نتایج جستجو

19036

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1904

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
نویسنده: 

ESLAMZADEH OMID | SHAREYATI FATEME

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  2
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

ACCOUNTING THEORIES HAVE ALWAYS BEEN REFERRED TO IN THE HOLY QURAN. THIS ISSUE HAS BEEN CLEARLY ADDRESSED IN VERSE 282 OF HEIFER CHAPTER OF THE HOLY QURAN. THE ACCOUNTING THEORISTS HAVE REPEATEDLY MENTIONED THE ACCOUNTING THEORIES FROM VARIOUS ASPECTS AND viewpoints. THE PURPOSE OF THE PRESENT PAPER IS TO HAVE A GLANCE AT TWO DIFFERENT VIEWS TOWARDS ACCOUNTING INFORMATICS AND measurement ALONG WITH SOME RELATED DETAILS. FIRST OF ALL, A BRIEF OVERVIEW OF THE ACCOUNTING SCIENCE WILL BE PRESENTED. IT IS SAID THAT THE PRESENTED INFORMATICS IDEAS ARE MOSTLY RELATED TO APPROVED ACCOUNTING THEORIES, PROFIT AND LOSS APPROACH, AGENT (REPRESENTATIVE) THEORY, EFFICIENT MARKET THEORY, HISTORICAL PRICE, RELIABILITY, AND AN APPROACH BASED ON STANDARD PRINCIPLES. WITH REGARD TO measurement VIEWPOINT, IT CAN BE SAID THAT IT IS GREATLY RELATED TO ACCOUNTING THEORIES AND PRINCIPLES, BALANCE SHEET APPROACH, COMPREHENSIVE INCOME STATEMENT, NET SURPLUS THEORY, VALUE RELEVANCE, RELATIVITY, PROSPECT THEORY, AND AN APPROACH BASED ON STANDARD RULES. THE COMMON POINT OF THE SAID viewpoints IS THAT BOTH OF THEM ARE EFFECTIVE IN DECISION MAKING PROCESS AND POSSESS VALUE CONTENTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  13
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  19-47
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1546
 • دانلود: 

  332
چکیده: 

با توجه به روند نوگرایی سریع، در شهر اصفهان نیز همچون اکثر شهرهای کشور می توان شاهد ناکارآمدی و فرسودگی بافت ها بود. از این رو، توسعه نوسازی بافت های فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی شهر اصفهان باشد. مهمترین قدم برای اجرای موفقیت آمیز پروژه های مسکن سازی را می توان تجزیه و تحلیل عمیق ابعاد گسترده مسکن و شناخت چگونگی رتبه بندی عناصر مختلف یک واحد مسکونی توسط مصرف کنندگان دانست.از آنجا که ویژگی های مسکن، آن را جزو کالاهای غیربازاری قرار می دهد، برای ارزشگذاری آن ها می باید از روش های ارزشگذاری غیربازاری استفاده نماییم.در این مطالعه، برای تحلیل چگونگی ارزشگذاری و تعیین میزان تمایل به پرداخت مصرف کنندگان برای ویژگی های مختلف مسکن، از روش انتخاب تجربی(CEM)  استفاده شده است. بدین منظور یکی از بافت های فرسوده شهر اصفهان انتخاب و سپس نمونه ای شامل 120 خانوار در منطقه مورد نظر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های انتخاب تجربی جمع آوری و با استفاده از نرم افزار STATA و EXCEL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته ها نشان می دهد که انتخاب واحد مسکونی تابعی از 7 ویژگی مساحت زمین، کیفیت و نوع مصالح به کار گرفته شده در واحد مسکونی، امنیت محله، میزان دسترسی، میزان بخشودگی عوارض، میزان وام پرداختی برای ساخت و ساز و قیمت واحد مسکونی بوده است بر اساس نتایج، ساکنان از میان حالت های مختلف پیشنهاد شده بیشترین میزان تمایل به پرداخت را برای افزایش در مساحت واحد مسکونی داشته اند. همچنین با توجه به ضرایب به دست آمده تمایل به پرداخت بالایی برای بهبود ویژگی دسترسی به تسهیلات، امکانات و خدمات عمومی و افزایش در بخشودگی عوارض، از سوی ساکنان وجود داشته است.

