نتایج جستجو

10165

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1017

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

EVENOR D. | REUVERI M.

نشریه: 

PLANT CELL REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  79
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  91-93
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5492
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5492

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2 (پی آیند 75) در منابع طبیعی
 • صفحات: 

  173-178
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  82
چکیده: 

سیاه گینه حاوی عصاره سمی در برگ ها است که ترکیب خالص آن، تکثیر سلول های سرطانی را کاهش می دهد و از پیشرفت تصاعدی آنها جلوگیری می کند. نظر به اهمیت این گونه، مشکلات موجود در جوانه زنی بذور و ضروت ایجاد مزرعه یکنواخت، امکان ریزازدیادی آن بررسی شد. به منظور کشت بافت، پس از خیساندن بذرها در زیر آب جاری به مد ت 42 ساعت و سترون سازی با محلول هیپوکلریت سد یم 1% به مدت 5 دقیقه، کشت بذرهای خراش داده شده در محیط کشت MS انجام شد. با رویش ریشچه و ساقچه در محیط کشت، ساقچه از محل یقه قطع شده و شاخه زایی در محیط کشت MS با هورمون های شاخه زایی BAP و 2iP در محدوده غلظتی 3/ 0 تا 0.5mg/l مورد بررسی قرار گرفت. میزان شاخه زایی و رشد طولی با 7 تیمار محیط کشتی در قالب طرح های کامل تصادفی انجام و مقایسه میانگین ها بر اساس آزمون دانکن (0.05=a) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بهترین شاخه زایی به همراه رشد طولی مناسب و ضریب ازدیاد بیشتر در محیط کشت MS با نصف میزان نیترات به همراه هورمونهای BAP و2PI  (0.3mg/l) و (0.01mg/l) IBA انجام پذیرفت. ریشه زایی شاخه های حاصل در 15 تیمار مختلف از لحاظ میزان استفاده از هورمون های ریشه زایی، نیمه جامد یا مایع بودن بستر کشت و کاهش شکر و عناصر پرمصرف مورد آزمون قرار گرفت. ریشه زایی در محیط کشت MS تغییر یافته، با یک سوم غلظت عناصر پرمصرف (به استثنای ترکیبات آهن)، یک دوم غلظت نیترات و یک سوم مقدار شکر (ساکارز) استاندارد، همراه با هورمون (0.5 mg/l) IBA و صورت گرفت. گیاهچه های ریشه دار شده پس از انتقال به گلدان های حاوی مخلوط خاک برگ، پرلیت و ماسه به نسبت مساوی (1:1:1) برای طی مراحل مختلف سازگاری به ژرمیناتور و سپس به گلخانه منتقل شدند.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 82 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

KUMAR R. | KAUR M. | RAJVANSHI S.C.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  226-244
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17803
 • دانلود: 

  7454
چکیده: 

In the present paper, the problem of reflection and transmission of waves at an interface of elastic and micro stretch thermoelastic solids with micro temperatures has been studied. The amplitude ratios of various reflected and transmitted waves are functions of angle of incidence and frequency of incident wave. The expressions of amplitude ratios have been computed numerically for a particular model. The variations of amplitude ratios with angle of incidence are shown graphically to depict the effect of micro rotation. Some particular cases of interest have been also deduced.

آمار یکساله:  

بازدید 17803

دانلود 7454 استناد 0 مرجع 2664
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  47
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  773-784
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  92
 • دانلود: 

  85
چکیده: 

