نتایج جستجو

14742

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1475

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
دانشگاه غیر انتفاعی مهر اروند
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  64-69
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  459
 • دانلود: 

  127
چکیده: 

تنوع ریختی و بوم شناسی و ارتباط درون گونه ای جلبک قرمز جنس هیپنه آ بر روی 15 جمعیت متعلق به 5 گونه از دریای عمان در این پژوهش بررسی شده است. در این پژوهش تجزیه و تحلیل خوشه ای، تجزیه مولفه های اصلی و تحلیل روابط بوم شناسی گونه ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که صفاتی مثل وجود انشعابات خاص، موقعیت تتراسپورانژها و نحوه اتصال جلبک به زیستگاه جلبک بیشترین نقش را به عنوان صفات تشخیصی جدا کننده گونه ها در این جنس داشته اند. دو خوشه اصلی تشکیل شد که H. boergesenii در خوشه اول قرار گرفت و خوشه دوم شامل دو زیر خوشه بود که در زیر خوشه اول گونه های H. charoides، H. valentiae و H. musciformis و در زیرخوشه دوم H. pannosa قرار گرفت. نتایج نشان داد که تنوع در زیرخوشه اول به میانگین شوری سالیانه و در زیر خوشه دوم به میانگین سالیانه اسیدیته، دمای آب و میانگین ناخالصی ها ی آن شامل مواد ارگانیک و غیر ارگانیک مرتبط است. متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 459

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KESHAVARZI M. | AKHAVAN KHARAZIAN F. | SEYFALI M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  118-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75872
 • دانلود: 

  35284
چکیده: 

Polypogon (Poaceae), a Mediterranean-Southwest Asian genus with about 18 species in world and 4 species in Iran is a common adventive genus of open habitats. These halophytic or glycophytic species grow in moist areas of different habitats of Iran. These species grow in Irano-Turanian and Saharo-Sindian regions in Iran. In this study, accessions of Polypogon were collected from its distribution regions in Iran. There are difficulties in recognition of some Polypogon species by traditional identification keys. Biometrical analysis was done using 46 quantitative and qualitative morphological characters from which 13 characters were of diagnostic values. Characters such as glume apex, hairs frequency and shape, spike compactness and ligule shape were main diagnostic features of this genus in Iran. An identification key based on evaluated characters by factor analysis and principle component analysis was provided and species affinities were evaluated.

آمار یکساله:  

بازدید 75872

دانلود 35284 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  71-86
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  793
 • دانلود: 

  341
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 793

دانلود 341 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  11-24
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  569
 • دانلود: 

  127
کلیدواژه: 
چکیده: 

Hordeum Bulbosum L.، گیاه دگرگشن اجباری، خود ناسازگار، قوی، پایا و با دوسیتوتیپ است. ویژگی های رویشی و زایشی این تاکسون بسیار متغیر است. این گیاه در ایران پراکنش با گسترده داشته و از سایر گونه های جنس متمایز Hordeum L. داشتن پیازچه در قاعده ساقه می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تعداد کروموزوم های جمعیت های موجود در ایران و بررسی تغییرات موفولوژیکی در بین آن ها است. این بررسی نشان می دهد که کلیه جمعیت های گونه Hordeum bulbosum L. موجود در ایران تتراپلویید هستند. همچنین خصوصیات مورفولوژیکی شاخص 25 معیت این تاکسون از نقاط مختلف ایران مورد ارزیابی قرار گرفت و سرانجام 11 صفت متمایز کننده انتخاب گردید. داده ها به وسیله روش های آنالیز خوشه بندی UPAGMA و اوردیناسیون PCA با استفاده از ضریب همبستگی ساده SM مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که جمعیت های این تاکسون به دو گروه عمده تقسیم می شوند. کلیه ویژگی های تفکیک کننده 25 جمعیت مذکور مطالعه و با نتایج حاصل از بررسی های سایر مولفین مقایسه گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 569

دانلود 127 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  157-164
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  760
 • دانلود: 

  254
چکیده: 

گونه پده (Populus euphratica Oliv.) در مناطق وسیعی از ایران به طور طبیعی انتشار یافته و بومی مناطق خشک و نیمه خشک است. تنوع جغرافیایی و اقلیمی در گستره انتشار این گونه سبب شده که اختلافاتی به لحاظ مورفولوژیکی و ژنتیکی میان درختان در رویشگاه های مختلف پدید آید. صفات مورفولوژیکی بذر ممکن است در تمایز ژنتیکی پده نقش مهمی داشته باشد. در این بررسی با استفاده از صفات مورفولوژیکی، بذر درختان 7 رویشگاه پده مقایسه شد. به این منظور از بذر درختان پده با مبادی جغرافیایی مختلف که به مدت 8 سال در مزرعه تحقیقاتی البرز کرج وابسته به موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور در شرایط کاملا یکسان کاشته شده بودند، نمونه برداری شد. 5 مشخصه مورفولوژیکی و درصد قوه نامیه اندازه گیری شد. نتایج آنالیز واریانس نشان داد که درختان رویشگاه های مختلف به جز درصد قوه نامیه در کلیه صفات اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد دارند و مشخصه های مورفولوژیکی بذرها در تمایز میان درختان رویشگاه های مختلف نقش مهمی دارد. همچنین آزمون مقایسه میانگین داده ها، گروه بندی رویشگاه های مختلف را برای هر صفت نشان داد. از میان مشخصه های بذر، طول و پهنای بذر بیشترین تاثیر را در تمایز درون گونه ای پده داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 760

