نتایج جستجو

8027

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

803

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  23-28
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1126
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1126

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  62
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  1317-1323
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  324
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 324 استناد 7 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  6 (پیاپی 154)
 • صفحات: 

  804-819
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

زمینه و هدف: ارزیابی تغییرپذیری از جمله راهکارهایی است که میتواند به بررسی فرآیندهای منجر به مشکلات هماهنگی حرکتی کمک نماید. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی هماهنگی حرکتی و تغییرپذیری آن در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی (DCD) بود. همچنین تقارن تغییرپذیری هماهنگی در این کودکان و نیز رابطه بین مهارت های حرکتی با میزان تغییرپذیری مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: پس از ارزیابی مهارت های حرکتی کودکان 10-7 سال با استفاده از مجموعه آزمون ارزیابی حرکت کودکان، 15 کودک DCD و 20 کودک غیر DCD یک تکلیف هماهنگی دست و پای مخالف را اجرا کردند. حرکات با استفاده از سیستم آنالیز حرکت ثبت و ارزیابی هماهنگی حرکتی و تغییرپذیری به ترتیب با محاسبه فاز نسبی پیوسته و انحراف معیار آن صورت گرفت. ملاحظات اخلاقی: مطالعه حاضر با کد IR. UT. SPORT. REC. 1396030در کمیته اخلاق پژوهش دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران تصویب شده است. یافته ها: کودکان DCD به طور معنادار تغییرپذیری بیشتری نشان دادند. اگرچه این تفاوت در اجرای تکلیف هماهنگی مشاهده نشد. به علاوه، در تغییرپذیری هماهنگی حرکتی کودکان DCD عدم تقارن مشاهده شد. در نهایت، تغییرپذیری بیشتر با نمره کمتر در مهارت های حرکتی شرکت کنندگان همراه بود. نتیجه گیری: پژوهش حاضر لزوم به کارگیری اندازه گیری های مرتبط با فرآیندهای زیربنایی هماهنگی حرکت از جمله تغییرپذیری را نشان می دهد که شناخت جامع تری از الگوهای حرکتی کودکان DCD و استراتژی های مورد استفاده آن ها در تولید و اجرای حرکت به دست می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 21

دانلود 66 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  87-92
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  408
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

هدف: یکی از مشکلات عمده کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، یادگیری مهارت های حرکتی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر تمرینات ادراکی-حرکتی در ترکیب با بازخورد بر زمان واکنش و هماهنگی حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود. روش: این پژوهش از نوع نیمه تجربی بود. 30 کودک با اختلال هماهنگی رشدی به صورت تصادفی به سه گروه خودکنترل، آزمونگر کنترل و کنترل تقسیم شدند. در پیش آزمون، هماهنگی حرکتی و زمان واکنش شرکت کنندگان به ترتیب با آزمون های لینکن اوزرتسکی و زمان واکنش کل بدن ارزیابی شد. سپس گروه های تجربی به مدت 24 جلسه و هر جلسه 60 دقیقه پروتکل تمرینات را انجام دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های کلموگروف-اسمیرنوف، لوین، باکس، تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که در متغیرهای هماهنگی حرکتی و زمان واکنش هم در تمرین (به ترتیب 004/0P=، 000/0P=) و هم در گروه (به ترتیب 003/0P=، 001/0P=) اثرات معناداری وجود داشت(05/0P≤ ). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین گروه خود کنترل و آزمونگر کنترل با گروه کنترل در هر دو مولفه زمان واکنش و هماهنگی حرکتی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین در مقایسه بین دو گروه خودکنترل و آزمونگر کنترل در هر دو مولفه زمان واکنش و هماهنگی حرکتی تفاوت معناداری وجود داشت(05/P≤ ). نتیجه گیری: بنابراین یافته های مطالعه حاضر نشان می دهد که تمرینات ادراکی-حرکتی در ترکیب با بازخورد و به ویژه باز خورد خود کنترل در مقایسه با تمرین صرف می تواند سبب عملکرد هماهنگی حرکتی و زمان واکنش بهتر کودکان با اختلال هماهنگی رشدی شود.

آمار یکساله:  

بازدید 408

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  419-427
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1242
 • دانلود: 

  927
چکیده: 

زمینه و ﻫﺪف: ﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ، بررسی تاثیر تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی بر مهارت های حرکتی درشت کودکان با اختلال هماهنگی رشدی بود.مواد و روش ها: بدین منظور، از ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان پسر ﭘﺎﯾﻪ دوم اﺑﺘﺪاﯾﯽ سه منطقه شهر تهران ﺑﻪﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﯽﺧﻮﺷﻪای و بر اساس پرسشنامه و آزمون عملی MABC، 40 نفر از داﻧﺶآﻣﻮزان ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ اﺧﺘﻼل ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﺷﺪی انتخاب شدند. برای ارزیابی حرکات درشت این کودکان از آزمون مهارت های حرکتی درشت اولریخ ویرایش دوم (TGMD-2) استفاده شد. آزﻣﻮدﻧﯽ ﻫﺎﭘﺲ از اﻧﺠﺎم ﭘﯿﺶ آزﻣﻮن ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﺑﻪ دو ﮔﺮوه 20 نفری همگن به عنوان گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. گروه تجربی در طی 50 جلسه، هر جلسه 45 دقیقه و 6 جلسه در هفته، تمرینات یکپارچگی حسی- حرکتی را انجام دادند، در حالی که آزمودنی های گروه کنترل به فعالیت های معمول خود در مدارس می پرداختند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که برنامه تمرینی یکپارچگی حسی- حرکتی تاثیر معناداری بر بهبود مهارت های دستکاری و کنترل شی کودکان گروه تجربی نسبت به گروه کنترل (p£0.05) داشته است.نتیجه گیری: این برنامه تمرینی با ایجاد فرصت مناسب برای تمرین می تواند تجربه حرکتی مناسبی برای کودکان باشد، لذا پیشنهاد می شود در مدارس برای رشد مهارت های حرکتی درشت کودکان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1242

دانلود 927 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  29
 • صفحات: 

  85-108
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  275
 • دانلود: 

  94
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، بررسی یادگیری کنترل حرکتی پیش بینانه در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی درمقایسه با کودکان عادی بود. بدین منظور، از بین دانش آموزان پسر 127 ساله شهر تبریز، 12 کودک با اختلال هماهنگی رشدی با استفاده از آزمون های "پرسش نامه اختلال هماهنگی رشدی والدین"، "سیاهه مشاهده حرکتی معلمان" و "آزمون برونیکز اوزرتسکی" و نیز 12 کودک عادی همتا از نظر هوشی و سن تقویمی به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. از شرکت کنندگان خواسته شد هدف متحرکی را در مسیر دایره ای بر روی مانیتور با استفاده از دسته های کنترلی بازی با استفاده از تکلیف پیگردی چرخان ردیابی کنند. کنترل پیش بینانه نیز با استفاده از متغیرهایی که نشان دهنده رفتار و موفقیت ردیابی دستی بود، اندازه گیری گشت. نتایج حاصل از تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر نشان می دهد که بین کودکان با اختلال هماهنگی رشدی و عادی در شاخص های کنترل پیش بینانه شامل: زمان کلی باقی ماندن بر هدف (P=0.049)، زمان متوالی باقی ماندن بر هدف (P=0.016)، فاصله از هدف (P=0.002) و سرعت حرکت (P=0.001) تفاوت معناداری وجود دارد. به طورکلی، به نظر می رسد کودکان با اختلال هماهنگی رشدی احتمالا نسبت به گروه کنترل در تحکیم و یادگیری کنترل حرکتی پیش بینانه و ایجاد مدل درونی کنترل حرکات دارای نقص هستند و از راهبرد کنترلی بازخوردی و گام به گام استفاده می کنند. همچنین، ممکن است یک نقص زیربنایی در مدل سازی درونی در کودکان با اختلال هماهنگی رشدی وجود داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 275

دانلود 94 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

CARLSSON M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  381-401
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  14051
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 14051

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  103
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1705
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1705

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

HARDIN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  18-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4966
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4966

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  916
 • دانلود: 

  526
چکیده: 

زمینه و هدف اختلال هماهنگی رشدی یکی از اختلال های حرکتی شایع دوران کودکی است که تاثیرات مخربی بر عملکرد شناختی و پیشرفت تحصیلی کودکان می گذارد. ازاین رو پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی های ادراکی حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی انجام گرفت. روش بررسی در قالب یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، سی نفر از کودکان دختر دارای اختلال رشد هماهنگی ساکن شهر اصفهان در سال تحصیلی 1393-1392 انتخاب شدند و به صورت تصادفی در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش شانزده جلسه مداخله مبتنی بر بازی های ادراکی حرکتی دریافت کردند و نمرات پرسش نامه کانرز والدین و سیاهه اختلال هماهنگی رشدی ویژه والدین (DCD-Q7) قبل و بعد از مداخله در هر دو گروه جمع آوری و با استفاده از آزمون آماری تحلیل کوواریانس تجزیه وتحلیل شد. یافته ها یافته ها نشان داد که بازی های ادراکی حرکتی تاثیرات معناداری بر حل مسئله و برنامه ریزی و سازمان دهی رفتاری هیجانی کودکان داشت (0٫ 001>p). افزون بر این یافته های پژوهش نشان داد که مداخلات زودهنگام مبتنی بر بازی های ادراکی حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال هماهنگی رشدی موثر است (0٫ 001>p). نتیجه گیری با توجه به یافته های پژوهش حاضر مبنی بر اثربخشی بازی های ادراکی حرکتی بر کارکردهای اجرایی کودکان با اختلال هماهنگی رشدی، طراحی مداخلات مناسب برای درمان مشکلات شناختی این کودکان می تواند موثر واقع شود.

آمار یکساله:  

بازدید 916

دانلود 526 استناد 0 مرجع 0
litScript