نتایج جستجو

247

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

25

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

RAHIMI NARGESS | MORTAZAVI S.ALI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  3
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

ZIZIPHUS JUJUBA IS A THORNY RHAMNACEOUS PLANT THAT IS WIDELY DISTRIBUTED IN EUROPE AND SOUTH –EASTERN ASIA. AS A TRADITIONAL DRUG, Z. JUJUBA HAS PHARMACEUTICAL PROPERTIES. VARIOUS FUNCTIONAL COMPONENTS HAVE BEEN ISOLATED FROM Z.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  94
 • صفحات: 

  105-112
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  56
چکیده: 

چکیده در این مطالعه برهمکنش الکترواستاتیکی بیوپلیمرهای موسیلاژ دانه به-ایزوله پروتئین آبپنیر مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور از آنالیزهای کدورت سنجی، پتانسیل زتا و بازده کواسرویتها برای تعیین شرایط بهینه کواسرواسیون استفاده شد. سپس خواص کواسرویتهای حاصله توسط بررسی ظاهری، میکروسکوپ های الکترونی و نوریمورد بررسی قرار گرفت. کدورت در نسبت 70: 30 به حداکثر مقدار خود برابر NTU2200 رسید. بیشترین بازده کواسرویتها (67/80 درصد) در pH 4 حاصل شد. نتایج نشان داد که بهترین شرایط کواسرواسیون در نسبت 70: 30 پروتئین به موسیلاژ و pH 4 حاصل میشود. بررسیهای ظاهری و میکروسکوپی نشان دادند که ذرات کواسرویت به شکلمجموعهای از ذرات کوچکتر و کنار هم هستند. عکس SEM نیز نشان داد که ذرات حاصله بعد از خشک شدن ظاهری غیریکنواخت و ناهمگون دارند. این نوع از کواسرویتها را میتوانبهعنوان بافت دهنده، حامل ترکیبات زیست فعال و جایگزین چربی در محصولات غذایی و دارویی بکار برد.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 56 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

VIOLA GENUS CONTAINS ABOUTE 800 SPECIES, WIDELY SPREAD ALL OVER THE WORLD. WHILE VIOLA TRICOLOR IS CONSIDERED THE MOST IMPORTANT BECAUSE OF mucilage COMPOUNDS HAS BEEN SEEN IN THEIR LEAVES [1]. THE AERIAL PARTS ARE USE IN TRADITIONAL MEDICIN TO TREAT …

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

GERMINATION AND EARLY SEEDLING GROWTH ARE CRUCIAL STAGES IN CROP ESTABLISHMENT, HENCE DETERMINE THE FINAL DENSITY OF PLANTS PER UNIT AREA. mucilageS ARE POLYSACCHARIDE MACROMOLECULES WHICH ARE SOLUBLE IN WATER AND IN ADDITION TO THE MEDICAL AND INDUSTRIAL...

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 0
نویسندگان: 

MISHRA A. | AGARWAL M. | BAJPAI M. | RAJANI S. | MISHRA R.P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  381-386
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  34443
 • دانلود: 

  18668
چکیده: 

The ability of low cost flocculating material, Plantago psyllium mucilage (Psy), for removal of suspended (SS) solid from sewage and tannery has been successfully investigated. Jar test method has been used for flocculation studies. The effects of polymer dose, pH and contact time on per cent removal of solid wastes are reported. Increase in solid wastes removal was observed with increasing polymer dose upto a certain level, beyond which further increase in dosage shows a decreasing trend in solid removal. The maximum solid removal (94.69 %) was seen only after 1 hour and the suitable pH range was acidic to neutral in case of sewage treatment whereas the time required for maximum solid removal (87.03 %) was1 hour and suitable pH range was neutral to alkaline in case of tannery effluent treatment. X-ray analysis of pure P.psyllium mucilage and flocs got after treatment shows the interaction between the suspended solid with the mucilage.

آمار یکساله:  

بازدید 34443

دانلود 18668 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIR MASOUMI M. | EBRAHIMZADEH H. | TABATABAEI S.M.F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  155-160
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15607
 • دانلود: 

  12410
چکیده: 

Leaf and root explants from 10 to 20 day– old seedlings of Plantago lanceolata, were cultured on MS, MSH, NT and B5 basal media with various concentrations of different plant growth regulators. The best callus induction was obtained with 0.4 mgl-1 2,4-D in MSH I with 400 callus index. Callus growth was significantly stimulated (P=0.05)with 0.8 mgl-1 2,4-D and 0.1 mgl-1 Kin in MSH II, with 799 mg fresh weight and 79 mg dry weight. A higher production of mucilage was obtained in MSH II. The mucilage content of different media varied from 10.40 to 14.73% dry weight. Perusal of the data reveals significant differences with regard to the total mucilage content. Callus has nearly 3 times and 1.5 times more mucilage than seeds and leaf and root parts respectively.

آمار یکساله:  

بازدید 15607

دانلود 12410 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 37)
 • صفحات: 

  260-263
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3573
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

زمینه و هدف: تسریع در روند ترمیم زخم و بهبود کیفیت آن در افراد سالم و هم چنین یافتن راه هایی برای ترمیم زخم های مزمن همواره مورد توجه بوده است. با عنایت به این نیاز و مقبولیت و در دسترس بودن برخی منابع گیاهی بر آن شدیم تا تاثیر پماد موضعی حاوی موسیلاژ به دانه 10% را در ترمیم زخم در انسان بررسی کنیم.روش اجرا: این کار آزمایی بالینی دو سو بی خبر روی 34 نفر مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی (ره) اهواز صورت گرفت که به منظور بیوپسی ضایعه های خوش خیم یا اعمال جراحی انتخابی مراجعه کردند. بیماران به سه گروه تقسیم شدند. و دو گروه تحت درمان با پماد حاوی موسیلاژ به دانه 10% یا اوسرین (دارونما) قرار گرفتند و یک گروه دارویی دریافت نکردند. سطح زخم ایجاد شده در روز های صفر و 3 و 5 و 7 و 14 و 20 محاسبه و داده ها با آزمون ANOVA تجزیه و تحلیل شد.یافته ها: بین سرعت بهبودی زخم در گروه استفاده کننده از موسیلاژ و گروه دارونما تفاوت معنی دار آماری مشاهده شد بدین ترتیب که میانگین مدت زمان بهبودی کامل زخم در گروه موسیلاژ به دانه 10.72 روز، در گروه اوسرین 15.62 روز و در گروه بدون درمان 16.7 روز بود.نتیجه گیری: پماد حاوی موسیلاژ به دانه 10% می تواند در تسریع روند ترمیم موثر باشد. برای استفاده در افراد به زخم های مزمن و یافتن مکانیسم اثر آن مطالعه وسیع تری ضروری است.

آمار یکساله:  

بازدید 3573

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

YEOLE N.B. | SANDHYA P. | CHAUDHARI P.S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  385-389
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8841
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8841

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Shahbazi Yasser | MOOSAVY MIR HASSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  157-163
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16664
 • دانلود: 

  9432
چکیده: 

Objective(s): Quince seed mucilage (QSM) serves as a new source of hydrocolloid which extracted from outer pericarp of Cydonia oblonga seeds upon wetting. It has been traditionally used for the treatment of diseases such as pharyngeal disorder, common cold, colic ulcer, and diarrhea. The aim of the present study was to evaluate the physico-mechanical and antimicrobial properties of quince seed mucilage supplemented with titanium dioxide (TiO2) and Silicon dioxide (SiO2) nanoparticles. Methods: The antimicrobial property of designated QSM against Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Listeria monocytogenes, Salmonella typhimurium, and Escherichia coli O157: H7 was determined using agar disk diffusion and broth micro-dilution assays. Thickness, tensile strength (TS), puncture force (PF), puncture deformation (PD), swelling index (SI), and color of active QSMs were evaluated using analytical instruments. Results: The films containing TiO2 and SiO2 nanoparticles exhibited good antimicrobial effects against S. aureus, B. subtilis, B. cereus, L. monocytogenes, S. typhimurium, and E. coli O157: H7 ranged 0. 82-6. 88 mm and-2. 78--0. 28 log differences in population (DP) regarding agar disk diffusion and broth microdilution assays, respectively. The presented values, including TS, PF, and PD of QSM films, were in the ranges of 22. 45-35. 81 MPa, 10. 42-15. 49 N, and 15. 53-18. 45 mm, respectively. Conclusions: Application of TiO2 and SiO2 nanoparticles greatly improved the antimicrobial and physico-mechanical properties of the prepared films.

آمار یکساله:  

بازدید 16664

دانلود 9432 استناد 0 مرجع 1890
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  42
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  113-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  3554
 • دانلود: 

  308
چکیده: 

خصوصیات رئولوژیک محلول های آبی موسیلاژ استخراج شده از دانه گیاه شاهی (Lepidium sativum L.) مورد بررسی قرار گرفت. ویسکوزیته هیدروکلوئید دانه شاهی در محدوده سرعت برشی 1.92 تا s-1 229.4 به عنوان تابعی از غلظت (0.4، 0.6، 0.8 و w/w % 1.0)، دما (5، 25 و 40oC) و pH (2.5، 4، 7 و 10) به دست آمد. برای این هیدروکلوئید یک رفتار غیرنیوتنی رقیق شونده با برش مشاهده گردید و مقدار شاخص رفتار جریان در اکثر حالات کمتر از 0.6 بود. رفتار سودوپلاستیک (رقیق شوندگی) در محدوده غلظتی از 0.4 تا 1.0 نشان داده شد. از فرمول قانون توان برای تعیین همبستگی بین سرعت برشی و ویسکوزیته استفاده گردید. ویسکوزیته محلول ها، بستگی به غلظت، pH، دما و سرعت برشی داشت و با افزایش غلظت، مقدار ویسکوزیته و تنش برشی افزایش و با افزایش دما مقدار آنها کاهش یافت. افزایش pH تا 7 باعث افزایش ویسکوزیته گردید. نتایج آزمون FT-IR دلالت بر وجود گروه های اسیدی با گروه های آسیل در زنجیره پلیمر داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 3554

دانلود 308 استناد 1 مرجع 0
litScript