نتایج جستجو

18270

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1827

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

KOUR A. | MAHAJAN S. | SINGH J.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-16
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5781
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5781

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  1 (پیاپی 27)
 • صفحات: 

  85-97
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  267
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

هدف: هدف از این پژوهش بررسی الگوی گرفتن قلم در دانش آموزان کم توان ذهنی و رابطه آن با برخی عوامل مهم است. روش: در این پژوهش که از نوع مطالعات همبستگی است 157 دانش آموز در پایه های اول تا پنجم مدارس استثنایی دخترانه و پسرانه شهرری در سال تحصیلی 85-1384 مورد بررسی قرار گرفته و پس از کنار گذاشتن دانش آموزانی که متغیرهای کنترل (مشکلات آناتومیکی، نورولوژیکی، ارتوپدی، عیوب بینایی که با عینک قابل اصلاح نباشند، عیوب شنوایی که با سمعک قابل اصلاح نباشند، رشدی و رفتاری) در آنان مشاهده شده بود، 126 کم توان ذهنی آموزش پذیر (53 دختر و 73 پسر) در دامنه سنی 9 تا 19 سال در تحقیق شرکت کردند و چک لیست دست نویسی محقق ساخته برای آنان اجرا شد. یافته ها: آزمون همبستگی نشان داد که الگوی گرفتن قلم با دست نویسی (p<0.0001, r=0.381) رابطه مثبت معنادار دارد. رابطه معناداری بین الگوی گرفتن قلم و سرعت دست نویسی این دانش آموزان وجود ندارد. الگوی گرفتن قلم بین دانش آموزان راست دست و چپ دست، بین دختران و پسران، بین دانش آموزان دارای نشانگان داون و بدون این نشانگان، تفاوت معنا دار ندارد. نتیجه گیری: با توجه به وجود رابطه بین دست نویسی و الگوی گرفتن قلم، احتمالا یکی از راههای بهبود دست نویسی دانش آموزان کم توان ذهنی تسهیل الگوی گرفتن قلم صحیح است.

آمار یکساله:  

بازدید 267

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

علی زاده حمید

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  127-140
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2897
 • دانلود: 

  2145
چکیده: 

هدف: هدف این مقاله بررسی فرایند و ضرورت تحول در اصطلاح شناسی عقب ماندگی ذهنی/کم توانی ذهنی و همچنین ملاحظه های مربوط به آن است. روش: روش این تحقیق بررسی مقاله های مرتبط و ترجمه بیانیه انجمن کم توانی ذهنی و رشدی امریکا (AAIDD) در رابطه با دلایل تغییر اصطلاح شناسی عقب ماندگی ذهنی به کم توانی ذهنی است. یافته ها و نتیجه گیری: مفهوم و اصطلاح شناسی «عقب ماندگی ذهنی» تغییر و تحولات فراوانی داشته است. امروزه، اصطلاح «کم توانی ذهنی» به جای «عقب ماندگی ذهنی» ترجیح داده می شود ولی تعریف و فرضهای کلی پیشین به قوت خود باقی می ماند. اصطلاح کم توانی ذهنی همان جمعیتی راتحت پوشش قرار می دهد که اصطلاح عقب ماندگی ذهنی قبلا از نظر تعداد، نوع، گروه، دوره ناتوانی، و نیاز به خدمات و حمایتهای انفرادی، پوشش می داد. افزون براین، هر فردی که در گذشته واجد شرایط عقب ماندگی ذهنی بود، با اصطلاح کم توانی ذهنی نیز همچنان واجد شرایط است.

آمار یکساله:  

بازدید 2897

دانلود 2145 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3( مسلسل 43)
 • صفحات: 

  250-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  731
 • دانلود: 

  298
چکیده: 

هدف: سهم عوامل ژنتیکی در بروز عقب ماندگی ذهنی حدود  %70است. با توجه به این که شناخت علل ژنتیکی بروز این عارضه، موجب برنامه ریزی بهتر و انجام مشاوره دقیق تر در جهت پیشگیری و کنترل آن می باشد، لذا هدف از این مطالعه بررسی علل ژنتیکی عقب ماندگی ذهنی در استان گلستان می باشد.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی که از نوع مطالعات مقطعی- کاربردی است، با همکاری بهزیستی استان گلستان، خانواده های دارای فرزند عقب مانده ذهنی شناسایی و 50 خانواده از نقاط مختلف استان که دارای تعداد 2 و یا بیشتر فرزند عقب مانده ذهنی بودند با روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. عقب ماندگی ذهنی افراد مبتلا قبلا با انجام مشاوره ژنتیک و معاینه بالینی توسط پزشک تایید شده بود. نمونه گیری از خون کلیه افراد مبتلا و سالم در خانواده انجام گرفت. ضمنا در مورد بیماران، بررسی بدشکلی (دیسمورفیسم) و سنجش میکروسفالی (کاهش در اندازه دور سر) انجام شد. سپس افراد مبتلا تحت بررسی کروموزومی (سیتوژنتیک)، شکنندگی کروموزوم ایکس (نشانگان ایکس شکننده)، تست متابولیک و آنالیز پیوستگی برای هفت جایگاه ژنی شناخته شده عقب ماندگی ذهنی اتوزومی مغلوب همراه با میکروسفالی (ام.سی.پی.اچ.) قرار گرفتند.یافته ها: ناهنجاری کروموزومی در هیچ یک از خانواده های مورد مطالعه دیده نشد. از میان 50 خانواده مورد بررسی، یک خانواده مبتلا به نشانگان ایکس شکننده و 10 خانواده مبتلا به عقب ماندگی ذهنی همراه با میکروسفالی بودند. از میان 10 خانواده میکروسفال، 5 خانواده به جایگاه های ژنی ام. سی. پی. اچ. پیوستگی نشان دادند.نتیجه گیری: عقب ماندگی ذهنی اتوزومی مغلوب همراه با میکروسفالی با سهمی حدود 20 درصد، میزان بالایی از عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی را در استان گلستان به خود اختصاص داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 731

دانلود 298 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4 (مسلسل 54)
 • صفحات: 

  58-64
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1108
 • دانلود: 

  975
چکیده: 

هدف: عقب ماندگی ذهنی شدید تقریبا در %50 موارد دارای علتی ژنتیکی می باشد. در این مطالعه به منظور درک بهتر این عوامل و همچنین کمک به انجام مشاوره ژنتیکی موثرتر، عوامل ژنتیکی این بیماری در استان بوشهر بررسی شد.روش بررسی: در این پژوهش توصیفی که از نوع مطالعات مقطعی - کاربردی است، با کمک سازمان بهزیستی استان بوشهر از بین 200 خانواده دارای دو فرزند مبتلا به عقب ماندگی ذهنی و یا بیشتر که بیماری آنها توسط پزشک تایید شده بود، 69 خانواده با کمک روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. سپس از تمام افراد سالم و مبتلا در خانواده های انتخاب شده خونگیری صورت گرفت.یافته ها: در هیچیک از موارد بررسی شده ناهنجاری های کروموزومی مشاهده نشد. یک خانواده دچار نشانگان ایکس شکننده بود. پس از بررسی های آنالیز پیوستگی در 18 خانواده دارای فرزندان میکروسفال از نوع اتوزومی مغلوب اولیه، 6 خانواده به جایگاه های مربوطه (ام.سی.پی.اچ) پیوستگی نشان دادند. یک خانواده دچار میکروسفالی از نوع سندرمی بود. دو خانواده میکروسفال و یک خانواده دچار عقب ماندگی ذهنی از نوع غیر سندرمی و غیر میکروسفال، طرح توارث اتوزوم غالب را نشان دادند.نتیجه گیری: بر اساس نتایج بدست آمده در این بررسی ناتوانی ذهنی بسیار هتروژن می باشد و عقب ماندگی ذهنی با توارث اتوزومی مغلوب همراه با کاهش در اندازه دور سر (میکروسفالی) درصد بسیار زیادی (%26.09) از موارد عقب ماندگی ذهنی ژنتیکی در استان بوشهر را به خود اختصاص داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1108

دانلود 975 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ASHRAFI MAHMOUD REZA

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-8
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26366
 • دانلود: 

  16882
چکیده: 

Objective: mental retardation (MR) or Intellectual Disability is one of three chronic and disabling neurological disorders of children and adolescents. Its prevalence is estimated 1-3% of the population. MR is defined as significant sub-average intellectual functioning and adaptive behavior that become detectable before the age of 18. MR may come into view before 5 years as delay in at least two developmental domains which is called Global Developmental Delay (GDD).The causes of mental retardation can be considered under the titles of prenatal, perinatal and postnatal factors. Prenatal causes account for approximately 60 -80 % of the etiological factors. All patients with GDD / MR should undergo a stepwise diagnostic approach, because a specific diagnosis leads to opportunity for treatment, future planning and genetic counseling. History, physical examination and neurodevelopmental examinations are the most important parts of the approach. Recent advances in cytogenetic investigations and neuroimaging studies have led to recognition of new disorders and improvement of the diagnostic yield.