گل محمدی یکی از مهم ترین گیاهان معطر در ایران و جهان است. اسانس استخراج شده از گلبرگ این گل در داروسازی، صنایع آرایشی و بهداشتی و همچنین غذایی استفاده می شود. استفاده از روش های معمول برای افزایش این گیاه با دشواری هایی چون انتقال عامل های آلودگی و محدود بودن گیاه مادری همراه است. با توجه به برتری های روش های افزایش درون شیشه ای نسبت به روش های رایج، این تحقیق به منظور بررسی تأثیر انواع مختلف محیط کشت با سطوح هورمونی متفاوت برای بهبود افزایش درون شیشه ای و کنترل سبزردی (کلروز) نوساقه ها انجام شد. محیط کشت های MS و MS تغییریافته (mMS0، mMS1، mMS2، mMS3، mMS4و mMS5) در این پژوهش استفاده شد. قطعه های گره ای حاوی 1 تا 2 جوانه ی جانبی در محیط کشت MS با سطوح مختلف هورمونی برای استقرار کشت شدند. برای نوساقه زایی به محیط کشت های حاوی غلظت های 1 و 2 میلی گرم بر لیتر BAP و 2/0 میلی گرم بر لیتر IBA منتقل شده و آنگاه برای ریشه زایی در محیط کشت های 1/2 MS و LS با سطوح 1 و 2 میلی گرم بر لیتر IBA کشت شدند. بهترین تیمار برای افزایش شمار نوساقه های گل محمدی محیط کشت مایع mMS0 حاوی 5/1 میلی گرم بر لیتر BAP به همراه 2/0 میلی گرم بر لیتر IBA بود. بیشترین میزان سبزینه ی (کلروفیل) برگ ها نیز در محیط کشت mMS0 مشاهده شد. همچنین بیشترین درصد ریشه زایی مربوط به ژنوتیپ گالیکا در محیط کشت 1/2MS دارای 2 میلی گرم بر لیتر IBA بود.

آمار یکساله:  

بازدید 92

دانلود 85 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

BUDIARTO K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-63
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3286
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3286

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  49
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  245-254
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  370
 • دانلود: 

  190
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 370

دانلود 190 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-106
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  703
 • دانلود: 

  326
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 703

دانلود 326 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  999-1004
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20896
 • دانلود: 

  8293
چکیده: 

The present study was conducted to induce callus from different in vitro grown seedling explants of shoot, root and leaf segments in order to develop shoot buds and rooting from callus. The sterilized seeds were cultured on Murashige and Skoog medium, and then the explants were cultured from seedling and transferred to an MS medium supplemented with different concentrations of BAP, kinetin, NAA, and 2, 4-D growth regulator hormones. Among all explants, the leaf explants should produce significant callus induction (97.79 %) on MS +1.0 mgl-1 BAP medium. After 4 weeks, the obtained calluses were transferred to a new regeneration media with different concentrations of BAP and NAA and then the calluses were sub cultured on the same medium every 2 weeks. Overall, the maximum regeneration frequency was obtained from MS medium containing 0.1 mgl-1 NAA and 1.0 mgl-1 BAP.

آمار یکساله:  

بازدید 20896

دانلود 8293 استناد 0 مرجع 1260
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  182-191
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  141
 • دانلود: 

  36
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 141

دانلود 36 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  27-2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  297-312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  17568
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

To determine the in vitro propagation protocol for two pear clonal rootstocks, OH×F333 and OH×F69 four separate experiments were conducted. In the first experiment, effect of MS, QL and modified QL basal media on the vegetative characteristics including length and proliferation rate of shootlets, leaf number and expansion, inter-node length and necrosis of in vitro tips were measured and recorded. Modified QL had the highest proliferation and shoot length among tested media. In the other two experiments, effects of 2iP and BAP in two separate experiments were evaluated on pear rootstocks in 0, 0.5, 1 and 2 mg/l for 2iP, while for BAP due to its importance in media 0 mg/l was excluded. Results of these experiments indicated the appropriateness of 0.5 mg/l 2iP and 1 mg/l BAP on shootlets number and quality. In the forth experiment, the suitable rooting condition was assessed by long and short period exposure of in vitro micro-cutting to IBA. Results demonstrated higher rooting in short-period treated micro-cuttings as compared to the longer periods. The highest rooting rate, leaf expansion, root length and quality were also observed in 2 mg/l IBA. In conclusion, to micropropagate and to facilitate appropriate in vitro survival of these pear rootstocks a growth media containing modified QL enriched with 0.5 mg/l of 2iP and 1 mg/l of BAP are recommended. A short-phase treatment of micro-cuttings with 2 mg/l of IBA for root induction is also recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 17568

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript