نتایج جستجو

99415

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9942

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  1-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8
 • دانلود: 

  10
چکیده: 

خاک در طی گذر زمان و تحت عوامل مختلف محیطی و انسانی دچار تغییرات و تخریب می شود که این تخریب به اشکال مختلفی اتفاق می افتد. کاهش حاصل خیزی، تخریب خاکدانه ها و فرسایش از جمله اشکال تخریب خاک است. از جمله راهکارهای مهار فرسایش، اقدامات آبخیزداری هستند که اثر عوامل فرسایش خاک را کاهش داده یا مهار می کنند. ارزیابی کمی پروژه های آبخیزداری به منظور ارزیابی اثرات آن ها و تصمیم گیری صحیح در اجرای بهینه این گونه طرح ها در شرایط مشابه ضروری است. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی پروژه های زیستی، مدیریتی و سازه ای و تاثیر آن ها بر میزان فرسایش و رسوب منطقه دهلکوه بوده، تا بتوان موفقیت یا شکست طرح های صورت گرفته در فاصله سال های 1387 تا 1398 را مشخص کرد. بدین منظور، روش و الگوی کار کاملا مبتنی بر مطالعات گذشته قرار گرفت و پس از تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز، فرسایش و رسوب دهی حوزه آبخیز با استفاده از مدل Mpsiac محاسبه شد. نتایج مطالعات نشان داد که بر اثر اجرای طرح های آبخیزداری، در طول دوره آماری 11 ساله پس از اجرای طرح، فرسایش کل حوزه آبخیز دهلکوه از 28393/7 به 16679/5 تن در سال (کاهش 40 درصدی) و رسوب کل حوزه آبخیز دهلکوه از 15647/6 به 12103/5 تن در سال (کاهش 21 درصدی) تقلیل یافته است. نتایج حاکی از کارا بودن پروژه های آبخیزداری در کاهش رسوب دهی در منطقه مورد مطالعه است. به گونه ای که میزان فرسایش در سطح حوزه آبخیز تغییر چشم گیری داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 8

دانلود 10 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  52-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  859
 • دانلود: 

  411
چکیده: 

در استان کرمانشاه، میزان فرسایش و رسوبدهی حوزه های آبخیز بسیار بیش تر از فرسایش مجاز می باشد. برای تعدیل این شرایط سالانه حجم و سطح قابل توجهی از عملیات آبخیزداری در این عرصه ها اجرا می شود. به منظور ارزیابی اثر عملیات مکانیکی و زیستی آبخیزداری بر مهار فرسایش و کاهش تولید رسوب حوزه های آبخیز، این پروژه تحقیقاتی در حوزه آبخیز حاجی آباد کنگاور انجام شد. عملیات آبخیزداری انجام شده شامل بندهای گابیونی و خشکه چین، کانال های ذخیره و نیز عملیات کپه کاری و کاشت بادام و مو بود. برای ارزیابی اثر اقدامات آبخیزداری، ضمن بررسی تغییرات پوشش گیاهی در عرصه های عملیات زیستی آبخیزداری، ارزیابی وضعیت فرسایش خاک و تولید رسوب به کمک مدل پسیاک اصلاح شده و نیز حجم سنجی رسوبات در پشت سازه های مکانیکی انجام شد. نتایج ارزیابی نشان داد که عملیات کپه کاری و بذرکاری درختان مثمر بادام و مو توانسته است، ضمن افزایش ظرفیت تولید زی توده خشک مرتع به میزان 100 کیلوگرم در هکتار، میزان فرسایش و رسوب را به ترتیب به میزان 15 و هشت درصد کاهش دهد. اگرچه اعمال عملیات مکانیکی احداث گابیون و خشکه چین در یکی از زیرحوضه ها (h2 ) که عامل اصلی فرسایش مرتبط با فرسایش کناره ای، توانسته است فرسایش خاک و تولید رسوب را به میزان 13 درصد تقلیل دهد. در مجموع اعمال عملیات مکانیکی آبخیزداری در کل حوضه توانست که میزان فرسایش و تولید رسوب حوضه را در طول سه سال اجرا به میزان کم تر از یک درصد کاهش دهد. عامل اصلی کم بودن کارائی عملیات آبخیزداری، بویژه عملیات مکانیکی، در حوضه یاد شده کم بودن پتانسیل تولید رسوب و فرسایش در حوضه یاد شده بود.

