نتایج جستجو

121

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

13

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  181-196
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  161
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

در این پژوهش، امکان تکثیر مصنوعی مولدین پرورشی نه ساله کفال خاکستری بررسی گردید. هشت سری آزمایش تکثیر مصنوعی در طول 3 ماه (آبان ماه الی اسفند ماه 1382) انجام شد. برای مولدین آزمایشهای 1 تا 5 روش دو تزریقی به فاصله زمانی 24 ساعت بکار برده شد. تزریق مقدماتی توسط CPH و تزریق نهایی توسط هورمونهای LHRH–A2 همراه دمپریدون (Domperidone) یا CPH با HCG صورت پذیرفت. مولدین ماده آزمایشات 6 تا 8، ابتدا از طریق روش تزریق تدریجی روزانه به مدت 5 روز به میزان 500  واحد بین الملل به ازای هر کیلوگرم وزن بدن HCG دریافت کردند و به مولدین نر علاوه بر HCG هورمون 17 - آلفا-MT به میزان 5 تا10 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شد و سپس با روش دو تزریقی هورمونها این مولدین تحریک گردیدند. نتایج نشان دادند که مولدین نر واقع در مرحله 2+ و 3+ هر دو گروه تزریق (دو تزریقی ـ چند تزریقی) که به آنها هورمون HCG تزریق شد نسبت به مولدینی که هورمون 17 - آلفا- MT  دریافت کردند، از راندمان بهتری برخوردار بودند بطوریکه از یک مولد گاهی در آزمایشات تکثیر مصنوعی 2 تا 6 بار استفاده گردید. در هشت سری آزمایش تحریک مصنوعی مولدین ماده، 27 عدد مولد بکار گرفته شد که 22 عدد اقدام به تخم ریزی نمودند (یک میلیون تا 2.6 میلیون تخم). تخم هشت مولد لقاح یافته بود و درصد لقاح 10 تا 95 و درصد تخمه گشایی 0.008 تا 88.9 درصد برآورد گردید. همچنین از این تعداد مولد، شش سری لارو از 117 تا 2 میلیون عدد تولید شد. بهترین زمان جهت تکثیر مصنوعی این ماهی آذر ماه برآورد گردید، میانگین قطر تخمکها در این ماه ≤ 600 میکرون اندازه گیری شد. در بررسی‏ های آماری بین دو گروه مولدین دو تزریقی و چند تزریقی از لحاظ میانگین قطر تخمکهای مولدین قبل از تزریق اولیه، درصد تخمه گشایی و تعداد لاروهای تولید شده اختلاف معنی داری در سطح اعتماد 95% (One-Way-T-student p< 0.05 ) مشاهده گردید که حاکی از بهتر بودن وضعیت مولدین چند تزریقی از نظر بازده تکثیر مصنوعی می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 161

دانلود 56 استناد 1 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  153-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  142
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مطالعه مولدین پرورشی نه ساله کفال خاکستری (mugil cephalus) از روش تحریکهای هورمونی بطور مصنوعی تکثیر شدند. هشت سری آزمایش تکثیر مصنوعی در طول سه ماه (آبان ماه 1385 تا اسفند ماه 1385) انجام گردید. تعدادی از مولدین از روش دو تزریقی به فاصله زمانی 24 ساعت تزریق گردیدند و برخی نیز ابتدا از روش تزریق تدریجی، روزانه به مدت 5 روز به میزان 500 واحد بین المللی به ازای هر کیلوگرم وزن بدن HCG دریافت نمودند و سپس از طریق روش دو تزریقی توسط هورمونها تحریک گردیدند. مولدین نر علاوه بر HCG هورمون 17 – آلفا - متیل تستوسترون به میزان 5 تا 10 میلیگرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن تزریق شدند و سپس از طریق روش دو تزریقی توسط هورمونها تحریک گردیدند.در مجموع در این هشت سری آزمایشهای تحریک مصنوعی 27 عدد مولد ماده بکار گرفته شدند که 22 عدد از آنها تخمریزی نمودند (یک میلیون تا 2.6 میلیون تخم تولید نمودند). تخم هشت عدد مولد لقاح یافته که لقاح 10 تا 95 درصد و تخم گشایی 0.008 تا 88.9 درصد برآورد گردید.همچنین از این تعداد مولد، شش سری لارو از 117 عدد تا 2 میلیون تولید گردید. طی عملیات تکثیر، دمای آب 20 تا 23 درجه سانتیگراد و شوری 32 در هزار ثابت نگه داشته شد.در بررسی آماری بین دو گروه دو تزریقی و چند تزریقی از لحاظ میانگین قطر تخمکهای آنان قبل از تزریق اولیه، درصد تخم گشایی و تعداد لاروهای تولیدی در سطح اعتماد 95 درصد، اختلاف معنی داری (one-way, T-student) مشاهده گردید که حاکی از بهتر بودن وضعیت مولدین چند تزریقی از نظر راندمان تکثیر مصنوعی بود.در مورد پرورش لاروهای تولیدی دو تکرار صورت پذیرفت. تراکم نهایی کشت لاروها 20 عدد در هر لیتر، درجه حرارت آب 22 تا 24 درجه سانتیگراد و شوری 32 تا 33 در هزار در نظر گرفته شد. غذادهی لاروها از روز دوم و از جلبک Nannochloropsis oculata با تراکم 500000 سلول در هر میلی لیتر و روتیفر گونه Brachionus plicatilis با تراکم 20 عدد در هر میلی لیتر و ناپلی آرتمیا با تراکم 3 تا 200 عدد در هر لیتر و همچنین غذای دستی 100, 300, 500 میکرون استفاده گردید. تعویض آب در هفته اول ده درصد حجم تانک، در هفته دوم 20 تا 30 درصد و در هفته های بعد 40 تا 50 درصد بصورت روزانه انجام می گردید.در تکرار اول از ده تانک مدور پرورشی با حداکثر عمق آبگیری 80 سانتیمتر استفاده گردید که کلیه لاروها پس از 12 روز از بین رفتند، در حالیکه در سری دوم آزمایش پرورش از سه تانک 4 تنی سیاه رنگ فایبر گلاس با عمق آبگیری 100 سانتیمتر استفاده گردید که درصد بازماندگی آن پس از پنجاه و پنج روز 0.9 درصد برآورد گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 142

