نتایج جستجو

1070

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

107

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصی
متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1387
 • دوره: 

  26
 • شماره: 

  90
 • صفحات: 

  294-300
تعامل: 
 • استنادات: 

  2
 • بازدید: 

  2255
 • دانلود: 

  1300
چکیده: 

مقدمه: با توجه به اثرات سوء اختلالات عملکرد جنسی بر بهداشت روان زنان منوپوز و خانواده آنها، اهمیت شناسایی عوامل مرتبط با اختلالات عملکرد جنسی در این دوره ضروری به نظر می رسد.روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت مقطعی بوده است. در این مطالعه 174 زن یائسه همسردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسش نامه (تست افسردگی بک و پرسش نامه های خود ساخته نظیر ویژگی های دموگرافیک، آگاهی جنسی، کیفیت روابط مطلوب با همسر و اختلالات جنسی بر اساس DSM-IV بود. نتایج با استفاده از نرم افزار SPSS و با آزمون های آماری t مستقل، χ2 و مانتل هانزل χ2 مورد بررسی قرار گرفت.یافته ها: نتایج این پژوهش نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین خصوصیات مربوط به شرکت کنندگان (سن، تحصیلات، شغل،  افسردگی، آگاهی جنسی و کیفیت روابط با همسر) و برخی متغیرهای دیگر مثل تحصیلات شوهر، وضعیت اقتصادی، وضعیت محل سکونت با اختلالات عملکرد جنسی وجود داشت.یافته ها: همچنین نشان داد که ارتباط آماری معنی داری بین خصوصیات مربوط به همسران شرکت کنندگان نظیر (سن، شغل) و برخی متغیرهای دیگر مثل فاصله سنی زن و شوهر، طول مدت ازدواج و تعداد فرزندان با اختلالات عملکرد جنسی وجود نداشت.نتیجه گیری: اختلالات جنسی در یائسگی می تواند متاثر از برخی ویژگی های فردی و اجتماعی، مشکلات سایکولوژیک و کاهش دانش جنسی باشد. با توجه به این که بسیاری از آسیب های روانی و اجتماعی در این دوره متعاقب اختلالات جنسی ایجاد می شود؛ لذا بر نقش متخصصین مربوط به این امور در زمینه مشاوره و آموزش تاکید می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 2255

دانلود 1300 استناد 2 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  2 (مسلسل 35)
 • صفحات: 

  39-45
تعامل: 
 • استنادات: 

  1084
 • بازدید: 

  734
 • دانلود: 

  194
چکیده: 

بیان مساله: یائسگی می تواند اثرات گسترده ای از نظر جسمانی و روانی بر خانم هایی که به این مرحله می رسند، داشته باشد؛ از جمله می توان به عوارض دهانی شامل خشکی دهان، احساس سوزش در زبان و دهان و غلیظ شدن بزاق اشاره کرد؛ گرچه هنوز این موضوع، مساله ای قابل بحث تلقی می گردد.هدف: این مطالعه با هدف بررسی میزان بزاق تحریکی در 158 خانم که در مرحله یائسگی و پس از یائسگی بودند، انجام شد.روش بررسی: در این مطالعه تحلیلی توصیفی که به روش مقطعی انجام شد، تعداد 158 خانم که در مرحله یائسگی و پس از یائسگی بودند (گروه مورد) و نیز تعداد 83 نفر از آقایان هم سن که فاقد بیماری سیستمیک و مصرف دارو بودند، انتخاب شدند (گروه شاهد). دامنه سنی در هر دو گروه 69-50 سال بود؛ همچنین وضعیت روانی دو گروه با استفاده از آزمون HADS (Hospital Anxiety Depression Scale) مقایسه شد و بروز سمپتوم های دهانی نیز در دو گروه ارزیابی و مقایسه گردید. برای تحلیل نتایج از آزمونهای t و Mann-Whitney استفاده شد.یافته ها: نتایج این بررسی اختلاف معنی داری را از نظر کمیت بزاق تحریکی و نیز وضعیت روانی بین دو گروه نشان نداد؛ اما بروز سمپتوم های دهانی در گروه مورد به شکل معنی داری بیش از گروه شاهد بود (P=0.002).نتیجه گیری: گرچه در مطالعه حاضر بروز سمپتوم های دهانی، ارتباط معنی داری با یائسگی داشت، اما علت این امر تغییر در کمیت بزاق یا تغییر وضعیت روانی نمی باشد و احتمالا باید علت آن را در تغییرات کیفی بزاق و یا سایر عوامل جستجو کرد.

آمار یکساله:  

بازدید 734

دانلود 194 استناد 1084 مرجع 0
نویسندگان: 

SHAH D. | NAGARAJAN N.

نشریه: 

POST REPRODUCTIVE HEALTH

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  62-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5494
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5494

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

DELANOE D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2005
 • دوره: 

  142
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  1003-1013
تعامل: 
 • استنادات: 

  376
 • بازدید: 

  9125
 • دانلود: 

  14360
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9125

دانلود 14360 استناد 376 مرجع 0
نویسندگان: 

LOW D.T. | RILEY D. | CARTER T.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  45-46
تعامل: 
 • استنادات: 

  382
 • بازدید: 

  16300
 • دانلود: 

  15092
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16300

دانلود 15092 استناد 382 مرجع 0
نویسندگان: 

VANDENAKKER C.B. | GLASS D.D.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  133-151
تعامل: 
 • استنادات: 

  383
 • بازدید: 

  4945
 • دانلود: 

  15214
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 4945

دانلود 15214 استناد 383 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

WILSON C.

نشریه: 

NEW SCIENTIST

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  229
 • شماره: 

  3054
 • صفحات: 

  8-9
تعامل: 
 • استنادات: 

  393
 • بازدید: 

  6289
 • دانلود: 

  16799
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6289

دانلود 16799 استناد 393 مرجع 0
نویسندگان: 

DEEKS A.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  17-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  792
 • بازدید: 

  18368
 • دانلود: 

  17315
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18368

دانلود 17315 استناد 792 مرجع 0
نویسندگان: 

NOSEK M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2010
 • دوره: 

  55
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  328-334
تعامل: 
 • استنادات: 

  398
 • بازدید: 

  18454
 • دانلود: 

  17573
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 18454

دانلود 17573 استناد 398 مرجع 0
نویسندگان: 

نشریه: 

Contemporary OB/GYN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  64
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  38-39
تعامل: 
 • استنادات: 

  18
 • بازدید: 

  0
 • دانلود: 

  2065
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 0

دانلود 2065 استناد 18 مرجع 0
litScript