نتایج جستجو

14793

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1480

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  279-283
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

متن کامل مقاله های این شماره به زبان انگلیسی می باشد، لطفا برای مشاهده متن کامل مقالات به بخش انگلیسی مراجعه فرمایید.لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

GHAVI HOSSEIN ZADEH N. | ARDALAN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  26-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4471
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4471

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  353-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  4494
 • دانلود: 

  214
چکیده: 

این تحقیق به منظور اندازه گیری سطوح نیتروژن اوره خون (SUN) و شیر (MUN) در گاوهای شیری و بررسی ارتباط بین آنها با میزان آبستنی انجام گرفت. نمونه های خون و شیر 80 راس از گاوهای شیرده یک گاوداری صنعتی در روز تلقیح جمع آوری شدند. تشخیص آبستنی 45 روز پس از تلقیح انجام گرفت و گاوها به دو گروه گاوهای آبستن و غیرآبستن تقسیم شدند. همچنین گاوها در هر یک از گروه های آبستن و غیرآبستن بر اساس تولید شیر (کمتر از 8000 و بیشتر از 8000 لیتر)، تعداد زایش (یک، دو یا سه و بیشتر) و فاصله روز نمونه گیری از زایش (کمتر از 60 روز، بین 60 تا 120 روز و بیشتر از 120 روز) گروهبندی شدند. همبستگی نسبتا بالای معنی داری (r=0.79) بین سطوح SUN و MUN مشاهده گردید. بین دو گروه گاوهای آبستن و غیرآبستن از نظر SUN و MUN اختلاف معنی دار مشاهده شد (P<0.05) اما اثر هیچ یک از عوامل سطح تولید، تعداد زایش و فاصله روز نمونه  گیری از زایش بر روی میزان SUN و MUN و همچنین اثر متقابل این عوامل با وضعیت آبستنی معنی دار نبود. سطوح SUN و MUN بالاتر از میانگین (به ترتیب 15 و 13 میلی گرم بر دسی لیتر) همراه با کاهش (به ترتیب 26 و 24 درصد) در میزان آبستنی بود (P<0.05). میزان کراتینین خون گاوهای مورد آزمایش در حد نرمال بود و هیچگونه علایمی از بیماریهای کلیوی احتمالی نشان نداد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که مقادیر SUN بالاتر از 16 میلی گرم بر دسی لیتر می تواند موجب کاهش باروری در گاو شیری گردد و اندازه گیری میزان MUN در سطح عملی می تواند برای کنترل سطح SUN گاوهای شیری استفاده شود.

آمار یکساله:  

بازدید 4494

دانلود 214 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

RAFIEEI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  111-116
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13086
 • دانلود: 

  6905
چکیده: 

Nine multiparous lactating cows averaging 171 days in milk were divided according to days in milk and milk production into three 3×3 Latin squares with three 3-week periods to investigate the effect of rumen degradable protein on milk urea nitrogen. Diets were formulated to provide 3 concentrations of dietary rumen degradable protein (9.8, 10.8, and 11.8% of dry matter), while rumen undegradable protein (4.6% of DM) remained constant. Each period was 3 weeks in length, with 2 weeks used for adjustment and one week used for sampling. Rumen degradable protein levels had a low effect on milk yield (P>0.05), but a significant effect on protein percentage and milk urea nitrogen content. There was linear increase in the milk urea nitrogen content of cows fed diets one to three (P<0.01). milk urea nitrogen is a simple and non-invasive measurement that can be used to monitor nitrogen efficiency in dairy cows. These results indicated that milk urea nitrogen might be used as a parameter to monitor the change in dietary protein levels.

