نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

PAZANDEH F. | LATIFIAN MITRA | ZADEHMODARES SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  5 (25)
 • صفحات: 

  421-423
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  28032
 • دانلود: 

  17487
چکیده: 

Background: Hyperlipidemia and its related complications are among the most frequent problems during the menopause. Controversies have arisen regarding the effects of hormone replacement therapy on serum lipids during the menopause, so the present study was conducted over the menopausal women referring to the hospitals of Shaheed Beheshti University of Medical Sciences in 1998-99.Materials and methods: 40 menopausal females ahd entered this clinical trial. Including criteria were: non-obesity (BMI<30), normal uterus, blood pressure<160/90mnHg, no previous history of diabetes, hypothyroidism, renal failure, acute liver disease, and breast cancer. Meanwhile, candidates should have no obligation for estrogen-therapy (such as thrombophlebitis, ...). 8cc blood sample was obtained for FSH, FBS, LFT, triglyceride, cholesterol, HDL, and LDL measurement. FSH was measured through radioimmunoassay and lipid parameters were determined enzymatically. Hormone replacement therapy was administered for 3 months as below: conjugated estrogen 0.625mg/d, first to 25th day of each menstrual cycle as well as medroxyprogestrone acetate 10mg/d, 15thto 25th day of each menstrual cycle. Then, blood samples were obtained and lipidemic parameters were determined and compared with the previous results.Results: The mean age (±SD) of the candidates was 53.9±2.83 and the mean age of menopausal was 51.9±1.45 years. Serum cholesterol level was reported 197.4±37.9 mg/dl before the hormone replacement therapy, but was decreased by 17% (162.4±31.5mg/dl) after that (p<0.001). However, HDL level has shown 14.91% increase after the therapy (50.3±12.2 vs. 57.8±14.5 mg/dl). Meanwhile, LDL and triglyceride levels have shown 21.4% and 9.56% reduction following the procedure (124.5±44.5 vs. 97.8±34.3 mg/dl, and 163.4±55.98 vs. 147.7±52.47 mg/dl, respectively, p<0.001).Conclusion: Hormone replacement therapy could reduce serum lipid level in menopausal females. Another study regarding the efficacy of hormone replacement therapy on hyperlipidemic menopausal females is strongly recommended.

آمار یکساله:  

بازدید 28032

دانلود 17487 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

LEE KEON CHEOL

نشریه: 

WOMENS HEALTH BULLETIN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  42320
 • دانلود: 

  39840
چکیده: 

Female sex hormones are thought to be important in the histological and functional maintenance of the genitourinary tract. Estrogen deficiency after menopause may be related to urinary symptoms. Postmenopausal atrophic changes cause genital and urinary deterioration and reduce sexual health, resulting in an overactive bladder. Ovariectomized virgin rats appear to be an optimal postmenopausal animal model, as they are free of the confounding effects of delivery and advancing age. Although the exact mechanisms of postmenopausal bladder dysfunction are undetermined, decreased vascularity has been introduced as the primary event resulting in atrophy, with possible underlying mechanisms, which can explain bladder dysfunction. Local administration of estrogen seems to be effective in the management of urinary symptoms in postmenopausal women, and this route of administration has the advantage of alleviating the adverse side effects of systemic replacement.

آمار یکساله:  

بازدید 42320

دانلود 39840 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

PRZEGLAD MENOPAUZALNY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  400
 • بازدید: 

  5662
 • دانلود: 

  18003
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5662

دانلود 18003 استناد 400 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1386
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پی در پی 23)
 • صفحات: 

  74-79
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  2000
 • دانلود: 

  566
چکیده: 

زمینه و هدف: یائسگی بر سلامت روان و کیفیت زندگی زنان موثر است. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر گروه درمانی حمایتی بر وضعیت سلامت روان زنان یائسه در مراکز بهداشتی درمانی شهری شهرکرد انجام شد.روش بررسی: این مطالعه از نوع نیمه تجربی با انجام آزمون مقدماتی و نهایی بود. 46 زن یائسه ساکن و تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهرکرد در سال 1384 که واجد شرایط شرکت در پژوهش بودند، در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. جلسات گروه درمانی در گروه مورد انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه 28 سوالی سلامت روان گلدبرگ و پرسشنامه مشخصات دموگرافیک در سه مرحله (آزمون اولیه، یک ماه و یک و نیم ماه بعد) جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی تی و آزمون همبستگی انجام گردید.یافته ها: پس از انجام گروه درمانی در تمام ابعاد سلامت روان زنان گروه مورد بهبودی حاصل شد (P<0.05). در گروه شاهد تغییر معناداری طی مراحل مختلف در وضعیت سلامت روان افراد مشاهده نشد. بین گروه شاهد و مورد در مراحل درمانی (1 ماه و 1.5 ماه بعد) تفاوت معنی داری در ابعاد سلامت روان وجود داشت (P<0.05). بین متغیرهای دموگرافیک و سلامت روان رابطه ای مشاهده نشد.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که گروه درمانی حمایتی روی سلامت روان زنان یائسه تاثیر دارد. لذا با توجه به یافته های پژوهش و در دسترس بودن منابع حمایتی و مشاوره ای در سیستم های بهداشتی درمانی، لزوم برگزاری جلسات گروهی مشابه در مراکز مختلف بهداشتی درمانی مطرح می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 2000

دانلود 566 استناد 1 مرجع 5
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  15
 • شماره: 

  5 (پیاپی 64)
 • صفحات: 

  49-57
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  987
 • دانلود: 

  322
چکیده: 

زمینه و هدف: بی خوابی اثرات منفی عمده ای بر کیفیت زندگی افراد یائسه دارد و سبب کاهش میزان عملکرد روزانه از نظر جنبه های فیزیکی، روانی و اجتماعی می شود. حدود 64.8 درصد زنان استفاده از مکمل های گیاهی را جهت رفع مشکلات خواب ترجیح می دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی نمره اختلال خواب و رضایت از مصرف والرین در درمان آن، در طول یک دوره زمانی 6 ماهه می باشد.مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی، بر روی 100 زن واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام گردید. ابزار پژوهش شامل سه قسمت برگه ثبت مشخصات فردی، شاخص کیفیت خواب پیترزبرگ و خط کش دیداری ده نمره ای رضایت مصرف بود. جمع آوری اطلاعات در سه مقطع زمانی بلافاصله، یک ماه و شش ماه بعد از قطع مصرف والرین صورت گرفت.یافته ها: در نمره اختلال خواب و رضایت مصرف تنها بلافاصله بعد از مصرف والرین بین دو گروه مداخله و کنترل تفاوت معنی داری مشاهده گردید (p=0.001) و بعد از یک و شش ماه پس از قطع مصرف هیچ گونه تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نگردید. هم چنین در مقایسه سه زمان فوق، تفاوت معنی داری دیده شد بدین صورت که با گذشت زمان این رضایت و بهبودی در نمره اختلال خواب رو به کاهش می باشد.نتیجه گیری: والرین باعث بهبود اختلال خواب زنان یائسه تنها در طول دوره مصرف می شود و بعد از قطع مصرف، تفاوتی بین گروه دارونما و والرین وجود ندارد. بنابراین برای بهبودی اختلال خواب نیاز به مصرف مداوم این مکمل می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 987

دانلود 322 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

SHOBEIRI FATEMEH | NAZARI MANSOUR

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  267-272
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  80007
 • دانلود: 

  57811
چکیده: 

Background: Since time of menopause is influenced by a variety of racial, environmental, and physiological factors, determining age at natural menopause and its main indicators seems to be necessary. The present study attempted to determine average age at menopause and its main predictors among Iranian women.Materials and Methods: This descriptive-analytic study was carried out on 400 post-menopausal women aged 43 to 65 years attending the health centers in Hamadan, Hamadan Province, Iran, during 2013. Due to potential effects of oral contraceptive pills (OCP) on age of menopause, we considered two groups of women with and without OCP use using cluster sampling method. Data were collected through individual interviews at the health centers.Results: The findings showed significant univariate relationships between age at menopause with some baseline variables including mother’s age at menopause (p<0.001), mother and spouse with high educational level (p<0.001), passive cigarette smoking (p<0.001), weekly physical activity (p<0.001), and high family income (p<001). Adversely, smoking was associated with early menopause.Conclusion: The postmenopausal women doing intense weekly physical activity, having mothers with late menopause, having higher monthly income, and experiencing later-age pregnancy are likely to reach menopause later than their contemporaries, while smokers have an early menopause.

آمار یکساله:  

بازدید 80007

دانلود 57811 استناد 0 مرجع 5852
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  44
 • صفحات: 

  51-61
تعامل: 
 • استنادات: 

  4
 • بازدید: 

  1154
 • دانلود: 

  384
چکیده: 

سابقه و هدف: هدف از این مطالعه، تعیین میانگین سن یائسگی طبیعی با در نظر گرفتن ویژگی های اجتماعی- اقتصادی- جمعیتی و رفتارهای بهداشتی بود. اطلاعات از طریق انجام یک مطالعه مقطعی و بر پایه جمعیت به دست آمد.مواد و روش ها: برای انجام مطالعه، مصاحبه رو در رو با 948 زن ساکن شیراز که به طور طبیعی یائسه شده بودند، انجام گرفت. این زنان به طور تصادفی از چارچوب نمونه گیری که نواحی پستی شهر بودند، انتخاب شدند.یافته ها: مهم ترین نتایج به دست آمده بدین قرار است: میانگین سن یائسگی طبیعی 3/48 سال با میانه 49 سال تعیین گردید. متوسط سن یائسگی طبیعی در زنانی که تا به حال ازدواج نکرده بودند (7/44 سال، (P<0.006، سطح درآمد پایین داشتند (4/47 سال، (P<0.002، در طبقه اجتماعی پایین بودند (8/45 سال، (P<0.000، قلیان می کشیدند (9/47 سال،(P<0.014  و رابطه خویشاوندی با همسر داشتند (1/48 سال، (P<0.027 پایین تر از سایرین بود.استنتاج: این پدیده با توجه به افزایش امید به زندگی در میان زنان و ارتباط قوی با میزان های ابتلا و مرگ و میر در میان این قشر از جامعه باید مورد توجه قرار گیرد. علی رغم این که ژنتیک در سن یائسگی موثر است، نمی توان نقش عوامل اجتماعی- جمعیتی از جمله وضعیت تاهل و طبقه اجتماعی- اقتصادی را نادیده گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 1154

دانلود 384 استناد 4 مرجع 2
نویسندگان: 

نشریه: 

JAMA Network Open

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  362
 • بازدید: 

  5183
 • دانلود: 

  12698
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5183

دانلود 12698 استناد 362 مرجع 0
نویسندگان: 

RICHTER D.L. | CORWIN S.J.

نشریه: 

JOURNAL OF WOMENS IMAGING

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  21-37
تعامل: 
 • استنادات: 

  366
 • بازدید: 

  10436
 • دانلود: 

  13170
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 10436

دانلود 13170 استناد 366 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

FRONTIERS IN PHYSIOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  29
 • شماره: 

  9
 • صفحات: 

  1471-1488
تعامل: 
 • استنادات: 

  367
 • بازدید: 

  1536
 • دانلود: 

  13288
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1536

دانلود 13288 استناد 367 مرجع 0
litScript