آمار یکساله:  

بازدید 1546

دانلود 332 استناد 0 مرجع 15
نویسندگان: 

عرب مهین

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  44
 • شماره: 

  156
 • صفحات: 

  209-228
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1088
 • دانلود: 

  288
چکیده: 

ولایت نقطه عطفی است که مشترک میان شریعت و طریقت و حقیقت می باشد. عارف بزرگ، جناب هجویری در کتاب "کشف المحجوب" درباره اهمیت ولایت در عرفان فرموده است: "بدان که قاعده و اساس طریقت تصوف و معرفت جمله بر ولایت و اثبات آن است که جمله مشایخ اندر حکم اثبات آن موفق اند، اما هر کسی به عبارتی دگرگون بیان این ظاهر کرده اند."ما در این مقاله بر آنیم که بر اساس دیدگاههای عارف بزرگ شیعی سید حیدر آملی، مروری اجمالی بر مبحث ولایت در ساحت عرفان داشته باشیم، در این سیر پس از تعریف ولایت و بیان اقسام و مراتب آن، نظر سید حیدر در باب ختم ولایت و خاتم الاولیا آورده شده است، باشد که نقش عرفان شیعی در تعمیق و تعالی بخشی از ارکان و تعالیم شریعت، هرچه بیشتر نمایان گردد. 

آمار یکساله:  

بازدید 1088

دانلود 288 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

مرتضوی سیدرحمان

نشریه: 

اخلاق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  2 (پیاپی 32)
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  767
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

همسرگزینی در اندیشه غزالی سید رحمان مرتضوی «ای برادر چون زن کنی دین گزین نه نام و خواسته، که اگر خواهی آن هر دو تو را وبال گردد و زن تو را طاعت ندارد. و چون زن خواهی کام راندن و شهوت مخواه بدان نیت که دین دار بود و حصن دین تو باشد و یار تو را به طاعت و پرده، بود تو را از آتش دوزخ برهاند.» (غزالی، 1373 (ب): 264). چکیده امام محمد غزالی، بخشی از آثار مهم خود را به موضوع همسرگزینی و بررسی مختصات و جوانب آن اختصاص می دهد. رویکرد امام محمد به مقوله همسرگزینی متاثر از روش شناسی دینی- عرفانی وی و مرتبط با نگاه کلی او به سعادت است. همسرگزینی در اندیشه وی در چهارچوب علوم ظاهری، که خود بخشی از کلیتی به نام علوم دین هستند، مطرح می گردد. غزالی در این آثار مسائلی درباره چرایی همسرگزینی، فواید و آسیب شناسی آن و ملاک های همسرگزینی را مطرح می کند. مقاله پیش رو، پژوهشی در باب جوانب موضوع همسرگزینی در بافتار اندیشه امام محمد غزالی است.

آمار یکساله:  

بازدید 767

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  49-50
 • صفحات: 

  23-32
تعامل: 
 • استنادات: 

  491
 • بازدید: 

  685
 • دانلود: 

  223
چکیده: 

