نتایج جستجو

37

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

Habibi Mohammad | Moussavi Ahmad | Manaviyat Raoufeh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  24
 • صفحات: 

  45-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  3097
 • دانلود: 

  5259
چکیده: 

Let $R$ be a unitary ring with an endomorphism $σ $ and $F∪ {0}$ be the free monoid generated by $U={u_1, … , u_t}$ with $0$ added, and $M$ be a factor of $F$ setting certain monomial in $U$ to $0$, enough so that, for some natural number $n$, $M^n=0$. In this paper, we give a sufficient condition for a ring $R$ such that the skew monoid ring $R*M$ is quasi-Armendariz (By Hirano a ring $R$ is called quasi-Armendariz if whenever $f(x)=Σ a_ix^i$ and $g(x)=Σ b_jx^j$ in $R[x]$ satisfy $f(x)R[x]g(x)=0$, we have $a_iRb_j=0$ for every $0leq i leq m$ and $0leq j leq n$) and provide rich classes of non-semiprime quasi-Armendariz rings.

آمار یکساله:  

بازدید 3097

دانلود 5259 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

HABIBI MOHAMMAD

همایش: 

IRANIAN ALGEBRA SEMINAR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  25
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

LET R BE A RING AND F U {0} THE FREE monoid GENERATED BY U= {U1, ..., UT} WITH 0 ADDED, AND M A FACTOR OFF SETTING CERTAIN MONOMIAL IN U TO 0, ENOUGH SO THAT, FOR SOME N, MN=0. IN THIS NOTE, WE SHOW THAT THE monoid RING R[M] IS ARMENDARIZ IF AND ONLY IF R IS REDUCED.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

Salimi Arezoo | Sahebi Shervin | Deldar Mansoureh

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  57-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17149
 • دانلود: 

  10170
چکیده: 

For a ring R and a monoid M, we introduce J-M-McCoy rings which are a generalization of weak M-McCoy and J-McCoy rings and investigate their properties. It is shown that for a u. p.-monoid M if R J(R) is reversible then R is J-M-McCoy, and for a cancellative monoid M and an ideal N of M, R is a right (resp. left) J-M-McCoy ring if it is a right (resp. left) J-N-McCoy ring.

آمار یکساله:  

بازدید 17149

دانلود 10170 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

YAZDANMEHR ZAHRA | ASHRAFI NAHID

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  46
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER WE DEFINE THE NOTION OF CONGRUENCE ON A TERNARY monoid GENERATED BY A RELATION AND WE DETERMINE THE METHOD OF OBTAINING A CONGRUENCE ON A TERNARY monoidT FROM A RELATION R ON T. MAKING OF CONGRUENCES IS IMPORTANT BECAUSE WE CAN GAIN NEW TERNARY monoid FROM THEM.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
نویسندگان: 

مقبلی دامنه حلیمه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  21-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

ALHEVAZ ABDOLLAH | KIANI DARIUSH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

LET R BE A RING, M A monoid AND S: M®END (R) A monoid HOMOMORPHISM. A FUNDAMENTAL CONSTRUCTION IN NON-COMMUTATIVE RING THEORY IS THE FORMATION OF THE SKEW monoid RING R*M. THE UTILITY OF THIS CONSTRUCTION LIES IN THE FACT THAT THIS RINGS IS IMPORTANT IN CONSTRUCTING INTERESTING MATHEMATICAL OBJECTS AND THEY HAVE PROVIDED MANY IMPORTANT (COUNTER) EXAMPLES IN NON-COMMUTATIVE ALGEBRA. THIS PAPER CONSIDERS THE PROBLEM OF DETERMINING WHEN A SKEW monoid R*M OVER R IS EITHER NILPOTENT OR A ZERO-DIVISOR.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
strs
نشریه: 

پژوهشی خون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  1-6
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1050
 • دانلود: 

  173
چکیده: 

