نتایج جستجو

304

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

31

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  47-54
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  31
چکیده: 

Introduction: Anthropometric measurements are useful in the surgery and diagnosis of congenital diseases. Also, these measurements could promote clinical efficiency. This study aimed to evaluate and compare the anthropometric measurements of the right and left auricles and determine the dominant type among both sexes of the Iranian population. Methods: The study included 400 people (200 males and 200 females) aged 20-30 years, in Bandar Abbas City (south of Iran). We measured nine anthropometric parameters on both sides, in this population. Results: In males, the mean values of the length of the auricle, the width of the auricle, the length of the concha, the width of the concha, cephalo-auricular angle, ear-skull distance, tragus-alar distance, nasal length, and the most common lobule shape were 59. 86 mm, 30. 71 mm, 24. 32 mm, 17. 83 mm, 57. 63˚, , 8. 71 mm, 101. 72 mm, 50. 31 mm, and round lobule, respectively, while in females were 60. 12 mm, 31. 36 mm, 25. 32 mm, 17. 73 mm, 55. 68˚, , 8. 40 mm, 101. 36 mm, 40. 76 mm, and round lobule, respectively. Also, we measured eight anthropometric parameters on both sides. The lop ear deformity rates in males and females were 10. 5% and 7. 8%, respectively. Conclusion: The shape and dimensions of auricle considerably differ between diverse populations because of ethnicity, race, gender, age, and the use of different measurement methods. Also, the present result showed that the auricle dimension of males was less than that of females, but it was more symmetric in male subjects.

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 31 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

سرگزی فاطمه | ریاحی حسین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-83
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  495
 • دانلود: 

  150
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی مورفومتری و تنوع ژنتیکی 24 جمعیت از Hypnea می پردازد. تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که صفاتی مانند روش پیشروی انشعابات در زیستگاه، اندازه و موقعیت تتراسپورانژها نقش مهمی در تنوع درون گونه ای داشته است. در هر دو تجزیه و تحلیل های مورفومتری و تنوع ژنتیکی، در گروه بندی جمعیت ها، گونه ها به خوبی از هم جدا شده اند اما جمعیت ها به خوبی از هم جدا نشده اند. تجزیه و تحلیل ها تنوع ژنتیکی و برخی درجات آمیختگی و تبادل ژنتیکی را بین جمعیت های مورد مطالعه نشان دادند. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 495

دانلود 150 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ABEDELAHI ALI | HASANZADEH HADI

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  70-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17644
 • دانلود: 

  8546
چکیده: 

Because of continuous changing of anatomy, function and metabolism of the human brain, age- related change is a major risk factor in most prevalent neurodegenerative diseases, including Parkinsons and Huntingtons disease. Therefore, knowing patterns of age-related atrophy of brain tissue can identify causes and possible role of diseases in decreasing brain function with age. The aim of this study was to determine the age, sex, and hemispheric differences in volume of the human neostriatum (striatum) nucleus in right-handed healthy humans. This study was performed on 120 normal human subjects (60 males, 60 females) 15–65 years old that was divided into young (<40 years) and old (³40 years) groups. The sectional brain images obtained via magnetic resonance imaging (MRI) was analyzed and processed using the Image-J software and the caudate volume was calculated using the Cavalieri’s principle. The analyses revealed bilateral age-related changes in the caudate volume of both sexes and the caudate nucleus was significantly smaller in older than younger subjects (P<0.001). There were statistically significant volume differences between males and females (P<0.05) and there was a significant negative correlation between age and volume of the caudate nucleus. Our results provide useful baseline data on age and gender-related changes of caudate volume in neurodegenerative diseases such as Parkinsons and Huntingtons, which has the potential to diagnose neurodegenerative disease before the appearance of typical clinical symptoms.

