نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

نعمتی کرکرق علی

نشریه: 

طب و تزکیه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  1 (مسلسل 56)
 • صفحات: 

  24-29
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1712
 • دانلود: 

  660
چکیده: 

بیان مساله: تغذیه بهینه زنان پایه و اساس سلامتی آنهاست و تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد. کانون سلامت زنان، تغذیه آنهاست. نیازها و مسایل تغذیه ای زنان بر پایه متغیرهای مختلف مانند سن، مرحله رشد و تکامل، عوامل اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است. علاوه بر این متغیرها زنان نیازهای مشخص و ویژه ای در ارتباط با قاعدگی، باروری، شیردهی و یائسگی دارند. الگوی غذای مناسب زنان تمامی مواد مغذی مورد نیاز فعالیتهای بهینه آنها را در طول زندگی فراهم می سازد. تغذیه صحیح نقطه اصلی و مرکزی ارتقا بهداشت، پیشگیری از بیماریها و درمان بیماریهاست.هدف از این بررسی: 1- تعیین الگوی مصرف مواد غذایی زنان یائسه در شهر و روستا، 2- تعیین میزان دریافت کالری و سایر ریز مغذی های زنان یائسه و 3- مقایسه میزان دریافت کالری و ریز مغذی و نیز الگوی مصرف مواد غذایی زنان یائسه در شهر و روستا بود.روش بررسی: در این بررسی 120 زن یائسه از شهر و روستاهای اطراف اردبیل 60) زن شهری و 60 زن روستایی( جهت مطالعه انتخاب شدند. اطلاعات غذایی بوسیله پرسشنامه یاد آمد خوراک 24 ساعته و تکرار مصرف مواد غذایی جمع آوری شد. داده ها بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری FP2, EPI6 و SPSS و برنامه آماری ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: نتایج نشان داد که دریافت کالری و پروتیین زنان روستایی از نظر آماری بیشتر از زنان شهری بود (p<0.05)، همچنین میزان ویتامین دریافتی زنان روستایی بیشتر از زنان شهری بود (p<0.01) و دریافت آهن در زنان روستایی از نظر آماری بیشتر از زنان شهری بود (p<0.001) مقادیر دریافت ویتامینهای، فولاسین و A و املاح فسفر، منیزیم و سلنیم در زنان روستایی از نظر آماری کمتر از مقادیر توصیه شده بهداشت جهانی بود (p<0.001). میزان دریافت کالری، ویتامین A، ویتامین، فولاسیون و فیبر در زنان شهری از نظر آماری کمتر از مقادیر توصیه شده بهداشت جهانی بود (p<0.05) نتایج حاصل از بسامد خوراک مواد غذایی نشان داد که به ترتیب غلات مخصوصا نان لواش، سیب زمینی، تخم مرغ، شیر، ماست، پنیر، سیر و پیاز، روغن نباتی و کره عمده غذای مصرفی زنان شهری و روستایی بود.الگوی تغذیه زنان یائسه در شهر و روستا نزدیک هم می باشند. با توجه به کمبود برخی از ریز مغذیها در برنامه غذایی زنان یائسه در شهر و روستا بهبود وضعیت تغذیه میتواند نقش موثری در ارتقای سلامت زنان یائسه داشته باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1712

دانلود 660 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  6 (پی در پی 53)
 • صفحات: 

  16-20
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  698
 • دانلود: 

  156
چکیده: 

سابقه و هدف: رالوکسی فن بطور گسترده جهت پیشگیری از عوارض یائسگی به کار می رود، با توجه به بالا بودن سطح لیپیدهای سرم در زنان یائسه که از فاکتورهای خطر بیماریهای قلبی عروقی می باشد و وجود تناقضاتی درباره تاثیر رالوکسی فن بر سطح لیپیدهای سرم، این مطالعه به منظور تعیین اثر رالوکسی فن (رالوفن) بر سطح لیپیدهای سرم زنان یائسه انجام شد.مواد و روشها: این مطالعه مداخله ای از نوع قبل و بعد روی 50 زن یائسه مراجعه کننده به درمانگاه منوپوز بیمارستان شهید یحیی نژاد بابل در سال 1387 انجام شد. بیماران با سن 45 تا 60 سال و گذشت حداقل 1 سال از تاریخ آخرین قاعدگی مورد بررسی قرار گرفتند. هرگونه تاریخچه کانسر، خونریزی غیر طبیعی رحمی یا هر نوع اختلال انعقادی، استفاده از آندروژن، کورتیکواستروئید، استروژن، اختلال عملکرد کلیه، بیماری کبدی مزمن یا حاد، تاریخچه ترومبوز وریدهای عمقی و بیماری قلبی و عروقی بعنوان معیارهای خروج از مطالعه درنظر گرفته شد. افراد مورد مطالعه به مدت 3 ماه تحت درمان با رالوفن (ساخت کارخانه ابوریحان) به مقدار 60 میلی گرم در روز قرار گرفتند سطح لیپیدها سرم نیز در 3 نوبت قبل از شروع درمان، یک ماه و سه ماه بعد از شروع درمان اندازه گیری و مورد مقایسه قرار گرفت.یافته ها: میانگین سن بیماران 53.2±3.7 سال بود که بطور متوسط 6 سال از آخرین قاعدگی آنها گذشته بود. میانگین سطح تری گلیسرید سرم زنان یائسه قبل از درمان (159.6±36.1 میلی گرم در دسی لیتر) بود، یک ماه بعد از درمان (162.9±34.8 میلی گرم در دسی لیتر) و سه ماه بعد از درمان (170.8±41.7 میلی گرم در دسی لیتر) شد که این اختلاف معنی دار بود (p=0.012). همچنین میانگین سطح کلسترول سرم زنان یائسه قبل از درمان (193.6±22.2 میلی گرم در دسی لیتر) بود، یک ماه بعد از درمان (198.6±24.9 میلی گرم در دسی لیتر) و سه ماه بعد از درمان (202.1±26.7 میلی لیتر در دسی لیتر) شد که اختلاف معنی داری مشاهده شد (p=0.000). میانگین سطح LDL سرم زنان یائسه قبل از درمان (114.6±28.3 میلی گرم در دسی لیتر) بود، یک ماه بعد از درمان به (118.8±29.6 میلی گرم در دسی لیتر) و سه ماه بعد از درمان به (113.9±26.7 میلی گرم در دسی لیتر) رسید که این اختلاف معنی دار نبود. همچنین میانگین سطح HDL سرم زنان یائسه قبل از درمان (47.8±9.3 میلیگرم در دسی لیتر) بود، یک ماه بعد از درمان (46.7±8.5 میلی گرم در دسی لیتر) و سه ماه بعد از درمان (48.2±5.8 میلی گرم در دسی لیتر) شد اختلاف معنی داری مشاهده نگردید.نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد که درمان با رالوفن تاثیر مشخصی بر سطح لیپیدهای سرم ندارد و افزایش تری گلیسیرید و کلسترول در محدوده نرمال و حدمرزی می باشد که اهمییت بالینی ندارد.

آمار یکساله:  

بازدید 698

دانلود 156 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (مسلسل 10)
 • صفحات: 

  31-40
تعامل: 
 • استنادات: 

  8
 • بازدید: 

  2372
 • دانلود: 

  635
چکیده: 

با افزایش امید زندگی در کشورهای توسعه یافته‏ای چون ایران، پدیدة یائسگی نیز بیشتر دیده می‏شود. بروز عوارض زودرس یائسگی می‏تواند کیفیت زندگی این زنان را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. مطالعه توصیفی و مقطعی به بررسی عوارض زودرس 441 مورد زنان یائسه در سطح شهر تهران با استفاده از روش نمونه‏گیری خوشه‏ای پرداخته است. میانگین سن یائسگی نمونه‏ها 48.51±4.45 سال به دست آمد. در این مطالعه متغیرهای سن، سن اولین قاعدگی، وضعیت ازدواج، شیردهی، سابقه مصرف قرصهای ضدبارداری، سابقه مصرف قرصهای جایگزینی هورمونی، ورزش، مصرف کلسیم خوراکی، دارویی و سیگارکشیدن مورد بررسی قرار گرفت. با استفاده از پرسشنامه استاندارد جونز(Jones)  کلیه عوارض زودرس یائسگی مورد بررسی قرار گرفت. میانگین جمع امتیازات مربوط به عوارض زودرس 12.1±6.8 به دست آمد. 60.3% افراد دارای عوارض زودرس شدید بودند. براساس نتایج حاصل از این مطالعه متغیر ورزش با کاهش عوارض یائسگی به طور معنی‏داری ارتباط داشت (p=0.001). اما بین عوارض زودرس یائسگی و متغیرهای شیردهی، سیده بودن، سابقه مصرف قرصهای ضدبارداری خوراکی، سابقه مصرف قرصهای درمانی جایگزین هورمونی، مصرف کلسیم دارویی و مصرف کلسیم غذایی ارتباط معنی‏داری یافت نشد. در این راستا به منظور تقلیل عوارض زودرس یائسگی تغییر الگوی زندگی زنان موجود در این سن و از جمله توجه به ورزش و فواید آن حایز اهمیت است.

