DECADES OWING TO THEIR APPLICATIONS TO ENVIRONMENTAL PURIFICATION AND SOLAR ENERGY CONVERSION. AS AN IMPORTANT PHOTOCATALYST, ZINC TUNGSTATE (ZNWO4) HAS BEEN USED FOR PHOTOCATALYTIC PRODUCTION OF HYDROGEN FROM WATER AND MINERALIZATION OF ORGANIC POLLUTANTS UNDER ULTRAVIOLET OR VISIBLE LIGHT IRRADIATION. ...

آمار یکساله:  

بازدید 1890

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  365-374
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1306
 • دانلود: 

  237
چکیده: 

در این پژوهش نانو پودر سیلیکات منیزیم (Mg2SiO4)، به روش سل- ژل تهیه و با پالایش ساختار به روش ریتولد، ریز ساختار آن در چند دمای باز پخت تعیین و گزارش شده است. این بررسی نشان می دهد که روش سل- ژل به کار رفته در این پژوهش منجر به تولید نانو پودری شامل آمیزه ای از فازهای Mg2SiO4 و MgO می شود که درصد وزنی آنها به ترتیب در حدود 75 درصد و 25 درصد است. تحلیل پهن شدگی خطوط پراش نشان می دهد که شکل بلورک های سیلیکات منیزیم تقریبا کروی است و میانگین اندازه حجمی این بلورک ها پس از بازپخت در گستره 800 تا1100 oC  از 20 تا 50 nm تغییر می کند. پژوهش بیشتر با فرض ناهمسانگرد بودن پهن شدگی خطوط پراش ثابت می کند که کرنش شبکه و میانگین اندازه بلورک های هر دو فاز، به شاخص های میلر وابسته است، ولی این وابستگی برای کرنش نمایان تر از وابستگی اندازه بلورک ها به راستاهای بلورشناسی است.

آمار یکساله:  

بازدید 1306

دانلود 237 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  287-292
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  111
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

در این مقاله با در نظر گرفتن تقریب هماهنگ و به کمک روش ماتریس انتقال، به بررسی خواص فونونی و گرمایی یک دستگاه نردبانی می پردازیم. ابتدا یک مدل متشکل از دو زنجیره اتمی نامحدود با جرم های متفاوت ارائه می کنیم، که در آن جرم ها به وسیله فنرهای همسایه اول و دوم به یکدیگر متصل شده اند. سپس طیف بسامد فونونی این دستگاه را به دست می آوریم. در ادامه اثر تغییرات جرم را بر بسامدهای ویژه بررسی می کنیم. پس از آن با استفاده از طیف بسامد، برای حالت خاصی که از اثر همسایه های دوم صرف نظر شده است، چگالی حالت های فونونی را محاسبه می کنیم. در نهایت رسانندگی گرمایی این نانوساختار را به دست می آوریم. نتایج نشان می دهند با افزایش نسبت جرم های زنجیره های اتمی، طیف بسامد فونونی دستگاه به سمت بسامدهای پایین تر میل می کند و در حالت حدی، گاف بسامد در طیف مشاهده می شود. همچنین در غیاب اثر همسایه دوم، افزایش قدرت فنر همسایه اول باعث ایجاد گاف در چگالی حالت ها شده، رسانندگی گرمایی را کاهش می دهد. در حالی که کاهش قدرت آن، باعث می شود رسانندگی افزایش یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 111

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZOLANVARI A. | SADEGHI H. | NEZAMDOST J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  79 (PHYSICS ISSUE)
 • صفحات: 

  78-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10374
 • دانلود: 

  4343
چکیده: 

Introduction: Structural and magnetic properties of ferromagnetic Fe thin layer films on Si substrates have been reported. We present topography features of these nanostructures films by atomic force microscopy (AFM). Characterization of magnetic domains and walls between them can be performed by using magnetic force microscopy (MFM) and alternating gradient field magnetometer (AGFM) instruments. The Fe thickness ranges from 50 to 150 nm. Our focus is to study systematically the effects of film thickness on magnetic anisotropy in thin films grown on semiconductor substrates. MFM images reveal stripe domain structure for the 100nm thick Fe on Si as well as hysteresis curves. The effective anisotropy shows oscillation for two types of Si substrates when the Fe films thickness increased.Aim: Our focus is to investigate systematically the effect of film thickness on magnetic hysteresis and effective anisotropy, especially in thin films grown on semiconductors substrates. For revealing stripe domain structure of Fe/Si (100) and Fe/Si (111), we use MFM pictures as well as hysteresis curves.Material and method: Fe thin films were deposited by thermal evaporation. Iron ingots from a 99.99 % purified Fe powder evaporated using an electron gun. The deposited Fe layer thicknesses vary from 50 to 150 nm. The crystalline structure of the deposited structures, X-ray diffraction method was used for investigation of nanostructure. Magnetic properties were also measured with MFM and experimental hysteresis loops were obtained by AGFM unit.Results: For Fe layer with 50nm thickness, Fe on Si (100) and Si (111) substrates, the Fe grows with (110) texture and has a bcc structure. The coercive field measured for the Fe films is about 100Oe. The measured hysteresis loops show that the coercive field decreases while the saturation field increases and such uniaxial anisotropy increases with increasing step density.Conclusion: Hysteresis diagrams show good ferromagnetic characteristics of these samples. The effective anisotropy shows oscillation, for two substrates Si types, when the Fe films thickness increased.

آمار یکساله:  

بازدید 10374

دانلود 4343 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

POURAHMAD AFSHIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  121-126
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  18019
 • دانلود: 

  11315
چکیده: 

Molecular sieves MCM-41 were synthesized from rice husk ash (RHA) as alternative sources of silica. e material was synthesized by a room temperature method from a gel with the molar composition SiO2: 1.6 EA: 0.215HDTMABr: 325H2O with pH correction. The cetyltrimethylammonium bromide (CTMABr) was used as a structure template. Nanocomposite containing 5.0 and 10.0 wt.% of Cu was synthesized under solid state reaction. the calcinations of samples were done at two different temperatures, 400 and 600°C. The morphology and the physicochemical properties of the prepared samples were investigated by X-ray diffraction (XRD), UV–Vis diffuse reflectance spectroscopy (UV–Vis DRS), Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) and transmission electron microscopy (TEM). TEM images indicated that nanoparticles size of CuO is ~3 nm.

آمار یکساله:  

بازدید 18019

دانلود 11315 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  103-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  771
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

در این پژوهش به مطالعه نظری خواص ترابرد الکتریکی وابسته به اسپین یک نانوساختار استخوان ماهی شامل دو اتم مغناطیسی در دو انتهایش پرداخته شده است. رسانش الکتریکی این نانو ساختار برای چند جهت گیری متفاوت گشتاورهای مغناطیسی این اتم ها که به دو رسانای غیرمغناطیسی نیمه نامحدود متصل اند، مورد بررسی قرار گرفته است. به کمک روش تابع گرین در رهیافت تنگابست به محاسبه و مقایسه ضریب عبور الکترونی وابسته به اسپین برای جهت گیری های متفاوت گشتاورهای مغناطیسی پرداخته ایم. نتایج نشان می دهد که رسانندگی به اندازه و جهت گیری گشتاورهای مغناطیسی اتم ها در نانو ساختار و انرژی الکترون ورودی بستگی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 771

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
litScript