آمار یکساله:  

بازدید 17644

دانلود 8546 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  48
 • صفحات: 

  55-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  71
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

منطقه ی مورد مطالعه طبق تقسیم بندی واحدهای ساختاری - رسوبی ایران بخشی از کمپلکس افیولیتی البرز - آذربایجان را شامل می شود. این ناحیه از لحاظ مختصات جغرافیایی در محدوده ی طول جغرافیایی 45o تا 44o30’ شرقی و عرض جغرافیایی 39o تا 38o30’ شمالی در شمال غرب خوی جای دارد. در این پژوهش سعی شده است با بررسی الگوی حوضه آبریز منطقه و با استفاده از شاخص های مورفوتکتونیکی به تاثیر فعالیت گسل خوی و کوه های اطراف بر الگوی رودهای منطقه و بررسی گسل های مرز پیشانی کوهستان پرداخته شود. همچنین با بررسی نتایج به دست آمده از محاسبه چندین شاخص مورفوتکتونیکی و تلفیق آن ها با سایر اطلاعات، فعالیت های نئوتکتونیکی در چند حوضه انتخابی در راستای پهنه گسلی خوی تعیین شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 71

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

طباطبائی سیدهاشم

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  588
 • دانلود: 

  104
چکیده: 

بررسی دو بعدی ریخت سنجی شیبها در بخشی از منطقه گراول هیمالایای پایینی واقع در بخش تهری نشان می دهد که شکل لغزشها رابطه نزدیکی با مکانیزم حرکتی آنها در این منطقه دارد. فن به کار گرفته شده به لحاظ تجزیه و تحلیل ریخت سنجی پارامترها، پنج شاخص را در نظر می گیرد. هر شاخص نشانگر عوامل تغییر دهنده در شکل لغزش می باشد. اندازه گیریها نشان دهنده اتساع، جریان، جابجایی و کشیدگی می باشند. نسبت عمق به طول به عنوان یک پارامتر عددی به لحاظ طبقه بندی حرکت شیبها به کار گرفته شده است. ضوابط چند متغیره تبعیضی به منظور تشخیص حرکات دامنه ای مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که در میان شاخصهای ریخت سنجی دو بعدی، شاخصهای طبقه بندی، اتساع و کشیدگی بیشترین نقش را در تفکیک حرکات دامنه ای از یکدیگر ایفا می نمایند. بر اساس این شاخصها، گرافهای یک و دو متغیره به عنوان ابزار به منظور پیش بینی انواع حرکات دامنه ای ارائه گردیده است.

آمار یکساله:  

بازدید 588

دانلود 104 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

J Med Res Surg

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  13
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  1349
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 1349 استناد 13 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  187-208
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

بررسی بیوسیستماتیکی گونه های Solanum ایران انجام گرفت. مطالعات سیتولوژیکی وجود تعداد کروموزوم های سوماتیکی، 24، 48 و 72 را در گونه ها و جمعیت های مطالعه شده نشان داد. بررسی های کاریوتیپی نقش پلی پلوئیدی و تغییرات ساختمانی کروموزوم ها را در فرایند گونه زایی مشخص کرد. تعداد کروموزوم گونه S. persicum برای اولین بار گزارش می شود. تجزیه و تحلیل صفات ریختی و پروتئینی با استفاده از روشهای تاکسونومی عددی، علاوه بر تایید رده بندی تاکسونومیکی گونه ها، قرابت های میان گونه ها را نیز مشخص کرد. باندهای پروتئینی ویژه گونه ها مشخص شدند. متغیرترین صفات ریختی و باندهای پروتئینی که در روند گونه زایی تغییر کرده اند شناسایی شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10777
 • دانلود: 

  7597
چکیده: 

Background and Objectives: Rapid processing of histopathological specimens and decreased turnaround time is important to fulfill the needs of clinicians treating sick patients, so the present study was conducted to compare the time taken and quality of sections in processing of prostatic tissue by rapid microwave and conventional techniques using morphometry.Methods: Four to five mm thick paired prostate tissue pieces of fifty cases of prostatectomy specimens were taken. One tissue piece of the pair was processed routinely overnight by conventional tissue processing and the other by microwave processing. Time taken for processing by both conventional technique and microwave technique was noted and compared. Then, both were stained with conventional method of hematoxylin and eosin staining and examined for histological typing and grading. Morphometric study was done on slides of prostatic tissue processed by both conventional and microwave technique.Result: The prostatectomy specimens included both benign (86%) and malignant (14%) prostatic lesions in the age range of 46-85 years. The time taken for steps of dehydration, clearing and impregnation in microwave technique was significantly less as compared to histoprocessing done by conventional technique. Morphology, staining patterns of prostatic tissue processed within minutes by microwave technique, whether benign or malignant, were comparable to those sections which were processed in days using standard technique.Conclusion: Domestic microwave oven can be used for histoprocessing to accelerate the processing with preservation of morphology and is cheaper than commercially available microwave ovens and processing time was considerably reduced from days to minutes.

