نتایج جستجو

27917

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2792

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

ZIEGLER U. | GROSCURTH P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  124-128
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4981
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4981

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  26
 • دانلود: 

  111
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 26

دانلود 111
نویسنده: 

RIASI ATIYE | MOHEBBI MARYAM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  1365
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

VENTRICULAR TACHYARRHYTHMIA PARTICULARLY VENTRICULAR TACHYCARDIA (VT) AND VENTRICULAR FIBRILLATION (VF) ARE THE MAIN CAUSES OF SUDDEN CARDIAC DEATH IN THE WORLD. A RELIABLE PREDICTOR OF AN IMMINENT EPISODE OF VENTRICULAR TACHYCARDIA THAT COULD BE INCORPORATED IN AN IMPLANTABLE DEFIBRILLATOR CAPABLE OF PREVENTIVE THERAPY WOULD HAVE IMPORTANT CLINICAL UTILITIES. AS VARIABILITY OF T WAVE, ST SEGMENT AND QT INTERVAL ARE INDICATORS OF CARDIAC INSTABILITY, THESE CHANGES CAN LEAD US TO DEVELOP ACCURATE PREDICTOR FOR VT. IN THIS STUDY, WE PRESENT AN ALGORITHM THAT PREDICTS VT USING morphological features OF ELECTRICAL SIGNAL OF VENTRICLES ACTIVITY OBTAINED FROM ELECTROCARDIOGRAM (ECG). CHANGES IN T WAVE, ST SEGMENT, QT INTERVAL AND NUMBERS OF PREMATURE VENTRICULAR COMPLEXES(PVCS) ARE CONSIDERED AS EFFECTIVE INDICATORS OF VT. CLASSIFICATION OF SELECTED features BY A SUPPORT VECTOR MACHINE (SVM) CAN IDENTIFY HIDDEN PATTERNS IN ECG SIGNALS BEFORE VT OCCURRENCE. EVALUATION OF THIS ALGORITHM ON 40 RECODS OF VT PATIENT AND 40 CONTROL RECORDS SHOWS THAT THE PROPOSED ALGORITHM CAN REACH SENSITIVITY OF 88% AND SPECIFICITY OF 100% IN VT PREDICTION.

آمار یکساله:  

بازدید 1365

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  303-308
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  180
 • دانلود: 

  46
چکیده: 

زمینه و هدف: اغلب دندانهایی را که دچار عارضه غیر قابل برگشت حفره پالپ شده اند می توان به کمک درمان اندودنتیک حفظ کرد تا برای سالیان متمادی در سیستم دندانی مورد استفاده قرار گیرند. مهمترین فاکتور در درمانهای اندودنتیک آماده سازی شیمیایی، مکانیکی سیستم کانال می باشد. از آنجایی که اغلب ناکامی های درمان دندانهای انسیزور فک پایین (مندیبل) به دلیل وجود کانال تمیز نشده به خصوص در قسمت لینگوال می باشد. این مطالعه جهت تعیین آناتومی و مورفولوژی کانال در دندانهای انسیزور مندیبل طراحی شد.مواد و روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 1386، 340 دندان انسیزور مندیبل از درمانگاههای شهر زاهدان جمع آوری گردید. دندان ها پس از تهیه حفره دسترسی، دکلسیفیکاسیون و رنگ آمیزی زیر میکروسکوپ نوری مورد بررسی قرار گرفتند.یافته ها: 34 درصد دندانهای انسیزور یک کاناله و 66 درصد دو کاناله بودند. بر اساس طبقه بندی 34 weine درصد Type I، 34 درصدType II ،11  درصد Type III و 21 درصد Type IV بودند.نتیجه گیری: با توجه به درصد بالای دو کاناله بودن انسیزورهای مندیبل در حین معالجه ریشه دندانهای قدامی جستجوی بیشتر برای پیدا کردن کانال دوم در هنگام تهیه حفره دسترسی ضروری به نظر می رسد.

