نتایج جستجو

13262

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1327

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 (پیاپی 42)
 • صفحات: 

  35-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1354
 • دانلود: 

  317
چکیده: 

این بررسی با هدف استفاده از پلی وینیل کلراید (PVC) بازیافتی به همراه پودرچوب پهن برگان در ساخت چندسازه چوب- پلاستیک مورد ارزیابی قرار گرفت. از مخلوط پودرچوب پهن برگان به عنوان پرکننده و در سه سطح 30، 40 و 50 درصد بر اساس وزن تخته ها و با ابعاد مش 150 و همچنین از PVC به عنوان پلیمر زمینه در سه نوع خالص، بازیافتی و مخلوط (50 درصد خالص و 50 درصد بازیافتی( استفاده شد. همچنین از انیدرید مالئیک پلی- پروپیلنی (MAPP) به عنوان جفت کننده به میزان ثابت 5 درصد وزن PVC در تمامی تخته ها استفاده گردید. فراورده چندسازه با روش اکستروژن و قالبگیری تزریقی تولید شد و خواص فیزیکی و مکانیکی نمونه های آزمونی مطابق با استاندارد ASTM مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که استفاده از PVC بازیافتی به میزان 50 درصد در ساخت چندسازه چوب-پلاستیک سبب افزایش مقاومت خمشی و مدول الاستیسیته گردید. درحالی که مقاومت به ضربه ایزود و ازدیاد طول نمونه ها در نقطه تسلیم کاهش و جذب آب آنها افزایش یافت. افزایش میزان پودرچوب سبب کاهش ازدیاد طول و مقاومت به ضربه ایزود نمونه ها شد و استفاده از آن تا سطح 40 درصد به دلیل محصور شدن تمامی ذرات چوبی باعث افزایش مقاومت خمشی گردید.

آمار یکساله:  

بازدید 1354

دانلود 317 استناد 1 مرجع 4
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2 (مسلسل 79)
 • صفحات: 

  134-139
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  636
 • دانلود: 

  132
چکیده: 

زمینه و هدف: علی رغم آنکه برای افزایش حجم پروتز در بیماران دارای دنچر از Modeling plastic(MP) در کنار ماده بهسازی بافتی استفاده می شود، اما در رابطه با ترکیب و واکنش متقابل (MP) و ماده بهسازی بافتی تحقیقهای گسترده ای انجام نشده است. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر دو جزء از ترکیبات ماده بهسازی بافتی روی ساختار و ترکیب شیمیایی (MP) می باشد.روش بررسی: در این مطالعه تجربی مدل های کامپاند به ابعاد 25 و ارتفاع دو میلی متر تهیه گردیدند. پس از آن نمونه ها به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شده و هر کدام از آنها به وسیله ترازوی دیجیتال وزن می گردید. سپس نمونه ها در سه محلول اتانول، DBP: Di Butyl Phthalate و سه مخلوط دو ترکیب ذکر شده 50% اتانول و DBP%50 قرار داده شد و در زمانهای دو، چهار، شش و 24 ساعت مجددا وزن می شد برای آنالیز داده ها از نرم افزار SPSS ویرایش 16 استفاده گردید و از آزمون نان پارامتریک Kruskal-Wallis استفاده شد.یافته ها: یافته های به دست آمده بیانگر این بود که اتانول نقش زیادی در حلالیت (MP) ندارد، در حالی که DBP تاثیر زیادی در حلالیت آن دارد و همچنین ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع بیشترین تاثیر را در حلالیت (MP) دارد. (P=0.03)نتیجه گیری: DBP تاثیر زیادی در حلالیت(MP) ، دارد، ضمن آنکه ترکیب اتانول و DBP در میان این سه نوع دارای بیشترین تاثیر در حلالیت (MP) می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 636

دانلود 132 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  61-72
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  88
 • دانلود: 

  22
چکیده: 

سابقه و هدف: امروزه تقاضا برای استفاده از چندسازه های چوب-پلاستیک در محیط های بیرون رو به گسترش است. اما عوامل مخربی همچون هوازدگی که منجر به تغییرات رنگ و همچنین افزایش خاصیت آبدوستی سطح می گردد، استفاده از این محصولات را در محیط های بیرون محدود می کند، بنابراین این محصولات در محیط بیرون نیاز به حفاظت دارند. مواد حفاظتی مختلفی جهت بهبود مقاومت به هوازدگی فرآورده چند سازه چوب-پلاستیک استفاده شده اند. نانو اکسید مس به علت داشتن پایداری حرارتی در دماهای مورد استفاده در ساخت فرآورده های چندسازه چوب-پلاستیک و بهبود مقاومت به هوازدگی چوب˛ پتانسیل حفاظت فرآورده های چندسازه چوب-پلاستیک را در برابر هوازدگی دارد. به همین منظور در این تحقیق اثر تیمار با نانو اکسید مس بر مقاومت به هوازدگی چندسازه آرد سرشاخه پسته-پلی پروپیلن بررسی شد. مواد و روش ها: برای این منظور نمونه هایی از فرآورده چندسازه آرد سرشاخه پسته-پلی پروپیلن تیمار شده با نانواکسید مس در 4 سطح ( 0˛ 1، 2 و 3 درصد) به ابعاد 10 ×50 ×50 میلیمتر تهیه شد. خصوصیات رنگ نمونه ها و تغییرات زاویه تماس به ترتیب طبق استاندارد ASTM D2244 و ASTM D5946 قبل و بعد از 180 روز قرار گرفتن در معرض هوازدگی طبیعی در جنگل آموزشی شصت کلاته واقع در شمال ایران اندازه گیری شدند. زاویه تماس قطره آب مقطر با سطح نمونه های چندسازه چوب-پلاستیک، حداکثر تا 10 ثانیه بعد از قرارگیری قطره آب بر روی نمونه های تیمار شده و نشده با استفاده از دستگاه اندازه گیری زاویه تماسPG-X اندازه گیری شد. اندازه گیری رنگ با استفاده از دستگاه 0/45 Color guide انجام پذیرفت. یافته ها: تجزیه و تحلیل آماری نتایج تغییرات رنگ از 180 روز هوازدگی طبیعی نشان داد که تیمار با نانو اکسید مس سبب بهبود مقاومت به هوازدگی چندسازه آرد سرشاخه پسته-پلی پروپیلن شده به طوری که با افزایش درصد نانو اکسید مس ثبات رنگ نمونه ها بهبود یافت. همچنین نتایج مربوط به آزمون زاویه تماس قطره نشان داد که تیمار چندسازه آرد سرشاخه پسته پلی-پروپیلن با نانو اکسید مس سبب کاهش تغییرات زاویه تماس در اثر هوازدگی طبیعی شد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که تیمار با نانو اکسید مس سبب بهبود عملکرد چندسازه آرد سرشاخه پسته-پلی پروپیلن بعد از180 روز هوازدگی طبیعی شد به طوری که با افزایش درصد نانو اکسید مس هم ثبات نوری نمونه ها و هم آب گریزی بهبود یافت. بهبود مقاومت به هوازدگی فرآورده چندسازه آرد سرشاخه پسته-پلی پروپیلن به حفاظت لیگنین و یا دیگر ترکیبات چندسازه سرشاخه پسته-پلاستیک توسط تیمار با نانو اکسید مس نسبت داده شد.

آمار یکساله:  

بازدید 88

دانلود 22 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  2 (پیاپی 33)
 • صفحات: 

  187-200
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  686
 • دانلود: 

  225
چکیده: 

افزودن موادی نظیر الیاف طبیعی به فرآورده چندسازه پلاستیک، باعث افزایش برخی از مقاومت های فرآورده ساخته شده در مقایسه با پلاستیک خالص می شود. در این پژوهش اثرهای مربوط به طول الیاف خمیرکاغذ (کوتاه، متوسط و بلند)، ضریب کشیدگی و مقدار الیاف (27 درصد، 37 درصد، 47 درصد و صفر درصد وزنی) با ماده جفت کننده مالییک انیدرید که در همه تیمارها 3 درصد و یکسان بوده بر روی ویژگی های مکانیکی فرآورده چند سازه چوب پلاستیک مورد مطالعه قرار گرفت. الیاف خمیر کاغذ و پلی پروپلین در یک اکستردور با یکدیگر مخلوط و به داخل قالب تزریق و مطابق با استانداردهای مربوطه از آنها تخته تهیه شد. نتایج نشان داد که افزایش طول یا ضریب کشیدگی و مقدار الیاف باعث افزایش ویژگی های مکانیکی (مقاومت به کشش، مدول کششی وMOE ) تخته های ساخته شده می شود. بنابراین مقاومت به ضربه با مقدار و طول الیاف همبستگی معکوس داشته است. به طوری که برای مقاومت به ضربه مقدار الیاف عامل مهم تری نسبت به طول الیاف بوده است. همچنین مقاومت به ضربه پلاستیک تقویت شده با الیاف خمیرکاغذ در مقایسه با پلاستیک تقویت شده با خاک اره بیشتر است. وجود روابط متقابل معنی داری بین طول الیاف و مقدار الیاف برای ویژگی MOR و همچنین عدم وجود یک روند قابل درک در تیمارهای مربوط به MOR  تا حدودی تجزیه و تحلیل مربوط به اثرهای طول و مقدار الیاف را بر روی این ویژگی مکانیکی با ابهام مواجه ساخته است.

آمار یکساله:  

بازدید 686

دانلود 225 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  4 (پیاپی 69)
 • صفحات: 

  435-447
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  94
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر تیمار شیمیایی الیاف صنوبر (Populous deltoides) بر خواص فیزیکی و مکانیکی چندسازه چوب-پلاستیک تولید شده به روش تزریق قالبی بود. نمونه های چوب-پلاستیک با استفاده از پلی پروپیلن و با در نظر گرفتن 3 سطح مختلف شدت استیلاسیون (صفر، 7/14 و 5/19 درصد)، 2 سطح مقدار الیاف (30 و 40 درصد) و دو سطح کاربرد مالئیک انیدرید پروپیلنی (MAPP) بعنوان جفت کننده (صفر و 3 درصد) ساخته شدند و آزمون های فیزیکی و مکانیکی بر روی آنها صورت گرفت. سپس نتایج در قالب طرح آماری کاملاً تصادفی متعادل تحت آزمایش فاکتوریل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج آزمون ها نشان دادند که تیمار شیمیایی استیلاسیون می تواند سبب کاهش میزان جذب آب بلند مدت و واکشیدگی ضخامت بلند مدت چندسازه گردد. بعلاوه این تیمار سبب بهبود برخی از خواص مکانیکی چندسازه چوب پلاستیک گردید. همچنین در این بررسی نتایج بیانگر آن بود که مصرف مالئیک انیدریر پروپیلنی می تواند بر روی کلیه خواص فیزیکی و مکانیکی چند سازه اثر مثبت داشته باشد. افزایش مصرف الیاف در ساخت چندسازه سبب افزایش میزان جذب آب، واکشیدگی ضخامتی و نیز بهبود برخی ویژگی های مکانیکی از جمله مقاومت کششی، مدول کششی و مدول خمشی گردید. همچنین با افزایش مصرف الیاف ویژگی های مقاومت خمشی و مقاومت به ضربه چندسازه چوب-پلاستیک کاهش یافت.

آمار یکساله:  

بازدید 94

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHASEMI ESMAEIL | FARSI MOHAMMAD

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  10 (124)
 • صفحات: 

  811-818
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  33156
 • دانلود: 

  28693
چکیده: 

Interfacial strength between polymeric matrix and lignocellulosic reinforcement has direct effects on the properties of wood plastic composites (WPCs). There are two approaches to improve the interfacial adhesion between two phases in WPC: modification of the polymeric matrix or modification of the lignocelluloses fibres. This work focuses on the chemical modifications of natural fibres such as lignocellulosic, enhanced by silane, alkali, benzoyl chloride and acid acrylic. The chemically treated fibres were then compounded with polypropylene at 190°C and 40 wt%, in an internal mixer equipped with cam rotor, for all samples. Changes in the chemical structure of chemically treated fibres were tracked by Fourier transform infra red (FTIR) spectroscopy. The intensity of O-H bond at 3400 cm-1 and formation of ester bond at 1740 cm-1 were indications of changes in the chemical structure of the fibres. The interfacial adhesion was evaluated using adhesion factor which was obtained from dynamic mechanical thermal analysis data. The results showed that the minimum adhesion factor is related to silane treatment which provides the best interaction between polymer and fibres. The tan d peak was shifted to higher temperature for filled samples in comparison to neat polypropylene and the amount of shift was related to the method of chemical treatment. Different morphologies were observed in samples due to different chemical modifications of fibers and among them, silane treatment method of the fibers provides the best wetting action by polymeric matrix. Tensile properties and impact resistance of the samples were determined to evaluate the effect of interfacial adhesion on the performance of the composites.

آمار یکساله:  

بازدید 33156

دانلود 28693 استناد 315 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  96
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

در این مطالعه، مقاومت به پوسیدگی فرآورده چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی پروپیلن در برابر قارچ مولد پوسیدگی سفید Tramest versicolor و قارچ مولد پوسیدگی قهوه ای puteana Coniophora بررسی گردید . نمونه های فرآورده چندسازه با و بدون رنگ دانه محتوی60  درصد آرد سرشاخه پسته در معرض آزمون پوسیدگی، مطابق با استاندارد ASTMD 1413 به مدت 3 ماه قرار گرفتند. نتایج نشان دادند که فرآورده چندسازه صنعتی آرد سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی پروپیلن مستعد پوسیدگی می باشد. تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که میزان کاهش وزن نمونه ها در اثر قارچ مولد پوسیدگی قهوه ای به طور معنی داری بیش تر از قارچ مولد پوسیدگی سفید بود، ولی حضور یا حضور نداشتن رنگ دانه تاثیر معنی داری بر روی کاهش وزن نمونه ها نداشت. با بررسی میکروسکوپ الکترونی نمونه های پوسیده و شاهد، حضور منافذ و ترک ها در فرآورده چندسازه سرشاخه پسته- کوپلیمر پلی پروپیلن و نفوذ ریسه ها در نمونه های پوسیده شده توسط قارچ C. puteana نشان داده شد، ولی نفوذ قارچ مولد پوسیدگی سفید به صورت سطحی بود.

آمار یکساله:  

بازدید 96

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

Naseri Majid | REIHANIAN MOHSEN | BORHANI EHSAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  51
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  123-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13663
 • دانلود: 

  20451
چکیده: 

ISSN: 2423-6837 DOI: 10. 22059/JUFGNSM. 2018. 02. 04 In the present work, nano/ultrafine structured Al/Brass composite was produced by accumulative roll bonding (ARB) up to eight cycles. The evolution of grain refinement and deformation texture and their effect on the mechanical properties were investigated. It was observed that by increasing the ARB cycles, due to the difference in flow properties of the metal constituents, brass layers necked, fractured and distributed in aluminum matrix. After eight cycles, a composite was produced with almost homogeneous distribution of brass fragments in aluminum matrix. Microstructural characterization by electron backscatter diffraction (EBSD) revealed the formation of bimodal structure consisting of equiaxied grains with an average size of ~120 nm and elongated grains after eight cycles, which was attributed to the occurrence of redundant shear and recrystallization. The crystallographic texture results indicated that the major texture components in the aluminum matrix were Brass {011}<211>, S {123}<634>, Goss {011}<100> and Rotated Goss {011}<011>. Moreover, it was concluded that Goss {011}<100> and Rotated Goss {011}<011> components appeared for high number of ARB cycles due to the adiabatic heat during ARB processing. The tensile strength of Al/ Brass composite reached 330 MPa, which was 4. 23 times and 1. 83 times higher than those of annealed aluminum and monolithic aluminum, respectively. Finally, fracture surfaces of samples were studied, using field emission scanning electron microscope (FESEM), to reveal the failure mechanism.

آمار یکساله:  

بازدید 13663

دانلود 20451 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  261-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  504
 • دانلود: 

  191
چکیده: 

در این پژوهش ویژگی های مکانیکی و فیزیکی چندسازه پلی لاکتیک اسید-آرد ساقه کلزا ساخته شده با استفاده از تکنیک قالب-گیری فشاری مطابق با استانداردهای ASTM مورد بررسی قرار گرفت. طبق مشاهدات به دست آمده مشخص شد که با افزایش مقدار آرد ساقه کلزا، مدول گسیختگی، مقاومت کششی و مقاومت به ضربه بدون فاق چندسازه در مقایسه با PLA خالص کاهش و در مقابل ویژگی های الاستیک شامل مدول یانگ، مدول الاستیسیته خمشی و سختی سطح افزایش یافتند. همچنین، افزودن آرد ساقه کلزا موجب جذب آب و واکشیدگی ضخامت این چندسازه گردید. بعلاوه، در مطالعه ویژگی های حرارتی توسط آزمون DSC افزایش معنی داری در درجه کریستالیته چندسازه ساخته شده مشاهده شد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان داشت که استفاده از ساقه کلزا به عنوان یک منبع لیگنوسلولزی ارزان قیمت و تجدیدپذیر می تواند علاوه بر نقش پرکننده در ساخت محصولات چندسازه، موجب بهبود برخی خواص مکانیکی آن گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 504

دانلود 191 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SAGHAFIAN LARIJANI H. | RAINFORTH W. M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  14-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  21190
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

An AI-7wt%Si-5vol%TiCp was worn against a cast iron disc in a tri-pin-on-disc machine, under dry sliding conditions at the sliding speed of 0.24 m/s and applied loads of 6, 20 and 40 N/pin. Stress-strain (σ-ε) curves were constructed by measuring the microhardness and the equivalent strain gradients in near surface regions on the cross-sectional surface prepared parallel to sliding direction. It was shown that, both the magnitude of plastic strains and the depth of plastic deformed zones increased with the applied load. The material exhibited considerable work softening in addition to work hardening at the highest applied load. The softened layer placed just beneath the mechanical mixed layer (MML), was mostly covered with the fine fractured eutectic Si and TiC fragments most of which were associated with microcracks at Al/Si and Al/TiC interfaces. The results were discussed in terms of some of the current work hardening models.

آمار یکساله:  

بازدید 21190

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
litScript