دانلود 20 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  58
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  383-393
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1262
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

در این تحقیق اثر تقویت کننده های مختلف بر روی مدت تحرک اسپرم کفال خاکستری mugil cephalus از اوایل آبان تا اواخر بهمن 1380 و1381 در 4 مولد مورد بررسی قرار گرفت. تقویت کننده های مورد استفاده در این مطالعه شامل 15 محلول زیر بوده اند: مایع سلومی (مایع شکمی) ماهی مورد مطالعه بدون رقیق کردن (غلظت کامل مایع سلومی) و با غلظت های 0.1، 1 و 10 درصد (در آب مقطر)؛ آلبومین سرم گاوی با غلظت های 10 mg/ml و 30 mg/ml (در آب مقطر)، تقویت کننده نمکی با ترکیب pH8، 19 mMGlycin، 2.5mMTris، 5 mMKCl، 45 mMNaCl، تقویت کننده نمکی با ترکیب pH7.5،3.4 mMCaCl2، 0.2 mMTris،3.1 MKCl ، 500 mMNaCl، محلول 50 mMNaCl و 250 mMNaCl که پس از سانتریفوژ منی وخارج کردن مایع اسپرمی جایگزین آن گردیده و مایعات لقاح با شوری 10، 15، 20، 25 و 32 در هزار (تیمار شاهد) بوده است. مدت تحرک اسپرماتوزوآ در تقویت کننده های مورد نظر دامنه وسیعی داشت به گونه ای که مایع سلومی با غلظت های مختلف، بر روی تحرک اسپرماتوزوآی کفال خاکستری M.cephalus اثر بازدارنده داشت. اسپرماتوزوآ در آلبومین سرم گاوی با دو غلظت ذکر شده، تقویت کننده نمکی (PH8، 19 mMGlycin،2.5 mMTris ، 5 mMKCl، 45 mMNaCl)، محلول نمک طعام با غلظت های 50 mMNaCl و 250 mMNaCl (که پس از سانتریفوژ منی، جایگزین مایع اسپرمی گردید) و مایع لقاح با شوری 10 در هزار غیر فعال بود، در حالی که میانگین مدت تحرک اسپرماتوزوآ در تقویت کننده نمکی (PH7.5، 3.4 mMCaCl2، 0.2 mMTris، 3.1 mMKCl، 500 mMNaCl) 149.3 – 77.6 ثانیه، در مایع لقاح با شوری 15 در هزار، 26.66 – 68.6 ثانیه، در مایع لقاح با شوری 20 در هزار، 43.33-132.3 ثانیه، در مایع لقاح با شوری  25هزار، 59 - 135.3 ثانیه و در مایع لقاح با شوری 32 در هزار (شاهد)، 73.33 - 138 ثانیه متغیر بود . بیشترین مدت تحرک در تقویت کننده نمکی (3.4 mMCaCl2 pH7.5، 0.2 mMTris، 3.1 mMKCl، 500 mMNaCl) بود. با توجه به تحقیق انجام شده می توان بیان کرد که اسپرماتوزوآی کفال خاکستری M.cephalus در محلول هایی با فشاراسمزی بالا فعال می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1262