مقدمه: ناباروری به عنوان یک بحران روانی، استرس زیادی را بر زوجین نابارور وارد کرده و به طرق گوناگون، سلامت روانی آنان را تهدید می کند. یکی از جدیدترین روش های کمک باروری، روش رحم جایگزین است. جنبه های بی نظیر رحم جایگزین باعث شده که این روش در سال های اخیر، بحث برانگیزترین روش کمک باروری محسوب شود. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین آگاهی و نگرش زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین انجام شد.روش کار: این مطالعه توصیفی مقطعی در سال 90-1389 بر روی 150 زن نابارور که جهت درمان به مرکز ناباروری فاطمیه همدان مراجعه کرده بودند، انجام شد. نمونه گیری به روش تصادفی سیستماتیک انجام شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه و روش جمع آوری آن، از طریق مصاحبه بود. اطلاعات پس از گردآوری با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون های توصیفی و تحلیلی اسپیرمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میزان p کمتر از 0.05 معنی دار در نظر گرفته شد.یافته ها: 65 نفر (%43.3) از زنان در صورت لزوم، موافق استفاده از رحم جایگزین بودند. 74 نفر (%49.3) از زنان ترجیح می دادند که رحم را از افراد آشنا دریافت کنند. 103 نفر (%68.6)، با مطلع ساختن کودک از نحوه به دنیا آمدنش موافق بودند. 101 نفر (%67.3) از زنان، آموزشی در مورد رحم جایگزین دریافت نکرده بودند. علی رغم اینکه فقط 15 نفر (10%) از زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین آگاهی ضعیفی داشتند، ولی 80 نفر (%53.3) از آنان نگرش مثبتی نسبت به این روش داشتند.نتیجه گیری: علی رغم آگاهی نسبتا خوب زنان نابارور نسبت به رحم جایگزین، ولی نگرش آنان نسبت به این روش چندان مثبت نیست. بنابراین به میزان زیادی نیاز به فرهنگ سازی و ایجاد بستر در این زمینه بین عموم مردم احساس می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 685

دانلود 223 استناد 491 مرجع 0
نشریه: 

دانشور پزشکی

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  63-68
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  592
 • دانلود: 

  217
چکیده: 

مقدمه و هدف: در دنیای امروز که خود آبستن شرایط نوینی است، دیگر نمی توان با استفاده از روش ها و داشته های گذشته به راه خود ادامه داد. به دلیل توجه به کیفیت آموزش پزشکی در کشورهای مختلف، اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، روش ها و مد ل های مختلف مدیریت کیفیت به کارگرفته شده اند. هدف از انجام این پژوهش، نظرسنجی در مورد ساختار آموزش پزشکی عمومی در دانشگاه شاهد بوده است.مواد و روش ها: این پژوهش به روش مقطعی توصیفی - تحلیلی درسال 1387 روی دانشجویان پزشکی عمومی در مقاطع علوم پایه، فیزیوپاتولو‍ژی، کارآموزی و کارورزی و استادان دانشکده پزشکی شاهد انجام گرفته است. حجم نمونه 83 نفربود و به شکل تصادفی انتخاب شدند و روش گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه محقق شده، سرانجام داده ها با نرم افزار آماری SSP تجزیه و تحلیل شده اند.نتایج: این مطالعه، روی 83 نفر از استادان و دانشجویان انجام شد. بیش از 50 درصد افراد مؤنث و مجرد بودند. از میان افراد شرکت کننده 13.3 درصد در مقطع علوم پایه، 26.5 درصد فیزیوپاتولوژی، 31.3 درصد کارآموز و 10.8 درصد کارورز و 18.1 درصد افراد از استادان بودند. میانگین سنی نمونه ها 25 سال (18-61 سال) بود. نزدیک به 100 درصد افراد مورد مطالعه درباره تغییر ساختار در آموزش پزشکی، نظر موافق داشته اند و تغییرساختار آموزش پزشکی عمومی را ضروری دانسته اند.نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده به این نکته مهم می رسیم که اغلب افراد، لزوم تغییر ساختار در آموزش پزشکی را درک کرده، آن را اقدامی اساسی برای رسیدن به اهداف متعالی ارتقای سطح بهداشتی و سلامت جامعه قلمداد می کنند.

آمار یکساله:  

بازدید 592

دانلود 217 استناد 0 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  331-340
تعامل: 
 • استنادات: 

  455
 • بازدید: 

  170
 • دانلود: 

  38
چکیده: 

زمینه: پرستاری حرفه ای است روبه رشد و ارائه خدمات مطلوب پرستاری بستگی به ایفای نقش های مختلف در ارائه مراقبت های پرستاری دارد. از این رو محقق بر آن شد تا به بررسی دیدگاه پرستاران در زمینه نقش ها و فعالیت های پرستاری در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال 1389 بپردازد.روش ها: این تحقیق یک مطالعه توصیفی است و نمونه مورد بررسی 106 پرستار از 5 بیمارستان آموزشی شهر کرمانشاه هستند که دارای مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد پرستاری بوده و حداقل سابقه یک سال کار بالینی را داشته باشند، و از طریق نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 10 سوال مربوط به مشخصات دموگرافیک، 41 سوال مربوط به نقش ها و در چهار حیطه، آموزشی، حمایتی، حفاظتی و هماهنگ کننده بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری spss نسخه 16 و آمار توصیفی و استنباطی (آزمون فیشر و کای اسکویر) استفاده شد.یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد بیشترین فعالیت در زمینه نقش آموزشی مربوط به آموزش به بیمار، در نقش حمایتی مربوط به بررسی بیمار از نظر جسمانی، روانی و اجتماعی، در نقش حفاظتی مربوط به حفاظت از محیط فیزیکی و روانی بیمار، و در نقش هماهنگ کننده، مربوط به هماهنگی لازم با همکاران در ارتباط با فعالیت های روزانه بوده است.نتیجه گیری: برای سامان دادن به وظایف هر روزه پرستاران و جلوگیری از مشکلات فردی آنها، اولین اقدام تعیین نقش ها و شرح وظایف آنها و اقدام بعدی برنامه ریزی بر اساس استانداردهای کار از طرف سازمان پرستاری کشور است.

آمار یکساله:  

بازدید 170

دانلود 38 استناد 455 مرجع 0
نویسندگان: 

MOULLIAN MAX

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-188
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6072
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6072

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

MOULLIN M.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2007
 • دوره: 

  20
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  181-183
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  9724
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 9724

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
نویسندگان: 

Hassanzadeh Mohammad | Mahmoodi Hamid Reza

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2021
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  98
 • دانلود: 

  32
چکیده: 

Purpose: Relatively much research has been done into theorizing and its importance. However, the number of studies related to the understanding of contexts is very negligible and so far no framework has been provided including indicators and evaluation methods. This research has been done with the aim of achieving the indicators related to theorizing and subsequently presenting a formula to measure the potential and theorizing capacity of scientific institutes. Method: Library and field methods have been used to collect information. Data were first collected through a checklist and then through the AHP questionnaire. Questionnaire was distributed among experts and AHP method was used to analyze the data. Expert Choice software was used to analyze the data obtained from the AHP questionnaire. Findings: The results indicate that individual index is 9 times more important than non-individual index in the theorizing process. A pairwise comparison of individual sub-indices showed that "awareness of theorizing" and "research ability”,have an equal portion in theorizing. The "coherence of personality traits" is sextuple as important as the "awareness of theorizing”, . "Coherence of personality traits" up to sextuple "research ability" can be considered important in the theorizing process. A pairwise comparison of non-individual index sub-indices showed that "communication level" is twice as important as "institutional index level". However, the “, effect level" is twice as important as the "communication level". The "communication level" is 7 times more important than the "management index level". The "effect level" can be considered 7 times more important than the "institutional index level". "Institutional index level" is quadruple more important than "management index level". The "effect level" is extremely important compared to the "management index level". Conclusion: Although theorizing is done by a researcher or a group of researchers, but ultimately, it is a collective matter or at least, several components are involved in its formation. Theorizing is a coherent, dynamic, purposeful and thoughtful practice whose results can lead researchers to recognize the credible generalizable relationship between causes and effects. Finally, the formula Tp= (0. 9I + 0. 1NI) was presented, which can be used to assess the capacity of theorizing in institutes.

آمار یکساله:  

بازدید 98

دانلود 32 استناد 0 مرجع 0
litScript