نتایج جستجو

439

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

44

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  20
تعامل: 
 • بازدید: 

  68
 • دانلود: 

  16
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 68

دانلود 16
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  56
 • دانلود: 

  13
چکیده: 

تبخیر آب از ذخایر سطحی علاوه بر اتلاف آبی که می تواند مورد مصرف کشاورزی و شهری قرار گیرد، موجب افزایش غلظت املاح و کاهش کیفیت آب آبیاری نیز می گردد. بنابراین کاهش تبخیر با استفاده از کاربرد الکل های سنگین ممکن است بتواند موجب کاهش شدت تبخیر و افت کیفیت آب در فصول خشک گردد. در این تحقیق، ستیل و استریل الکل در اتانول حل شده و معادل 20 و 40 گرم در هکتار در سه تکرار روی سطح تشت های تبخیر کلاس A اسپری شدند. عمق آب داخل تشت ها، در دو مرحله و در طی مدت 36 روز اندازه گیری گردید. سپس تبخیر روزانه محاسبه گردیده و مقادیر آن با تیمار شاهد (بدون الکل)، مقایسه شد. برای انجام آنالیز آماری از نرم افزار آماری minitab استفاده شد. نتایج نشان می دهد که به کار بردن پیوسته و مداوم الکلها، باعث کاهش محسوس در تبخیر می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 56

دانلود 13
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1194
 • دانلود: 

  305
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 1194

دانلود 305 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  233-252
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  115
 • دانلود: 

  51
چکیده: 

پیش بینی احتمال وقوع خشکسالی در سال های مختلف و فعالیت های پیشگیرانه در رأس تدابیر اتخاذشده در مقابل خشکسالی قرار دارد. هدف پژوهش حاضر، پیش بینی خشکسالی با استفاده از روش های آماری ریزمقیاس نمایی و تکنیک تولید داده های مصنوعی است. در این تحقیق به منظور دستیابی به این اهداف، مطالعه ای ترکیبی با استفاده از داده های ایستگاهی، خروجی مدل های آماری و تولید داده های مصنوعی انجام گرفت. ابتدا با استفاده از مدل آماری CLIMGEN داده های مصنوعی تولید شده و با استفاده از شاخص SPI خشکسالی های آینده منطقه تحقیق استخراج شد. در نهایت با استفاده از minitab روند خشکسالی در ایستگاه های منتخب شمال غرب ایران ترسیم شد. برای صحت سنجی، توسط داده های مشاهداتی دوره پایه به پیش بینی داده های دوره 2010-2001 به وسیله مدل پرداخته شد. همبستگی بین داده های تولیدشده با داده های مشاهداتی توسط SPSS صورت گرفت که در اکثر ایستگاه ها دقت به نسبت خوبی را نشان می دهد. بر اساس نتایج، ایستگاه های اردبیل، جلفا و تکاب روند ملایم کاهش بارش و افزایش خشکسالی را دارند و ایستگاه های خوی، میانه و سردشت روند ملایم افزایش بارش و افزایش ترسالی را نشان می دهند. در نمودارهای ایستگاه های تبریز، ارومیه و پارس آباد نیز روند یکنواخت و بدون تغییر البته با دوره های خشک و مرطوب مشاهده می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 115

دانلود 51 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  63
 • دانلود: 

  83
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 63

دانلود 83
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  62
 • صفحات: 

  211-235
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  113
 • دانلود: 

  53
چکیده: 

پیاده روی قدیمی ترین و طبیعی ترین شکل حرکت در شهر است. انسان می تواند از این طریق با محیط اطراف خود ارتباط برقرار کند و تعاملات اجتماعی را شکل دهد و نتیجه آن سرزندگی اجتماعی در شهرها باشد. از این رو توجه به شاخص-های توسعه پیاده روی در سطح محلات شهری الزامی به نظر می رسد. این پژوهش قصد دارد به بررسی تطبیقی شاخص های توسعه پیاده روی در شهر تهران بپردازد. خرد بودن سطح موضوع مورد بررسی و کلان بودن سطح موضع، نگارندگان را بر آن داشت تا محله امیرآباد و دانشگاه تهران را به عنوان محدوده مورد مطالعه انتخاب کنند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی است و از ابزار پرسشنامه محقق ساخته برای کسب نظر شهروندان استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه ساکنان محلات امیرآباد و دانشگاه تهران تشکیل می دهند، که به صورت تصادفی با استفاده از فرمول کوکران 380 نمونه انتخاب شده است. نگارندگان برای دقیق تر شدن نتایج تحقیق، حجم نمونه را به 400 نفر افزایش داده اند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار آماری M initab16 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از بین مولفه-های موثر برای توسعه پیاده روی، شاخص دسترسی، پیوستگی مسیر، تنوع کاربری ها، تعاملات اجتماعی، امنیت، محیط اطراف محله، پویایی و جذابیت و راحتی در محله دانشگاه تهران و شاخص ایمنی در محله امیرآباد مناسب می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 113

دانلود 53 استناد 0 مرجع 0
strs
نشریه: 

ارگونومی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  9-19
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  135
 • دانلود: 

  92
چکیده: 

زمینه و هدف: با توجه به ضرورت پکیجینگ صحیح راننده، تنظیم پارامترهای پکیج به منظور حصول بالاترین ارگونومی راننده بسیار مهم است. محدوده تغییرات برخی پارامترهای پکیجینگ گسترده است و انتخاب صحیح مقدار این پارامترها تا حصول شرایط ارگونومی راننده نیز مستلزم سعی و خطاست. روش کار: در پژوهش حاضر، با استفاده از نرم افزار minitab نسخه 16 و پارامترهای پکیجینگ راننده، چندین شبیه سازی شرایط رانندگی به کمک ابزار (DHM(Digital human modeling و (DOE (Design of experiment انجام شد؛ بنابراین برای کلاس خودرویی C، محدوده تمامی پارامترهای پکیج راننده، مانند ارتفاع صندلی، زاویه فرمان و. . . با استفاده از سایت A2MAC1 استخراج و به عنوان مبنای پارامتر ورودی در نظر گرفته شد. در ادامه با توجه به آزمایش های پیشنهادی به کمک نرم افزار minitab نسخه 16، ارزیابی میزان راحتی راننده براساس معیار (PORTER (1998 صورت گرفت. یافته ها: ارتفاع صندلی همچنین فواصل قائم و افقی مجموعه فرمان تا نقطه مبنای پاشنه پا، بیشترین تأثیر را بر ارگونومی راننده دارند. همچنین با توجه به هم بستگی زیاد برخی پارامترهای پکیج با خروجی های ارگونومی زوایای بدن، معادلات پیش بینی گری در این باره ارائه شده است. نتیجه گیری: نتایج نشان دهنده الگویی بهینه برای ارگونومیک ترین موقعیت رانندگی در خودرو است. همچنین تأثیرگذارترین پارامترهای پکیج راننده از نظر ارگونومی شناخته و با استفاده از آنالیز (ANOVA (Analysis of variance برای آنها مدل های پیش بینی گر ریاضی ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 135

دانلود 92 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  721-729
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  84
 • دانلود: 

  34
چکیده: 

کَوَر (Cappris spinosa L. ) گیاهی موثر در پوشش گیاهی مراتع دشت مغان بوده و نقش قابل ملاحظه ای در بیابان زدایی آن منطقه دارد. در پژوهش حاضر خصوصیات اکولوژیکی این گونه در سه رویشگاه معرف مطالعه گردید. جهت نمونه گیری، در هر یک از مناطق، 30 پلات (بدلیل نحوه پراکنش متفاوت گیاه) 10 مترمربعی (بدلیل بزرگی بوته) در مسیر ترانسکت به روش تصادفی– سیستماتیک استقرار یافت. در داخل پلات ها تعداد پایه، سطح پوشش، ارتفاع، طول بلندترین ساقه، بیوماس، طول و عرض برگ و میزان زادآوری اندازه گیری گردید. در هر منطقه 5-3 پایه گیاهی به طور تصادفی انتخاب و طول ریشه اندازه گیری شد. برای تشریح خاک در هر رویشگاه، سه نمونه خاک از عمق تجمع ریشه برداشت و برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی آنها اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یکطرفه (ANOVA) در نرم افزار minitab ver. 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین سه رویشگاه از نظر سطح پوشش و بیوماس اختلاف معنی داری در سطح 5 درصد، تراکم و زادآوری در سطح 1 درصد و طول ریشه در سطح 1/0 درصد وجود دارد. اما از نظر ارتفاع بوته، طول بلندترین ساقه و طول و عرض برگ اختلاف معنی داری مشاهده نشد. با استفاده از روش تجزیه مولفه های اصلی (PCA) در نرم افزار minitab ver. 14 مشخص شد، مهمترین عوامل موثر در تراکم، پراکنش و فراوانی؛ بافت خاک، میزان بارندگی و ارتفاع رویشگاه ها می باشد. این گونه خاک های عمیق تا نیمه عمیق با هدایت الکتریکیds/m 3/2 و pH 9/7 را برای رشد و استقرار ترجیح می دهد.

آمار یکساله:  

بازدید 84

دانلود 34 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  33-42
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  139
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

مهمترین محدودیت در شکل دهی مطلوب ورق های فلزی، پدیده بازیابی کشسان در طول باربرداری است که منجر به بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی می گردد. بنابراین پیش بینی بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی برای تولید محصولات دقیق ضروری است. در این تحقیق، اثر نیروی ورقگیر، ضریب اصطکاک، ضخامت ورق و استحکام تسلیم ورق بر میزان بازگشت فنری و انحنای دیواره جانبی در فرایند خمکاری U شکل ورق هایی از جنس فولاد دو فازی DP600 مورد بررسی قرار گرفته است. جهت بررسی این عوامل از نرم افزار اجزای محدود آباکوس استفاده شده و نتایج حاصل از این نرم افزار با نتایج آزمایش های عملی مورد مقایسه قرار گرفته اند. نتایج بدست آمده از آزمایش های عملی، نتایج حاصل از شبیه سازی را تصدیق می کنند. در نهایت با استفاده از نرم افزار آماری مینی تب، نتایج شبیه سازی اجزای محدود تجزیه و تحلیل شده و معادلاتی برای پیش بینی مقادیر بازگشت فنری و شعاع انحنای دیواره جانبی با استفاده از مقادیر ضریب اصطکاک، نیروی ورقگیر، ضخامت و استحکام تسلیم ورق بدست آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 139

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  35
 • صفحات: 

  57-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  112
 • دانلود: 

  69
چکیده: 

هدف این پژوهش، مقایسه توان پیش بینی بازده مورد انتظار شرکت با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی-علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) است. دراین پژوهش اطلاعات مالی 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1382 تا 1393 بررسی شده است. برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده ی پژوهش از نرم افزارهای 20 Spss، 7 Eviewsو 16 minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان از آن داشت که بازده مورد انتظار پیش بینی شده با استفاده از مدل چهار عاملی کارهارت به بازده واقعی نزدیک است.

آمار یکساله:  

بازدید 112

دانلود 69 استناد 0 مرجع 0
litScript