دانلود 87 استناد 2 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  68
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  343-353
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  268
 • دانلود: 

  57
چکیده: 

در این تحقیق، اثر عصاره سیر بر شاخص های رشد (افزایش وزن بدن، نرخ رشد ویژه، فاکتور وضعیت، طول نهایی و وزن نهایی)، تغذیه (ضریب تبدیل غذا، راندمان مصرف پروتئین و راندمان تولید پروتئین) و ترکیب بدن (میزان پروتئین، چربی، رطوبت و خاکستر) در لارو کفال ماهیان در 4 تیمار مختلف (سه تکرار در هر تیمار) به مدت 30 روز بررسی شد. به این منظور، لارو کفال ماهیان با میانگین وزنی 0.45±0.01gبا جیره غذایی حاوی 0.5، 1 و 3 درصد عصاره سیر تغذیه شدند و تیمار شاهد با جیره غذایی فاقد عصاره سیر تغذیه شد. نتایج نشان داد که در پایان آزمایش، بالاترین وزن نهایی 0.78±0.05g، طول نهایی 4.04±0.14 cm، بیش ترین میزان افزایش وزن 85.13±17.19%، نرخ رشد ویژه 1.93±0.31%، بالاترین نرخ تولید پروتئین %415.05±67.58، کم ترین میزان چربی لاشه 3.37±0.01% و بیش ترین میزان پروتئین لاشه 20.99±0.03% در تیمار حاوی 3 درصد عصاره سیر مشاهده شد که با تیمار شاهد تفاوت معنی داری داشت (P<0.05). در مجموع، بر اساس نتایج این تحقیق، افزودن 3 درصد عصاره سیر به جیره غذایی لارو کفال ماهیان به منظور بهبود شاخص های رشد، تغذیه و کیفیت لاشه در این ماهیان پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 268

دانلود 57 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1420
 • دانلود: 

  172
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی مقادیر هورمون استروئیدی 17 آلفا – هیدروکسی پروژسترون (17-OHP) و روند رسیدگی تخمک ها پس از القای هورمونی مولدین ماده ماهی کفال خاکستری (mugil cephalus) می باشد. در این مطالعه جهت القای تخمریزی دوازده مولد کفال خاکستری، ترکیباتی از هورمون های هیپوفیز کپور، HCG و LRH-a2 در دو مرحله تزریق گردید. به سه مولد دیگر که به عنوان شاهد در نظر گرفته شدند، فقط سرم فیزیولوژی تزریق گردید. از تمامی نمونه ها در طول 48 ساعت نمونه هایی از خون و تخمدان برداشته شد. شصت و هفت درصد از مولدینی که به آنها هورمون تزریق شد، تخمریزی کردند. تخمک های این مولدین در ابتدای آزمایش در انتهای مرحله 4 رسیدگی )مرحله دانه های زرده( بود. مقادیر 17-OHP در سرم خون این ماهیان تا 30 ساعت پس از تزریق اول افزایش و بعد از آن کاهش یافت. این تغییرات همزمان با آبگیری تخمک، تجزیه وزیکول زاینده و اوولاسیون بود. مقادیر 17-OHP در سرم خون مولدینی که تخمریزی نکردند، تا انتهای آزمایش افزایش یافت. تخمک های این مولدین در ابتدای آزمایش در اواسط مرحله 4 بود که در انتهای آزمایش تا ابتدای مرحله 5 (مرحله بلوغ( تکامل یافتند. تغییر معنی داری در مقادیر 17-OHP و روند تکامل تخمک های مولدین شاهد در مقایسه با مولدینی که به آنها هورمون تزریق شده بود، مشاهده نگردید. بنابراین با توجه به نتایج، 17-OHP یکی از مهمترین استروئیدهای القا کننده بلوغ نهایی در کفال خاکستری می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1420

دانلود 172 استناد 0 مرجع 1
نویسندگان: 

اکبری حسن

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  174
 • دانلود: 

  33
چکیده: 

کفال خاکستری (mugil cephalus) متعلق به خانواده کفال ماهیان (mugilidac) می باشد. این گونه توسط تورهای پره و ابزار صید انتظاری در آبهای ساحلی و خوریات استان هرمزگان صید می گردد. به منظور بررسی این گونه و تعیین فراوانی آن در ترکیب صید توسط مشتا، 14 مشتا در مناطق بندرعباس و حومه آن و نیز جزیره قشم و بندرخمیر انتخاب و عملیات نمونه برداری به صورت ماهانه انجام شد. نمونه ها پس از انتقال به آزمایشگاه، زیست سنجی شده و توسط منابع موجود شناسایی گردیدند. در این بررسی مشخص شد که گونه M. cephalus در میان سایر ماهیان خوراکی صید شده در مشتاها، درصد وزنی و درصد فراوانی 1.33  و 0.19 را به ترتیب بخود اختصاص داده است. همچنین مشخص شد که این ماهی در میان گونه های دیگر کفال ماهیان، درصد فراوانی کمتری (5 درصد) داشته و معمولا در اندازه های کوچک و جوان یعنی 13 تا 15 سانتیمتری در مشتا صید می شود که همگی نیز نابالغ اند. در این تحقیق بیشترین وفور این ماهی در اسفند ماه بدست آمد که نسبت به ماههای دیگر در ترکیب صید مشتا فراوانتر بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 174

دانلود 33 استناد 1 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-55
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15982
 • دانلود: 

  6972
چکیده: 

Grey Mullet (mugil cephalus) is an important food fish species in the, mugilidae which is able to adapt in a wide range of salinities and temperatures and is suitable for introduction of the species to freshwater, brackish, and brine waters for aquaculture. This study was implemented to determine appropriate normative of stocking density and initial weight of mugil cephalus and also evaluate effects of these factors on the growth and feeding rates. Ten thousands of juveniles grey mullets (0.281±0.03 g 2.83±0.12 cm) were acquired from Mediterranean coastal waters of Egypt and were stocked in a quarter hectare of shrimp ponds in propagation and cultivation center of Gomishan, Golestan, for twenty- four months. Fish were stocked for first and second years at the density of 5000, 10000/ha and 2000, 2500/ha respectively. Mullets were fed by live foods and three concentrate diets in the first and second years of rearing, respectively. Recorded data showed that the weights and lengths were different at the end of the first year with different densities (113.7±5.21 g and 21.1±0.21 cm (5000/ha) and 86.6±2.54 g and 19.6±1.02 cm (density= 10000/ha)). The highest weight in the second year was 476.6±0.23 g (density: 2000, initial weight: 115) and the lowest was 327±0.98 (density: 2000, initial weight: 80). The FCR at density of 5000 and 10000/ha were 3.4±0.08 and 3.9±0.05 respectively, indicating that density can effect on FCR rate. In the second year, the lowest FCR belonged to treatment 5 (density of 2500 and initial weight of 115). There was no significant difference in the survival rate and SGR during the two years of rearing. Rearing information about mullet is rare so the aim of this research was to determine some standards and introduce a normative for Golestan climatic condition.

آمار یکساله:  

بازدید 15982

دانلود 6972 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

علوم زیستی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  69-81
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  151
 • دانلود: 

  48
چکیده: 

تعیین دوره تخم ریزی و اوج تخم ریزی در مدیریت و بازسازی ذخایر یک گونه صید نقش بسیار مهمی دارد. در این تحقیق روند تکامل تخمدان و تخم ریزی ماهی کپور معمولی در جنوب شرق دریای خزر و ماهی کفال خاکستری در استخرهای پرورشی جنوب شرق دریای خزر واقع در گمیشان از نظر بافت شناسی مورد بررسی قرار گرفت و تغییرات بافتی در طی روند تکامل تخمدان بررسی گردید. نمونه برداری از ماهی کپور معمولی به صورت ماهانه از تورهای پره صیادی صورت پذیرفت. در این تحقیق از روش هماتوکسیلین- ائوزین جهت رنگ آمیزی نمونه ها استفاده شد. شناسایی مراحل بلوغ جنسی بر اساس کلید شش مرحله ای صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده از بررسی های ماکروسکوپی و بافت شناسی حاکی از آن است که گناد ماهی کپور معمولی دارای یک دوره تخم ریزی ممتد در دریای خزر است. با توجه به نتایج حاصله می توان بیان داشت که با توجه به مطالعات بافت شناسی دوره تخم ریزی ماهی کپور معمولی در دریای خزر طولانی بوده و هرگاه میانگین دمای آب بالا باشد، این ماهی تخم ریزی می کند. همچنین نتایج حاصله از مطالعات بر روی ماهی کفال خاکستری نشان داد که مرحله اول و دوم رشد تخمدان در مرداد و اوایل شهریور، مرحله سوم در شهریور و مرحله چهارم در مهر و آبان صورت می گیرد. بنابراین از آبان ماه می توان مولدین را جهت رسیدگی نهایی، تحت القاء هورمونی قرار داد. در نتیجه گیری کلی اوج تخم ریزی ماهی کپور معمولی در بهار رخ می دهد در حالی که مولدین کفال خاکستری در پائیز و اوایل زمستان بعد از القاء هورمونی قادر به تخمریزی است.

آمار یکساله:  

بازدید 151

دانلود 48 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  23-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1094
 • دانلود: 

  186
چکیده: 

در این تحقیق، تخمک در ماهی کفال خاکستری mugil cephalus از طریق نمونه برداری از تخمدان 30 عدد ماهی در منطقه گمیشان در سال های 1377-1380 در مراحل مختلف و تهیه مقاطع میکروسکوپی از آنها، مورد بررسی قرار گرفته و نشانه های مراحل رسیدگی شرح داده شده است.مراحل تکامل تخمدان و رشد و نمو تخمکها، در شش مرحله تعیین شد. در مرحله اول یا نابالغ، تخمکها با اشکال متفاوت در چین خوردگیهای تخمدان وجود داشتند و بخش اعظم آنها را هسته بزرگی تشکیل می داد (مهرماه). در مرحله دوم، همراه با افزایش اندازه تخمکها، هسته کروی شکل بزرگ و افزایش هستکها در اطراف غشا هسته مشاهده شد. از مشخصات این مرحله وجود یک ساختار گرد و پراکنده در زرده به نام "هسته زرده" بود (اواخر مهرماه تا اواسط آبان ماه). در مرحله سوم، تخمکها وارد مراحل اولیه زرده سازی و ایجاد واکوئل شد و دور آنها لایه شعاعی وجود داشت (تا اواسط آذرماه). مرحله چهارم، با کامل شدن واکوئلها و ظهور هسته کنگره دار و نیز تکمیل عمل زرده سازی همراه بود (اواخر آذرماه). در این مرحله تخمکها بالغ شدند. در مرحله پنجم، تخمکها بیشترین رشد را داشتند و هسته به سمت قطب جانوری مهاجرت کرد. در این مرحله، تخمریزی روی داد (دی ماه). مرحله ششم، بعد از تخم ریزی است که طی آن تخمکهای آزاد نشده تحلیل رفتند. بنابر نتایج حاصل، حداکثر شاخص گنادوسوماتیک (GSI) در ماهی کفال سفالوس در اواخر آذر و دی ماه تعیین شد و مراحل چهارم و پنجم در دی ماه حداکثر میزان رسیدگی را تا 80 درصد داشته است. همچنین با توجه به نمو تقریبا همزمان تخمکها که یکباره به بلوغ رسیده و دفع می شوند تخمریزی این گونه ماهی یکبار در سال می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1094

دانلود 186 استناد 1 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  30
 • شماره: 

  2 (پیاپی 115)
 • صفحات: 

  224-233
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  86
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

تحقیق حاضر به منظوز بررسی تاثیرسین بیوتیک (Biomin Imbo) بر وضعیت آنتی اکسیدان و پروفایل لیپیدی بچه ماهیان کفال خاکستری (mugil cephalus) به مدت 60 روز صورت گرفت. 120 قطعه بچه ماهی کفال خاکستری با میانگین وزنی 0.43±3.92 گرم در یک طرح کاملا تصادفی با 4 تیمار و 3 تکرار (با تعداد 10 قطعه در هر تکرار) که شامل تیمار 1 (گروه شاهد)، تیمار 2 (0.5 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم غذا)، تیمار 3 (1 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم غذا) و تیمار 4 (1.5 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم غذا) بود مورد آزمایش قرار گرفتند. در پایان آزمایش، کمترین میزان کلسترول و تری گلیسرید کبد در تیمار 3 مشاهده شد و بین تیمار ها تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.05). کمترین میزان لیپوپروتئین با چگالی پایین و بیشترین میزان لیپوپروتئین با چگالی بالا در تیمار 3 مشاهده شد و بین تیمارها تفاوت معنی داری وجود داشت (P<0.05) بیشترین میزان فعالیت گلوتاتیون احیاء، ظرفیت آنتی اکسیدانی کل در تیمار 3 مشاهده شد. اما بین تیمار 3 و 4 اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). همچنین از نظر فعالیت کاتلاز بین تیمارهای حاوی سین بیوتیک و شاهد اختلاف معنی داری مشاهده نشد (p>0.05). در کل، نتایج نشان داد که استفاده از 1 گرم سین بیوتیک در هر کیلوگرم جیره غذایی منجر به بهبود کلسترول، تری گلیسرید، لیپوپروتئین با چگالی پایین و فعالیت آنتی اکسیدانی سرم کبد ماهی کفال خاکستری می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 86

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
litScript