نتایج جستجو

616

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

62

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1 (33)
 • صفحات: 

  39-44
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  184
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

هدف: تعیین وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن p15 در نمونه های بافتی بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مری مواد و روش ها: در این مطالعه وضعیت متیلاسیون پروموتر ژن p15 در 30 نمونه توموری و10 نمونه بافتی نرمال با تکنیک PCR مختص متیلاسیون (methylation Specific PCR) بررسی شد. پس از استخراج DNA از بافت ها و هضم آنزیمی، DNA هضم شده به وسیله بی سولفیت سدیم تیمار شد. سپس وضعیت متیلاسیون پروموتر با استفاده ازپرایمرهای متیله و غیرمتیله با حضور فراورده هایPCR مختص این دو حالت مشخص شد. همچنین از DNA استخراج شده از خون افراد سالم به عنوان کنترل منفی و پس از متیلاسیون با آنزیم متیلاز (SssI) به عنوان کنترل مثبت استفاده شد. در ارزیابی نتایج، با استفاده از نرم افزار SPSS، از آزمون دقیق فیشر (Fisher's exac test ) با سطح معنی داری p<0.05 استفاده شد.یافته ها: بر اساس این مطالعه تمامی 10 نمونه بافت نرمال، غیرمتیله و فقط 5 نمونه از30 نمونه سرطانی (6/16درصد) متیله بودند که این یافته از نظر آماری، با انجام آزمون دقیق فیشر، ارتباط معنی داری را میان متیلاسیون پروموتر ژن p15 و بروز سرطان ESCC نشان نمی دهد. نتیجه گیری: با توجه به تعداد نمونه های توموری به دست آمده از بیماران مبتلا به سرطان سلول های سنگفرشی مری و نتایج حاصل از آن، به نظر می رسد که میان هیپرمتیلاسیون ژن p15 و بروز این بیماری از نظر آماری ارتباطی وجود ندارد و یا هیپرمتیلاسیون این ژن نقش اصلی در این امر را ایفا نمی کند اما مکانیسم های دیگری باید در مهار این ژن نقش داشته باشند که برای اثبات آن نیاز به تحقیق گسترده تری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 184

دانلود 45 استناد 455 مرجع 37
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  1708
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  743
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 743

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

METHODS

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  187
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  57
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 57 استناد 1 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

نشریه: 

HUMAN REPRODUCTION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  12
 • صفحات: 

  2256-2267
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7725
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7725

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DAS P.M. | SINGAL R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  22
 • صفحات: 

  4632-4642
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8043
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8043

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  205-212
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  87
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

اصل مقاله به صورت متن کامل انگلیسی، در بخش انگلیسی قابل رویت است.

آمار یکساله:  

بازدید 87

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

ROBERTSON K.D.

نشریه: 

NATURE REVIEWS GENETIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  597-610
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4065
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4065

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  432
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1706-1717
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  157
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 157

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

NAKANO T.

نشریه: 

CELL JOURNAL (YAKHTEH)

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  10
 • شماره: 

  SUPPLEMENT 1
 • صفحات: 

  35-36
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  8795
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

DNA methylation is one of the important modifications in epigenetic gene regulation, and the control of DNA methylation status is a prerequisite for normal early embryogenesis and cell differentiation. We have been analyzing two proteins, PGC7/Stella and MILI, which play crucial roles in the DNA methylation in early embryogenesis and spermatogenesis, respectively.Although global demethylation occurs soon after fertilization, demethylation does not take place on the whole genome evenly. Maintenance of the methylation in the imprinted genes and epigenetic asymmetry between parental genomes, i.e., delayed demethylation of the maternal genome after fertilization are good examples of the protection of DNA methylation status. As one of the topics, I will show that PGC7/Stella, a maternal factor essential for early development, plays some roles in the protection of the DNA methylation in several genomic imprinting loci and epigenetic asymmetry. After determining that PGC7/ Stella binds to Ran binding protein 5 (RanBP5), a nuclear shuttle transporter protein, we examined the exact time when, and subcellular location where, PGC7/Stella functions, using mutants of PGC7/Stella and RanBP5. PGC7/ Stella turn out to be implicated in protecting the maternal genome from demethylation only after localization to the nucleus and maintaining the methylation of several imprinted genes. These results demonstrate that PGC7/Stella is an indispensable methylation protector involved in epigenetic reprogramming after fertilization.The other topic I will introduce is the function of small RNA in gene silencing. Gene silencing in mammals is believed to be controlled by RNA interference in the same way as in other organisms; however, the molecules involved in the process remain unclear. The Argonaut proteins which include Piwi family proteins, are the candidates for controlling the silencing process. We have shown that a member of mouse Piwi family, MILI, plays crucial roles in the piRNA class of small RNA processing and/or protection, and subsequent gene silencing of retrotransposons through de novo DNA methylation at early spermatogenesis

آمار یکساله:  

بازدید 8795

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Epigenomics

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  11
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  54
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 54 استناد 1 مرجع 0
litScript