آمار یکساله:  

بازدید 2372

دانلود 635 استناد 8 مرجع 24
گارگاه ها آموزشی
نشریه: 

افق دانش

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  4 (پیاپی 54)
 • صفحات: 

  42-48
تعامل: 
 • استنادات: 

  542
 • بازدید: 

  5381
 • دانلود: 

  418
چکیده: 

زمینه و هدف: یائسگی نشانه پایان ظرفیت تولید مثلی زنان است که در نتیجه قطع دائم عملکرد تخمدان ایجاد می شود و فرایندی تدریجی است که برای بسیاری از زنان بین سنین 47 و 55 سال رخ می دهد و علائم و عوارض متعددی دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین سن یائسگی طبیعی و مقایسه شیوع عوارض ناشی از آن در مراحل مختلف گذار یائسگی در زنان گناباد انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش یک مطالعه تحلیلی و مقطعی است که در سال 1389 بر روی 398 زن که به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند، انجام شد. معیارهای ورود به مطالعه عبارت بودند از: تمایل به شرکت در پژوهش، سن بین 55-40 سال، سکونت در شهرستان گناباد، عدم وجود بیماری جسمی و روانی تحت درمان، عدم سابقه جراحی برداشتن تخمدان و رحم و عدم بروز یائسگی مصنوعی. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد یائسگی گرین بود. داده ها پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 14 و روش های آمار توصیفی و کی دو، تی استیودنت، و ضریب همبستگی خطی پیرسون در سطح معنی داری 0.05 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در مطالعه حاضر میانگین و میانه سن یائسگی به ترتیب 46.34±3.69 و 47 سال بدست آمد و 65.2 درصد زنان یائسه حداقل یکی از عوارض زودرس یائسگی را داشتند. شایعترین عارضه زودرس یائسگی عصبانیت (56 درصد) و کمترین عارضه گیجی (20.4 درصد) بود. در گروه پره منوپوز عصبانیت و سردرد، در گروه پری منوپوز درد مفاصل و گرگرفتگی ،و در گروه پست منوپوز گرگرفتگی و درد مفاصل به ترتیب به عنوان شایع ترین عوارض گزارش گردیدند. نتیجه گیری: در مطالعه حاضر سن یائسگی نسبت به سایر مطالعات پائین تر و میزان علائم و عوارض زودرس یائسگی بیشتر بود. با برنامه ریزی صحیح در جهت اصلاح عوامل قابل تعدیل می توان سن یائسگی طبیعی را افزایش و عوارض زودرس ناشی از آن را کاهش داد.

آمار یکساله:  

بازدید 5381

دانلود 418 استناد 542 مرجع 0
نویسندگان: 

AVIS N.E.

نشریه: 

JAMA INTERNAL MEDICINE

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  175
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  531-539
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  8298
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 8298

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

SCHWENKHAGEN A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  220-226
تعامل: 
 • استنادات: 

  364
 • بازدید: 

  6539
 • دانلود: 

  12934
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6539

دانلود 12934 استناد 364 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

AGHA HOSSEINI F. | MIRZAII DIZGAH I.

نشریه: 

GYNECOLOGY ENDOCRINOLOGY

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  199-202
تعامل: 
 • استنادات: 

  365
 • بازدید: 

  4648
 • دانلود: 

  13052
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4648

دانلود 13052 استناد 365 مرجع 0
نویسندگان: 

SUEBLINVONG T. | TAECHAKRAICHANA N. | PHUPONG V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  84
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1681-1691
تعامل: 
 • استنادات: 

  375
 • بازدید: 

  7327
 • دانلود: 

  14179
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7327

دانلود 14179 استناد 375 مرجع 0
نویسندگان: 

HAKIMI S.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  80-89
تعامل: 
 • استنادات: 

  388
 • بازدید: 

  12985
 • دانلود: 

  15944
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 12985

دانلود 15944 استناد 388 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  1076
 • بازدید: 

  126224
 • دانلود: 

  68584
چکیده: 

Context: menopause is described as a period of psychological difficulties that changes the lifestyle of women in multiple ways. Menopausal women require more information about their physical and psychosocial needs. Empowerment during the menopause can contribute to improving the perception of this stage and the importance of self-care. It is essential to increase women’s awareness and adaptation to menopause, using empowerment programs. The aim of this study was to review the empowerment and coping strategies in menopause women.Evidence Acquisition: In this review, PubMed, EMBASE, ISI, and Iranian databases were scanned for relevant literature. A comprehensive search was performed, using the combinations of the keywords "empowerment, menopause, coping with" to review relevant literature and higher education journals.Results: Most interventions for menopause women have focused on educational intervention, physical activity/exercise, healthy diet, stress management, healthy behaviors, preventing certain diseases and osteoporosis. Health education intervention strategy is one of the alternative strategies for improving women's attitudes and coping with menopause symptoms, identified as severalof the subcategories of health promotion programs.Conclusions: Empowerment of menopausal women will guarantee their health during the last third of their life. It will also help them benefit from their final years of reproductive life. The results of the present study can pave the way for future research about women’s health promotion and empowerment.

آمار یکساله:  

بازدید 126224

دانلود 68584 استناد 1076 مرجع 9486
litScript