نتایج جستجو

92405

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

9241

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  55-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15901
 • دانلود: 

  4504
چکیده: 

An MI-group is an algebraic structure based on a generalization of the con-cept of a monoid that satis es the cancellation laws and is endowed with an invertible anti-automorphism representing inversion. In this paper, a topology is de ned on an MI-group G under which G is a topological MI-group. Then we will identify open, discrete and compact MI-subgroups. The connected components of the elements of G and connected MI-groups are also identi ed. Some features of the maximal MI-subgroups and ideals of a topological MI-group are investigated as well. Finally, some theorems about automatic continuity will be introduced.

آمار یکساله:  

بازدید 15901

دانلود 4504 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  60
 • صفحات: 

  35-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  419
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 419

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  5-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  931
 • دانلود: 

  621
چکیده: 

زمینه و هدف: افلاتوکسینها متابولیتهای سمی ثانویه قارچی هستند که توسط گونه های سمی قارچ آسپرژیلوس تولید می گردند و نقش مهمی را در شیوع برخی از بیماریهای انسان از قبیل سرطان کبد، هپاتیت مزمن و سیروز کبدی دارند. مطالعه حاضر به منظور تعیین کمیت افلاتوکسین MI در نمونه های شیر پاستوریزه انجام گردید.روش بررسی: در این مطالعه مقطعی – کاربردی به طور تصادفی تعداد 90 نمونه شیر پاستوریزه (45 نمونه در پاییز و زمستان و 45 نمونه در بهار و تابستان) از مراکز تولید این فرآورده جمع آوری و به منظور بررسی میزان افلاتوکسین MI به روش الیزا مورد آزمایش قرار گرفت و اطلاعات با استفاده از آزمون t.student مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: 34 نمونه (77.55%) از 45 نمونه اخذ شده در زمستان و پاییز و 18 نمونه (40%) از 45 نمونه اخذ شده در بهار و تابستان بیشتر از میزان مجاز پذیرفته شده توسط برخی از کشورهای اروپایی (50 ng/L) با افلاتوکسین MI آلوده بودند. آزمونهای آماریF)  (T, نشان داد که میانگین افلاتوکسین MI در نمونه های پاییز و زمستان به طور معنی داری (0.05>P) بیشتر از میانگین نمونه های بهار و تابستان می باشد.نتیجه گیری: درصد بالایی از نمونه ها از نظر کیفیت بهداشتی با استانداردهای موجود منطبق نبودند. افلاتوکسین MI در حرارت پاستوریزاسیون به صورت پایدار باقی می ماند. در ایران میزان استانداردی برای افلاتوکسین MI در شیر و فرآورده های آن وجود ندارد و ضروری است. غذاهای دامی دور از آلودگی قارچی نگهداری شوند.

آمار یکساله:  

بازدید 931

دانلود 621 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

میری حمزه | نوروزی یاسین

نشریه: 

کومش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  2 (پیاپی 26)
 • صفحات: 

  131-137
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2978
 • دانلود: 

  366
چکیده: 

سابقه و هدف: بیماری های قلبی عروقی مهم ترین عامل مرگ و میر در اغلب کشورهای جهان شناخته شده اند. آمارهای رسمی نشان می دهد که میزان مرگ و میر ناشی از این پدیده در ایران رو به افزایش است. تعیین میزان بقا و عوامل موثر بر آن در بیماران دارای سکته قلبی حاد جزء اهداف این مطالعه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه به صورت توصیفی- تحلیلی از نوع مقطعی بوده که به روش آینده نگر بر روی 800 نفر از بیماران دارای سکته قلبی حاد در بیمارستان بوعلی شهر اردبیل انجام گرفت. برای سنجش میزان بقا، بیماران به مدت یک سال پیگیری و اطلاعات لازم بر اساس چک لیست از قبل طراحی شده که روایی و پایایی آن بر اساس نظر افراد صاحب نظر و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ در یک نمونه کمکی قبل و بعد 30 تایی سنجیده شده بود، جمع آوری و در نهایت با استفاده از روش های مختلف آماری در نرم افزار SPSS تجزیه تحلیل شدند. برای نشان دادن میزان بقا بیماران از روش کاپلان مایر و برای مقایسه میانگین بقا در گروه های مختلف از آزمون لگ رنگ و برای نشان دادن عوامل موثر بر میزان بقا از مدل رگرسیونی کاکس و رسم نمودار تابع بقا استفاده کردیم.یافته ها: میانگین سنی بیماران 60.6 سال با انحراف معیار 12.4 سال بود. میزان مورتالیته در بین کل بیماران در یک سال مورد بررسی به تعداد 84 نفر (10.5%) بود. 72.8% بیماران مرد و 27.3% زن بودند. 47.4% بیماران سیگاری، 33.4% دارای سابقه پرفشاری خون، 18.1% دیابتی، 15.3% دارای لیپید بالا، 30% دارای اریتمی بودند. میزان بقا در 10 روز اول 0.94، در یک ماه اول 0.93 و در یک سال 0.90 بود. میانگین زمان بقا 333 روز با انحراف معیار 3.5 روز بود. عوامل موثر بر میزان بقا بر اساس مدل رگرسیونی کاکس عبارتند از دیابت، سن، مصرف استرپتوکیناز، میزان کسر جهشی و داشتن بلوک قلبی.نتیجه گیری: باداشتن میزان بقا و عوامل موثر بر میزان بقا در بیماران با سکته قلبی حاد می توان در ارایه خدمات بهینه برای بیماران و همچنین اقدامات ویژه جهت کنترل و کاهش میزان مرگ و میر ناشی از سکته قلبی حاد و افزایش طول عمر و بقای این بیماران اقدام نمود.

آمار یکساله:  

بازدید 2978

دانلود 366 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  3045
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

BACKGROUND AND OBJECTIVES: DIETARY AND MEDICATION ADHERENCE PLAYS AN IMPORTANT ROLE IN SUCCESSFUL TREATMENT AND REDUCES NEGATIVE COMPLICATIONS AND SEVERITY OF THE DISEASE. NURSES CAN PLAY A VITAL ROLE IN INCREASING ADHERENCE TO TREATMENT REGIMEN AND IMPROVEMENT OF CLINICAL SYMPTOMS....

آمار یکساله:  

بازدید 3045

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  40-39
 • صفحات: 

  16-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  3
 • بازدید: 

  1201
 • دانلود: 

  745
چکیده: 

بیماری افسردگی چهارمین مشکل فراگیر بهداشتی اعلام شده از طرف سازمان بهداشت جهانی است. شدت ناتوان کنندگی آن قابل مقایسه با هشت بیماری عمده طبی مزمن می باشد. پی آمد وجود این بیماری در مبتلایان به سکته قلبی، وخیم تر شدن حالت جسمی و روحی آنهاست. هدف این پژوهش تعیین شیوع افسردگی در مبتلایان به سکته قلبی بود. این مطالعه مقطعی و آزمودنیهای آن را همه 234 بیمار مبتلا به سکته قلبی که طی سه ماه از اسفنده 79 لغایت اردیبهشت 80 در بیمارستان حشمت رشت بستری بودند، شامل می شدند. با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک، بیمارانی که بیش از ده امتیاز کسب می کردند از نظر انواع افسردگی مورد ارزیابی بالینی با بهره گیری از DSM-IV قرار گرفتند و متغیرهای جنس و سن، شغل، محل زندگی، تحصیلات و وضعیت تاهل نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss آزمون آماری خی دو انجام شد. از 234 بیمار مبتلا به سکته قلبی 137 نفر (58.5%) مذکر و 97 نفر (41.5%) مونث بودند و 123 نفر (52.6%) آنها، افسردگی داشتند. در میان مبتلایان به افسردگی، افسردگی اساسی با تعداد 51 نفر (21.8%) بیشترین فراوانی را به خود اختصاص داده بود. پس از آن به ترتیب افسردگی جزیی، کج خلقی، افسردگی زودگذر عود کننده قرار داشتند. از میان عوامل زمینه ای، ارتباط سن، جنس، محل سکونت و وضعیت تاهل با افسردگی معنی دار نبود ولی در مورد شغل و میزان تحصیلات این ارتباط معنی دار بود (P<0.05). نتایج این مطالعه نشان داد که افسردگی در مبتلایان به سکته قلبی بستری در بیمارستان شایع بوده لازم است به موقع شناخته و درمان شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1201

دانلود 745 استناد 3 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  4-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8854
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

New Page 1 Introduction: Previous studies have shown that various factors such as emotional stress can trigger of MI in susceptible persons. More studies are needed to evaluate the characteristics of patients regarding to emotional stress, heavy work, routine activity, infection or rest before occurrence of MI. Methods: We studied 608 consecutive hospitalized in CCUs from May 2000 to October 2001. For patients, questionnaires including demographic, clinical and paraclinical characteristics were completed and data analyzed. Results: In this study rest (33.4%) and ordinary activity (32.4%) were more prevalent among the MI situations and infection had the lowest prevalence (0.7%). In patients higher than 45 years we had similar results, but in age group younger than 45 year ordinary activity (30.6%) and after heavy work (20.8%) had the highest prevalence before occurring of MI. In Diabetic patients, MI developed in sleep situation more frequently.(17.8%),(P=0.03) 52.5% of MI mortality occurred in rest situation.(P=0.009) Conclusion: Rest had the highest prevalence of MI compared to other situations but in age group younger than 45 years MI after heavy work had the highest prevalence. Autonomic neuropathy may be one of the reason of higher prevalence of MI in sleep situation.

آمار یکساله:  

بازدید 8854

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

دائمی محمد

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  89-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  316
 • دانلود: 

  133
کلیدواژه: 
چکیده: 

در مطالعه شاهد موردی که در سپتامبر 2010 انجام گردید، نشان داد که ریسک ابتلا به MI در افرادی که واکسن آنفلوانزا دریافت کردند کاهش می یابد در حالی که واکسن پنوموکوک این نقش را ندارد.محققین نتایج به دست آمده را در سایت CMAJ منتشر کردند.در یافته های به دست آمده 19 درصد کاهش خطر ابتلا به بیماری قلبی در افرادی که واکسن دریافت کرده بودند، نشان داده شد. این کاهش در افراد گروه شاهد دیده نشد.این تغییرات حتی پس از کنترل عوامل خطر در بیماری های قلبی و عروقی دیده نشد. با این وجود، اثر و علل آنرا نمی توان ثابت کرد.طی سال های 2001 الی 2007، 706 بیمار که سابقه MI اولیه داشتند و سن متوسط آنها 40 سال بود. را به عنوان گروه بیمار و در مقابل گروه کنترل 694 نفر مقایسه کردند.تقریبا نیمی از افراد گروه کنترل، واکسن آنفلوانزا را از قبل، دریافت کرده بودند. واکسن تجویز شده اخیر توانست در میزان MI به وجود بیاورد. (خطر نسبی تطابق یافته 0.79) همچنین واکسیناسیون در نیمه دوم پاییز (خط نسبی تطابق یافته 0.88) به همراه داشته است.هم اکنون واکسن آنفلوانزا به طور رایج برای تمامی افرادی که بالاتر از سن 65 قرار دارند و همچنین افرادی که در پایین تر از سن 65 سال قرار دارند ولی از بیماری کرنری و بیماری مزمن تنفسی و بیماران مزمن کلیدی و دیابیتک ها و دیگر بیماری های مزمن رنج می برند توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 316

دانلود 133 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  61-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  200
 • دانلود: 

  55
چکیده: 

مقدمه: افسردگی در بیماران بعد از سکته قلبی بسیار شایع است و پیامدهای ناگوار متعددی نیز برای این بیماران به همراه دارد. هدف این مطالعه بررسی ارتباط کنترل شخصی در ارزیابی خط پایه و بروز افسردگی پس از سکته قلبی بود.روش: 176 بیمار 32 تا 84 ساله که با تشخیص قطعی انفارکتوس میوکارد در یکی از بیمارستان های مجهز به واحد مراقبت قلبی (CCU) شهر اصفهان طی پنج ماه اول سال 1385 بستری شده بودند، با در نظر گرفتن معیارهای ورود و خروج و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. در جمع آوری داده های خط پایه از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و طبی، مقیاس کنترل شخصی، پرسشنامه افسردگی بک و اکوکاردیوگرافی استفاده شد. سه ماه پس از ترخیص، افسردگی در این بیماران با استفاده از مقیاس افسردگی بک ویژه مراقبتهای اولیه (BDI-PC) ارزیابی شد. داده های به دست آمده در خط پایه و مرحله پیگیری با استفاده از روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها: نتایج نشان داد که 45% از آزمودنیها دچار افسردگی پس از سکته قلبی بودند. یافته های حاصل از تحلیل کوواریانس تفاوت معناداری در نمرات کنترل شخصی بین دو گروه بیمار پس از سکته قلبی با افسردگی و بدون افسردگی نشان داد.نتیجه گیری: به طور کلی یافته ها نشان داد که احتمالا باورهای بیمار مبنی بر کنترل پذیری بیماری در روزهای پس از سکته قلبی با بروز افسردگی بعدی رابطه دارد. این یافته می تواند به منظور پیش گیری از بروز افسردگی پس از سکته قلبی در توانبخشی این بیماران مورد توجه قرار گیرد.

آمار یکساله:  

بازدید 200

دانلود 55 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

FARSIAN MOHAMMAD REZA | JAVANMARDI SARA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  43-52
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  10168
 • دانلود: 

  4005
چکیده: 

Metteur en scène, romancier, journaliste, traducteur et photographe, Ibrahim Golestân est également un écrivain contemporain qui refuse la méthode des réalistes traditionnels et qui, malgré tout, n'a pas réussi à se préserver des influences de la littérature étrangère. A travers ses oeuvres, nous pouvons trouver des traces du naturalisme dont les principes ont été fondés par Emile Zola, le chef de file du naturalisme. Nous avons fait une étude thématique des oeuvres de Golestân et avons essayé de répondre à la question si oui ou non, Golestân pourrait être considéré comme un écrivain naturaliste. Certes, le naturalisme de Golestân n'est pas le modèle exact du naturalisme zolien. En effet, dans les oeuvres de Golestân, on peut aussi trouver des traces du réalisme, du symbolisme et même de l'existentialisme, mais celles du naturalisme paraissent plus fortes chez lui; ce qui nous aidera à pouvoir dire que Golestân est un écrivain quasi-naturaliste.

آمار یکساله:  

بازدید 10168

دانلود 4005 استناد 0 مرجع 0
litScript