نتایج جستجو

3655

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

366

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی


متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

عرب نجفی سیدمحمود

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1233
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

سیستم باکولوویروس (Baculovirus expression system) بطور موفقیت آمیزی برای بیان انبوه پروتئین های یوکاریوتیک در سلول های حشرات مورد استفاده قرار گرفته است. این سیستم از یک پروموتر بسیار قوی ویروسی به نام AcNPV polyhedron استفاده می کند. در این مطالعه سیستم باکولوویروس برای تجلی پروتئین mouse Gaq سلول های حشرات مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که پروتئین نوترکیب در مقادیر بالا تولید می شود و در مکان طبیعی خود یعنی غشای سلول قرار می گیرد، جایی که به عنوان یک مولکول انتقال دهنده پیام عمل می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1233

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MIZOBE T.

نشریه: 

MASUI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  50
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  12-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9610
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9610

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  69-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

پایش بهداشتی حیوانات، جهت صدور گواهی سلامت آنها الزامی است. ویروس هپاتیت موشی از مهمترین عوامل عفونی در کلنی موش های آزمایشگاهی می باشد. روش تحقیق در این بررسی، RT-PCR، با استفاده از پرایمرهای اختصاصی ویروس مورد نظر بود. تعداد 18 نمونه از 29 نمونه از موش ها، مبتلا به ویروس هپاتیت موشی، با میزان شیوع 62% بوده اند. محصول PCR انجام شده تخلیص و تعیین توالی گردید. در درخت فیلوژنی، سویه متعلق به این تحقیق بیشترین قرابت را، با سویه ای از کشور فرانسه نشان داد. در سیستم های پرورش متعارفی، آلودگی با عوامل مختلف میکروبی اجتناب ناپذیر است، بنابراین بهتر است حیوانات پاک با کلنی های آلوده جایگزین شوند. . .

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

NAKAGATA N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  572-576
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  5142
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5142

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

SALEHNIA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  SUPPL 2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16321
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Human implantation and placentation need the direct contact of fetal with maternal tissues. The complex of maternal and fetal factors involve in maintain of pregnancy until delivery. The working on the human samples is problematic according to the ethical matters thus the mouse models have contributed greatly to our understanding of the physiological and molecular events necessary for the process of implantation. mouse models were suitable for analysis and understanding the physiological changes associated with implantation. Additionally, these models have ability to control uterine physiology through exogenous stimuli, and the ability to manipulate gene expression. Some investigations have focused on the understanding of the molecular mechanisms which regulate uterine receptivity and implantation. For this propose some ways introduce to induce failure In implantation or abortion such as heat stress, mechanical vibration, administration of some chemicals, and usage of proven aborted strains.

آمار یکساله:  

بازدید 16321

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  203-219
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  808
 • دانلود: 

  348
چکیده: 

سابقه و هدف: موش ها مخازن و منابع بالقوه مهمی برای تعدادی از بیماری های مشترک بین انسان و حیوانات می باشند و در انتقال و انتشار بیماری های عفونی نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مقاله به علت نقش مهم موش ها در انتقال بیماری ها به انسان و با هدف بررسی بیماری های منتقله به وسیله آنها و پراکندگی جغرافیایی آنها در ایران به انجام رسیده است.مواد و روش ها: این تحقیق به روش مروری و با استفاده از واژگان کلیدیYersinia, Tularemia, Salmonellosis, Rodents  و اسامی سایر بیماری های منتقله از طریق موش ها و جستجو در پایگاه های علمی PubMed، Web of Science، Ovid، Scirus، Iran Medex، SID، Systematic Review و Google Scholar انجام پذیرفت. در مجموع تعداد 600 مقاله کامل و چکیده مقاله به دست آمد که پس از بررسی عناوین چکیده و مقدمه مقالات تعدادی از آنها به دلیل عدم ارتباط با اهداف مطالعه مورد بررسی حذف گردید. در نهایت منابع واجد شرایط انتخاب شده و نتیجه گیری به عمل آمد.نتایج: مهمترین یافته های این مطالعه ارایه ای نوین از پراکنش موش ها و بیماری های منتقله از طریق آنان در ایران است. این مطالعه به طور دقیق انواع بیماری های منتقله به وسیله موش ها و نحوه پراکنش آنها را نشان می دهد و مناطق پر خطر را به منظور به کارگیری روش های کنترل موثر نشان دار می نماید.نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد موش ها مخازن مهم بیماری در ایران هستند. کانون های مهم بیماری های منتقله از طریق جوندگان در ایران تقریبا در تمامی شهرها و استان های کشور پراکنده است. به همین دلیل مبارزه با جوندگان با روش های مطمئن بیش از پیش اهمیت می یابد.