دانلود 254 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

DEHGHAN H. | SADRAEI J. | MOUSA KAZEMI S.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  42-49
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115197
 • دانلود: 

  54202
چکیده: 

Background: Culex pipiens complex shows variations in morphological and biological characters including different biological forms and has medical and veterinary importance. Because of having morphological variations, sometimes it is not easy to separate this species from Cx. quinquefasciatus and Cx. torrentium. The aim of this study was to identify the Culex pipiens complex species in order to use in control programs in the future.Methods: This study was carried out in two randomly selected rural villages in Yazd County, eastern Iran using dipping technique from April to October 2009. The data were analyzed using SPSS software version 16.Results: Average of siphon index in fourth-instrar larvae was 3.86±0.03, the minimum and maximum were calculated 2.43 and 5.14, respectively. Siphon/Saddle index was measured as average, minimum and maximum 3.2±0.2, 2.78, and 4.42 respectively. In our study, only 4 specimens had single seta 1 on segments III and VI (2.5%) and the remainingbeard double seta (97.5%). The maximum 3-6 branches seta 1a-S and 1b-S (95%) were observed on siphon.Conclusion: More populations of Culex pipiens from different areas of Iran need to be studied to gain complete information about the taxonomy and ecology of the species in the country.

آمار یکساله:  

بازدید 115197

دانلود 54202 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  93-96
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  77423
 • دانلود: 

  28495
چکیده: 

Nutrition as an environmental factor has a special place in the growth, main and sub branches number ofRosa damascene Mill. and these morphological traits affected yield and flower number of the plant. So, this experiment was conducted in the Research Institute of Forest and Rangelands, Karaj, Iran, to evaluate the effect of macro- and micronutrients on the plant growth. A split plot design was conducted based on randomized complete block design with three replications. The main factor was combination of fertilizer in 5 levels: 1) N0, P0 & K0 kg/ha+manure 0 ton/ha, 2) N40, P40 & K0kg/ha+manure 15 ton/ha, 3) N40, P40 & K40kg/ha+manure 15ton/ha, 4) N80, P80 & K40 kg/ha+manure 30ton/ha & 5) N120, P120 & K80kg/ha+manure 40ton/ha. The sub factor was micro nutrients intake of iron chelate in 3 levels (0, 8 and 12 g). The analysis of variance showed that the main and sub factor effect were significantly different for all of measured traits (a≤0.01). Results indicated that the highest main branch (66.35cm) and sub branch (15.96 cm) growth belonged to treatment 2 and micronutrients intake of 0 g, respectively. Treatment 4×8g showed the highest main branches number (49.66 n/plant). The highest sub branch number with average value of 26.66n/plant was obtained in treatment 4×0g.According to positive correlation between bush height with yield and flower number per bush, treatment 2×12g could be used for increasing quality and quantity flower yield in R. damascena.

آمار یکساله:  

بازدید 77423

دانلود 28495 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  19-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  187
 • دانلود: 

  118
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 187

دانلود 118 استناد 0 مرجع 3414
نشریه: 

علوم محیطی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  682
 • دانلود: 

  193
چکیده: 

تاکسونومی عددی 25 جمعیت متعلق به گونه های جنس Bromus بخش Genea به منظور شناسایی تفاوت های میان جمعیتی و بین گونه ای و همچنین بررسی روابط فنتیکی گونه های این بخش انجام گرفت. بررسی های آماری اولیه نشان داد که دامنه تغییرات صفات کمی در گونه های مطالعه شده با آنچه در شرح گونه ها در فلورها ارایه شده متفاوت است و اینکه اختلاف معنی داری در میان جمعیت های مختلف یک گونه در این صفات وجود دارد. در نتیجه بایستی استفاده از این صفات در شناسایی گونه های مطالعه شده با در نظرگیری تعداد جمعیت های بیشتری انجام پذیرد. آنالیز واریانس وجود اختلاف معنی داری را در میانگین صفات کمی در میان گونه های مختلف Bromus نشان داد، به علاوه تجزیه به مولفه های اصلی نیز نقش این صفات را در کنار صفات کیفی و نسبی مطالعه شده در تفکیک گونه های Bromus بخش Genea نشان داد. در نتیجه از مجموعه این صفات که برخی از آنها قبلا در تاکسونومی این گونه ها به کار برده نمی شدند می توان در تاکسونومی بخش Genea استفاده کرد. تجزیه خوشه ای و رسته بندی گونه های قرابت گونه های مطالعه شده را نشان داد.

آمار یکساله:  

بازدید 682

دانلود 193 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  1909-1920
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  549
 • دانلود: 

  168
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 549

دانلود 168 استناد 0 مرجع 0
litScript