نتایج جستجو

8854

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

886

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نشریه: 

MDPI AG

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1675
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1675

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Homayoon S. | Esfandiari N.

نشریه: 

SCIENTIA IRANICA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3 (Transactions C: Chemistry and Chemical Engineering)
 • صفحات: 

  1264-1274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1536
 • دانلود: 

  2104
چکیده: 

Gas separation by a membrane is performed without phase changing, leading to cost reduction. This study investigates the process of gas separation in the case of polyacrylonitrile (PAN) and polysulfone (PSF) blend membranes. The ratios of polymers to mixed matrix membranes include 100% PAN, 100% PSF, (95% PAN{5% PSF), (90% PAN{10% PSF), (85% PAN{15% PSF). The best combination of membrane mixtures was determined. Then, iron oxide nanoparticles with di erent weight percentages were placed on the membrane. The impact of adding di erent amounts of iron oxide nanoparticles to the membrane on gas separation was examined. By adding iron oxide nanoparticles to the membrane by 10% weight and measuring the value of permeability, it was observed that the permeability of this membrane for carbon dioxide, oxygen, nitrogen, and methane gases increased by 117%, 137%, 95%, and 53% compared to membranes without iron oxide nanoparticles. Based on the ndings, it was revealed that the optimal value of adding iron oxide to improve the membrane properties was 10% by weight.

آمار یکساله:  

بازدید 1536

دانلود 2104 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THE AIM OF THIS STUDY IS TO INVESTIGATE OF MAGNETIC NANOPARTICLE AND MAGNETIC FIELD ON membrane FILTRATION PERFORMANCE. THEREFORE, MAGNETIC nanocomposite membraneS FABRICATED VIA BLENDING MAGNETIC FE3O4 NANOPARTICLE WITH POLYMERIC MATRIX. THE MICROSTRUCTURE OF NEAT AND nanocomposite membrane OBSERVED BY SEM IMAGES. THE FILTRATION EXPERIMENTS SHOWED THAT NANOPARTICLE PRESENCE COULD IMPROVE membrane WATER FLUX. MOREOVER, APPLICATION OF MAGNETIC FIELD CAN INCREASE membrane WATER FLUX.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  735
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS WORK, A NEW KIND OF NONWOVEN nanocomposite membraneS WERE PREPARED BY ELECTROSPINNING OF PVDF/GRAPHENE BLEND SOLUTIONS ON THE SURFACE OF POROUS POLYPROPYLENE SHEETS. THE PERFORMANCE OF FABRICATED membraneS FOR DESALINATION OF WATER BY USING AIR-GAP membrane DISTILLATION (AGMD), HAVE BEEN EVALUATED. THE RESULTS SHOW THAT THE GRAPHENE SIGNIFICANTLY IMPROVES THE PROPERTIES THAT INFLUENCE DIRECTLY ON THE SEPARATION FACTORS OF THE membrane DISTILLATION (MD), PROCESS.SALT REJECTION CAPACITY OF THE PVDF/GRAPHENE (1.00WT%), ELECTRO-SPUN nanocomposite membrane IN COMPARISON WITH PURE PVDF NANOFIBER membrane, WAS ENHANCED.

آمار یکساله:  

بازدید 735

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  10
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

nanocomposite ORGANIC-INORGANIC membraneS WERE PREPARED WITH HETEROPOLYACIDS (HPAS) AS THE INORGANIC FILLERS. THE membrane DENSITY, WATER UPTAKE, SWELLING, ION EXCHANGE CAPACITY (IEC) AND THE CONDUCTIVITY OF PREPARED nanocomposite membraneS WERE MEASURED AND COMPARED WITH THE PLAIN membrane. RESULTS SHOWED THAT BY ADDITION OF HPA TO THE POLYMER, THE DENSITY OF membraneS WAS REDUCED, THE WATER UPTAKE WAS INCREASED AND THE SWELLING WAS REDUCED. AS A RESULT, THE IEC OF nanocomposite membraneS WAS SLIGHTLY LOWER THAN THE PLAIN POLYMER. THE CONDUCTIVITY OF membraneS IS INCREASING BY THE ADDITION OF HPAS.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  31
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  331-344
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  530
 • دانلود: 

  406
چکیده: 