آمار یکساله:  

بازدید 180

دانلود 46 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  247-253
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4637
 • دانلود: 

  552
چکیده: 

اولتراسوند یک ابزار تشخیصی بسیار مهم برای تفکیک توده های بدخیم و خوش خیم سرطان سینه می باشد. تفسیرهایی که بر روی تصاویر اولتراسوند انجام می شود در برخی موارد دچار انحراف می شود و خطای انسانی نمود پیدا می کند. یک سیستم کمکی رایانه ای می تواند برای متخصص نظر ثانویه ای را ایجاد کند و در طبقه بندی توده ها به دو گروه خوش خیم و بدخیم موثر باشد. در تحقیقات گذشته توانایی تحلیل بافتی تصاویر سونوگرافی در طبقه بندی ضایعات نشان داده شده است. در تحلیل های صورت گرفته ویژگی های بافتی ناحیه دارای توده مد نظر بوده است در حالی که مفسران تصاویر اولتراسوند برای تشخیص نوع توده، نواحی اطراف توده را نیز مورد توجه ویژه قرار می دهند. با توجه به این مساله در این مطالعه به بررسی ویژگی های موثر اطراف توده در تشخیص نوع توده پرداخته ایم. از این رو چهار ویژگی بافتی از سه ناحیه (ناحیه دارای توده، ناحیه پشت توده و ناحیه هم عمق و مجاور ناحیه پشت توده) به همراه ویژگی های ریخت شناسی توده مورد بررسی قرار گرفت. این ویژگی ها در شش حالت ترکیبی مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج معناداری حاصل شد. برای طبقه بندی از ابزار شبکه عصبی نوع MLP استفاده شد. پایگاه داده ها با 36 تصویر شکل گرفت که نتایج تشخیص آنها توسط آزمایش های پاتولوژیک به صورت 18 تصویر خوش خیم و 18 تصویر بدخیم مورد تایید قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 4637

دانلود 552 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1 (45)
 • صفحات: 

  51-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  601
 • دانلود: 

  379
چکیده: 

هدف: بررسی خصوصیات مورفولوژیکی سلول های ناحیه Bulge فولیکول موی موش صحرایی جدا شد و کشت داده شده.مواد و روش ها: ناحیه Bulge فولیکول های سبیل موش صحرایی جدا و در محیط کشت DMEM/F12 حاوی (EGF) Epidermal Growth Factor، کلراتوکسین و NT-3 کشت داده شدند. خصوصیات مورفولوژیکی و بیولوژیکی سلول های کشت یافته با روش های میکروسکوپی و ایمونوسیتوشیمیایی مورد بررسی قرار گرفت.نتایج: نتایج نشان داد که 4 روز بعد از چسبیدن سلول ها به کف پلیت، سلول های در حال تکثیر مشاهده می شوند. همچنین بیان Nestin، مارکر پروژنیتور نورونی، قبل از تمایز سلول های ناحیه Bulge مشاهده شد که سلول های تمایز یافته، مارکر سلول های گلیال RIP و نورونی bIII-Tubulin را بیان کردند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که سلول های کشت یافته ناحیه Bulge فولیکول های موش صحرایی، دارای خصوصیات سلول های بنیادی هستند و می توانند به رده های سلولی گلیال و نورونی تبدیل شوند. (اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است)

آمار یکساله:  

بازدید 601

دانلود 379 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

DROZDOWSKA A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  53
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  145-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6277
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6277

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  6
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

GEOLOGICAL PARAMETERS AND KNOWLEDGE ABOUT EARTH LAYERS AND TEXTURE IN ANY AREA ARE OF FUNDAMENTAL IMPORTANCE FOR DESIGNING COASTAL PROJECTS AND SEAPORTS, AND THEY NEED TO BE CONSIDERED DURING INITIAL STAGES. THESE PARAMETERS HELP DETERMINE FAVORABLE LOCATIONS FOR PORTS, AND AT TIMES DICTATE THEIR RELATION AS WELL. THE MAJOR ONES ARE GEOLOGICAL CONSIDERATIONS, PERIODICAL SEDIMENTATION BY MARINE CURRENTS, PERIODICAL SEDIMENTATION BY FLUVIAL CURRENTS, AND PERIODICAL CLIMATIC CHANGES. IN THIS PAPER, THE RELEVANT features OF THE NORTHERN COASTLINE OF THE PERSIAN GULF, AND THE FACTORS AFFECTING GEOTECHNICAL CHANGES IN THE COASTAL AREAS OF IRANIAN PROVINCES KHUZESTAN, BUSHEHR AND HORMOZGAN ARE CONSIDERED AND IDENTIFIED. THE RESULTING DATA CAN LATER BE USED IN GEOLOGICAL STUDIES FOR DESIGNING PORTS AND OTHER COASTAL PROJECTS IN THE ABOVE MENTIONED AREAS.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  32
 • صفحات: 

  207-222
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  266
 • دانلود: 

  114
چکیده: 

هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای از مهم ترین عوامل به وجود آورنده تنش هستند که از رشد گیاهان ممانعت نموده و با اختلال در تعادل بین تولید گونه های فعال اکسیژن و فعالیت های دفاعی آنتی اکسیدان گیاه، ایجاد تنش اکسیداتیو می کنند. نفتالین از اصلی ترین آلاینده هاست که در صنعت پتروشیمی رو به افزایش است و در فهرست آلوده کننده های سمی اصلی قرار دارد. با توجه بهمواجهه ی اجتناب ناپذیر گیاه ارزشمند آفتابگردان با این آلودگی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. دانه رستهایی که در شرایط عادی رشد کردند به محیط هیدروپونیک منتقل شدند و بعد از 14 روز تیمار با نفتالین با غلظت های 30 و 50میلی گرم بر لیتر، اندام هوایی و ریشه ی این گیاهان برداشت شدند و جهت بررسی آناتومیکی و بیوشیمیاییاستفاده شدند. میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان (SOD, PO, APX) و میزانمالون دی آلدهید در تیمار نفتالین نسبت به شاهد افزایش داشت. همچنین میزان کلروفیل a و bدر غلظت 30 میلی گرمبرلیتر نفتالین افزایش معنی داری نسبت به گروه شاهد داشت. با افزایش نفتالین در ریشه و سیاه شدن آن و از بین رفتن تارهای کشنده، جذب عناصر دچار مشکل شد و در ادامه پژمردگی گیاه، کاهش رشد اندام هوایی، کوچک شدن برگ ها و ایجاد علایم لکه های سفید و نکروز را به همراه داشت. در پی مکانیسم های دفاعی گیاه در برابر تیمار نفتالین، تراکم کرک های ساقه افزایش یافته و همچنین گسترش آوندهای چوبی در ساقه تسریع گشت.

آمار یکساله:  

بازدید 266

دانلود 114 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  71
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  197-204
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  656
 • دانلود: 

  284
چکیده: 

زمینه مطالعه: سوراخ مگنوم یک نشانه مهم قاعده جمجمه و یک ناحیه انتقالی بین ستون مهره ای و جمجمه است که به دلیل داشتن رابطه تنگاتنگ با مغز و طناب نخاعی از منظر آناتومی مقایسه ای، رشد و نمو انتوژنی، بالینی و اصلاح نژاد مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است.هدف: مطالعه مورفولوژی و مورفومتری ناحیه پس سری جمجمه گاومیش نر رودخانه ای بالغ و نابالغ اکوتیپ خوزستان بود.روش کار: هفت پارامتر ناحیه پس سری و شکل سوراخ مگنوم در 20 جمجمه گاومیش نر رودخانه ای بالغ و نابالغ اکوتیپ خوزستان مورد ارزیابی قرار گرفت.نتایج: سوراخ مگنوم به صورت چهار شکل دایره ای، تخم مرغی، بیضی و چهار ضلعی بود. در هر دو گروه سوراخ مگنوم دایره ای شکل، بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود و در گروه بالغ سوراخ مگنوم چهارضلعی و در گروه نابالغ بیضی کمترین فراوانی را داشت. میانگین عرض، طول سوراخ مگنوم و شاخص سوراخ مگنوم در گروه سنی زیر 2 سال به ترتیب برحسب میلی متر، 38.60±2.70، 35.34±1.72، 92.26±4.02 و در گروه بالاتر از 2 سال به ترتیب برحسب میلی متر، 40.67±1.51، 36.35±2.33 و 90.23±3.65 بودند. در بین تمامی پارامترها تنها بیشترین فاصله بین قاعده های زایده های وداجی و طول زایده وداجی در دو گروه سنی اختلاف معنی داری را نشان دادند.نتیجه گیری نهایی: تنوع اشکال سوراخ مگنوم در گاومیش بیشتر از شتر یک کوهانه و سگ بود. میانگین طول و عرض سوراخ مگنوم، بیشترین فاصله بین پایه زایده های وداجی، طول زایده وداجی، طول و عرض کندیل های پس سری در گاومیش بیشتر از میانگین ابعاد به دست آمده در گونه های گزارش شده بود. اندازه شاخص سوراخ مگنوم گاومیش های مطالعه حاضر کمتر از 100 بود که با یافته های سایر محققان در مورد خرگوش، سگ های نژاد ژرمن شفرد و پیکینژ مطابقت دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 656

دانلود 284 استناد 0 مرجع 0
litScript