نتایج جستجو

3213

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

322

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PLUMB J.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  88
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  165-169
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9726
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9726

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  945
 • بازدید: 

  5212
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5212

دانلود 9195 استناد 945 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  1601
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2207
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2207

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  185
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

هدف: ارایه یک روش نوین برای بررسی حیات اسپرممواد و روشها: نمونه های اسپرمی در محیط Ham’s F-10 + 10% HSA به مدت 10 دقیه در دور 2500 شستشو داده شد و سپس آزمونهای (E&N) Eosin-nigrosin، Hypo-osmotic Swelling Test (HOST) و (3-(4.5-dimethyl thiasol-2yl)2.5 diphenyl terazolium bromide) mtt assay به طور همزمان روی هر یک از نمونه ها انجام شد. نمونه های اسپرمی در محیطهای مختلف با mtt مجاور شده و تاثیر محیطهای مختلف، pH محیط و زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضریب واریانس در روش mtt محاسبه و پس از به دست آوردن میزان اعتبار mtt با آزمونهای HOST و E&N مقایسه شد. در نهایت حساسیت و اختصاصی بودن این سه روش بررسی شد.یافته ها: مناسبترین محیط برای mtt، Ham’s F-10+ 15mM Hepes+ 10% HSA در 7.4=pH و زمان 2 ساعت تعیین شد. سپس ضریب همبستگی معنی دار و بالایی بین آزمونهای mtt و HOST و E&N به دست آمد و نشان داده شد که هر سه روش از میزان حساسیت و اختصاصی بودن بالایی برخوردار هستند ولی درصد اختصاصی بودن روشهای mtt و E&N از HOST بالاتر بود.نتیجه گیری: آزمون mtt به عنوان یک روش مناسب برای تشخیص، تفکیک و جدا نمودن اسپرمهای زنده از اسپرم مرده شناخته شد. استفاده از این روش در تشخیص و تفکیک اسپرمهای زنده بدون حرکت در روش درمانی ICSI پیشنهاد می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 185

دانلود 53 استناد 2 مرجع 13
مجری: 

اطلاعات : 
 • تاریخ پایان: 

  1384
تعامل: 
 • بازدید: 

  200
چکیده: 

مقدمه: ارزیابی حیاتی اسپرم در تشخیص و درمان ناباروری با علل مردانه از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. آزمونهای معمول این ارزیابی حیاتی، آزمون E & N, HOST می باشند که بر اساس تمامیت و قابلیت mtt Asasy در ارزیابی حیاتی اسپرم می باشد که این ارزیابی بر اساس میزان فعالیت آنزیم دهیدروژناز میتوکندری پایه گذاری شده است. از این روش می توان در تفکیک اسپرم های زنده توسط سوزن میکرواینجکشن و تزریق آنها به داخ تخمک استفاده نمود.مواد و روشها: نمونه های مورد آزمایش از نمونه های بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه آندرولوژی مرکز باروری و ناباروری اصفهان تهیه شدند. در این مطالعه نرم افزار آماری SPS 10.0 مورد استفاده قرار گرفته است. نمونه های اسپرمی در محیطHam’s F10+ 25 mM Bicarbonate شستشو داده شده و سپس آزمونهای mtt assay, HOST, E & N به طور همزمان بر روی هر یک از نمونه ها انجام شد. نمونه های اسپرمی در محیطهای مختلف با mtt مجاور شد و تاثیر محیط های مختلف، pH و زمان مورد بررسی قرار گرفت. سپس ضریب واریانس در روش mtt محاسبه و پس از به دست آوردن میزان اعتبار آزمون ارزیابی حیاتی اسپرم توسط mtt، نتایج این آزمون با آزمونهای mtt E & N, HOST مقایسه گردید. جهت بررسی تاثیر روش ارزیابی حیاتی اسپرم توسط mtt بر روی لقاح، تسهیم و تشکیل بلاستوسیست، تخمکهای اضافی باقیمانده به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه توسط اسپرمهای mtt مثبت و گروه دیگر توسط بخش دیگر همان نمونه، اسپرمی به عنوان گروه کنترل مورد تزریق درون سیتوپلاسمی قرار گرفتند.نتایج: مناسبترین محیط جهت انجام آزمون حیاتی اسپرم توسط mtt، محیط Ham’s F10+ 25 mM Hepes+ 10% HAS در pH= 7.4 و زمان 2 ساعت تعیین گردید. سپس ضریب همبستگی معنی دار و بالایی بین آزمونهای mtt, E & N, HOST به دست آمد و نیز نشان داده شد که هر سه آزمون فوق از میزان حساسیت و اختصاصی بودن بالایی برخوردار هستند ولیکن درصد اختصاصی بودن آزمونهای mtt, E & N از HOST بالاتر بود. در بررسی از آزمون mtt بر روی رشد و تکامل جنین ها، نتایج بین دو گروه مورد آزمون و گروه کنترل مقایسه گردید. این نتایج بیانگر آن است که تفاوت معنی داری بین درصد لقاح، تسهیم و بلاستوسیست، در دو گروه وجود ندارد.بحث: آزمون ارزیابی حیاتی اسپرم توسط mtt به عنوان یک روش مناسب جهت تشخیص اسپرم زنده از غیر زنده کاربرد دارد بلکه در تفکیک اسپرم های زنده از غیر زنده در روش درمانی ICSI می تواند کارآیی داشته باشد. به ویژه در بیمارانی که آستنواسپرمی هستند و یا در مواردی که اسپرمهای آنها دارای دم غیر طبیعی می باشند.

آمار یکساله:  

بازدید 200

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  267-274
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  769
 • دانلود: 

  185
چکیده: 

کشت قطعات نخاع پستانداران یکی از تکنیکهای مهم برای مطالعه آسیبهای نخاع، ارزیابی قابلیت حیات و همچنین مکانیسمهای دخیل در مرگ سلولی می باشد. هدف از این پژوهش با تاکید بر ایجاد یک مدل آزمایشگاهی (in vitro) رای کشت قطعات نخاع، ارزیابی قابلیت حیات قطعات تازه تهیه شده و قطعات کشت شده نخاع با استفاده از سنجش5 – dipheny1 tetrazolium bromide)] ، [thiazol – 2 – y1 (- 2است. در این تحقیق، ناحیه سینه ایی نخاع موشهای بالغ به وسیله دستگاه قطعه کننده بافت (tissue chopper) به طور عرضی به قطعات 300 تا 600 میکرونی بریده شد. این قطعات به دو محیط کشت مختلف (واجد سرم و فاقد سرم) انتقال یافت و برای زمانهای مختلف انکوبه شدند. سپس با استفاده از روش mtt قابلیت حیات آنها سنجش گردید. نتایج نشان داد که پس از 24 ساعت، قطعات کشت شده 400 میکرونی به طور معنی داری (P<0.01) قابلیت حیات بیشتری را نسبت به قطعات نازکتر و ضخیم تر نشان دادند. همچنین در این زمان، قطعات کشت شده در محیط واجد سرم افزایش معنی داری (P<0.001) را در قابلیت حیات نسبت به قطعات مشابه در محیط کشت فاقد سرم نشان دادند. نتایج حاصل از سنجش کیفی mtt همچنین بیانگر شدت رنگ در ماده خاکستری و سفید در قطعات تازه تهیه شده (لحظه صفر) بود، در حالی که بعد از گذشت 24 ساعت شدت رنگ در این قطعات و بخصوص در قطعات کشت شده در محیط فاقد سرم کاهش یافت. نتایج حاضر پیشنهاد می کند که سنجش mtt یک روش مفید برای ارزیابی قابلیت حیات قطعات نخاع موش بالغ است و علاوه بر آن ضخامت قطعات و حضور سرم در محیط کشت می توانند قابلیت حیات این قطعات را مورد تاثیر قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 769

دانلود 185 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  11
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THE PRESENT STUDY, BIOCOMPATIBILITY AND CELL/MATRIX INTERACTION OF GELATIN IMMOBILIZED POLYURETHANE UREA (GEL-G-PUU) (BASED ON OUR PREVIOUS WORK) WITH MULTI POTENTIAL HUMAN ADIPOSE DERIVED MESENCHYMAL STEM CELLS (HADMSCS) WAS STUDIED. mtt ASSAY WAS EMPLOYED TO STUDY THE PROLIFERATION OF HADMSCS IN 21 DAYS. SEM WAS USED TO INVESTIGATE THE MORPHOLOGY OF CELLS ON GEL-G-PUU. THE OBTAINED RESULTS SHOW THE SIGNIFICANT CHANGES IN CELL BEHAVIOR UPON GELATIN IMMOBILIZATION.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  983-988
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13030
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

Background: 3-(4, 5-dimethylthiazol-2-yl)-2, 5-diphenyl tetrazolium bromide (mtt) assay which evaluates cellular mitochondrial activity is widely used for the assessment of cell proliferation and viability. Objective: This study was performed to assess human sperm viability using mtt assay. Materials and Methods: In this laboratory study, human-ejaculated semen samples (n = 56 from different donors) were used. The sperm viability was determined using quantitative mtt assay and the sperm motility was assessed according to World Health Organization guidelines. Sperm viability and the correlation between sperm viability and motility were analyzed. Results: Data revealed a marked positive correlation between mtt reduction rate and the percentage of viable spermatozoa. The Pearson’ s correlation coefficients also showed a significant correlation between sperm viability and motility. Conclusion: mtt assay which is based on mitochondrial functionality is a reliable method for evaluating human sperm viability and could be used as a diagnostic test for predicting sperm fertilization ability in clinical settings.

آمار یکساله:  

بازدید 13030

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (مسلسل 82)
 • صفحات: 

  69-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  224
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

زمینه و هدف: در سال های اخیر شیوع بیماری های قارچ های فرصت طلب افزایش چشم گیری یافته است. کاندیدا دابلینسیس یکی از پاتوژن های قارچی معمول کلونیزاسیون و تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح و وسایل پزشکی است. هدف از این مطالعه، ارزیابی فعالیت مهاری نانوذره اکسید روی بر علیه تشکیل بیوفیلم توسط کاندیدا دابلینسیس با روش رنگ سنجی mtt می باشد.روش بررسی: در این بررسی نانوذره اکسید روی با استفاده از روش سل - ژل تهیه گردید، اندازه و نوع ذرات به ترتیب به وسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و پراش اشعه ایکس(XRD)  تعیین شدند. حداقل غلظت مهارکنندگی از رشد با روش میکروبراث دایلوشن انجام شد. بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس (DSY 1024) بعد از 48 ساعت انکوباسیون در دمای 37 درجه سانتی گراد تشکیل و اثر بازدارندگی نانوذره ZnO، SDS و داروی فلوکونازول به عنوان کنترل مثبت بر روی بیوفیلم کاندیدا توسط احیای نمک تترازولیوم mtt ارزیابی شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون آماری t-test و نرم افزار SPSS تحلیل شد.یافته ها: نتایج حاصل از این بررسی نشان می دهد که حداقل غلظت مهارکننده نانوذره ZnO،SDS  و فلوکونازول به ترتیب: 9.25، 80.02 میکروگرم بر میلی لیتر بودند. قدرت مهارکنندگی چسبندگی بیوفیلم در حضور نانوذره ZnO،SDS  و فلوکونازول، معادل بیش از دو برابر غلظت  MICبرای مهار رشد بیوفیلم کاندیدا دابلینسیس تعیین گردید.نتیجه گیری: در این مطالعه، سنتز نانوذرهZnO  با روش شیمیایی نشان داد که دارای خاصیت ضد قارچی است. از این رو، می تواند راه کاری جدید جهت پیش گیری از تشکیل بیوفیلم کاندیدا به ویژه بیوفیلم های مرتبط با ابزارهای پزشکی باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 224

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 12)
 • صفحات: 

  4-13
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  756
 • دانلود: 

  215
چکیده: 

تحقیقات قبلی نشان داده است که روش ارزیابی حیاتی اسپرم توسط mtt، روشی مناسب برای تشخیص اسپرم های زنده از غیرزنده می باشد. در این روش نمونه اسپرمی در مجاورت mtt قرار گرفته و mtt توسط آنزیم دهیدروژناز میتوکندری اسپرم های زنده در ناحیه قطعه میانی به رنگدانه بنفشmtt Formazan  تبدیل می شود. با توجه به مشاهده مستقیم دانه های تشکیل شده، می توان از این روش در تفکیک اسپرم های زنده توسط سوزن میکرواینجکشن و تزریق آنها به داخل تخمک استفاده کرد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش ارزیابی حیاتی اسپرم توسط mtt برروی لقاح، تسهیم و تشکیل بلاستوسیست می باشد. لذا تعداد 109 عدد تخمک های انسانی که در متافاز II قرار داشتند به دو گروه تقسیم شد. یک گروه توسط اسپرم‎های mtt مثبت و یک گروه هم توسط بخش دیگری از همان نمونه اسپرمی بدون مجاورت با mtt تزریق شدند. مقایسه نتایج بین دو گروه مورد (آزمون) و گروه کنترل نشان داد که تفاوت معنی داری بین درصد لقاح، تسهیم و بلاستوسیست، در هر دو گروه وجود ندارد. لذا در صورتی که بتوان ثابت کرد که روش ارزیابی حیاتی اسپرم توسط mtt تاثیرات میتوژنیک یا تراتوژنیک ندارد، می توان از این روش برای درمان به روش ICSI به خصوص در بیماران آستنواسپرمی دارای اختلالات ناحیه دم اسپرم سود جست.

آمار یکساله:  

بازدید 756

دانلود 215 استناد 0 مرجع 11
litScript