تماس دهنده های غشایی گاز-مایع به عنوان یکی از جایگزین های بالقوه برای حذف کربن دی اکسید در مقایسه با فناوری های متداول درنظر گرفته شده اند. با وجود این، ترشدگی غشاها به وسیله جاذب های مایع طی این فرایند، عملکرد تماس دهنده های غشایی را محدود می کند که این موضوع ضرورت استفاده از غشاهای ابرآب گریز را در این سامانه ها نشان می دهد. در سال های اخیر، استفاده از نانوذرات برای افزایش آب گریزی سطح غشاهای پلیمری و ساخت غشاهای نانوکامپوزیتی به طور قابل ملاحظه ای مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در راستای کاهش مشکل ترشدگی غشاها، در پژوهش پیش رو از نانوذرات سیلیکای پیوندخورده با گروه عاملی متیل (CH3SiO2) برای افزایش آب گریزی سطح غشای پلی پروپیلنی استفاده شد که این نانوذرات با روش سل-ژل سنتز شدند. غشاهای ساخته شده با آزمون های ATR-FTIR، FE-SEM، XRD و اندازه گیری زاویه تماس، استحکام مکانیکی و فشار نفوذ بحرانی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از آزمون ATR-FTIR سنتز نانوذرات سیلیکای اصلاح شده با عامل متیل را روی سطح غشای پلی پروپیلنی تایید کرد. نتایج حاصل از اندازه گیری زاویه تماس نیز نشان داد، در غشاهای نانوکامپوزیتی با افزایش نسبت مولی MTES/TEOS از 1 تا 4، اندازه زاویه تماس از ° 125 تا ° 164 افزایش یافته ولی با افزایش بیشتر نسبت مولی MTES/TEOS اندازه زاویه تماس کاهش یافته است. همچنین با دقت در نتایج حاصل از اندازه گیری استحکام مکانیکی می توان دریافت، سنتز نانوذرات، استحکام کششی غشا را تا 12. 8MPa افزایش داده است. در نهایت، عملکرد غشاها در تماس دهنده های غشایی برای جذب گاز کربن دی اکسید ارزیابی شد که نتایج حاکی از کاهش شدید شار عبوری برای غشاهای خالص در مقایسه با غشاهای نانوکامپوزیتی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 530

دانلود 406 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  286
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 286
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  50
 • دانلود: 

  41
چکیده: 

لزوم جداسازی استون از پساب واحدهای صنعتی مانند رنگ آمیزی، تولید جوهر، لعاب کاری سبب شد روش های گوناگونی توسط پژوهشگران پیشنهاد شود. امروزه استفاده از روش تراوش تبخیری به دلیل مصرف انرژی کم، سادگی عملیات و سازگاری با محیط زیست مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. در این پژوهش جداسازی استون از آب به وسیله غشای نانوکامپوزیتی پلی دی متیل سیلوکسان/پباکس/تیتانیا در دستگاه تراوش تبخیری بررسی شد. برای تعیین خواص مورفولوژی، کریستالوگرافی و برهم کنش اجزا سازنده این غشا که به روش ریخته گری محلولی ساخته شده است از آزمون های میکروسکوپ الکترونی روبشی، طیف سنجی انتقال فوریه مادون قرمز و پراش اشعه ایکس، آنالیز گرماسنجی و آزمون زاویه تماس برای تعیین خاصیت آب گریزی استفاده شد. براساس روش طراحی آزمایش اثر سه متغیر: درصد وزنی خوراک شامل 4، 8 و12درصد وزنی استون، درصد وزنی نانوذره تیتانیا شامل صفر، 75/0 و 5/19 و دمای عملیاتی شامل 27، 37 و 47 درجه سلسیوس بر مقدار جداسازی استون از آب در دستگاه تراوش تبخیری بررسی شد. نتایج آزمون های فیزیکی و شیمیایی روی غشا بیانگر توزیع مناسب نانوذره، تشکیل بافت متراکم و منسجم، تشکیل گروه های عاملی مورد انتظار و همچنین افزایش خاصیت آب گریزی در غشا را تایید می کند. بررسی طیف سنجی انتقال فوریه مادون قرمز وجود هر دو ماده پلی دی میتیل سیلوکسان و پباکس به همراه نانوذره تیتانیوم را در غشا تایید می کند و آزمایش پراش اشعه ایکس نشان می دهد در ساختار غشا دو بخش بلوری و آمورف وجود دارد. نتایج سنجش میکروسکوپ الکترونی، سطح لایه انتخابگر غشا از جنس پباکس را کاملا یکنواخت، بدون منفذ و فاقد هر نوع نقص و ترک و وجود زیرلایه به همراه نانوذره و لایه انتخابگر را در غشا نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان داد که با افزایش نانوذره ابتدا درصد جداسازی استون افزایش و سپس به دلیل انباشت و عدم پراکندگی نانوذره در ماتریس غشا مقدار درصد جداسازی استون کاهش می یابد. همچنین بررسی تاثیر غلظت استون در خوراک نشان داد رابطه مستقیمی بین درصد خوراک و درصد جداسازی استون وجود دارد. بررسی اثر دمای خوراک بر مقدار درصد جداسازی استون نشان می دهد که با افزایش دما در محدوده 27 تا 37 درجه سلسیوس مقدار درصد جداسازی استون افزایش می یابد و بیشتر از این محدوده تا دمای 47 درجه سلسیوس از تاثیر این نقش بر درصد جداسازی استون کاسته می شود. نتایج نشان می دهد بیشترین درصد جداسازی استون از آب در شرایط غشایی با درصد نانوذره 75/0، دمای خوراک 37 درجه سلسیوس و غلظت خوراک 12 درصد وزنی معادل 11/90 درصد است.

آمار یکساله:  

بازدید 50

دانلود 41 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ASKARI P. | GHAEE A. | SABBAGHI S. | ZERAFAT M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

THIS PAPER PRESENTS FABRICATION OF POLYAMIDE THIN FILM COMPOSITE AND ZEOLITE-POLYAMIDE THIN-FILM nanocomposite (TFN) membrane VIA IN SITU INTERFACIAL POLYMERIZATION ON A POROUS POLYSULFONE SUPPORT membrane. POLYSULFONE (PSF) NANOFILTRATION membrane WAS PREPARED USING PHASE INVERSION INDUCED BY IMMERSION PRECIPITATION TECHNIQUE. THIN-FILM COMPOSITE POLYAMIDE NANOFILTRATION membrane WAS FABRICATED USING INTERFACIAL POLYMERIZATION OF 1, 3-PHENYLENEDIAMINE (MPD) WITH TRIMESOYL CHLORIDE (TMC). THE ZEOLITE-POLYAMIDE nanocomposite membrane WAS PREPARED EXACTLY AS SAME AS TFC membrane, EXCEPT THAT NATURAL ZEOLITE NANOPARTICLES WERE DISPERSED IN HEXANE-TMC SOLUTION UNDER ULTRASONICATION IMMEDIATELY PRIOR TO THE INTERFACIAL POLYMERIZATION REACTION. THE MORPHOLOGY STUDIES OF THE PREPARED NF membraneS BY SCANNING ELECTRON MICROSCOPY (SEM) SHOWED THE INCREASING OF THE THICKNESS OF TFC membrane AFTER THE INCORPORATION OF ZEOLITE NANOPARTICLES IN PA LAYER.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS STUDY SULFONATED POLY (ETHER ETHER KETONE) nanocomposite membrane CONTAINING 2.5 WT% ZIRCONIUM OXIDE WAS FABRICATED BY SOLUTION CASTING METHOD. THE SULFONATION DEGREE WAS EVALUATED BY H-NMR AND TITRATION METHOD. WATER UPTAKE, PROTON CONDUCTIVITY AND ION EXCHANGE CAPACITY (IEC) OF THE PREPARED membrane WERE DETERMINED. PROTON CONDUCTIVITY OF PRISTINE AND nanocomposite membrane IS INCREASED WITH TEMPERATURE UP TO 80OC, SUGGESTING PROTON CONDUCTIVITY IS A THERMALLY ACTIVATED PROCESS. ALL RESULTS SHOW ADDITION OF HYGROSCOPIC ZIRCONIA TO SPEEK membrane EXHIBIT INCREASED WATER RETENTION WITH GOOD PROTON CONDUCTIVITY AT DIFFERENT TEMPERATURES. THESE FEATURES MAKE THIS nanocomposite membrane ATTRACTIVE FOR FUEL CELL APPLICATIONS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
litScript