نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

NAPPI R.E. | ALBANI F. | SANTAMARIA V.

نشریه: 

menopause

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  162-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  378
 • بازدید: 

  7110
 • دانلود: 

  14604
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7110

دانلود 14604 استناد 378 مرجع 0
نویسنده: 

QARAATY MARZIEH | TABARRAI MALIHEH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  1
تعامل: 
 • بازدید: 

  77
 • دانلود: 

  49
چکیده: 

INTRODUCTION: ONE OF THE IMPORTANT STAGES OF WOMEN’S LIFE IS POSTMENOPAUSAL PERIOD AND ITS COMPLICATIONS CAN BE REDUCED BY USING VARIOUS RECOMMENDATIONS.METHODS: REVIEW...

آمار یکساله:  

بازدید 77

دانلود 49
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  734
 • دانلود: 

  866
چکیده: 

Premature menopause can occur in women living with human HIV. In this study, we analyzed and reviewed published literature using the PubMed, Cochrane, and Embase databases since the year 1990 using a combination of MeSH terms such as “ Early, ” “ Premature, ” “ menopause, ” “ HIV, ” and “ Hormones. ” Monitoring and implementation of targeted interventions for premature or early menopause among HIV‑ infected women might prevent or delay complications such as osteoporosis, cardiovascular diseases, and mental health issues.

آمار یکساله:  

بازدید 734

دانلود 866 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

BERKOWITZ L.R.

نشریه: 

menopause

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2012
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  1072-1073
تعامل: 
 • استنادات: 

  390
 • بازدید: 

  15963
 • دانلود: 

  16284
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 15963

دانلود 16284 استناد 390 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  31-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  6595
 • دانلود: 

  17659
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6595

دانلود 17659 استناد 398 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  33
 • شماره: 

  6
 • صفحات: 

  421-428
تعامل: 
 • استنادات: 

  397
 • بازدید: 

  2098
 • دانلود: 

  17487
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2098

دانلود 17487 استناد 397 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  93
 • صفحات: 

  27-38
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  1284
 • دانلود: 

  644
چکیده: 

سابقه و هدف: تجارب زنان در دوره یائسگی با هنجارهای فرهنگی، عوامل اجتماعی و آگاهی آنان مرتبط است. تصور زنان از یائسگی بر مراقبت از خود در طی این دوران اثرگذار است. تامین سلامت عاطفی و ذهنی از مراقبت های اصلی هستند، اما اغلب از آن غفلت می شود. بنابر این بررسی سبک زندگی، تجارب و کیفیت زندگی در یائسگی می تواند برای ارائه مراقبت بهتر از زنان سودمند باشد. هدف مطالعه تبیین چالش های روانی-عاطفی زنان یائسه بود.مواد و روش ها: مطالعه حاضر بخشی از یک تحقیق کیفی بزرگ به روش تئوری بنیادین بود. شرکت کنندگان زنان یائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهید بهشتی، مطهری و امین اصفهان بودند. نمونه گیری مبتنی بر هدف تا زمان اشباع اطلاعات و انتخاب 15 شرکت کننده انجام شد. اطلاعات با مصاحبه عمیق نیمه سازمان یافته و تجزیه و تحلیل به روش استرابرت انجام شد.یافته ها: متغیر اصلی پدیدار شده در طی مطالعه «احساس پیری» بود. چالش های عاطفی روانی اصلی ترین تغییرات اولیه بودند. زیر مضمون ها شامل مشکلات روانی پس از یائسگی، تغییر تصویر ذهنی از ظاهر خود، واکنش های منفی نسبت به یائسگی، احساس پیری و عدم آمادگی برای یائسگی بود.استنتاج: نتایج نشان داد که زنان یائسه، تغییرات عاطفی-روانی متعددی را تجربه می کنند و در بسیاری از موارد، وابسته به احساس پیری می باشند. این تغییرات نیازمند بررسی و برنامه ریزی در نظام سلامت زنان می باشد. به نظر می رسد استفاده گسترده تر از خدمات مشاوره مامایی و روانشناسی، می تواند برای هماهنگی با تغییرات یائسگی سودمند باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1284

دانلود 644 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1026-1031
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  38439
 • دانلود: 

  16719
چکیده: 

BACKGROUND: Relationship between premature menopause and presence, severity and life-threatening events of coronary artery disease (CAD) has been suggested in recent observations. The present study tried to assess relationship between age of menopause and severity of CAD in a sample of women with suspected CAD.METHODS: In a cross-sectional study, we included 189 consecutive women with suspected CAD that were candidate for coronary angiography and admitted to the Shafa hospital in Kerman city. Our final population for analysis included women who underwent natural menopause (n=148) or premature menopause (n=41). CAD severity was classified according to the number of coronary artery stenosis ³ 50% in coronary angiography.RESULTS: Among 189 study patients with suspected CAD, 22.0% of those with early menopause and 23.6% of those with normal menopause suffered three coronary vessels involvement, while normal angiography features was shown in 39.0% and 40.5%, respectively. Regarding severity of CAD and left main lesions, no significant differences were found between the patients with and without premature menopause. According to the multivariable logistic regression model and with the presence of other patients' variables as cofounders, age of menopause could not predict the presence and severity of CAD in patients with suspected CAD. However, patients' age (OR: 1.11, p<0.001) and family history of CAD (OR: 2.05, p=0.04) were main predictors of the severity of CAD in these patients.CONCLUSIONS: Premature menopause does not predict occurrence or severity of CAD in women with suspected CAD, but women age and their family history of CAD are main predictors of the severity of CAD.

آمار یکساله:  

بازدید 38439

دانلود 16719 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

AYAT ELAHI S.M.T. | GHAEM H. | AYAT ELAHI S.A.R.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2002
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  131-133
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  46492
 • دانلود: 

  23002
چکیده: 

The mean age at natural menopause and its determinants among Shirazi women (southern Iran) was calculated. The data were obtained from a population- based cross-sectional study carried out in the year 2000. Interviews were carried out and observations made on 948 women who had incurred natural menopause. They were randomly chosen using postal zones housing sample framework of Shiraz. Mean±SD age at menopause in the studied group was 48.3±5.3 (95% CI: 48.0-48.6) years with a median of 49.0 years. Arm circumference, height, weight, BMI, place of birth, handedness, ancestry, family background, level of education, level of daily physical activities, smoking habit, history of abortion, age at first marriage, age at first full-term pregnancy, menstrual cycle interval/duration, age at menarche, dysmenorrhea, mid-cycle spotting, were rewrded. It was found that the number of pregnancies were not significantly related to age at menopause. Age at natural menopause significantly correlated with menstrual cessation pattern, age at last full-term pregnancy, consanguinity of marriage, place of birth, and use of hormones before menopause.

آمار یکساله:  

بازدید 46492

دانلود 23002 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

CLIMACTERIC

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  329-338
تعامل: 
 • استنادات: 

  402
 • بازدید: 

  11723
 • دانلود: 

  18353
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 11723

دانلود 18353 استناد 402 مرجع 0
litScript