نتایج جستجو

47880

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4788

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

علوم رفتاری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  71-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

برای تبیین پدیده رفتارهای انحرافی خفیف عوامل زیادی از جمله عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی وجود دارند. در عین حال تبیین این رفتارها را می توان در رابطه با سایر مفاهیم جامعه شناختی در رابطه گذاشت مانند :رفتارهای انحرافی و ارزش و هنجارهای اجتماعی، رفتارهای انحرافی و سبک زندگی، رفتارهای انحرافی و سرمایه اجتماعی، رفتارهای انحرافی خفیف و شبکه روابط. در این پژوهش که در صدد است علل رفتارهای انحرافی خفیف را با استفاده از روش شناسی رگرسیون (OLS) شناسایی نموده و سهم عوامل «متغیر های مستقل» «متغیر وابسته» را، تبیین کند. به شیوه پیمایش توصیفی و تحلیلی با کمک تئوری های تبیین کننده رفتارهای انحرافی خفیف و کج روی فرهنگی ملایم و سرمایه اجتماعی «مقیدساختن، مرتبط ساختن و متصل ساختن، ابتدا یک مدل تحلیلی استخراج» نموده سپس بر اساس این چاچوب تحلیلی و با آلفای قابل قبول (.83)، فرضیه هایی را تعیین و در پی آزمون آ نها بر می آید. بر اساس روش بکار رفته جهت آنالیز اطلاعات جمع آوری شده، یافته ها حاکی از این است که معادله رگرسیونی در جهت تعلیل روابط متغیرها، با منطق رگرسیون با مقدار ضریب تعیین تعدیل شده 54 درصدی Adjusted R1=.54 و مقدار F در سطح آلفای یک درصد مدل رگرسیونی به کمک متغیرهای مستقل نقش تبیین کننده در رفتارهای انحرافی خفیف را دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 74 استناد 0 مرجع 2
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 20 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1 (پی در پی 18)
 • صفحات: 

  17-22
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1651
 • دانلود: 

  429
چکیده: 

زمینه و هدف: سندروم X شکننده (FXS) عامل اصلی عقب ماندگی ذهنی ارثی در انسان به شمار می رود. افراد با درجات متفاوتی از عقب ماندگی ذهنی، گوش های بلند، پیشانی و چانه جلو آمده، بیضه های بزرگ، جمجمه بزرگ و چاقی مشخص می گردند. این سندرم همراه با یک شکستگی در انتهای بازوی بلند کروموزوم X (Xq27/3) می باشد که در گسترش های متافازی لنفوسیت های کشت شده افراد مبتلا در محیط کشت اختصاصی قابل مشاهده است. فراوانی این سندروم در نژادهای مختلف انسان بین یک در هزار و پانصد برای مردان و یک در دو هزار و پانصد برای زنان گزارش شده است. هدف از این مطالعه تعیین میزان فراوانی FXS در افراد عقب مانده ذهنی خفیف مدرسه استثنایی زهره شمسایی رفسنجان بود. مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی که بر روی تعداد 52 فرد عقب مانده ذهنی خفیف (بهره هوشی بین 55 تا 75) که از نظر کلینیکی مشکوک به سندروم x شکننده بودند با روش های سیتوژنتیکی مورد غربالگری قرار گرفتند. پس از تهیه نمونه خون بیماران، کشت لنفوسیت ها در محیط کشت اختصاصی انجام و با روش G-Banding کاریوتایپ هر فرد تهیه گردید و برای تجزیه و تحلیل آن از آزمون آماری فیشر استفاده شد.یافته ها: افراد با میانگین سنی 7/12 (17-7) سال شامل 37 پسر (2/71%) و 15 دختر (8/28%) بودند میانگین بهره هوشی (IQ) در این افراد 3/61 (74-55) تعیین گردیده بود. نتایج ما حاکی است 1/8% افراد مذکر و 6/6% افراد مونث و به طور کلی 7/7% افراد مورد مطالعه شکستگی کروموزوم X در ناحیه Xq27/3 داشتند.نتیجه گیری: فروانی موارد مثبت X شکننده در این مطالعه برابر با فروانی به دست آمده در دیگر مطالعات مشابه که روی افراد مشکوک به FXS (با عقب ماندگی ذهنی خفیف) انجام شده است می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1651

دانلود 429 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

مدیریت شهری

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  30
 • صفحات: 

  53-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1759
 • دانلود: 

  654
چکیده: 

