نتایج جستجو

33819

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3382

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1395
 • دوره: 

  34
 • شماره: 

  369
 • صفحات: 

  28-34
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  610
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

مقدمه: خصوصیات منحصر به فرد سلول های بنیادی مزانشیمی، آن ها را تبدیل به ابزار قدرتمند در زمینه سلول درمانی و مهندسی ژنتیک کرده است. در مقایسه با سلول های بنیادی انسانی، سلول های بنیادی موشی دارای خصوصیات متفاوتی مانند هتروژن بودن و سرعت پایین رشد هستند. نشان داده شده است که microRNA ها در بسیاری از فرایندهای تنظیمی سلول مانند هیپوکسی نقش دارند. در این مطالعه، اثر کمبود اکسیژن بر بیان microRNA های مرتبط با هیپوکسی در سلول های بنیادی مزانشیمی جدا شده از بافت چربی موش (Adipose-derived mesenchymal stem cells یا AD-MSC) مورد بررسی قرار گرفت.روش ها: سلول ها در شرایط هیپوکسی و طبیعی کشت داده شدند و با استفاده از تکنیک Real-time PCR) Real-time polymerase chain reaction)، میزان بیان mir-21 و mir-130a در دو مرحله Primary و Immortality مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بیان نشانگرهای سطحی MSC ها با تکنیک فلوسیتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت.یافته ها: میزان بیان mir-21 و mir-130a در شرایط هیپوکسی افزایش یافت. میزان بیان این microRNA ها در مرحله Primary بالاتر از مرحله Immortality بود و بیشتر تحت تاثیر شرایط هیپوکسی قرار داشت. همچنین، میزان بیان نشانگرهای سطحی در سطح AD-MSC در دو فاز متفاوت بود.نتیجه گیری: در نهایت با توجه به این که سلول های بنیادی به غلظت اکسیژن حساس هستند و با در نظر گرفتن این که در شرایط In vivo سلول های بنیادی در شرایط کمبود اکسیژن قرار دارند، القای بیان mir-21 و mir-130a در این شرایط به بقا و حفاظت این سلول ها در مقابل آپوپتوز کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 610

دانلود 194 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

یاخته

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  998
 • دانلود: 

  167
چکیده: 

هدف: استفاده از هورمون دگزامتازون برای القای استخوان سازی (Osteogenic Differentiation) در سلولهای استرومایی مغز استخوان رت و ایجاد ندول استخوانی در محیط کشت In Vitroمواد و روشها: سلولهای مغز استخوان از رتهای نر بالغ (4 تا 6 هفتگی) نژاد Spruge-Dawely به دست آمد و به مدت 7 روز در کشت اولیه رشد داده شد. سپس سلولهای استرومایی مغز استخوان پاساژ داده شد و به مدت 20 روز کشت ثانویه انجام شد. محیط کشت استفاده شده از نوع Dulbecco s Modified Eagle’s Medium (DMEM) بود که توسط 15 درصد سرم جنین گاوی (FCS: Fetal Calf Serum) آنتی بیوتیکها و اسید آسکوربیک تکمیل شد. در گروههای آزمایش به محیط فوق الذکر، 8-10 مول به دگزامتازون (DEX: Dexametjapsme) تنهایی یا همراه با 10 میلی مول بتا گلیسروفسفات سدیم (Na-bGP: Na-b Glycerophosphate) اضافه شد. کشتها به طور روزانه توسط میکروسکوپ فاز متضاد بررسی شد. برای تشخیص دقیق سلولها رنگ آمیزی تولوئیدین بلو و کریزیل ویولت استفاده شد و رنگ آمیزی با Alizarin Red S برای مشخص نمودن ندولهای معدنی شده به کار رفت.یافته ها: در کشتهای اولیه، سلولهای استرومایی تا روز پنج تشکیل کلونی دادند و تا انتهای روز هفت، کلونیها به هم متصل شدند. در کشتهای ثانویه فاقد Dex، کلونیهای سلولهای استرومایی تشکیل شده در روز دوم پس از سه تا پنج روز به هم متصل شدند ولی در حضور Dex کلونی های سلولی به مرحله تلاقی نرسیدند و جزایر مجزایی از سلولها را تشکیل دادند. در روز هشتم در مرکز این جزایر، تجمعات سلولهای چند سطحی مشاهده شد که با گذشت زمان، وسعت آن افزایش یافت. در روز 10 تا 11 ساختمانهای ندول شکل سه بعدی مشاهده گردید.نتیجه گیری: حضور Dex و Na-bGP به طور همزمان در محیط کشت منجر به تشکیل ندول استخوانی می شود. از این سیستم کشت می توان برای مطالعات دیگر از قبیل بررسی تاثیرات هورمونی بر روی روند استخوانسازی بهره مند شد.

آمار یکساله:  

بازدید 998

دانلود 167 استناد 491 مرجع 24
عنوان: 
نویسندگان: 

DING D.C. | SHYU W.C.

نشریه: 

CELL TRANSPLANTATION

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  5-14
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6706
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6706

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

MA S. | XIE N.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  216-225
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7595
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7595

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

JOHNSTONE B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  SUPLL 1
 • صفحات: 

  27-27
تعامل: 
 • استنادات: 

  630
 • بازدید: 

  7982
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7982

دانلود 9195 استناد 630 مرجع 0
نویسندگان: 

OLIVIER E.N. | RYBICKI A.C. | BOUHASSIRA E.E.

نشریه: 

stem cells

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1914-1922
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  3698
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 3698

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نشریه: 

CELL AND TISSUE RESEARCH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  307
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  321-327
تعامل: 
 • استنادات: 

  1575
 • بازدید: 

  10526
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10526

دانلود 9195 استناد 1575 مرجع 0
نویسندگان: 

MARION N.W. | MAO J.J.

نشریه: 

METHODS IN ENZYMOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  420
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  339-361
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5805
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5805

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

ALHADLAQ A. | MAO J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  436-448
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8502
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8502

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DIMARINO A.M. | CAPLAN A.I.

نشریه: 

FRONTIERS IN IMMUNOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5519
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5519

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript