نتایج جستجو

37

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4 (پیاپی 31)
 • صفحات: 

  325-332
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  53
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 53

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  198-206
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  797
 • دانلود: 

  178
چکیده: 

زیره سبز(Cuminum cyminum)  و زیره سفید (C. setifolium)، دو گونه نزدیک به هم از خانواده چتریان هستند که بومی قسمتهای مرکزی و جنوبی آسیا می باشند. در این مطالعه، از نشانگرهای مولکولی AFLP برای بررسی تنوع ژنتیکی درون و بین 15 لاین زیره سبز و سه جمعیت زیره سفید استفاده شد. با استفاده از 6 ترکیب آغازگری (EcoRI/msei)،149  باند قابل امتیاز دهی ایجاد شد که 73 عدد از آنها (%49) چند شکل بودند. بیشترین تعداد باند چند شکل (20 باند) با استفاده از ترکیب آغازگری (E-AGT/ M-CCG) و کمترین تعداد باند چند شکل (3 عدد) با استفاده از ترکیب آغازگری (E-ACT/ M-CGG) تولید شد. تنوع ژنتیکی(h)  درون گونه زیره سبز (0.150) بیشتر از زیره سفید (0.084) بود، درحالی که تنوع بین این دو گونه (0.163) بیشتر از تنوع درون آنها بود. دندروگرام ترسیم شده با استفاده از روش UPGMA، در فاصله ژنتیکی %45 توانست این دو گونه را به طور کامل از هم تفکیک کند. این پژوهش نشان داد که جنس زیره، بدلیل خودگشن بودن، از سطح تنوع نسبتا کمی برخوردار است و ممکن است بتوان از زیره سفید بعنوان یک منبع جدید تنوع ژنتیکی جهت تلاقی های بین گونه ای و انتقال ژنهای مطلوب به زیره سفید استفاده کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 797

دانلود 178 استناد 1 مرجع 2
نشریه: 

ژنتیک نوین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  79-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  43
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 43 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  105-117
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  73
 • دانلود: 

  44
چکیده: 

به منظور شناسایی تنوع های تک نوکلئوتیدی Single nucleotide polymorphism)) در ژن های اوژنول O-متیل ترنسفراز (EOMT) و چاویکول O-متیل ترنسفراز (CVOMT) در توده های مختلف ریحان از نشانگرهای CAPS (Cleaved amplified polymorphic sequences) و توالی یابی استفاده شد. قطعاتی با اندازه 571 و 908 جفت باز از نواحی کد کننده این دو ژن تکثیر و با آنزیم های برشی Pst1 و msei هضم شد. آنزیم Pst1 در ژن EOMT دو قطعه با اندازه های480 و 91 جفت باز و در ژن CVOMT قطعاتی با اندازه های 621 و 287 جفت باز تولید می کند. برش قطعات تکثیری هر دو ژن با آنزیم Pst1 الگوهای مشابهی در 80 فرد تولید کرد. آنزیم msei در این دو ژن به ترتیب قطعاتی با اندازه های 59، 135 و 377 جفت باز و 275، 302 و 331 جفت باز تولید می کند. برش قطعات تکثیر شده هر دو ژن با این آنزیم در افراد مورد مطالعه الگوهای برشی متنوعی تولید کرد. از هر نوع الگوی برشی یک نمونه انتخاب و توالی یابی شد. توالی ها با استفاده از نرم افزار Clustal Omega هم ردیف و SNPها در هر کدام از ژن ها شناسایی شدند. نتایج همردیفی نشان داد جهش های همجنس TC و AG در ژن EOMT مشاهده می شود ولی جهش های ناهمجنس در این ژن مشاهده نشد. در ژن CVOMT تبدیل بازهای AG، TC، AC و AT شناسایی گردید که بیشترین جهش مربوط به تبدیل بازهای AG بود. به طورکلی نتایج این تحقیق نشان داد که چندشکلی در نواحی اگزونی ژن های مورد مطالعه کم بوده و نواحی کد کننده این ژنها در طول تکامل ریحان محفوظ بوده است.

آمار یکساله:  

بازدید 73

دانلود 44 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

dalir Ghaffari A. | DALIMI A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  153-161
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16962
 • دانلود: 

  8263
چکیده: 

Background: Toxoplasmosis, caused by Toxoplasma gondii, is a common parasitic disease, affecting almost one-third of the world’ s population. It is transmitted by ingestion of food or water contaminated with oocysts excreted by cats and the consumption of raw or undercooked meat from ruminants. This study aimed at molecular characterization of T. gondii in native cattle from West of Tehran, Iran. Methods: A total of 180 samples were collected from the cattle diaphragms (n=80) and heart muscles (n=100) from multiple slaughterhouses. The nested Polymerase Chain Reaction (PCR) assay was carried out to amplify the GRA6 gene of T. gondii. The PCR-Restriction Fragment Length Polymerase (PCR-RFLP) assay was also performed on positive samples, using Tru1I (msei) restriction enzyme. Data were statistically analyzed using SPSS (v. 15. 0). Results: T. gondii was found in 38 out of 180 (21. 1%) samples. The infection rate in heart muscle samples (16. 66%) was significantly (p<0. 05) higher than the diaphragm samples (4. 44%). The PCR-RFLP pattern by msei enzyme showed that 13 (7. 22%) samples were genotype II, while 25 (13. 88%) were genotype III, having statistically meaningful difference (p<0. 05). No genotype I was found in the studied isolates. Conclusion: Based on our findings, the frequency of T. gondii was high in the study area. Therefore, educational programs need to be implemented in order to inform people about the risks of raw or undercooked meat consumption.

آمار یکساله:  

بازدید 16962

دانلود 8263 استناد 0 مرجع 1890
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  250-257
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16813
 • دانلود: 

  11308
چکیده: 

Background: Trichomonas vaginalis is a prevalent sexually transmitted infection cause trichomoniasis. In this study prevalence and genotype of Iranian isolates of T. vaginalis infected (dsRNA) viruses were evaluated by PCR-RFLP and obtained patterns were then confirmed by sequence analysis and genotype of these Iranian isolates confirmed again. Methods: Ten strains of T. vaginalis were collected from 1700 vaginal samples of women referred to hospitals associated with Iran University of Medical Sciences in Tehran, Iran during Feb 2016 to Jul 2017, evaluated in points of infection to T. vaginalis Virus (TVV-1) were used in a PCR-RFLP. All of ten isolates of T. vaginalis were examined by designed nested PCR for actin gene and then digestion patterns of three endonuclease enzymes of HindII, msei and RsaI were evaluated and genotype of these isolates was defined. Results: By combination of fragments pattern of three enzymes of HindII, RsaI and msei, three genotypes were found; six genotypes E, two genotypes G and two genotypes I. The most dominant genotypes were genotype E. Among four TVV infected isolates two genotype E, one genotype G and one genotype I were found, however among six uninfected T. vaginalis isolates to TVV-1, all of three genotypes were also found. Conclusion: Three genotypes E, G and I in T. vaginalis infected with dsRNA isolates were found, however, these three genotypes in T. vaginalis without virus were also observed. Further study is needed to evaluate genotypes of T. vaginalis, which infected virus in more great T. vaginalis population.

آمار یکساله:  

بازدید 16813

دانلود 11308 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  382-391
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20059
 • دانلود: 

  17069
چکیده: 

Background: We isolated Toxoplasma gondii from camels by bioassay method in mice model and detect parasitic DNA in brain mice by molecular methods. Methods: One hundred tissue samples including heart (n=50), and diaphragm (n=50) were collected from camels (n=50) slaughtered in abattoirs from Feb to Oct 2015 in three provinces located in eastern Iran. In first, blood sample from 50 camels was assayed for anti-Toxoplasma antibodies by modified agglutination test (MAT) test. Bioassay method was done in positive MAT blood camels in BALB/c mice and Nested PCR performed in seropositive tissue samples to amplify the B1 and GRA6 genes. The existence of polymorphic restriction sites for endonuclease msei was used with PCRRFLP method and Sequencing analysis to evaluate the prevalence of type strains (I, II and III) Results: Overall, 13 (26%) of camels were positive with titer of 1: 20 for toxoplasmosis and 13(26%) tissue samples of camels were found positive for the T. gondii B1 gene, including 7(14%) diaphragm, 6(12%) heart. Moreover, 3(6%) tissue samples of camels were found positive with GRA6 gene for T. gondii. There are three genotypes and mix genotype using msei enzyme among all positive samples. Conclusion: The obtained results from serological and molecular tests demonstrated the infection of T. gondii with previously recognized genotypes in the tissues of camels for first time from Iran. Since consumption of meat camels are raising in Iran, there may be a high risk of toxoplasmosis through consumption of products from these hosts due to their susceptibility to the infection.

آمار یکساله:  

بازدید 20059

دانلود 17069 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

نهال و بذر

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  457-476
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1117
 • دانلود: 

  206
چکیده: 

تعداد 108 جدایه قارچ Fusarium verticillioided عامل بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال ذرت که از نمونه های به دست آمده از مناطق مختلف جغرافیایی و ذرت خیر ایران در سال 1384 جداسازی شده بودند به همراه دو جدایه استاندارد این قارچ از آفریقای جنوبی با استفاده از نشانگرهای AFLP ارزیابی شدند. پس از استخراج DNA جدایه ها، از آنزیم های برشی EcoRI و msei برای برش استفاده شد و قطعات برش یافته به آداپتورهای دو رشته ای اختصاصی اتصال یافتند. محصولات PCR اولیه پس از رقیق شدن با به کارگیری پنج ترکیب آغازگر از آغازگرهای انتخابی EcoRI نشاندار شده با فسفر 33 و msei در یک واکنش انتخابی PCR استفاده شدند و در نهایت محصولات تکثیری با استفاده ژل پلی آکریل آمید %5 تفکیک شدند. پس از امتیازدهی الگوهای نواری حاصل به روش مشاهده ای، گروه بندی جدایه ها با استفاده از ضریب شباهت دایس و الگوریتم UPGMA انجام شد. از تجزیه به مختصات اصلی نیز بعنوان روش مکمل تجزیه خوشه ای استفاده شد. بر اساس دندروگرام حاصل از تعداد 98 نشانگر چند شکل، 110 جدایه F. verticillioides به هشت گروه انگشت نگاری مجزا (A-H) منتسب شدند که گروه انگشت نگاری A با 98 عضو بزرگ ترین گروه ژنتیکی و بقیه گروه ها بین یک تا سه عضو را شامل شدند. بر اساس نتایج تجزیه واریانس مولکولی (AMOVA) تنوع ژنتیکی در بین افراد هر جمعیت زیاد و بین جمعیت ها پایین ارزیابی شد که علت آن را شاید بتوان به عوامل موثر در تغییرپذیری ژنتیکی نظیر جهش و مهاجرت ژن یا ژنوتیپ در اثر عوامل مختلف نسبت داد.

آمار یکساله:  

بازدید 1117

دانلود 206 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  77-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  47
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

DNA کلروپلاستی 64 نمونه سیب (Malus spp. ) (54 ژنوتیپ بومی ایران، پنج رقم تجاری و پنج پایه) برای مشخص کردن هاپلوتایپ های آنها با کاربرد روش واکنش زنجیره ای پلی مراز-تفاوت طول قطعات حاصل از هضم (PCR-RFLP) بررسی شد. تقریبا bp4320 از ژنوم کلروپلاست با کاربرد دو جفت آغازگر عمومی کلروپلاست و دو آنزیم برشی محدودگر (msei و EcoRI) بررسی گردید. تمام جهش های شناسایی شده، حذف-اضافه در محدوده bp40-10 بودند. ترکیب تمام جهش ها، شش هاپلوتایپ (H1, H2, H3, H4, H5, H6) را در نمونه های مورد بررسی معرفی نمود. مشخص شد که پایه سیب بومی رقم گمی آلماسی هاپلوتایپ اختصاصی خود را دارا بوده و از تمامی نمونه های مورد بررسی منطقه خود (آذربایجان) متفاوت است. اطلاعات تنوع DNA کلروپلاستی می تواند برای مطالعات فیلوژنتیکی در این گیاه به کار رود و چند شکلی های مشخص شده در ژنوم سیتوپلاسمی با روش PCR-RFLP می تواند به درک وراثت مادری سیب کمک کند.

آمار یکساله:  

بازدید 47

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  113-130
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  59
 • دانلود: 

  18
چکیده: 

برنج غذای اصلی بیش از نیمی از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده است. به طور کلی، برنج در 161 میلیون هکتار زمین کشت شده و سالانه 7/678 میلیون تن شلتوک تولید می شود. جوانه زنی از مهمترین مراحل رشد برنج محسوب می شود. به منظور بررسی روابط بین نشانگرهای AFLP و صفات جوانه زنی، 192 لاین برنج مورد بررسی قرار گرفتند. لاین های در قالب طرح اگمنت با 100 بذر در هر لاین استفاده شد. هدف این بررسی شناسایی نشانگرهای پیوسته به مکان های ژنی کنترل کننده طول ساقه چه، طول ریشه چه، طول کلئوپتیل و درصد جوانه زنی بود. 21 ترکیب آغازگری EcoRI و msei در کل تعداد 376 نوار تولید نمودند که از این تعداد، 303 نوار چندشکل بودند و به طور متوسط 03/75 درصد چندشکلی داشتند. بیشترین تغییرات طول ساقه چه توسط نشانگرهای E080-M140-11 (55/19 درصد)، E060-M160-11 (92/17 درصد) و E080-M150-11 (87/17 درصد) تبیین شد. نشانگرهای E060-M160-11، E080-M150-11، E110-M150-8 و E120-M150-5 با هر دو صفت طول ساقه چه و طول ریشه چه مرتبط بودند. با توجه به درصد توجیه بالای نشانگرهای ذکر شده و پیوستگی معنی دار آن ها با صفات جوانه زنی، می توان از نشانگرهای حاوی اطلاعات بالای این تحقیق، در برنامه های انتخاب به کمک نشانگر جهت بهبود آن ها استفاده نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 59

دانلود 18 استناد 0 مرجع 0
litScript