مدیریت یکپارچه شهری مدیریتی است هم افزا، با حضور تمامی ذی نفعان و ذی نفوذان شهری در چارچوب نهادی، سازمانی و قانونی مشخص به منظور ارتقای سطح مدیریت شهری و پایدار نمودن زیست پذیری شهر. این مقاله سعی بر آن داشته است با بررسی ساختار مدیریت شهری شهرهای میانی ایران (زنجان و همدان) در ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی با نگرش مدیریت یکپارچه بپردازد. روش تحقیق پژوهش از نوع پیمایشی- کمی بوده که با استفاده از روش اسنادی و میدانی گردآوری داده ها صورت پذیرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای ستاد توانمندسازی اسکان غیررسمی، (بخش دولتی و عمومی) نهادهای مردمی و مردم ساکن در بافتهای اسکان غیررسمی و فعالان اقتصادی (بخش خصوصی) مستقر در این بافتها می باشد. حجم نمونه برآورد شده برای بخش دولتی و عمومی 18 سازمان، برای بخش مردمی 620 نمونه و برای بخش خصوصی 510 نمونه بوده است که با استفاده از روش آزمون میانگین و مدل تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل داده ها صورت پذیرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد در شهرهای میانی ایران مدیریت یکپارچه شهری عملکرد نیافته و مدیریت شهری دارای نگرش و کارکرد سنتی است و نتیجه این نوع نگرش ناکارمدی طرح های ساماندهی و گسترش مسائل شهری در بافتهای اسکان غیررسمی است. از طرف دیگر تشریک مساعی نهادی (هم افزایی نهادی) بعنوان پیش شرط پیاده سازی مدیریت یکپارچه در حال حاضر در این شهرها نامناسب و در پایه چرخه حیات مدیریت یکپارچه شهری واقع شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1759

دانلود 654 استناد 0 مرجع 2
نویسندگان: 

VAHIDI HOSSEIN | Rastikerdar Alireza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-121
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20697
 • دانلود: 

  10323
چکیده: 

Solid waste is one of the unavoidable products of every society that necessitates the establishment of municipal solid waste management system. Because of variability in quantity and composition of municipal solid wastes, several management scenarios are considered. Assessing the environmental impacts of the life cycle of these scenarios will have a significant role in reducing and resolving urban service management problems. The aim of this study was to compare different scenarios of municipal solid waste management using life cycle assessment (LCA) approach in a typical medium cities in Iran which Sirjan city is assessed as a sample. For this purpose, four scenarios were considered and the life cycle inventory (LCI) was accomplished using integrated waste management model (IWM-2) in each scenario and the results of the model were entered to OpenLCA software and environmental impact assessment of scenarios was carried out Based on the TRACI2014 method. The results showed that the fourth scenario, in the impact categories of acidification, eutrophication, ozone layer depletion, photochemical ozone formation and respiratory effects, third scenario in the impact categories of ecosystem toxicity, human health (carcinogenicity and non-carcinogenicity) and second scenario in the impact categories of global warming and resource depletion (fossil fuels) has the least environmental burden among other scenarios.

آمار یکساله:  

بازدید 20697

دانلود 10323 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دویران اسماعیل

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  67-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

مقدمه و هدف پژوهش: دانش سازمانی هر آن چیزی است که افراد سازمان درباره فرایندها، محصولات بر اساس تعریف، خدمات، مشتریان، بازار، و رقبای سازمان می دانند (سیوی، 2001: 166). از این رو در جهان تجاری امروز بیشترین ارزش سازمانی مبتنی بر داراییهای غیرملموس است .توانایی برای شناخت و برآورد منبع این ارزش برای سازمانها مهم و حیاتی است (چانگ، 2004: 147). سرمایه اجتماعی به دو صورت میان فردی یا میان سازمانی است. سرمایه اجتماعی فردی در شبکه های ارتباطی میان افراد ایجاد می شود در حالیکه سرمایه اجتماعی سازمانی، ناشی از شبکه های ارتباطی میان سازمانها است (اشتون، 2001: 35). کلمن سرمایه اجتماعی فردی را توانایی کنشگران در منفعت رسانی به یکدیگر، ناشی از عضویت دریک شبکه اجتماعی یا سایر ساختارهای اجتماعی می داند (کلمن، 1998: 96). بنابراین سرمایه اجتماعی ارزشی است که افراد موجود در شبکه های اجتماعی به واسطه وجود هنجارهای فرهنگی مشترک، تعاملات اثربخش، اعتماد متقابل و روابط شخصی میان خود از آن برخوردارند. هدف این پژوهش تببین منطقی سرمایه اجتماعی سازمانی شهرهای میانی ایران در جهت پی بردن به مقدار و چگونگی سرمایه اجتماعی سازمانی در مدیریت شهرهای میانی ایران با نمونه موردی شهرهای زنجان و همدان می باشد.روش پژوهش: روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع توصیفی - تبیینی به شیوه پیمایشی- کمی است که با استفاده از آمارهای توصیفی و استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.یافته ها: بررسی ها نشان می دهد سطح و میزان سرمایه اجتماعی سازمانی (درون سازمانی) در مدیریت شهری (بخش دولتی و عمومی) شهرهای میانی کشور نزدیک به حد متوسط بوده که تمایل به سمت پایین را نشان می دهد. همچنین سطح معناداری شاخص های سرمایه اجتماعی با یکدیگر در ضریب اطمینان 99 درصد بسیار مناسب بوده و شاخص ها با همدیگر عملکرد یافته اند.نتیجه گیری: نتایج مطالعات نشان می دهد که میزان سرمایه اجتماعی در سازمان های شهری شهرهای میانی ایران متوسط بوده و گرایش به کاهش دارد که در صورت عدم تقویت آن سازمان های شهری در انجام وظایف دچار مشکل خواهند شد. دوم اینکه شاخص های سرمایه اجتماعی سازمانی با همدیگر رابطه معنادار با جهت مستقیم و مثبت داشته و شاخص ها توام با هم عملکرد یافته اند.