آمار یکساله:  

بازدید 10777

دانلود 7597 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

NEUROIMAGE: CLINICAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  15-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  802
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 802

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  458-467
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2643
 • دانلود: 

  1200
چکیده: 

دوزیستان بی دم جانورانی هستند که علیرغم اهمیت آنها، در ایران، از نظر مطالعات سیستماتیکی و تنوع زیستی مستلزم مطالعات موضعی است. در این مطالعه سعی شده است دوزیستان استان مرکزی شناسایی و از نظر بیوسیستماتیکی تغییرات درون گونه ای آنها بررسی شده و با دوزیستان خراسان مقایسه گردد. بدین منظور تعداد 122 نمونه از جمعیتهای مناطق اراک، قدمگاه، شازند، فرمهین، دلیجان و خمین در بهار و تابستان 84-1383 جمع آوری شد. نمونه ها بطور زنده به آزمایشگاه منتقل، و پس از تعیین کاریوتایپ، اندازه گیریهای مورفومتریک انجام، و نمونه ها شماره گذاری و ثبت گردید. بمنظور بررسی تنوع جمعیتی گونه های شناسایی شده، تعداد 17 صفت برای وزغ سبز و 14 صفت برای قورباغه مردابی اندازه گیری شد و با جمعیت مطالعه شده در استان خراسان مقایسه گردید. نمونه ها بر اساس کلیدهای شناسایی و عدد کروموزومی متعلق به دو گونه قورباغه مردابی Rana ridibunda و وزغ سبز Bufo viridis تشخیص داده شدند. بطوریکه بترتیب دارای 26 (26=2n) و 22 (22=2n) کروموزوم بودند. آزمون مقایسه میانگینها (t-test ) برای جنسهای نر و ماده قورباغه مردابی در 12 صفت و برای وزغ سبز تنها بر اساس یک صفت دارای اختلاف معنی دار بود (P<0.001). آزمون آنالیز واریانس تک متغیره (ANOVA) جدایی جمعیتهای مورد مطالعه را در قورباغه مردابی بر اساس 13 صفت و در وزغ سبز در شش صفت نشان داد (P<0.001). آزمون T2 Hotelling جدایی جنسیتها و جمعیتها (P<0.001) و عدم اثر متقابل آنها (P=0.32) را تایید نمود. تحلیل ممیزی (Discrimination analysis) برای جنسیت نر و ماده در گونه قورباغه مردابی، منجر به استخراج یک تابع معنی دار با 89 درصد گروه بندی صحیح با صفات ممیزی طول پا و طول ران و در گونه وزغ سبز نیز یک تابع معنی دار با 92 درصد گروه بندی صحیح با صفت ممیزی فاصله بین پلکها گردید. تحلیل ممیزی بین جمعیتها با دو تابع تشخیص معنی دار باعث جدایی 78 درصدی جمعیت قورباغه و جدایی 88 درصدی جمعیتهای وزغ شد. تحلیلهای خوشه ای (Cluster analysis) بر اساس مرکز گروههای حاصل از توابع تشخیص، جمعیتهای مورد مطالعه را بر اساس فواصل جغرافیایی گروه بندی نمود. نتایج نشان می دهد روابط فنتیکی جمعیتهای مورد مطالعه می تواند بازتاب شرایط زیستگاهی متفاوت، فواصل جغرافیایی و همچنین تفاوتهای ژنتیکی آنها باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 2643

دانلود 1200 استناد 0 مرجع 0
litScript