نتایج جستجو

38400

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

3840

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسندگان: 

امین پور فرزانه

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1383
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  2 (پیاپی 12)
 • صفحات: 

  95-103
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  1642
 • دانلود: 

  436
چکیده: 

اطلاع رسانی پزشکی، حیطه ای از علوم است که در آن از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای پیشبرد پژوهش های پزشکی، آموزش پزشکی و همچنین بهینه سازی خدمات بهداشتی و درمانی استفاده می شود. این شاخه به مطالعه اطلاعات پزشکی و داده های موجود، و همچنین ذخیره، بازیابی و استفاده از این اطلاعات برای حل مسایل و تصمیم گیری مناسب می پردازد و هدف اصلی آن، کمک به تیم بهداشتی و درمانی در جهت ارتقای شیوه و بهبود نتایج عملکرد آنان است. اطلاع رسانی پزشکی دارای رویکردها و کاربردهای مختلفی است که مهمترین آنها، پزشکی از راه دور (Telemedicine)، پرونده های پزشکی الکترونیکی، بازیابی اطلاعات و سیستمهای پشتیبان تصمیم گیری است. کاربردهای مختلف اطلاع رسانی پزشکی از طریق کاهش در اشتباهات پزشکی، ارائه اطلاعات پزشکی مورد نیاز به بیماران، فراهم ساختن امکان دسترسی پزشکان به دانش و اطلاعات روزآمد است که به حصول نتایج بهتر در درمان بیماران و کاهش هزینه های مربوط به خدمات بهداشتی و درمانی کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 1642

دانلود 436 استناد 1 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  37
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  396-404
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  213
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 213

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  24
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  432-452
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  1510
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 1510

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  41
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  82-82
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  2270
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 2270

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نشریه: 

بیمارستان

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1393
 • دوره: 

  -
 • شماره: 

  ویژه نامه
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  110
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (pdf) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 110

دانلود 29 استناد 0 مرجع 3
نویسندگان: 

REZAEI HACHESU PEYMAN

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2017
 • دوره: 

  46
 • شماره: 

  8
 • صفحات: 

  1147-1148
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  22542
 • دانلود: 

  10711
کلیدواژه: 
چکیده: 

Dear Editor-in-Chief: Some countries in Africa and the Middle East, such as Iran, have potential advantages in medical tourism industry, including low-cost and high-quality services, competent physicians and marginal natural and historical attractions.

آمار یکساله:  

بازدید 22542

دانلود 10711 استناد 455 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  2 (پی در پی 79)
 • صفحات: 

  77-80
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1019
 • دانلود: 

  398
چکیده: 

این مطالعه در سال 1392 به منظور بررسی و توصیف دستاوردهای انفورماتیک پزشکی در توان بخشی ناشنوایان و کم شنوایان انجام شد. پایگاه های اطلاعاتیPubMed ،Web of Science ، Scholar Google و وب سایت های مربوط به انجمن های انفورماتیک پزشکی جستجو شدند. نتایج نشان داد که متخصصین انفورماتیک پزشکی با همکاری پزشکان، پیراپزشکان، مهندسین پزشکی و رایانه جهت توان بخشی افراد ناشنوا و کم شنوا، پنج نوع پروژه انجام داده بودند: از قبیل آموزش ناشنوایان و کم شنوایان، مترجم زبان اشاره، تحلیل علایم صوتی، تشخیص اختلال های شنوایی و تشخیص گفتار. از بین این پروژه ها، آموزش به ناشنوایان قدمت زیادی داشت و مورد توجه بود و پروژه های تحلیل علایم صوتی و تشخیص گفتار به مطالعه نیاز داشتند.

آمار یکساله:  

بازدید 1019

دانلود 398 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

Joob Beuy | Wiwanitkit Viroj

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2018
 • دوره: 

  23
 • شماره: 

  5
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  13147
 • دانلود: 

  8483
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 13147

دانلود 8483 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  7
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  232-241
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  75
 • دانلود: 

  35
چکیده: 

Introduction: The American medical Association has introduced the newest medical subspecialty field known as "Clinical informatics" since 2011. In order to present similar courses in Iran, it is necessary to design and evaluate a training program. The comparison of educational systems improves the content and quality of design of an educational program. Therefore, the objective of this study was to identify and compare the clinical informatics curriculum in several top universities in the world. Method: The present study was an applied one conducted in 2019. The tool used in this study was a researcher-made checklist that was designed based on reviewing the texts and opinions of experts in group discussion sessions. Its validity was confirmed by seven experts in medical informatics, clinical specialties, and medical education and its reliability was confirmed using the equivalence method. The data were collected by referring to the university websites to complete the study checklist. Results: In most of the studied universities, the clinical informatics fellowship course was implemented according to ACGME standards and the main content of this course included four main topics: principles and concepts, clinical decision-making and improving the care process, health information systems, and guiding and managing change. Conclusion: The similarities were mostly related to the duration of the course and the opportunity to conduct relevant researches in the field of clinical informatics. Most of the differences were also related to the opportunity to teach clinical informatics and learners' participation in holding a journal club during the course.

آمار یکساله:  

بازدید 75

دانلود 35 استناد 0 مرجع 1
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  6
 • شماره: 

  1 (پیاپی 15)
 • صفحات: 

  125-134
تعامل: 
 • استنادات: 

  9
 • بازدید: 

  1259
 • دانلود: 

  296
چکیده: 

مقدمه: اعتبارسنجی در آموزش عالی به منظور بهبود کیفیت آموزشی، با ارزیابی درونی گروه های آموزشی توسط اعضای هیات علمی آغاز می گردد. هدف پژوهش حاضر، تعیین وضعیت آموزشی و پژوهشی گروه های آموزشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1383-1382 از طریق ارزیابی درونی به عنوان اولین مرحله از فرایند اعتبارسنجی بود.روش ها: این مطالعه توصیفی در دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و از طریق بکارگیری مراحل اجرایی فرایند ارزیابی درونی انجام گرفت. گردآوری داده ها با دو پرسشنامه پایا و روا با مقیاس رتبه ای پنج درجه ای برای دانشجویان و اعضای هیات علمی، و فرم مصاحبه مدیران گروه و چک لیست امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آماره های توصیفی استفاده گردیده است.نتایج: گروه مدیریت خدمات بهداشتی - درمانی در همه مولفه ها به جز مولفه دانشجویان نسبتا مطلوب بود. گروه کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی در مولفه های اهداف و رسالت و فرایند یاددهی - یادگیری، مطلوب و در دانشجویان نامطلوب و در بقیه نسبتا مطلوب بود. گروه مدارک پزشکی در مولفه های رسالت و اهداف و فرایند یاددهی - یادگیری و ساختارسازمانی و مدیریت مطلوب، درپژوهش نامطلوب و بقیه نسبتا مطلوب بود.نتیجه گیری: ساختار علمی و آکادمیک نقش اساسی در اعتلای کیفیت آموزشی داشته است. در مجموع، نقش مولفه دانشجویان در برنامه های گروه های مختلف کمتر مورد توجه قرار گرفته است. پیشنهاد می شود مسوولین و مدیران گروه ها، ارتباط خود را بطور رسمی با دانشجویان بیشتر کنند و نقش آنان را در ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی مورد توجه قرار دهند.

آمار یکساله:  

بازدید 1259

دانلود 296 استناد 9 مرجع 2
litScript