نتایج جستجو

398

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

40

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  53-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  155
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این تحقیق ساخت و مشخصه یابی نانو ساختارهای هیبریدی نانو لوله های کربنی چند دیواره وسولفید روی را گزارش می کنیم. در محلولی از تیو استامید و سولفید کادمیم، نانو لوله های کربنی چند دیواره عامل دار شده اضافه می گردد. و ساختار ناهمگن CNT/CdS آماده می گردد. نمودارهای پراکندگی پرتو ایکس، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی، و فوتو لومینسانس نمونه ها آنالیز می شود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی علاوه برسطح پوشیده شده نانو لوله ها، ذرات درشت CdS را نیز نشان می دهد. فوتولومینسانس مرئی با قله هایی در 435nm و 535nm به دست آمده از نمونه های CNT/CdS مورد بحث قرار گرفته اند. این روش ساخت و آنالیز برای اعمال به آلاینده های لومینسانسی دیگر قابل تعمیم است. از این رو تولید قطعات اپتوالکترونیکی مبنتی بر نانو لوله های کربنی، بدین وسیله پیشنهاد می گردد. متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 155

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4 (پیاپی 120)
 • صفحات: 

  290-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  67
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

تاکنون پژوهش های گسترده ای درباره نانوکامپوزیت های پلیمری حاوی نانولوله های کربنی انجام شده است که از این میان تعداد کمی از آنها به سامانه های بر پایه رزین های گرماسخت اختصاص یافته اند. در حالی که امروزه این رزین ها کاربردها ی گسترده ای را در صنایع مختلف شیمیایی دارند. تولید ساختار نانو در کامپوزیت های پلیمر-نانولوله کربنی سبب بهبود خواص فیزیکی و مکانیکی آنها می شود. خواص مکانیکی اصولا باید با برهم کنش میان پلیمر و پرکننده بررسی شود و سایر خواص از قبیل خواص رئولوژیکی و الکتریکی نیز با چگونگی پراکنش ذرات در ماتریس پلیمری در ارتباط هستند. با توجه به کاربرد گسترده پلی یورتان ها در صنایع مختلف و نیاز به بهبود برخی از خواص آنها از جمله خواص مکانیکی و الکتریکی، در این پژوهش، برای بهبود خواص نانولوله های کربنی چنددیواره (mwcnt) به پلی ال پلی تترامتیلن اتر گلیکول (PTMEG) به عنوان ماده اولیه پلی یورتان افزوده شده است. بدین منظور، پس از اصلاح سطح نانولوله ها با سولفوریک اسید-نیتریک اسید و نشاندن گروه های عاملی کربوکسیلیک روی سطح آنها سامانه های محلولی پلی تترامتیلن اتر گلیکول mwcnt-با ترکیب درصدهای مختلفی از نانوذرات تهیه شد. اندازه گیری های رئولوژیکی درجه پراکنش mwcnt را به دست داد. همچنین، تشکیل ابرساختار نانوذرات به کمک دو آستانه زهش F*) و (F** در سرعت های تغییر شکل کم بررسی کمی شد. برهم کنش میان پلیمر و mwcnt با بررسی طیف های زمان آسایش زنجیرهای پلیمری روی این سامانه ها بررسی و بهبود زیادی در **F ( (0.5 wt%نشان داد. زهش بحرانی برای PTMEG/mwcnt در حدود 0.5-0.25 درصد وزنی برآورد شد. بهبود چشمگیر مشخصه های رئولوژیکی به دلیل کلوخه شدن ذرات در F* و پیوستگی خوشه ها در F** مشاهده شد. سطح نمونه ها نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی FE-SEM مطالعه شد و در ترکیب درصد 0.75 وزنی تجمعی از خوشه ها و تشکیل شبکه ای از نانولوله ها در بستر پلیمر مشاهده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 67

دانلود 35 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  169-185
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20661
 • دانلود: 

  12085
چکیده: 

Carbon capture using adsorption processes can significantly mitigate global warming. Mg-MOF-74 is a distinct reticularmaterial amongst other adsorbents owing to its distinguished carbon dioxide adsorption capacity and selectivity under lowpressureapplications, while MIL-100(Fe) has lower CO2adsorption capacity, but extraordinary thermal and hydrostabilityin comparison to many classes of MOFs. In this paper, we present CO2adsorption characteristics of new compounds formedby the incorporation of multi-walled carbon nanotubes (mwcnts) into Mg-MOF-74 and MIL-100(Fe). This was done toimprove the thermal diffusion properties of the base MOFs to enhance their adsorption capacities. The new compositeshave been characterized for degree of crystallinity, and the CO2and N2equilibrium uptake. The real adsorption separationhas been investigated by dynamic breakthrough tests at 297 K and 101. 325. The equilibrium isotherm results showed thatMg-MOF-74 and 0. 25 wt% mwcnt/MIL-100(Fe) (MMC2) have the highest CO2uptake in comparison to the other investigatedcomposites. However, the interesting results obtained from breakthrough tests demonstrate that good improvementsin the CO2adsorption uptake and breakthrough breakpoint over pristine Mg-MOF-74 have been accomplished by adding 1. 5wt% mwcnt to Mg-MOF-74. The improvements of CO2adsorption capacity and breakpoint were about 7. 35 and 8. 03%, respectively. Similarly, the CO2adsorption uptake and breakthrough breakpoint over pristine MIL-100(Fe) are obtained by0. 1 wt% mwcnt/MIL-100(Fe) (MMC1) with improvements of 12. 02 and 9. 21%, respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 20661

دانلود 12085 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

OMRANI A. | ROSTAMI A. | TAYEBICHEHREH S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  16
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ZNONANO PARTICLES (ZNO NPS) WERE GROWN ON THE SURFACE OF MULTI WALLED CARBON NANOTUBES (mwcntS) BY A WET CHEMICAL SYNTHESIS ROUT. THE ANCHORINGOF ZNO NPS ON ACID-TREATED mwcntS WAS ACHIEVED UNDER REMARKABLY MILD REACTION CONDITIONS (LOW TEMPERATURE, ATMOSPHERIC PRESSURE) WITHOUT ANY CAPPING AGENTS. WE HAVE PREPARED THREE DIFFERENT SAMPLES WITH ZNO NPS mwcntS RATIO (BY WEIGHT) AS 0.2: 1, 0.5: 1, 0.9: 1. [1] FOR CHARACTERIZATION AND MORPHOLOGHYCAL STUDIES DIFFERENT TECHNIQUES SUCH AS SEM, TEM AND FT-IR WERE APPLIED.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2022
 • دوره: 

  139
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  115177-115182
تعامل: 
 • استنادات: 

  53
 • بازدید: 

  6
 • دانلود: 

  2430
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6

دانلود 2430 استناد 53 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  145-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3909
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3909

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  149-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  209
 • دانلود: 

  73
چکیده: 

Multi-walled carbon nanotubes (mwcnt)-doped TiO2 thin films were synthesized by the dip-coating method. The obtained products were characterized by SEM, EDX, XRD, and UV-vis absorption spectroscopy. The XRD patterns showed the presence of anatase phase. Absorption spectrum of mwcnt-doped TiO2 revealed a red shift in the optical absorption edge due to carbon doping. The photocatalytic properties were investigated using methylene blue (MB) degradation under visible light (400-700 nm). mwcnt/TiO2 thin films exhibited significantly higher photocatalytic activity as compared to undoped TiO2 thin films due to reduction of the rate of electron-hole recombination by doping carbon. Photocatalytic activity studies with different light source (white light and blue light) indicated a significant enhancement in photocatalytic removal under white light irradiation.

آمار یکساله:  

بازدید 209

دانلود 73 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  1575
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

DIFFERENT NANOCOMPOSITES BASED ON LLDPE AND MWCT WERE PREPARED BY MELT MIXING IN AN INTERNAL MIXER. THE EFFECT OF NANOTUBE CONTENT AND DISPERSION STATE ON THE LINEAR VISCOELASTIC BEHAVIOR AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THESE NANOCOMPOSITES WERE INVESTIGATED. ELECTRICAL AND RHEOLOGICAL PERCOLATION THRESHOLD WERE DETERMINED AND COMPARED TOGETHER. THE ELECTRICAL PERCOLATION THRESHOLD WAS OBTAINED AT 7.5 PHR OF CNT WHILE IT WAS FOUND AT 4.5 PHR FOR RHEOLOGICAL PERCOLATION THRESHOLD. THE ELECTRICAL CONDUCTIVITY WAS INCREASED BY 10E+11 ORDERS OF MAGNITUDE AT ELECTRICAL PERCOLATION THRESHOLD.

آمار یکساله:  

بازدید 1575

دانلود 0
نویسنده: 

MAHMOODI MONIREH | AFZALZADEH REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

INTRODUCTION: CARBON NANOTUBES (CNTS) DUE TO THEIR UNIQUE ELECTRONIC, MECHANICAL AND CHEMICAL PROPERTIES HAVE ATTRACTED VAST AMOUNT OF ATTENTION IN MANY AREAS [1, 2]. HOWEVER, THE HYDROPHOBIC AND INERT NATURE OF AS-PREPARED NANOTUBES IS UNFAVORABLE FOR THESE APPLICATIONS. …

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
نویسندگان: 

YOUSEFI ALI AKBAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  9 (135)
 • صفحات: 

  725-733
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  30280
 • دانلود: 

  18536
چکیده: 

In this work the coexistence effect of Cloisite 30B and multi-walled carbon nanotubes (mwcnt) on the crystal transformation of the polyvinylidene fluoride (PVDF) matrix is reported. It was found that at a constant rate of 3% (by weight) total modification, a higher percentage of beta crystal was evolved in PVDF matrix as compared with that of 3% (by weight) of each nanomaterial in the whole nanocomposite system. These changes in the crystalline structure were quantitatively and qualitatively studied using FTIR and WXRD techniques, respectively. The FTIR technique confirmed the formation of 80%, 71% and 84% of beta crystal for the three prepared composites. The small-angle X-ray scattering (SAXS) technique revealed a 10-time increase in the d-spacing of the nanoclay in nanocomposites as compared with that in raw nanocaly.The morphology of the nanomaterials and the state of dispersion were investigated using SEM and TEM techniques. The synergism observed was assigned to differences in surface conformations and aspect ratio of the nanomaterials. These nanocomposites ensured formation of beta crystals without any need to apply strain. Meanwhile, the piezoelectric constant (d33) of the hot-pressed samples was found to be zero. To attain piezopyroelectric characteristics, there was a need to cold-drawing, probably by smaller strain which resulted in better mechanical properties and anisotropy of the resulting hybrid nanocomposite.

آمار یکساله:  

بازدید 30280

دانلود 18536 استناد 0 مرجع 0
litScript