آمار یکساله:  

بازدید 13086

دانلود 6905 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2 (پیاپی 18)
 • صفحات: 

  1233-1245
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1483
 • دانلود: 

  359
چکیده: 

هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر سطوح متفاوت ازت اوره شیر (MUN) بر عملکرد تولیدمثلی گاوهای شیری پرتولید در گله های شیری منتخب در شهرستان تبریز بود. از مجموع 213 راس گاو شیری آبستن 5 تا 7.5 ماهه انتخاب شده در این مطالعه 76 راس معادل 35.7% گاوها دارای سطح MUN کمتر از 16 mg/dl و 137 راس معادل 64.3% گاوها دارای سطح MUN بالاتر از 16 mg/dl بودند. از مجموع 213 راس گاو مورد بررسی در این مطالعه 124 راس مبتلا به ورم پستان، عفونت های رحمی، سخت زایی، جفت ماندگی و لنگش بودند که از این تعداد دام بیمار در 81 راس سطح MUN بالاتر از 16 mg/dl بود. بررسی تاثیر سطوح متفاوت MUN شیر بر بروز بیماری های ثبت شده در این مطالعه نشان داد که تنها بروز سخت زایی در زمان زایمان می تواند متاثر از سطوح متفاوت MUN شیر باشد ((p=0.032 و تفاوت در غلظت MUN شیر تاثیر معنی داری بر بروز سایر بیماری ها ندارد. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که سطوح متفاوت MUN در شیر تاثیر معنی داری بر پارامترهای تولیدمثلی اندازه گیری شده در این تحقیق شامل روزهای باز، فاصله زایمان تا اولین تلقیح، موفقیت در اولین تلقیح و تعداد تلقیح بازای باروری دارد (همه موارد.(p<0.001  همچنین داده های این مطالعه نشان دادند که اندازه گیری غلظت MUN شیر در گاوهای آبستن سنگین می تواند به عنوان یک رهیافت موثر در گاوداری های صنعتی به منظور بررسی میزان بهره وری نیتروژن جیره غذایی و پیش بینی وضعیت تولیدمثلی این گاوها در دوره پس از زایمان مورد استفاده قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1483

دانلود 359 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  617-624
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  9622
 • دانلود: 

  7874
چکیده: 

In the past decade, a global demand for products from organic agriculture has increased rapidly. milk quality is of major interest to all parties. Therefore, the objective of this study was to compare cow performance and product quality on conventional and organic diets. 72 Holstein dairy cows were allotted to one of four diets: a conventional diet (CON40), an organic diet with a low amount of forage (ORG40), an organic diet with a moderate amount of forage (ORG60) and an organic diet with a high amount of forage (ORG80). Multiparous cows (2nd, 3rd, and 4th parity) were randomly assigned to the treatments. Range forages were used as part of the diets, and cows were individually offered feed three times a day with refus-als collected once a day. Daily dry matter intake (DMI) and milk yield (MY) were measured for 308 days. Somatic cell count (SCC), body weight (BW) and feed efficiency (FE) were determined at 28-day intervals. The DMI was different for cows that consumed the ORG80 (18. 2 kg/d), ORG60 (19. 1 kg/d), ORG40 (20. 1 kg/d) and CON40 (20. 5 kg/d) diets. BW was not affected by treatments, but differences in body condition score (BCS) (P<0. 05) were observed. Although milk yield was higher in cows fed CON40, milk fat was higher (P<0. 05) in cows fed organic diets. Lower FE, milk urea nitrogen (MUN) and blood urea nitrogen (BUN) were observed in cows fed organic diets (P<0. 05).

