نتایج جستجو

12

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

2

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نشریه: 

فیض

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1381
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  4 (پی در پی 24)
 • صفحات: 

  70-75
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  148
چکیده: 

سابقه و هدف: هنوز بیماری مگاکولون مادرزادی، یکی از مشکلات مهم و بزرگ جراحی کودکان است و درمان جراحی آن با مشکلات و عوارض مختلفی مواجه است و به همین دلیل روش های مختلفی را برای درمان آن به کار می برند، در این مقاله به تعیین نتایج جراحی مگاکولون مادرزادی به روش سوئن سون و در 2 مقطع ده ساله، طی سالهای 1378-1359 بررسی شد.مواد و روش ها: تحقیق در مرحله اول به روش داده های موجود، روی کلیه پرونده بیمارانی که با تایید پاتولوژی مبتلا به مگاکولون بوده و به روش سوئن سون تحت عمل جراحی قرار گرفتند، انجام گرفت. سن، جنس، علایم بالینی، گزارش پاتولوژی، حد بدون عصب روده، بیماریهای همراه، عوارض زودرس، عوارض دیررس در مقطع بررسی و تغییرات آن مورد قضاوت آماری قرار گرفت. در مرحله دوم با دعوت از بیماران، نتایج درمان به ویژه از نظر کنترل ادرار و مدفوع و میزان رضایت از عمل بررسی و با آمار توصیفی ارایه گردید.یافته ها: در کل 420 نفر مورد مطالعه قرار گرفتند که در مقطع 10 ساله اول 190 نفر و در مقطع دوم 230 نفر بود. 74 درصد بیماران پسر و 26 درصد دختر بودند و سنین حداقل 3 روز تا حداکثر 14 سال و 3 ماه داشتند. بیشترین حد بدون عصب در کولون سیگمویید به میزان 54.5 درصد بود. عوارض زودرس در 102 نفر (24.3 درصد) بروز کرد که در دهه اول 63.3 درصد و در دهه دوم 14.4 درصد (P<0.0001) بود. عوارض دیررس در 104 نفر (24.8 درصد) دیده شد که در مقاطع اول و دوم به ترتیب 33.2 و 17.8 درصد (P<0.001) بود. آنتروکولیت در 12.6 درصد موارد بروز کرد. در 216 نفر (51.4 درصد) پیگیری شدند و 86.6 درصد بیماران و یا واالدین آنها راضی بودند.نتیجه گیری و توصیه ها: نتایج عمل جراحی به روش سوئن سون در بیماران مگاکولون مادرزادی خوب و قابل قبول بود عوارض عمل در ده سال دوم به مراتب بهتر از ده سال اول بود لذا به کارگیری این روش توصیه می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 148 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  80
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  108-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6952
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6952

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  80-84
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1135
 • دانلود: 

  143
چکیده: 

مگاکولون اکتسابی بیماری نادری است که عمدتا در افراد مسن روی می دهد و تاکنون موارد محدودی از آن گزارش شده است. در این گزارش خانم 24 ساله ای معرفی می شود که با دل درد متناوب در ناحیه اپی گاستر به مدت 5-4 سال و یبوست مزمن و اتساع قسمت فوقانی شکم مراجعه کرده بود. در بررسی های بالینی و تصویربرداری (عکس قفسه سینه و باریوم انما) اتساع کولون با حدود نامشخص مشاهده شد. بیمار با تشخیص اولیه انسداد نسبی کولون تحت عمل لاپاراتومی و بیوپسی از قسمت های اتساع یافته و روی هم خوابیده کولون قرار گرفت که در مطالعه هیستوپاتولوژی تخریب سلول های گانگلیونی در ناحیه متسع و سلول های گانگلیونی سالم در ناحیه روی هم خوابیده کولون گزارش شد. در لاپاراتومی مجدد قسمت های متسع برداشته شد و آناستموز انتها به انتهای قسمت های روی هم خوابیده کولون انجام گرفت. بیمار با حال عمومی خوب مرخص شد و در پی گیری که 77 روز پس از عمل انجام شد حال عمومی وی بسیار خوب و افزایش وزنی در حدود 10 کیلوگرم داشت.

آمار یکساله:  

بازدید 1135

دانلود 143 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  28
 • شماره: 

  1 و 2
 • صفحات: 

  25-31
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  384
 • دانلود: 

  179
چکیده: 

زمینه و هدف: درمان یبوست شامل تغییرات رژیم غذایی، استفاده از داروها، تنقیه از مقعد، روان درمانی، رفتار درمانی، و در نهایت جراحی می باشد. مطالعه حاضر میزان موفقیت درمان جراحی را در کودکان با یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی را بررسی می کند. مواد و روش ها: نمونه آماری شامل 16 بیمار (8 دختر و 8 پسر) از همه کودکانی که با یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی، به بیمارستان طالقانی مراجعه کردند بود، و تحت عمل جراحی میکتومی و کولکتومی قرار گرفتند. پژوهش از نوع آزمون و مدل سازی تحلیلی بود. داده ها وارد نرم افزار آماری 18 SPSS شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز رگرسیون چندگانه و آنالیز واریانس چند متغیره استفاده و سطح معناداری کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد. یافته ها: در کل 16 بیمار وارد مطالعه شدند نیمی از بیماران دختر، نیمی از بیماران پسر با میانگین سنی 29/2 ± 96/3 سال بود. نتایج نشان داد در 13 بیمار (25/81 درصد)، بعد از عمل جراحی علایم کاملاً برطرف شد. در 14 بیمار (5/87 درصد)، میزان مصرف ملین کاهش یافت، در 1 بیمار (25/6 درصد)، نیاز به مصرف ملین کاملاً برطرف شد، در 1 بیمار (25/6 درصد)، میزان مصرف ملین، نسبت به قبل از عمل جراحی تغییری نیافت. در همه بیماران تعداد دفعات اجابت مزاج افزایش یافت. نتایج آنالیز رگرسیون چندگانه نشان داد بین جنس، مدت ابتلا و سن بیمار کمتر از 5 سال و سن ابتلا کمتر از 5 سال و میزان موفقیت درمان جراحی رابطه معنی داری وجود داشت. نتیجه گیری: به طور کلی نتایج نشان می دهد که درمان جراحی در یبوست ایدیوپاتیک مزمن مقاوم به درمان طبی تعداد دفعات اجابت مزاج را افزایش می دهد و نیاز به مصرف ملین و عارضه Soiling را نیز بر طرف می نماید.

آمار یکساله:  

بازدید 384

دانلود 179 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

KHALEGHNEZHAD TABARI A. | MOSLEMI KEBRIA M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  84-87
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19823
 • دانلود: 

  20864
چکیده: 

Background-Hirschsprung’s disease has several surgical treatments, including curative surgery which consists of total or subtotal resection of the aganglionic segment followed by a pull-through of the normally innervated intestine. This study intends to assess the aftermath of two-stage endorectal pull-through procedures. Methods-Medical records of 62 patients (46 males, 16 females), who were treated for Hirschsprung’s disease during a 10-year period, were reviewed. Age, sex, extent of aganglionosis, primitive surgical procedure, age at colostomy, age at definitive procedure, number of stages, immediate and late postoperative complications, postoperative causes of death and time of the first postoperative defecation were retrieved in all patients. Results- Results showed that 61 patients had colostomy or ileostomy as the primitive procedure. Two-stage Soave Boley procedure was done in 54 cases; in 32 (52.4%) patients the Soave-Boley procedure was followed by appendectomy and tube cecostomy and in 22 (36%) patients, Soave-Boley pull-through was done without appendectomy and tube cecostomy. The results of the definitive operations were promising in 90.1% of the patients who gained normal defecation. Early complications were met in 9 cases (14.7%) and late complications were present in 14 cases (22.9%). The mortality rate was 4.9% (3 patients); the first patient had sepsis following ileostomy, the second patient suffered from enterocolitis 6 months post-operatively and the third patient died four days after treatment. Conclusions- By eliminating one of the stages in the surgical procedure, superior results with less complications are achieved. This in turn precludes the use of costly staplers. Altogether, the Soave-Boley procedure has proved to be a cost-effective and desirable procedure in comparison to other techniques in the treatment of Hirschsprung’s disease.

آمار یکساله:  

بازدید 19823

دانلود 20864 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2011
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  72-76
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  16056
 • دانلود: 

  12213
چکیده: 

Objective: Successful results after one-stage trans-anal pull-through (OSTAPT) operation for Hirschsprung's disease (HD) depend on accurate identification of the aganglionic segment in intraoperative frozen section (FS). Misinterpretation of the findings of the rectal biopsy is an anxietyevoking pitfall for the surgeon. This study aims to describe our experiences in comparing results of FS and permanent Section (PS) rectal biopsies in children with HD who were candidates for OSTAPT in a single-step operation.Methods: Subjects under the age of 14 years, admitted from March 2000 to July 2008 in a university-affiliated children’s hospital for open rectal biopsy to diagnose HD were included in the study. All biopsies were taken 2-3 cm above the dentate line.210 specimens of full-thickness rectal biopsy were obtained for both frozen section and permanent biopsy from all patients, examined by two well experienced pediatric pathologists for ascertaining the presence of ganglion cells, and the results were compared. Analysis was performed by SPSS Software version 11.5.Findings: Two-hundred one infants and children underwent FS rectal biopsy to exclude HD.Positive results were seen in 63.8% of the specimens examined as PS and in 58.3% of FS samples.93.9% of positive results in FS studies were confirmed by PS studies.6.1% of FS reports were false positive and 21.7% were false negative (P<0.001). The sensitivity of FS was 85.8% and specificity 90.2%. Positive predictive value (PPV) was 93.9% and negative predictive value (NPV) was 78.3% in FS studies (P<0.001). The accuracy of FS was 80.4%.Conclusion: Although FS of the rectal biopsy is useful in defining the aganglionic segment during operation, according to this study, it cannot be used as the sole base for performing primary pullthrough operation before the results of the permanent section are on hand.

آمار یکساله:  

بازدید 16056

دانلود 12213 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

NAZEM M. | DAVARI H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2004
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-4
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  14664
 • دانلود: 

  5894
چکیده: 

Background: Early diagnosis and repair make a better prognosis in Hirschsprung's disease (HD) patients. Two basic approaches, namely single staged and multiple staged pull through are commonly applied to treat such patients. In this study we tried to compare short-term and long-term complications of the two procedures to provide a guide for choosing the safer and more effective approach.Methods: The study involved all the HD cases treated via either of the two common approaches during a seven-year period from 1995 to 2002 in Isfahan, Iran. Fourteen patients underwent single-staged repair (SS) but the remaining 48 were treated via a multiple-staged approach (MS). Short-term and long-term complications together with patients' defecation patterns were compared between the two groups.Results: Early wound infection was significantly more prevalent among MS group (9 (19%) in MS groups vs. 1 (7%) in SS group; P < 0.05). Intestinal obstruction, severe enterocolitis, and anastigmatic stricture were considerably lower in SS repair than in MS procedure. Defecation patterns in both groups were comparable. Compared with the MS approach, the number of hospital admissions and total length of stay were significantly lower in the SS group.Conclusions: Although restoration of normal function is achieved with both procedures, early and late complications, number of admissions and the total length of hospital stay are considerably lower with the SS pull through. Therefore, with an earlier diagnosis, SS repair can be an improved strategy, which will bring a better prognosis for HD patients.

آمار یکساله:  

بازدید 14664

دانلود 5894 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

HOSSEINI S.V. | ABASI H.R. | DASMEH O. | BOLAND PARVAZ SH.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2006
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  410-412
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  22596
 • دانلود: 

  10553
کلیدواژه: 
چکیده: 

Deiverting ileostomy was initially introduced and used by Turnbull and Weakley to provide fecal diversion in patients with toxic megacolon. Traditionally, transverse colostomy has been the preferred method for temporary proximal diversion in patients with colonic obstruction. However, recently, diverting ileostomy has been popularized for proximal diversion, mainly for lack of an offensive odor of the ileostomy effluent compared with fecal material from a colostomy. We have used diverting ileostomy routinely for protection of ileorectal anastomoses, especially when tension exists at the site of anastomoses or for those patients who have been on steroids.

آمار یکساله:  

بازدید 22596

دانلود 10553 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  4
تعامل: 
 • بازدید: 

  1470
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CASE DESCRIPTION: CONGENITAL ANOMALIES OF THE RECTUM AND ANUS ARE RARE IN DOGS. THE MOST FREQUENTLY REPORTED ANOMALY IS ATRESIA ANI. A FEMALE AFGHAN HOUND PUPPY WAS PRESENTED TO VETERINARY TEACHING HOSPITAL OF FACULTY OF VETERINARY MEDICINE, SHAHID BAHONAR UNIVERSITY OF KERMAN. THE HISTORY INCLUDED VOIDING OF FECES THROUGH THE VULVA.CLINICAL FINDINGS: ANOREXIA, DEPRESSION, AND PRESENCE OF WATERY FECES IN VAGINAL CANAL WERE OBSERVED IN CLINICALEXAMINATION. IN LATERAL ABDOMINAL RADIOGRAPHY megacolon WAS OBSERVED.TREATMENT AND OUTCOME: THE SURGICAL REPAIR WAS PERFORMED. THE ANAL SITE WAS OPENED, THE RECTUM RELEASED AND PULLED BACKWARD AND SUTURED TO THE ANUS. THE FISTULOUS TRACT WAS TRASNSECTD, ISOLATED AND REPAIRED THROUGH THE ANUS. AFTER MUCOSAL CLOSURE THE SKIN WAS ALSO SUTURED.CLINICAL RELEVANCE: AFTER SURGICAL CORRECTION, ANTIBIOTIC WAS ADMINISTERED FOR 5 DAYS (CEFTIRIAXONE 30 MG/KG, SID), DEXAMETHASONE AND LAXATIVE WERE ALSO ADMINISTRATED. AFTER 1.5 YEAR THE DOG IS COMPLETELY HEALTHY AND THE ONLY COMPLICATION WAS FECAL INCONTINENCE. ANIMALS WITH ATRESIA ANI TYPE II AND III THAT ARE UNABLE TO DEFECATE IF NOT TREATED SURGICALLY WILL DIE BECAUSE OF BOWEL STASIS. ANOPLASTY IS THE MOST COMMON PROCEDURE PERFORMED. THE AIM OF SURGERY IS TO RESTORE ANORECTAL CONTINUITY, TO PRESERVE THE EXTERNAL ANAL SPHINCTER, TO PRESERVE OR RESTORE COLONIC FUNCTION.

آمار یکساله:  

بازدید 1470

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2016
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  409-415
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13573
 • دانلود: 

  23042
چکیده: 

Background: Hirschsprung disease is a complex genetic disorder of the enteric nervous system (ENS), often called congenital aganglionic megacolon and characterized by the absence of enteric neurons along a variable length of the intestine. The definitive diagnosis of Hirschsprung disease relies on histologic and/or histochemical staining of sections from suction rectal biopsies. Calretinin immunohistochemistry (IHC) may be a useful in its diagnosis. This study aimed to proof the usefulness of immunohistochemical staining for calretinin in rule out of Hirschsprung disease. Methods: Paraffin blocks and slides were retrieved from the pathology archives of Ali Asghar Hospital, Tehran, Iran from 2007 to 2011 with pathology report based on the presence (14 patients) or absence (70 patients) of ganglion cells and transitional zone anatomical region (10 patients). Slides were stained with hematoxylin and eosin method to confirm the initial diagnosis was verification again. After preparing the slides, they were stained by IHC for calretinin. Then, the results were analyzed using SPSS software. Results: In most patients, IHC for calretinin provided highly compatible results with hematoxylin-eosin findings in diagnosis of Hirschsprung disease. The values of specificity and accuracy between calretinin and standard histology (H&E) compared by the Fisher exact test declared calretinin presented significantly higher specificity and accuracy values than H&E staining (P <0. 0001). Conclusion: Calretinin IHC overcomes most of the difficulties encountered using the histology hematoxylin-eosin. Then, IHC for calretinin is a good ancillary method used by pathologists in diagnosis of Hirschsprung disease.

آمار یکساله:  

بازدید 13573

دانلود 23042 استناد 0 مرجع 0
litScript