نتایج جستجو

17135

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1714

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  59-70
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  168
 • دانلود: 

  81
چکیده: 

هدف این پژوهش، بررسی رابطه فرانگرانی و باورهای فراشناختی منفی با فوبی است. برای این منظور 270 دانشجو (165 دختر و 105پسر) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن به صورت در دسترس انتخاب و با خرده مقیاس باورهای منفی فراشناختی در مورد نگرانی (مربوط به پرسشنامه فراشناخت ها) و خرده مقیاس فرانگرانی (مربوط به پرسشنامه افکار اضطرابی) و  مقیاس SCL-90-R مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج نشان داد بین میزان باورهای منفی فراشناختی فرانگرانی و فوبی اجتماعی در دانشجویان، رابطه مثبت معناداری وجود دارد. همچنین نتایج این پژوهش، نشان داد که بین سطح فرانگرانی و باورهای منفی فراشناختی رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 168

دانلود 81 استناد 0 مرجع 1
نشریه: 

اعتیاد پژوهی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  17
 • صفحات: 

  75-90
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  129
 • دانلود: 

  45
چکیده: 

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه باورهای فراشناختی ناکارآمد در بین افراد وابسته و افراد غیر وابسته به مواد بود.روش: بدین منظور 70 نفر از افراد وابسته به مواد و 70 نفر از افراد عادی به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف در این تحقیق شرکت کردند و به پرسشنامه فرا شناخت پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل واریانس چندگانه و همچنین تحلیل تشخیصی استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که بین دو گروه (گروه وابسته به مواد و گروه غیر وابسته) در ترکیب خطی متغیرهای وابسته (عوامل فراشناختی) تفاوت معناداری وجود دارد و تحلیل هر یک از متغیرهای وابسته نشان داد که دو گروه از نظر باورهای فرا شناختی مثبت، باورهای فرا شناختی منفی، عدم اطمینان شناختی، نیاز به کنترل فکر و خودآگاهی شناختی به طور معناداری با یکدیگر متفاوت بودند. همچنین نتایج حاصل از تحلیل تشخیصی نشان داد که سه مورد از عوامل فراشناختی شامل باورهای فرا شناختی منفی، نیاز به کنترل فکر و عامل خودآگاهی شناختی بیش از بقیه عوامل در پیش بینی اختلال وابستگی به مواد نقش دارند.نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج می توان چنین نتیجه گرفت که گروه وابسته به مواد دارای میزان بیشتری از باورهای ناکارآمد می باشند و این باورهای ناکارآمد می توانند زمینه آسیب پذیری نسبت به اختلال وابستگی به مواد و تداوم این اختلال را فراهم سازند. پس امید می رود که روان درمانگران در جهت کمک هر چه بیشتر در درمان و پیشگیری از اعتیاد به نتایج این پژوهش توجه نمایند.

آمار یکساله:  

بازدید 129

دانلود 45 استناد 455 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  23-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  2954
 • دانلود: 

  1031
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ابعاد فراشناخت و مولفه های ذهن آگاهی با باورهای وسواسی است. جامعه آماری پژوهش را دانش آموزان مقطع متوسطه تبریز در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل می دهد که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 389 دانش آموز به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ)، پرسشنامه ذهن آگاهی پنج وجهی(FFMQ)  و فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت را تکمیل نمودند. نتایج همبستگی نشان داد تمام ابعاد فراشناخت با باورهای وسواسی رابطه مثبت و معنی دار دارد (P<0.01) اما از مولفه های ذهن آگاهی، توصیف تجارب درونی، عدم واکنش به تجارب درونی و عدم قضاوت به تجربه درونی رابطه منفی و معنی دار با باورهای وسواسی دارد (P<0.05). نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد متغیرهای کنترل ناپذیری افکار، خودآگاهی شناختی و توصیف تجارب درونی به طور معنی داری، 18.8 درصد از واریانس تغییرات باورهای وسواسی را تبیین می کنند (P<0.01).

آمار یکساله:  

بازدید 2954

دانلود 1031 استناد 8 مرجع 2
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  3 (پیاپی 58)
 • صفحات: 

  265-273
تعامل: 
 • استنادات: 

  7
 • بازدید: 

  2596
 • دانلود: 

  647
چکیده: 

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی چگونگی پیش بینی تعلل ورزی به وسیله باورهای فراشناختی انجام شده است.روش: 199 نفر (126 دختر و 73 پسر) از دانشجویان دانشکده های مختلف دانشگاه شیراز که به روش نمونه گیری خوشه ای - چندمرحله ای تصادفی انتخاب شدند، پرسش نامه فراشناخت - 30، پرسش نامه تعلل ورزی رفتاری و پرسش نامه تعلل ورزی تصمیم گیری را تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش آماری تحلیل رگرسیون چند متغیره به شیوه گام به گام تحلیل شدند.یافته ها: متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر (p<0.001)، اطمینان شناختی (p<0.01)، و خودآگاهی شناختی (p<0.01) از ابعاد باورهای شناختی، تعلل ورزی رفتاری را پیش بینی کردند. هم چنین متغیرهای کنترل ناپذیری و خطر (p<0.001) و خودآگاهی شناختی (p<0.001) تعلل ورزی در تصمیم گیری را پیش بینی کردند.نتیجه گیری: الگوی عملکرد اجرایی خودتنظیمی در پیش بینی تعلل ورزی در رفتار و تصمیم گیری به عنوان اختلال های هیجانی - رفتاری کارایی دارد.

آمار یکساله:  

بازدید 2596

دانلود 647 استناد 7 مرجع 3
نویسندگان: 

گراوند هوشنگ

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1400
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  79-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  14
چکیده: 

پژوهش حاضر با هدف نقش واسطه ای سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت در رابطه بین باورهای فراشناختی مختل و اضطراب کرونا صورت پذیرفت. روش پژوهش، همبستگی از نوع مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی مرکز آموزش عالی پلدختر بود که در سال تحصیلی 400-1399 مشغول به تحصیل بودند. 230 دانشجو به صورت آنلاین در این مطالعه شرکت کردند و به پرسشنامه های اضطراب کرونا ویروس (علی پور، قدمی، علی پور و عبداله زاده)، فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت (ولز و کارترایت هاتون) و سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت (والکر، اسچریست و پندر) پاسخ دادند. یافته های حاصل از تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری نشان داد که باورهای فراشناختی مختل دارای اثر مستقیم و مثبتی بر اضطراب کرونا بود؛ اما بر سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت اثر مستقیم نداشت. همچنین سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت دارای اثر منفی بر اضطراب کرونا بود. نتایج غیرمستقیم نشان داد که سبک زندگی ارتقاء دهنده سلامت نتوانست نقش میانجی گری در رابطه بین باورهای فراشناختی مختل و اضطراب کرونا ایفا کند. به منظور کاهش اضطراب کرونا در دانشجویان، شایسته است که متخصصان، ارتقای رشد شخصی و معنوی، ارتباط مثبت و سازنده با دیگران، مسیولیت پذیری در سلامت و همچنین کاهش باورهای فراشناختی مختل را مورد توجه قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 14 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  16
 • صفحات: 

  81-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  830
 • دانلود: 

  386
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر بررسی باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی ورزشکاران با سطح مختلف ورزشی بود. صد و پنجاه ورزشکار در سه سطح بر اساس معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های جمعیت شناختی، خودتنظیمی ورزشی و سنجش باورهای فراشناختی استفاده شد. نتایج نشان داد مردان در سطح ورزشی ماهر به طور معنادار باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی بهتری نسبت به زنان در سطح ورزشی ماهر داشتند. زنان و مردان در سطح ورزشی خبره به طور معنادار دارای باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی بالاتری نسبت به زنان و مردان با سطح ورزشی ماهر و مبتدی بودند. همچنین زنان و مردان در سطح ورزشی ماهر به طور معنادار دارای باورهای فراشناختی و خودتنظیمی ورزشی بالاتری نسبت به زنان و مردان با سطح مهارت مبتدی بودند. بر اساس نتایج مطالعه حاضر، فعالیت بدنی در سطوح ماهر و خبرگی جهت ارتقاء خودتنظیمی ورزشی و باورهای فراشناختی به ورزشکاران توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 830

دانلود 386 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

BALEGHIZADEH SASAN | YASSAMI SALIM

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-26
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  15068
 • دانلود: 

  7045
چکیده: 

Some engravings are meant to be adored and some possibly abhorred. Teacher cognition, as a meant-to-be-praised engraving, is defined by Borg (2003, p. 81) as “the unobservable cognitive dimension of teaching what teachers know, believe, and think.” This concept in teaching has recently gained momentum meaning that teachers learn so much about their teaching through the vast experience they have gathered as learners (Nespor, 1987). A teacher’s idea about teaching and the methodologies employed is largely shaped by his/her cognition about the whole story of teaching. In this study, through a structured questionnaire, some open-ended questions, and a thorough interview, the researchers tried to delve into some deep-rooted beliefs and teaching conceptions of six EFL teachers, which had led them to decide on delicate issues in the classroom. This was done with the intention to unravel the mysteries in their practice and to see if there was a way out. A few not-so-much-spotted problems are traced and general panoramas of what is going on in classes based on teachers’ cognition are depicted. Some implications and areas of research on teacher cognition are introduced at the end.

آمار یکساله:  

بازدید 15068

دانلود 7045 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

صادقی زینب | محتشمی رضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4 (مسلسل 10)
 • صفحات: 

  143-148
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1572
 • دانلود: 

  987
چکیده: 

مقدمه: رابطه مفهوم فراشناخت، به عنوان مفهومی متداول در تعلیم و تربیت با فرآیند یادگیری انکارناپذیر است. محققان و متخصصان تعلیم و تربیت به طور گسترده به نوع و سطح دانش مورد نیاز فراگیران علاقمندند و این مستلزم تاکید نظام های آموزشی بر آموزش های فراشناختی و یادگیری «چگونه یادگرفتن است» تا فراگیران بتوانند در برخورد با مسایل گوناگون به طور مستقل بیندیشند. فراشناخت به استعداد درک و کنترل مطلب مورد یادگیری گفته می شود و نقش بسیار مهمی در بهبود و گسترش عملکردهای شناختی دارد و می تواند مهارت های یادگیری فراگیران را توسعه بخشد. فراشناخت، نقشی اساسی در یادگیری موفقیت آمیز ایفا می کند و هر چه توانایی های شناختی فراگیر بالاتر باشد، فرآیند یادگیری موفقیت آمیزتر خواهد بود. به عبارتی فراگیر باید در یادگیری خود نقش فعالی ایفا کند و یاد بگیرد که یادگیری خود را ارزیابی کند و اگر راهبردهای یادگیری اش موفق نبود، از راهبردهای جدید استفاده کند.نتیجه گیری: آموزش مهارت های فراشناختی به فراگیران، در افزایش یادگیری و یادداری دروس تاثیر قابل توجهی دارد؛ لذا مدرسان باید در آموزش این مهارت ها به فراگیران بکوشند تا از این طریق آنان را به یادگیرندگان فعال مبدل سازند.

آمار یکساله:  

بازدید 1572

دانلود 987 استناد 2 مرجع 0
نویسندگان: 

DESOETE A. | ROEYERS H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  435-449
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7812
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7812

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

VEENMAN M.V.J. | VANHOUT W.B. | AFFLERBACH P.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  3-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9622
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9622

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript