نتایج جستجو

93010

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9301

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  73-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1731
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

برای شناسایی گزینه برتر توسعه در ارزیابی اثرات زیست محیطی از روش های ارزشیابی گزینه ها به عنوان یک تصمیم گیرنده استفاده می شود. در این تحقیق از ارزشیابی چند معیاره مکانمند  Spatial multi criteria (evaluation: SMCE) برای ارزشیابی گزینه ها برای اولین بار استفاده شده است. این روش در سامانه اطلاعات جغرافیایی صورت می گیرد و این سامانه را قادر به تصمیم گیری می سازد. ارزشیابی چند معیاره مکانمند بر اساس محدودیت سامانه های اطلاعات جغرافیایی برای تصمیم گیری ها تهیه شده است. در این تحقیق با استفاده از این روش و اقدامات صورت گرفته، سامانه اطلاعات جغرافیایی قادر به ارزشیابی گزینه های توسعه شده است. دو گزینه بر اساس طرح آمایش سرزمین منطقه و دیگری عدم اجرا مورد ارزیابی قرار گرفتند. بر اساس نتایج ارزشیابی، گزینه برتر اجرای توسعه بر اساس طرح آمایش سرزمین می باشد و با توجه به اثرات اکولوژیکی، اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی گزینه آمایش سرزمین انتخاب گردید. در روش به دست آمده می توان جمع بندی اثرات و وضعیت گزینه ها را در هر محیط به تفکیک بررسی کرد. با استفاده از این روش در ارزیابی اثرات زیست محیطی می توان به صورت تصویری میزان مطلوبیت یا عدم مطلوبیت هر نوع توسعه را بر محیط به صورت نقشه نشان داد. در روش حاصله در سامانه اطلاعات جغرافیایی محدودیتی در ارتباط با تعداد لایه ها وجود ندارد. گزینه های بسیاری قابل تهیه و ارزشیابی می باشد. این روش برای ارزشیابی گزینه های برنامه ریزی های کاربری سرزمین و توسعه منطقه ای مفید است.

آمار یکساله:  

بازدید 1731

دانلود 398 استناد 2 مرجع 1
نویسندگان: 

JOZI S.A. | ZAREDAR N. | REZAEIAN S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  273-277
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8008
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8008

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  75-88
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  202
 • دانلود: 

  112
چکیده: 

هدف این تحقیق، بررسی شاخص های مکانی مناسب جهت ارزیابی معابر از منظر پتانسیل پیاده روی می باشد. در این تحقیق از تلفیق تحلیل های مبتنی بر سیستم اطلاعات مکانی (GIS) و سنجش از راه دور و روش های تحلیل چندمعیاره AHP و TOPSIS استفاده شده است. شاخص های مکانی شامل: سطح اتصال با سایر معابر، دسترسی به زیرساخت های حمل و نقل عمومی، اختلاط کاربری، چگالی واحدهای مسکونی و سبزینگی می باشند. جهت تعیین اهمیت شاخص ها از کارشناسان شهرسازی و مردم، نظرسنجی صورت پذیرفت. مدلسازی ارائه شده، برای معابر نواحی هفت و دو منطقه یک شهر تهران پیاده سازی گردید. پس از انجام تحلیل های مورد نیاز و پیاده سازی مدل در منطقه مطالعاتی، بر اساس نظر کارشناسان، در میان خیابان های اصلی، خیابان های ولیعصر، درکه و رشیدالدین فضل اله و از میان خیابان های فرعی، خیابان های دانشجو، کرمی و البرز کوه، و بر اساس نظر مردم، در میان خیابان های اصلی، خیابان های ولیعصر، اوین و درکه و در میان خیابان های فرعی، خیابان های دانشجو، کرمی و سید محمد شریفی منش، بالاترین تناسب را برای پیاده روی از منظر شاخص های این تحقیق دارا هستند. بر اساس نتایج بدست آمده از این تحقیق می توان معابر مختلف را از منظر این شاخص ها ارزیابی نمود و برای بهبود معابر از دیدگاه پتانسیل پیاده روی در آینده برنامه ریزی کرد. به علاوه از طریق رتبه بندی صورت گرفته می توان معابری که نیاز بیشتری به بهبود داشته و اولویت بالاتری دارند را شناسایی نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 202

دانلود 112 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

JIANG H. | EASTMAN R.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  173-184
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  10411
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10411

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  116
 • صفحات: 

  151-166
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  44
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

مکان یابی مناطق صنعتی یکی از عوامل کلیدی در برنامه ریزی پایدار منطقه ای با توجه به اثرات محیط زیستی مختلف صنایع می باشد. با توجه به رشد مناطق صنعتی و وجود معادن متعدد در شهرستان گلپایگان لزوم مکان یابی صنایع با توجه به ضوابط و استانداردهای محیط زیستی ضروری است. بنابراین در مطالعه حاضر به منظور مکان یابی صنایع در شهرستان گلپایگان از تلفیق روش تحلیل سلسله مراتبی و ارزیابی چندمعیاره و بررسی 24 معیار استفاده شد. مهم ترین معیارهای موثر در فرآیند ارزیابی توان صنعتی منطقه شامل فاصله از پناهگاه حیات وحش موته، فاصله از گسل ها، فاصله از چاه ها و فاصله از جاده ها بود. لایه های اطلاعاتی پس از تهیه با استفاده از روش های منطق بولین، روی هم گذاری فازی، روش وزن دهی و ترکیب خطی وزنی تلفیق گردید و نقشه ی نهایی ارزیابی توان اکولوژیک منطقه در محیط GIS تهیه شد. نتایج تحقیق نشان داد که در روش منطق بولین، 2783 هکتار از منطقه برای توسعه ی صنعتی مناسب می باشد. در روش روی هم گذاری فازی 1769 هکتار از منطقه و در روش ترکیب خطی وزنی 1902 هکتار و در روش وزن دهی 1758 هکتار از منطقه برای توسعه ی صنعتی در طبقات خوب تا عالی قرار گرفتند. با توجه به نتایج می توان گفت روش ترکیب خطی وزنی و وزن دهی موثرتر از روش های بولین و روی هم گذاری فازی است. نتایج کلی بیانگر این است که در کلیه ی مدل ها مناطق مناسب توسعه ی صنعتی در محدوده ی جنوب شرقی منطقه قرار دارد و به این معناست که در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی و سرمایه گذاری های آینده برای توسعه ی صنعتی منطقه با درنظر گرفتن آمایش سرزمین این مناطق در اولویت قرار گیرند. با توجه به تمرکز فعالیت های کشاورزی در منطقه ی گلپایگان و ظرفیت های بی شمار آن در زمینه ی گردشگری، توسعه ی صنایع تبدیلی کشاورزی و صنایع مرتبط با توسعه ی گردشگری و اکوتوریسم در محدوده های مجاز پیش بینی شده، می توانند به عنوان اولویت های توسعه ی منطقه، مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 44

دانلود 25 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-10
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22181
 • دانلود: 

  11282
چکیده: 

Background: Landfill activities have environmental and economic values to a community. While the former deals with the control of landfill gas (LFG) emission into the atmosphere, the latter deals with the conversion of LFG to clean energy and subsequently, wealth creation. To fully harness these benefits, LFG plants must be well sited in a community, and this can be achieved when proper techno-economic analysis has been carried out. This will not only justify the LFG plants investment cost, but it will also guarantee their sustainability. Methods: This study presented a framework that ranks and selects LFG project for a community. First, numerical expressions were used to evaluate the techno-economic and environmental requirements of the project sites, then, the importance of these requirements was determined using criteria Importance Through Inter-criteria Correlation (CRITIC) method. The sites were ranked using grey relational analysis (GRA) and Weighted Aggregated Sum-Product Assessment (WASPAS) method. An illustrative example of the proposed framework was presented using real-world dataset from different communities in Nigeria. Finally, four LFG project sites were ranked using four environmental criteria, five technical criteria, and eight economic criteria. Results: The results of WASPAS were verified by comparing them with the results of Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and axiomatic design (AD) methods. It was observed that the results of both methods were the same for the different LFG sites. Conclusion: According to the results, it is obvious that this study will be useful to policy-makers and investors in LFG business, while the former could seek for plants’ sustainability, the latter interest will be on the payback period of their investment.

آمار یکساله:  

بازدید 22181

دانلود 11282 استناد 0 مرجع 6660
strs
نویسندگان: 

SHIRINFAR MOSTAFA | HALEH HASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  271-280
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15246
 • دانلود: 

  14493
چکیده: 

In this study, an outsourcer evaluation and management system is developed for a manufacturing company by use of Fuzzy goal programming (FGP). A first phase of the methodology evaluation criteria for outsources and the objectives of the company are determined. Considering the fuzziness in the decision data, linguistic variables that can be expressed in generalized fuzzy number are used. The propose approach is utilized from fuzzy sets, Analytic Network Process (ANP), fuzzy TOPSIS and Preference Ranking Organization method for enrichment evaluations (PROMETHEE) approaches. evaluation criteria for this problem are weighted by Fuzzy ANP approach then in the Fuzzy TOPSIS and Fuzzy PROMETHEE approaches. At the second phase the FGP model developed selects the most appropriate outsourcers suitable to be strategic partners with the company and simultaneously allocates the quantities to be ordered to them. At the end, gives the computational results.

آمار یکساله:  

بازدید 15246

دانلود 14493 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  35-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1584
 • دانلود: 

  777
چکیده: 

تالاب ها مهمترین و در عین حال آسیب پذیرترین منابع زیست محیطی جهان محسوب می شوند. برای دستیابی به استفاده خردمندانه از تالاب ها ضروری است به تعادل و توازنی رسید که موجودیت این اکوسیستم ها در گستره وسیع فعالیت های انسانی که از حفاظت مطلق تا دخالت موثر متفاوت است، تضمین شود. زون بندی سازوکاری در راه نیل به این هدف محسوب می شود. در این مطالعه زون بندی حفاظتی تالاب چغاخور در استان چهارمحال و بختیاری با روش ارزیابی چندمعیاره مکانی صورت گرفته است. گام های این مطالعه شامل تعیین هدف، شناسایی و گزینش معیارهای حفاظت، غربال سازی معیارها با استفاده از روش دلفی، اولویت بندی و وزن دهی معیارها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، نقشه سازی شاخص ها و در نهایت پهنه بندی و گزینش زون های حفاظتی بود. مطابق نتایج حاصل از پرسشنامه دلفی، معیار اصلی زیستگاه و زیرمعیارهای عوامل تهدید و درجه حفاظتی گونه در گزینش پهنه های حفاظتی در تالاب چغاخور بیشترین درصد اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتایج اجرای روش AHP با نرم افزار Expert Choice در اولویت بندی معیارهای حفاظت نشان داد که از بین معیارهای اصلی، معیار زیستگاه با ضریب وزنی 0.489 بیشترین اهمیت و سپس معیارهای گونه، جنبه های اجتماعی و مدیریتی به ترتیب با ضرایب 0.279، 0.093 و 0.086 و معیار جنبه های اقتصادی با ضریب 0.053 کمترین ضریب اهمیت را در گزینش پهنه های حفاظتی در تالاب چغاخور داشت. با در نظر گرفتن مرز تالاب بر اساس توسعه گیاهان آبزی و زون بندی نهایی پهنه های حفاظتی، وسعت زون هسته مرکزی معادل %24.1، وسعت زون حائل در داخل پهنه آبی برابر %19.5 و وسعت این زون در خارج از پهنه آبی معادل 28.5 درصد محدوده مورد مطالعه تعیین شد. در مجموع می توان چنین نتیجه گیری نمود که از شمال به سمت جنوب تالاب به تدریج بر ارزش حفاظتی آن افزوده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1584

دانلود 777 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

TUZKAYA G. | OZGEN A. | OZGEN D. | TUZKAYA U.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (23)
 • صفحات: 

  477-490
تعامل: 
 • استنادات: 

  2730
 • بازدید: 

  35612
 • دانلود: 

  43389
چکیده: 

Increasing environmental problems enforce companies to be more environmental responsible. A company’s environmental performance is not only related to the company’s inner environmental efforts, but also it is affected by the suppliers’ environmental performance and image. As a stakeholder of the company, a supplier with bad environmental image affects badly the company’s environmental image. Also, raw materials and semi-finished products supplied from out of the company recourses- suppliers- affects the products environmental features such as life cycle, re-usability, re-manufacturability, hazardous substances, etc. Considering these direct and indirect effects, managers should also consider environmental performances of their suppliers in their supplier evaluation process. In this paper, a methodology for the evaluation of suppliers’ environmental performances is proposed. In this methodology, a hybrid Fuzzy-Analytic Network Process and Fuzzy-Preference Ranking Organization Method for Enrichment evaluations approach is utilized. Additionally, a numerical example is given to foster the better understanding of the methodology and the obtained results are analyzed with sensitivity analyses.

آمار یکساله:  

بازدید 35612

دانلود 43389 استناد 2730 مرجع 3996
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  9
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

1.INTRODUCTION: IRAN LIKE SEVERAL OTHER COUNTRIES FACES QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COASTAL DESTRUCTION WHICH HAS ENVIRONMENTAL SOCIAL AND ECONOMIC SIDE EFFECTS, IN CASE OF DURABILITY AND CONTINUATION OF THIS DESTRUCTION, HUMAN ECOLOGICAL ENVIRONMENT IN COASTAL AREAS WOULD ENCOUNTER SEVERAL DIFFICULTIES IN NEAR FUTURE [1]. THIS RESEARCH AIMS TO IDENTIFICATION ECOLOGICAL VULNERABLE AREAS, TO PREVENT THESE COASTAL SOURCES FROM DESTRUCTION AND REDUCTION.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
litScript