آمار یکساله:  

بازدید 9622

دانلود 7874 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  221-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13690
 • دانلود: 

  6804
چکیده: 

Lactatingdairy cows (n=177) fed with grass and corn silage ad libitum kept in pasture, were randomly assigned to evaluate how urea nitrogen in plasma and milk can be related to their pregnancy rate. Blood and milk samples were collected on the artificial insemination (AI) day to evaluate plasma urea nitrogen (PUN) and milk urea nitrogen (MUN) as well as progesterone levels, excluding cows with progesterone higher than 0.5 ng/mL. Cows were considered pregnant if six weeks after artificial insemination did not return to estrus.Concentrations of PUN or MUN greater than the average (16 mg/dL) were associated with decreased pregnancy rates (13% and 14%, respectively) (P<0.05) compared with the cows with urea levels less than this value on the insemination day. As PUN and MUN increased to greater than 16 mg/dL, the likelihood ratio for pregnancy decreased. There was a high correlation between PUN and MUN concentrations (r2=0.97, P£0.001). The results of this study indicate that an increase in PUN or MUN can exert director indirect effects in reproduction, impairing the conception of grazing dairy cows.

آمار یکساله:  

بازدید 13690

دانلود 6804 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1396
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  81-95
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  269
چکیده: 

سابقه و هدف: نیتروژن یکی از عنصرهای غذایی اصلی و ضروری در عین حال پرنیازترین عنصر برای رشد گیاهان زراعی بوده و کاربرد منطقی آن به طورمعمول باعث افزایش عملکرد غده در سیب زمینی می شود. به طور کلی، تولید سیب زمینی در خاک های سبک، با کاربرد بالای کود نیتروژن و انجام آبیاری های مکرر همراه است. در ایران در سال های اخیر به کارگیری فناوری نانو مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به ضرورت توصیه غذایی در اکثر کشت ها و تحقیقات محدود در رابطه با کارایی نانوکودها به ویژه نانوکودهای نیتروژن دار بر عملکرد گیاهان زراعی، این پژوهش با هدف بررسی کارایی دو نوع نانوکود نیتروژن، کود اوره با پوشش گوگردی و کود رایج اوره در گیاه سیب زمینی طراحی و اجرا شد.مواد و روش ها: این آزمایش دو ساله و در سال های92-1391 با کشت غده های بذری گواهی شده رقم آگریا در لایسیمترهای زهکش دار مستقر در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا اجرا شد. تیمارهای کودی شامل چهار تیمار نانوکلات نیتروژن، نانوکلات نیتروژن گوگرددار، اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی، در سه سطح 46، 92 و 138 کیلوگرم نیتروژن خالص بر هکتار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار بود. در این تحقیق شاخص های کارایی نیتروژن، نیتروژن برگ، نیترات غده و میزان عملکرد غده اندازه گیری شد. شاخص های کارایی نیتروژن شامل کارایی زراعی کاربرد نیتروژن (A-NUE)، کارایی اقتصادی کاربرد نیتروژن (E-NUE)، درصد جذب نیتروژن (NUP)، کارایی زراعی-فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (A-PNUE) و کارایی اقتصادی -فیزیولوژیکی کاربرد نیتروژن (E-PNUE) بودند.نتایج و بحث: بررسی ها نشان داد که بیشترین عملکرد غده در هر دو سال کشت به تیمارهای کودی نانوکی لیت نیتروژن و نانوکلات نیتروژن گوگردی تعلق داشت. به همین ترتیب بیشترین میزان شاخص های کارایی نیتروژن در هر دو سال کشت برای تولید محصول سیب زمینی به کودهای نانو در اولویت اول و در برخی موارد معدود به اوره پوشش دار مربوط بود. بیشترین عملکرد اقتصادی غده با کاربرد 138 کیلوگرم نیتروژن از تیمار نانوکلات نیتروژن به دست آمد شد. کمترین میزان عملکرد غده به سطح 138 کیلو گرم نیتروژن تیمار کود اوره معمولی اختصاص یافت. کارایی کاربرد، کارایی زراعی و درصد جذب نیتروژن با افزایش میزان نیتروژن در همه تیمارها کاهش یافت. تیمارهای نانوکلات نیتروژن گوگرددار بالاترین مقادیر کارایی کاربرد و کارایی زراعی نیتروژن را داشتند. مقایسه میانگین ها نشان داد بیشترین نیترات غده 227.65 میلی گرم بر کیلوگرم وزن تر مربوط به سطح 138 کیلو گرم نیتروژن کود اوره معمولی بود. میانگین آبشویی نیترات از تیمارهای نانوکلات، نانوکلات گوگرددار، اوره با پوشش گوگردی و اوره معمولی به ترتیب 308، 280، 432 و 479 میلی گرم بر لیتر بود. این میزان ها موید جذب بالای نیتروژن در تیمارهای نانوکلات و آبشویی بالا در تیمار اوره معمولی است. همچنین نتایج نشان داد دو صفت کارایی زراعی و کارایی فیزیولوژیکی زراعی دارای تاثیر یکسان در افزایش عملکرد نمی باشند. ضمن آن که نقش کودهای مختلف با وجود همسانی نیتروژن، در افزایش عملکرد یکسان نبوده و کودهای جدید موجب افزایش پاسخ گیاه به کاربرد نیتروژن می شود.نتیجه گیری: در این تحقیق مشخص شد با کاربرد کودهای نانویی و پوشش دار بدون آنکه کاربرد نیتروژن نسبت به نیتروژن کاربردی در تیمار اوه افزایش یابد، کارایی نیتروژن در سیب زمینی افزایش محسوسی یافت. از این رو به موازات فناوری های جدید، اثر هم افزایی بر پاسخ گیاه به کاربرد نیتروژن دارد. ازآنجایی که این آژمایش در شرایط گلخانه بوده است، پیشنهاد می شود این پژوهش در شرایط صحرایی و برای دیگر گیاهان اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 269 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MARINI J.C. | KLEIN J.D.

نشریه: 

JOURNAL OF ANIMAL SCIENCE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  82
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1157-1164
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5307
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5307

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی نادر | بهین جمشید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  1-11
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  197
 • دانلود: 

  123
چکیده: 

اوره به عنوان یکی از پرمصرف ترین کودهای کشاورزی، بالاترین میزان اتلاف نیتروژن را نیز به خود اختصاص داده است. ماتریس اوره-لیگنین اصلاح شده به عنوان یک بایوپلیمر زیست تخریب پذیر و ارزان قیمت می تواند به یک کود کنترل رهش با قابلیت تجاری شدن تبدیل شود، لذا بررسی مدل های رهش آن بسیار حایز اهمیت می باشد. با در نظر گرفتن زمان و شعاع به عنوان دو متغیر مستقل، معادله دیفرانسیل جزیی دو بعدی در مختصات کروی برای رهش اوره از ماتریس لیگنین اصلاح شده درون حجم سیال نامحدود به روش تحلیلی حل و برای رهش درون حجم سیال محدود نیز مورد بررسی قرار گرفت. جهت اعتبارسنجی مدل ها به روش آزمایشگاهی، از گرانول های کروی شکل ماتریس اوره-لیگنین اصلاح شده استفاده شد. مقادیر برابری از اوره و لیگنین اصلاح شده در حالت مذاب تهیه و با استفاده از قالب، نمونه کروی شکل تهیه گردید. میزان رهش اوره از ماتریس لیگنین اصلاح شده در آب و در زمان های مختلف به روش کجلدال اندازه گیری شد. مدل ها برای رهش درون حجم سیال نامحدود و محدود توانستند به ترتیب با R2 معادل 9967/0 و 9964/0 داده های آزمایشگاهی را پیش بینی کنند. از مدل های تجربی توانی و شوارتز اصلاح شده و همچنین از مدل پیشنهادی هیپربولیک اصلاح شده نیز برای پیش بینی الگوی رهش استفاده گردید که مدل تحلیلی به دست آمده برای محیط نامحدود، محدود و همچنین مدل تجربی هیپربولیک اصلاح شده به ترتیب دارای بالاترین دقت بودند.

آمار یکساله:  

بازدید 197

دانلود 123 استناد 0 مرجع 0
litScript