آمار یکساله:  

بازدید 808

دانلود 348 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  29-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17196
 • دانلود: 

  9567
چکیده: 

Background: mouse embryonic stem (ES) cells are derived from the inner cell mass (ICM) of the preimplantation blastocysts. So it is suggested that ES and ICM cells should have similar cellular surface molecules and antiserum to ES cells can inhibit ICM development.Objective: The objective of this study was to evaluate the effect of rabbit antiserum to ES cells on mouse preimplantation embryo development and chimera production.Materials and Methods: mouse 4-cell embryos were matured in vitro at 37.5oC, in humidified 5% CO2 atmosphere for 12-36 h. The embryos were cultured in KSOM medium with or without antiserum for 12-36 h. The ratios of in vitro embryo development of the blastocysts, cell division, attachment potential, alkaline phosphatase activity, post-implantation development, and chimera production were assessed and compared with the control group. P<0.05 was considered as significant.Results: The rabbit antiserum to mouse ES cells showed delay in embryo compaction and induced decompaction at 8-cell stage. The development of 4-cell embryos in the presence of the antiserum for 36h did not lead to a reduced or absent ICM. These embryos still displayed positive alkaline phosphatase activity, normal cell division, embryo attachment, outgrowth formation, implantation and post-implantation development. In addition, decompaction induced by antiserum did not increase production and germline transmission of chimeric mice.Conclusion: The results showed that antiserum to ES cells delayed embryo compaction and did not affect post-implantation development and chimera production.

آمار یکساله:  

بازدید 17196

دانلود 9567 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  239-247
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  315
 • دانلود: 

  153
چکیده: 

سابقه وهدف: هدف از این مطالعه بررسی تاثیر آگونیست گیرنده 5-HT3 در ناحیه CA1 هیپوکامپ بر تخریب حافظه القا شده به وسیله اتانول است. مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی از 96 سر موش کوچک آزمایشگاهی نر نژاد NMRI استفاده گردید. اتانول به روش درون صفاقی و آگونیست گیرنده 5HT3 (MCHL) در ناحیه CA1 هیپوکامپ تزریق شد. برای بررسی حافظه اجتنابی مهاری از دستگاه Step-Down یک طرفه استفاده شد. نتایج: بررسی ها نشان دادند که تزریق پیش از آموزش اتانول (mg/kg 1) و MCHL (ng/mouse 0/5) باعث تخریب حافظه اجنتابی مهاری می شود. همچنین، تزریق دوز غیرموثر MCHL (ng/mouse 0/005) همراه با دوز غیرموثر اتانول (mg/kg 0/01) منجر به تخریب حافظه می شود. به علاوه، مشاهده شد که تزریق دوزهای مختلف MCHL (ng/mouse 0/5، 0/05، 0/005) همراه با دوز موثر اتانول (mg/kg 1) منجر به بازگشت حافظه تخریب شده توسط اتانول می شود. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه قویا نشان می دهد که ناحیه CA1 هیپوکامپ نقش مهمی در فراموشی ناشی از سروتونین داشته و آگونیست گیرنده های 5-HT3سروتونینی این ناحیه با اتانول تداخل عمل دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 315

دانلود 153 استناد 489 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  55
 • صفحات: 

  50-56
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  672
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