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 36 استناد 0 مرجع 4
strs
نشریه: 

محیط شناسی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1401
 • دوره: 

  48
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  101-123
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  70
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

با توجه به اهمیت دستیابی به پایداری در شهرها و ضرورت بهره مندی از رویکردی جامع، کاربرد ابزار CASBEE-city برای ارزیابی و اولویت بندی استراتژی های توسعه در مناطق شهری در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. این ابزار یک شاخص ترکیبی با نام BEE را ارایه می کند که بر اساس شاخص های کیفیت شهر و بار آلودگی محاسبه می گردد. کیفیت شهر شامل جنبه های محیط زیستی، اجتماعی و اقتصادی بوده و بار آلودگی سرانه انتشار دی اکسید کربن را در نظر می گیرد. نتایج استفاده از این ابزار برای شهر تهران نشان می دهد که این پایتخت در سال 1398 (2019) در سطح نسبتا ضعیف یا B-قرار می گیرد که بیانگر کیفیت کم و بار آلودگی نسبتا زیاد آن است. بر اساس یافته های پژوهش، اقدام عاجل برای کاهش بار آلودگی بالاترین اولویت را دارد. پس از آن، بازیافت منابع در گروه کیفیت محیط زیستی، خدمات اجتماعی در گروه کیفیت اجتماعی و تبادلات اقتصادی در گروه کیفیت اقتصادی بایستی در اولویت های بعدی قرار بگیرند. در این مقاله، نتایج هر شاخص به صورت جداگانه و در سطوح مختلف ارایه شده و برنامه ریزان و تصمیم گیران شهری می توانند با استفاده از آن ها و برای جنبه های مختلف تعیین نمایند که برای دستیابی به توسعه پایدار در این شهر چه اقداماتی ارجح هستند.

آمار یکساله:  

بازدید 70

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  33-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  254
 • دانلود: 

  67
چکیده: 

در سال های گذشته، در نگاه عموم متفکرین غیرمسلمان اسلام گرایی معادل بنیادگرایی اسلامی شناخته می شد و تفاوتی میان این دو اصطلاح وجود نداشت؛ اما در سال های اخیر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان در ترکیه این دو اصطلاح به درستی بار معنایی متفاوتی پیدا کرده اند. ترکیه در حال حاضر و با به قدرت رسیدن اسلام گرایان میانه رو علاوه بر آنکه تبدیل به الگویی موفق برای بسیاری از گروه ها و جوامع اسلامی گشته، موجبات تضعیف بنیادگرایی اسلامی را نیز در این کشور فراهم آورده و دموکراسی را نیز قدرتی دوچندان بخشیده است. به واقع، برای بحث پیرامون رابطه اسلام با دموکراسی می باید به قرائت غالب از اسلام در میان باورمندان توجه داشت و آنچه حکم نهایی را در ارتباط میان این دو روشن می سازد، ماهیت تفسیر غالب از دین در هر گروه یا جامعه اسلامی است. بنابراین نمی توان در خصوص سازگاری و یا ناسازگاری میان اسلام و دموکراسی حکمی کلی صادر کرد. این مقاله درصدد است تا تاثیرات غلبه قرائت میانه رو از اسلام در ترکیه را مورد بررسی قرار داده و نشان دهد که اسلام مبتنی بر این قرائت نه تنها در ترکیه مانعی بر سر راه دموکراتیزاسیون نبوده بلکه موجب گشته تا این کشور در مسیر نهادینه شدن و تعمیق دموکراسی گام بردارد.

آمار یکساله:  

بازدید 254

دانلود 67 استناد 455 مرجع 12
نویسندگان: 

REISBERG B. | DOODY R. | STOFFLER A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  348
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1333-1341
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2939
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2939

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

AZZOPARDI D.V. | STROHM B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  361
 • شماره: 

  14
 • صفحات: 

  1349-1358
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5546
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5546

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript