نتایج جستجو

73062

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

7307

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

LINDERT J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  374-375
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5074
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5074

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  37-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1024
 • دانلود: 

  385
چکیده: 

زمینه و هدف: ارتقاء سلامت روانی و پیشگیری از مشکلات روانی یک هدف و وظیفه مهم برای مدیران، مسوولان و دست اندرکاران حوزه سلامت روانی در کشور است. رسیدن به این هدف مستلزم استقرار شبکه های اطلاع رسانی فعال و سیستم های موثر جمع آوری اطلاعات و تعیین شاخص های سلامت روانی است. این مطالعه با هدف تعیین و توسعه شاخص های سلامت روانی انجام شده است.مواد و روش ها: این مطالعه بر اساس روش کیو و در شش مرحله انجام شده است: تهیه و تولید نمونه های کیو (گویه ها)، انتخاب 30 نفر متخصص در حوزه سلامت روانی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به عنوان مشارکت کنندگان در طرح، رتبه بندی کیو در یک طیف 9 درجه ای بر اساس میزان اهمیت هر گویه (شاخص)، ثبت داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، تجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل آماری کیو (تحلیل مولفه های اصلی) و در نهایت تاویل و تفسیر نتایج.یافته ها: 21 شاخص برای استفاده در نظام سلامت روانی کشور در سه طبقه وضعیت سلامت روانی، نظام سلامت روانی و خدمات سلامت روانی تعیین و معرفی شدند.نتیجه گیری: این مطالعه یک مطالعه پایه برای شناسایی و توسعه شاخص های سلامت روانی است که شاخص های سلامت روانی را برای اصلاح نظارت ها و سیاست گذاری ها، ارائه خدمات سلامت روانی مناسب، ارتقاء سطح سلامت روانی و به روزرسانی و اندازه گیری اطلاعات سلامت روانی معرفی کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 1024

دانلود 385 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  58
 • دانلود: 

  19
کلیدواژه: 
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 58

دانلود 19
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  169
 • دانلود: 

  74
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 169

دانلود 74 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  501-508
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42262
 • دانلود: 

  14753
چکیده: 

Background: mental, neurological, and substance (MNS) use disorders are a leading cause of disability worldwide; specifically in Peru, MNS affect 1 in 5 persons. However, the great majority of people suffering from these disorders do not access care, thereby making necessary the improvement of existing conditions including a major re-arranging of current health system structures beyond care delivery strategies. This paper reviews and examines recent developments in mental health policies in Peru, presenting an overview of the initiatives currently being introduced and the main implementation challenges they face.Methods: Key documents issued by Peruvian governmental entities regarding mental health were reviewed to identify and describe the path that led to the beginning of the reform; how the ongoing reform is taking place; and, the plan and scope for scale-up.Results: Since 2004, mental health has gained importance in policies and regulations, resulting in the promotion of a mental health reform within the national healthcare system. These efforts crystallized in 2012 with the passing of Law 29889 which introduced several changes to the delivery of mental healthcare, including a restructuring of mental health service delivery to occur at the primary and secondary care levels and the introduction of supporting services to aid in patient recovery and reintegration into society. In addition, a performance-based budget was approved to guarantee the implementation of these changes. Some of the main challenges faced by this reform are related to the diversity of the implementation settings, eg, isolated rural areas, and the limitations of the existing specialized mental health institutes to substantially grow in parallel to the scaling-up efforts in order to be able to provide training and clinical support to every region of Peru.Conclusion: Although the true success of the mental healthcare reform will be determined in the coming years, thus far, Peru has achieved a number of legal, policy and fiscal milestones, thereby presenting a unique and fertile environment for the expansion of mental health services.

آمار یکساله:  

بازدید 42262

دانلود 14753 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  213-220
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  130
 • دانلود: 

  20
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 130

دانلود 20 استناد 1 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

کاهه داوود | هیودی طیبه

نشریه: 

پایش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  391-397
تعامل: 
 • استنادات: 

  5
 • بازدید: 

  2414
 • دانلود: 

  1867
چکیده: 

رضایت شغلی، نگرشی فردی نسبت به شغل بوده و یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است که باعث افزایش کارآیی، بروز خلاقیت و احساس رضایت فردی می گردد. بر این اساس روشن است عوامل موجود در محیط کاری عملکرد فرد را در شغل او تحت تاثیر قرار می دهد که این مساله در نتیجه وساطت عوامل روانی متاثر از شرایط محیطی است. هدف از انجام این بررسی، ارزیابی رابطه رضایت شغلی و سلامت روان کارکنان در سال 1389 بوده است.آزمودنی های پژوهش به صورت تصادفی ساده از کارکنان شاغل در بخش های (اداری، پژوهشی و فرهنگی آموزشی) دو مجموعه سازمانی همگن انتخاب شدند. ابزار پژوهش بررسی رضایت شغلی، پرسشنامه ای مشتمل بر 4 سوال بود که مولفه های مرتبط با رضایت کلی از شغل، درآمد، محیط فرهنگی حاکم بر سازمان و رفتار فرهنگی را شامل می شد. سلامت روان نیز با استفاده از ابزار استاندارد GHQ-12 مورد بررسی قرار گرفت.در مجموع، 220 نفر در هر دو جنس از دو سازمان مورد مطالعه قرار گرفتند. میانگین سنی جمعیت، 35.5 سال (7.8=انحراف معیار) و میانگین سال های تحصیلی 15.4 (2.9=انحراف معیار) بود.میانگین نمره سلامت روان 2.5 (2.3=انحراف معیار) بوده و بیشتر افراد (55 درصد) رضایت شغلی متوسط داشتند. نتایج نشان داد سلامت روان با مولفه های «رضایت کلی از شغل، رضایت از محیط فرهنگی و رضایت از رفتار فرهنگی» دارای ارتباط معنادار بود (P<0.05) و افرادی که رضایت بیشتری را ابراز داشتند، از سلامت روان بهتری نیز برخوردار بودند.بر اساس نتایج، درآمد افراد، سلامت روان آنها را تحت تاثیر قرار نمی دهد، اما رضایت شغلی، عاملی تاثیرگذار بر سلامت روان است.

آمار یکساله:  

بازدید 2414

دانلود 1867 استناد 5 مرجع 12
نویسندگان: 

TALEN M.R. | MANN M.M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  36
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  287-305
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9397
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9397

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

شفیعی کتایون

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1389
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  3 (پیاپی 62) (همراه با چکیده مقالات دهمین همایش پیاپی سالیانه انجمن علمی روانپزشکی ایران)
 • صفحات: 

  360-360
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  383
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

بررسی ها نشان داده اند که ترس افراد از انگ و برچسب بیماری روانی نقش مهمی در دسترسی و بهره گیری آنان از مراکز ارایه دهنده خدمات بهداشت روان دارد. این نگرش و باور در کارکنان پزشکی و خانواده بیماران نیز دیده می شود که باید از بیماری که مشکل روانی دارد، دوری کرد؛ زیرا بیماری روانی خطرناک است و اگر عضوی از خانواده «دیوانه» (!) باشد، باعث سرشکستگی و شرم سایر اعضا خواهد شد. ترس از برچسب خوردن در اختلال های مربوط به کودکان و نوجوانان بیشتر از بزرگسالان دیده می شود. با گذشت زمان و افزایش آگاهی عمومی در زمینه بیماریهای روانی، موضوع انگ بیماری روانی در خانواده بیماران، بیشتر مورد توجه پژوهشگران و دست اندرکاران بهداشت روان قرار گرفته است. در این مقاله برخی از جنبه های مخفی انگ بیماری روانی و بهداشت روان بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 383

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

MANNING N. | PATEL V.

نشریه: 

GLOBAL SOCIAL POLICY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2008
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  299-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6093
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6093

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
litScript