آمار یکساله:  

بازدید 859

دانلود 411 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

آب و فاضلاب

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1 (مسلسل 57)
 • صفحات: 

  59-71
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  138
 • دانلود: 

  66
چکیده: 

در کشورهای مختلف جهان روشهای تجربی و ریاضی متعددی جهت ارزیابی و برآورد شدت فرسایش خاک و تولید رسوب مورد استفاده قرار می گیرد. از میان این روشها می توان به روش psiac که بیشترین عوامل موثر را در محاسبه فرسایش خاک و تولید رسوب در نظر می گیرد اشاره نمود. در الگوی کمی سازی شاخصهای psiac، فضای متغیرهای ورودی به محدوده هایی با مرزهای مشخص تقسیم بندی شده است. بنابراین تابع شاخص psiac نسبت به متغیرهای ورودی پیوسته نبوده و ممکن است با تغییر پارامترهای ورودی در فضای این محدوده های صریح، شاخص نهایی خروجی سیستم نیز دچار ناپیوستگی شود. عدم قطعیت موجود در شناخت و به تبع آن تصمیم گیری در مورد میزان فرسایش پذیری، یک عدم قطعیت مبهم و به عبارتی دیگر فازی است. در این مطالعه به ارایه یک مدل تشخیص الگوی فازی بر مبنای پارامترهای psiac پرداخته شده است. این سیستم دارای طبیعت پیوسته بوده و نسبت به محدوده تغییرات پارامترهای کمی ورودی، دارای حساسیت مناسب می باشد و از لحاظ مفهومی قادر است تغییرات مذکور را در خروجی اعمال نماید. بر این اساس جهت تعیین پتانسیل فرسایش پذیری حوضه دریانچای از هر دو روش، psiac و تشخیص الگوی فازی بر مبنای روش (FPR-psiac)psiac، استفاده شد و نتایج حاصل با هم مقایسه گردید. بررسیها نشان می دهند هرچند روند کلی پتانسیل فرسایش پذیری حوضه در هر دو روش فوق به نتایج نزدیکی منجر می شوند، به دلیل نوع محاسبات و هموارسازی و ایجاد پیوستگی بیشتر در روش تشخیص الگوی فازی، برخی اختلافات بین نتایج این دو روش دیده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 138

دانلود 66 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسنده: 

نوروزی غلامرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  66
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

با گذشت بیش از 35 سال از کاربرد روش psiac در ایران، همچنان این روش کاربرد خود را حفظ کرده است و از طرف دیگر تغییرات وسیعی در آن ایجاد شده است که مهم ترین آن، معادله اصلی کاربرد این روش برای برآورد رسوب و به تبع آن فرسایش آبی در حوزه های آبخیز فاقد ایستگاه اندازه گیری رسوب می باشد به نحوی که گاه مقدار برآورد را بیش از 30 درصد نسبت به معادله های دیگر بدست می دهد. با بررسی منابع فارسی و انگلیسی که تاکنون قابل دسترس بوده اند، سعی شده است تا تغییرات متعددی را که در آن اعمال شده است، بیان گردد و در پایان مقاله نیز راهکارهای عملی برای برون رفت از وضعیت نابسامان موجود ارائه گردیده اند.

آمار یکساله:  

بازدید 66

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3 (پی آیند 76) در زراعت و باغبانی
 • صفحات: 

  71-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  296
 • دانلود: 

  355
چکیده: 

نمو، عبارت است از تغییرات کیفی برنامه ریزی شد ه که گیاه را به سمت رسید گی هد ایت می نمایند و محققان آن را پد ید ه شناسی می نامند . شناخت زمان وقوع هر یک از این مراحل به منظور اعمال مد یریت مناسب برای افزایش عملکرد ضروری است. تعیین زمان وقوع مراحل نموی د ر سطح وسیع که د ربرگیرند ه اقلیم ها، ژنوتیپ ها و تاریخ های کاشت متفاوت می باشد ، کار بسیار د شواری است. پیش بینی مراحل پد ید ه شناسی به روش های معمول میسر نمی باشد و تنها از طریق بکارگیری مد ل های شبیه سازی، که با تلفیق عوامل موثر بر نمو می توانند زمان وقوع مراحل نمو را پیش بینی نماید ، امکان پذیر است. این مد ل بر مبنای معاد له خطی پاسخ د مایی نمو گیاه ساخته شد . به منظور ارزیابی مد ل، د و آزمایش مزرعه ای د ر سال های زراعی 83- 1382 و 84- 1383 اجرا گرد ید . مراحل نموی گند م بر مبنای مقیاس کربی و اپلیارد و به کمک میکروسکوپ تشریح مشخص و میزان د رجه- روز رشد تجمعی مورد نیاز هر مرحله نموی تعیین گرد ید . سپس با استفاد ه از د اد ه های آزمایشهای مذکور، مد ل واسنجی و ارزیابی گرد ید . مقایسه نتایج حاصل از شبیه سازی با نتایج واقعی (مشاهد ه شد ه) نشان د اد که مد ل با توانایی بالایی مراحل نمو گند م را پیش بینی می نماید .

آمار یکساله:  

بازدید 296

دانلود 355 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  29-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  28
چکیده: 

فرسایش خاک و تولید رسوب در حوزه های آبخیز، امروزه به یکی از معضلات مهم زیست محیطی تبدیل شده است، بنابراین جلوگیری از بروز آن ها از مهم ترین عوامل حفاظت از منابع طبیعی به شمار می رود. این پژوهش به منظور برآورد میزان فرسایش آبی با استفاده از روش psiac در منطقه علاء سمنان انجام گرفت. روش پسیاک تاثیر نه عامل مهم در فرایند فرسایش آبی را بررسی می کند که این عوامل در هر یک از واحدهای کاری منطقه مطالعاتی محاسبه شدند. نتایج نشان داد که واحد کاری آبراهه با مساحت 278 هکتار و با کسب امتیاز 91 بیشترین تاثیر را در فرایند فرسایش آبی داشت و از نظر فرسایش پذیری در کلاس زیاد قرار گرفت. سایر واحدهای کاری شامل اراضی رسی همراه با کلوتک با امتیاز48، اراضی لخت و بدون پوشش با امتیاز 45، جلگه رسی همراه با املاح با امتیاز 45، اراضی مارنی بدون پوشش گیاهی با امتیاز 24، مناطق مسکونی با امتیاز 23، اراضی تاغ کاری شده با امتیاز 22، تپه های ماسه ای تاغ کاری شده با امتیاز 16 و اراضی کشاورزی با امتیاز 15 در کلاس فرسایش پذیری کم تا ناچیز قرار گرفتند. به طور کلی با توجه به کل امتیازات بدست آمده از هر یک از واحدهای کاری که 30.57 می باشد، منطقه مورد بررسی در کلاس فرسایش پذیری کم قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 28 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  88-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19862
 • دانلود: 

  12884
چکیده: 

Developing a mathematical model for the artificial generation of electrocardiogram (ECG) signals is a subject that has been widely investigated. One of its uses is for the assessment of diagnostic ECG signal processing devices. So the model should have the capability of producing a wide range of ECG signals, with all the nuances that reflect the sickness to which humans are prone, and this would necessarily include variations in heart rate variability (HRV). In this paper we present a comprehensive model for generating such artificial ECG signals. We incorporate into our model the effects of respiratory sinus arrhythmia, Mayer waves and the important very low frequency component in the power spectrum of HRV. We use the new modified Zeeman model for generating the time series for HRV, and a single cycle of ECG is produced using a radial basis function neural network.      

آمار یکساله:  

بازدید 19862

دانلود 12884 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

راسخ پریوش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  78
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 78

دانلود 20
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  3 (پیاپی 74)
 • صفحات: 

  178-192
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1460
 • دانلود: 

  289
چکیده: 

فرسایش خاک از جمله معضلات مهم آبخیزهای کشور به حساب می آید که می توان به عنوان یکی از مهمترین موانع دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی از آن نام برد. رسوبات ناشی از فرسایش حوزه های آبخیز معمولاً پس از بارندگی ها به رودخانه رسیده و با رسوبات ناشی از فرسایش دیواره و بستر رودخانه همراه می شوند و تأسیسات آبی موجود در مسیر رودخانه ها را تحت تأثیر قرار داده و عمر مفید مخازن سدها را کاهش می دهند. از این رو مطالعه کمی و کیفی رسوبات جهت برنامه ریزی درازمدت در سازه های آبی امری ضروری است. با توجه به اینکه پروژه احداث سدی بر روی رودخانه چیخواب (دشت موسیان در استان ایلام) در دست مطالعه می باشد، در این مقاله کیفیت  و کمیت فرسایش و رسوب حوزه فوق با استفاده از روش اصلاح شده پسیاک و در محیط GIS  مورد ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا پس از گردآوری، آماده سازی و ورود لایه های اطلاعاتی به محیط GIS و تلفیق این لایه ها، حوزه به 576 واحد رسوب زا تفکیک گردید که 504 واحد آن در بالا دست سد واقع شده است. حداقل و حداکثر میزان رسوب تولیدی در این واحدها به ترتیب 6/1 و 3/27 تن در هکتار در سال برآورد گردید. میزان رسوب تولیدی حوزه 3/505737 تن در سال و میزان بار رسوبی حوزه در محل سد 3/397298 تن معادل 5/264865 مترمکعب در سال محاسبه گردید. از نظر کلاسهای فرسایشی و شدت رسوبدهی حوزه به چهار کلاس کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد تفکیک و کل حوزه در کلاس فرسایشی زیاد قرار می گیرد.  

آمار یکساله:  

بازدید 1460

دانلود 289 استناد 3 مرجع 1
نویسندگان: 

Singh A. | Herunde H. | Furtado F.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  143-171
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  11038
 • دانلود: 

  26745
چکیده: 

Amid the previous three decades, the topic of image processing has gained vital name and recognition among researchers because of their frequent look in varied and widespread applications within the field of various branches of science and engineering. As an example, image processing is helpful to issues in signature recognition, digital video processing, remote sensing and finance. Image processing models are used for detecting the face. The aim of this thesis is to solve the face-detection in the first attempt using the Haar-cascade classifier from images containing simple and complex backgrounds. It is one of the preeminent detectors in terms of reliability and speed. We introduced a new method to deal with the frontal face images by using a modified Haar cascade algorithm. By using this algorithm, we can detect the image as well as the coordinates. The main attraction of this paper is to solve different types of images having one object, two objects, and three objects which can’ t be solved by any of the existing methods but can be solved by our proposed method.

آمار یکساله:  

بازدید 11038

دانلود 26745 استناد 0 مرجع 0
litScript