سابقه و هدف: علیرغم این که اساس تشخیص و درمان لوسمی های حاد میلویید هنوز هم تقسیم بندی FAB می باشد، تحقیقات نشان داده که این گروه بندی دارای محدودیت هایی است و به همین جهت اخیرا ایمونوفنوتایپینگ به وسیله فلوسایتومتری به طور گسترده ای در این تشخیص به کار برده می شود. طبق بررسی های انجام شده در گروه لوسمی های حاد میلویید، ایمونوفنوتایپ با بررسی حضور یا عدم حضور CD14 کمک برجسته ای در افتراق زیر گروه میلویید (M0, M1, M2, M3, M6, M7) از زیرگروه منویید (M4, M5) داشته است. با این حال در چندین مطالعه نشان داده شده که CD14 دارای حساسیت بالایی نمی باشد. با توجه به این که ( CD64(FcγRI نیز رسپتور اختصاصی سلول های رده منویید بوده و در شمار نادری از سلول های میلویید بروز می یابد. در این مطالعه به بررسی ارزش تشخیصی CD14 و CD64 در افتراق زیرگروه منویید پرداختیم.مواد و روش ها: مطالعه انجام شده تشخیصی بود. جمعیت مورد بررسی شامل 216 مورد لوسمی حاد میلویید ثابت شده به وسیله معیارهای FAB و ایمونوفنوتایپینگ بودند که به روش sequential از مراجعین به بخش فلوسایتومتری سازمان انتقال خون ایران در طی 29 ماه انتخاب شدند. نمونه های بیماران با آنتی بادی های منوکلونال بر علیه گیرنده های CD64 و CD14 که با فلورسانس Phyco Erythrin در اتصال بودند رنگ و با دستگاه فلوسایتومتری Epics-xl بررسی شدند. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و تحت آزمون کای دو (Chi-square) تجزیه و تحلیل آماری شدند.یافته ها: نتایج حاصله حکایت از اختصاصیت 88% و حساسیت 67% برای CD64 و اختصاصیت %96 و حساسیت 31% برای CD14 با ضریب اطمینان 95% در تشخیص زیرگروه منویید از غیرمنویید دارد.نتیجه گیری: حساسیت کم و اختصاصیت بالای CD14 و از طرف دیگر حساسیت و اختصاصیت بالای CD64 با درجات متفاوتی در منابع نیز گزارش شده است. با توجه به این که حساسیت CD64 به مراتب بالاتر از CD14 است، لذا استفاده از CD64 برای تشخیص زیرگروه منویید لوسمی های حاد میلویید الزامی بوده و پیشنهاد می شود که در تمامی پروتکل های ایمونوفنوتایپ به عنوان مارکر حساس و اختصاصی این رده منظور گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 1050

دانلود 173 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  25-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  57
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

متن کامل این مقاله به زبان انگلیسی می باشد. لطفا برای مشاهده متن کامل مقاله به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 57

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
عنوان: 
نویسنده: 

KHOSRAVI ROGHAIEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  44
تعامل: 
 • بازدید: 

  2310
 • دانلود: 

  0
کلیدواژه: 
چکیده: 

IN THIS PAPER WE INTRODUCE A CLASS OF RIGHT S -ACTS CALLED RETRACTABLE S -ACTS WHICH ARE RIGHT S -ACTS WITH HOMOMORPHISM’S INTO THEIR SUBACTS. WE ALSO GIVE SOME CLASSIFICATIONS OF monoidS BY COMPARING SUCH ACTS WITH AT FLATNESS PROPERTIES.

آمار یکساله:  

بازدید 2310

دانلود 0
نویسندگان: 

Golchin A. | Nouri L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  25
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  369-377
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13434
 • دانلود: 

  9424
چکیده: 

In (Golchin A. and Rezaei P., Subpullbacks and flatness properties of S-posets. Comm. Algebra. 37: 1995-2007 (2009)) study was initiated of flatness properties of right s-posets as over a pomonoid 􀜵 that can be described by surjectivity of 􀟮 corresponding to certain (sub)pullback diagrams and new properties such as (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯪 and (􀜹 􀜲 )􀯪 were discovered. In this article first of all we describe poflatness properties of 􀜵-posets over pomonoids by po-surjectivity of 􀟮 corresponding to certain subpullback diagrams. Then we introduce three new Conditions (􀜲 􀯦 􀯪 ), (􀜹 􀜲 )􀯦 􀯪 and (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯦 􀯪 and investigate the relation between them and Conditions (􀜲 ), (􀜲 􀯪 ), (􀜹 􀜲 ), (􀜹 􀜲 )􀯪 , (􀜲 􀜹 􀜲 ) and (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯪 . Also we describe these properties by po-surjectivity of 􀟮 corresponding to certain subpullback diagrams and describe Conditions (􀜲 􀯪 ), (􀜹 􀜲 )􀯪 and (􀜲 􀜹 􀜲 )􀯪 by weak po-surjectivity of 􀟮 corresponding to certain subpullback diagrams.

آمار یکساله:  

بازدید 13434

دانلود 9424 استناد 0 مرجع 0
litScript