آمار یکساله:  

بازدید 26366

دانلود 16882 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  2 (پیاپی 24)
 • صفحات: 

  190-195
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2562
 • دانلود: 

  1263
چکیده: 

زمینه و هدف: عقب ماندگی ذهنی نقایص شدید در کارکردهای شناختی، مهارتهای اجتماعی و رفتارهای سازشی است. حدود 1 تا 2 درصد از افراد جامعه به دلایل گوناگونی دچار عقب ماندگی ذهنی می شوند. هدف این تحقیق بررسی میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی در شهر اردبیل و تعیین نقش عوامل محیطی و وراثتی در عقب ماندگی ذهنی بوده ست یعنی کدام یک از عوامل قبل از تولد، حین تولد، بعد از تولد و عوامل محیطی با عقب ماندگی ذهنی کودکان در گروه سنی 7 تا 11 سال مرتبط است.روش کار: به منظور دستیابی بر میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی، نمونه تصادفی به حجم 500 خانوار انتخاب و با روش علی- مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفته است همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها و برای بررسی میزان شیوع از درصد و فراوانی و از مقایسه نسبت در دو گروه مستقل استفاده شده است.یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که میزان شیوع عقب ماندگی ذهنی 3.6 درصد است که از میزان شیوع جهانی عقب ماندگی بالاتر است. همچنین نتایج بدست آمده از مقایسه دو گروه عادی و عقب مانده ذهنی نشان می دهد که ازدواج فامیلی، بیماری های تب، تشنج در زمان بعد از تولد، حوادث حین زایمان در گروه عقب مانده ذهنی بالاتر است. به علاوه نتایج نشان داد که سطح تحصیلات مادران کودکان عقب مانده ذهنی به طور معنی داری پایین تر از گروه عادی است و نیز عوامل محیطی در بین عوامل دیگر مهمترین عامل عقب ماندگی ذهنی کودکان در شهر اردبیل بوده است.نتیجه گیری: شیوع بالای عقب ماندگی ذهنی و نقش عوامل محیطی در عقب ماندگی ذهنی کودکان شهر اردبیل، مداخلات محیطی چون آموزش خانواده ها و افزایش سطح بهداشت جامعه را می طلبد.

آمار یکساله:  

بازدید 2562

دانلود 1263 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

STANISH H.I. | TEMPLE V.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  13-21
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  4076
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4076

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

DURAND V.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  633-633
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6110
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6110

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

مقدس علیرضا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  83-98
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  2351
 • دانلود: 

  527
چکیده: 

ابتدا سه خواهر همزمان به سندرم عقب ماندگی ذهنی در منابع کمتر آمده است از جهت اهمیت موضوع و پیشگیری از جهت بروز موارد مشابه در دیگر خانواده ها این سندرم مورد بحث قرار خواهد گرفت. در ابتدا از بیماران و خانواده آنها شرح حال گرفته سپس با بیماران مصاحبه بالینی روانی انجام شد و همچنین معاینات فیزیکی به عمل آمد و در نهایت بر اساس معیارهای تشخیصی DSMIV-TR تشخیص نهایی به دست آمد.شیوع اختلال عقب ماندگی ذهنی در هر زمان تا 3 درصد کل جمعیت تخمین زده می شود (شیفر و همکاران، 2010)، سندرم عقب ماندگی ذهنی در میان مردان 1.5 برابر شایع تر از زنان است (سادوک و سادوک، ترجمه رضاعی، 1388)، متاسفانه شیوع اختلال عقب ماندگی ذهنی موضوعی است که به علل ژنتیکی، رشدی، اکتسابی و یا ترکیبی از این ها (سادوک و سادوک، ترجمه رضاعی، 1388) اتفاق می افتد، ولی آنچه غیر طبیعی و نادر است، وجود 3 خواهر مبتلا به اختلال در یک خانواده است. اخیرا گزارش هایی مبنی بر بروز عقب ماندگی ذهنی با علل و تظاهرات جدید در منابع دیده می شود (فادکه، 2010).علت بروز این گونه اختلالات جدید از جنبه های گوناگون بیولوژیک و زیست محیطی قابل بررسی و پژوهش است. دراین مقاله، این موضوع از زوایای گوناگون بیولوژیکی و اجتماعی و فرهنگی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت و برای جلوگیری از این گونه اختلالات در خانواده ها راهکارهایی بر مبنای اصول پیشگیری های اولیه ارائه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2351

دانلود 527 استناد 0 مرجع 2
litScript