سابقه و هدف: طی سال های اخیر، نایتریک اکساید (NO) به عنوان مولکول دخیل در شروع سردردهای میگرنی مطرح شده است. این رادیکال آزاد از طریق مسیر پیام رسانی NO/cGMP و انبساط عروق مغز به ویژه سرخرگ های بزرگ درون جمجمه، در بروز سردردهای میگرنی دخالت می کند. در این تحقیق، تاثیر عصاره آبی دو گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum vulgare) و اکلیل الملک (Melilotus officinalis) که در طب سنتی و طب جدید اثر درمانی و تسکینی آنها بر میگرن مورد تاکید قرار گرفته، بر میزان NO تولید شده توسط سلول های اندوتلیوم عروقی کشت شده، مورد مطالعه قرار گرفت.مواد و روش ها: 25 گرم پودر از قسمت مورد استفاده هر گیاه با 200 میلی لیتر آب مقطر مخلوط شد. بعد از تصفیه و خشک کردن، عصاره نهایی به دست آمد. سلول های mouse endothelioma F-2 cell line در محیط DMEM (محیط تغییر یافته Eagle) محتوی 10 درصد FCS و 2-1 درصد پنی سیلین- استرپتومایسین تکثیر یافتند. غلظت نایتریت به عنوان شاخصی از تولید نایتریک اکساید با روش گریس و با دستگاه ELISA در nm 540 اندازه گیری شد.یافته ها: غلظت های  400 و 200،100 از عصاره مرزنجوش به ترتیب، 9/33 درصد(p<0.001) ، 8.25 درصد (p<0.01) و 13.1 درصد (p<0.05) میزان NO را نسبت به گروه شاهد کاهش داد. برخلاف انتظار ما، عصاره های گیاه اکلیل الملک به جای کاهش میزان NO، مقدار آن را به طور چشمگیری افزایش داد. غلظت های 400 و 200، 100 از عصاره این گیاه به ترتیب 72.9 درصد(p<0.001) ، 5.36 درصد (p<0.001) و 12.7 درصد (p<0.05) میزان NO را افزایش داد.استنتاج: با توجه به نتایج به دست آمده و نظریه نایتریک اکسایدی میگرن شاید بتوان گفت، عصاره آبی مرزنجوش اثر خود را احتمالا از طریق کاهش میزان NO انجام می دهد و عصاره آبی اکلیل الملک اثر خود را با مکانیسم دیگری اعمال می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 672

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  471-479
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

هدف: بررسی استفاده از آنتی بادی اختصاصی برای ردیابی کلاژن نوع IV و تغییرات آن در شکل گیری توبول های کلیوی جنین موش مواد و روش ها: این مطالعه به روش تجربی انجام شد. برای این منظور 20 موش ماده نژاد Balb/C به طور تصادفی انتخاب شده و پس از مراقبت در شرایط استاندارد و جفت گیری، وجود پلاگ واژن در هر یک از آنان به منزله روز صفر بارداری تلقی شد. آنگاه در هر یک از روز های 13 تا 18 بارداری یک موش قطع نخاع شده و جنین های حاصل تثبیت و آماده سازی بافتی شدند تا با استفاده از آنتی بادی اختصاصی و رد یابی کلاژن نوع IV در غشای پایه، مورفوژنز توبول های کلیوی در دوران جنینی موش مورد ارزیابی قرار گیرد. مشابه این عمل در مورد کلیه مربوط به نوزادان متعلق به 2 مادر نیز در هر یک از روز های 5، 10، 15 و 20 پس از تولد انجام شد.یافته ها: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که ظهور کلاژن در غشای پایه توبول های کلیوی از روز چهاردهم جنینی با واکنش ضعیف ظاهر شده و در روز های بعد افزایش یافته و شدت آن تا روز پنجم پس از تولد ادامه می یابد اما پس از آن تغییری پیدا نمی کند. نتیجه گیری: الگوی نحوه توزیع کلاژن IV نشان دهنده این موضوع است که تنظیم فعالیت ها و پیشروی شاخه های جوانه حالبی به درون مزانشیم در گروی تغییرات اولیه ماده خارج سلولی در زمان شکل گیری توبول هاست. نتایج حاصل بر این موضوع دلالت دارد که شکل گیری بخش های مختلف نفرون ها و تبدیل ساختار نابالغ آن به نفرون های بالغ به ظهور کلاژن نوع IV وابسته است.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 34 استناد 455 مرجع 0
litScript