نتایج جستجو

44173

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

4418

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1382
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  11-17
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  143
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

دراین مقاله به کمک تئوری اندازه دو روش برای ردیابی مقاوم ورودیهای پله‎ای در سیستم‎های غیرخطی همراه با نامعینی ساختاری ارائه می‎شود. در ابتدا مسأله فوق به مسأله کنترل بهینه غیرخطی با افق زمانی بینهایت تبدیل شده و نحوه عملکرد مقاوم با دو دیدگاه مختلف تعریف می‎شود. سپس با یک تغییر متغیر مناسب، بازه زمانی را به بازه متناهی تبدیل می‎کنیم. با این تغییر متغیر، یک مسأله متغیر با زمان حاصل می‎شود. با انتقال مسأله کنترل بهینه بدست آمده به فضای اندازه نشان می‎دهیم که باید یک اندازه بهینه که متناظر یک مسأله برنامه‎ریزی خطی با بعد بینهایت است، تعیین شود. سپس در مرحله بعد با تقریب مسأله برنامه‎ریزی خطی با بعد بینهایت با یک مسأله برنامه‎ریزی خطی با بعد متناهی تابع کنترل بهینه را که بصورت قطعه‎ای ثابت است، بدست می‎آوریم و با استفاده از آن تابع تبدیل کنترل‎کننده با حل مسأله بهینه‎سازی دیگر تعیین می‎شوند. نکته مهم دیگر در آزاد بودن حالتهای نهایی است، که باتغییرات مناسبی که در مسأله برنامه‎ریزی خطی منظور می‎گردد، آنها را بدست می‎آوریم

آمار یکساله:  

بازدید 143

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسنده: 

BEHROUZI F. | KARIMI K.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2009
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  18
تعامل: 
 • بازدید: 

  945
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

Please click on PDF file to view the abstract.

آمار یکساله:  

بازدید 945

دانلود 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  12
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  91-100
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  226
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

دراین مقاله ابتدا یک مساله بهینه سازی نامقید را به یک مساله، در نظریه کنترل تبدیل می کنیم، سپس با استفاده از قضیه نمایش ریس و زوجهای قابل قبول، مساله را به فضای اندازه انتقال می دهیم که با این انتقال، مساله به یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد نامتناهی تبدیل می شود. مساله برنامه ریزی خطی با بعد نامتناهی را با یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد متناهی تقریب می زنیم و در ادامه پس از حل مساله برنامه ریزی خطی تابع کنترل بهینه قطعه ای ثابت به دست می آید و مسیر بهینه تقریبی متناظر با کنترل مفروض را به دست می آوریم. نقطه انتهایی مسیر بهینه به دست آمده، جواب تقریبی برای مساله بهینه سازی نامقید به دست می آید. نهایتا مساله بهینه سازی مقید نیز مورد بررسی قرار می گیرد و مقایسه جواب تقریبی این روش با بعضی روشهای حل موجود انجام شده است. برای بیان کارایی این روش مثالهایی آورده شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 226

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

LEVIN V.L.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  116
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  3432-3467
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  7071
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 7071

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1397
 • دوره: 

  18
 • شماره: 

  7 (پیاپی 59)
 • صفحات: 

  159-180
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  102
 • دانلود: 

  23
چکیده: 

در عصر ارتباط فرهنگ های متکثر با یک دیگر یکی از مسئولیت های فیلسوفان اخلاق جلوگیری از نزاع های اخلاقی است تا فرهنگ های مختلف، با به رسمیت شناختن یک دیگر و با تکیه بر اشتراکات بشری، روابطی اخلاقی و عدالت محورانه را در سراسر جهان نظریه پردازی کنند. در مراودات فرهنگیِ فراگیر ازطریق فضای مجازی، تبعیض های نژادی، قومی، و جنسیتی امنیت جهانی را به خطر خواهد انداخت؛ ازاین رو باید به نگرش های وحدت بخش اخلاقی اعم از دینی و غیر دینی اندیشید که مداراگر، بردبار، و اهل تعامل با دیگران هستند. در این مقاله، کتاب فلسفة اخلاق: رویکردی تکثرگرا به نظریة اخلاقی، اثر لارنس ام هینمان، در سه بخش جداگانه، تبیین، تحلیل، و نقادی شده است. دیدگاه علمی و غیرجانب دارانة نویسنده، روش منطقی وی در پاسخ به مسائل موردبحث، و نظام سؤالاتی که در پایان هر فصل اطلاعات خوانندگان را ارزیابی می کند از مزایایی است که نگارندة مقاله به دلیل وجود آن ها این کتاب را منبعی مناسب برای واحدهای دانشگاهیِ فلسفة اخلاق معرفی می کند و ترجمة این اثر را به فارسی پیش نهاد می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 102

دانلود 23 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

DE DREW C.K.W. | EVER A. | BEERSMA B.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2001
 • دوره: 

  22
 • شماره: 

  -
 • صفحات: 

  645-668
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  5583
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 5583

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
strs
نویسنده: 

KOOSHANFAR A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  5
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

IN THIS PAPER WE GIVE A GENERALIZATION ON measure theory METHOD FOR SOLVING OPTIMAL CONTROL PROBLEMS AND OTHER NONLINEAR PROBLEMS THAT INTRODUCED BY J.E. RUBIO [3].

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
نویسندگان: 

ALAVI S.A.A.F. | KAMYAD A.V. | FARAHI M.H.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2000
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  59-78
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20061
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

In this paper we consider an optimal control problem for an inhomogeneous Heat equation. We transfer the problem into a moment problem. Then this moment problem is changed to measure theoretic control problem, and the new problem is converted to an infinite dimensional linear programming problem. Finally we approximate the infinite dimensional linear programming problem to a finite dimensional one and the solution to this problem is used to find a piecewise constant control for the original problem

آمار یکساله:  

بازدید 20061

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  3297-3312
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  288
 • دانلود: 

  20
چکیده: 

در این مقاله به کمک تئوری اندازه روش جدیدی جهت تنظیم ضرایب کنترل کنندهPID  برای کنترل سیستم های غیرخطی جهت ردیابی بهینه ورودی پله ارایه می شود. در ابتدا مساله فوق به مساله کنترل بهینه غیرخطی با افق زمانی بی نهایت تبدیل شده و با یک تغییر متغیر مناسب، بازه زمانی را به بازه متناهی [0 1) تبدیل می کنیم. با این تغییر متغیر، یک مساله متغیر با زمان حاصل می شود. با انتقال مساله کنترل بهینه به دست آمده به فضای اندازه نشان می دهیم که باید یک اندازه بهینه که متناظر یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد بی نهایت است، تعیین شود. سپس در مرحله بعد با تقریب مسأله برنامه ریزی خطی با بعد بی نهایت با یک مساله برنامه ریزی خطی با بعد متناهی تابع کنترل بهینه که به صورت قطعه ای ثابت است، به دست می آوریم و با استفاده از آن ضرایب کنترل کننده با حل یک مسأله بهینه سازی دیگر تعیین می شوند. نکته مهم دیگر در آزاد بودن حالت نهایی است، که با تغییرات مناسبی که در مساله برنامه ریزی خطی منظور می گردد، به دست می آوریم.

آمار یکساله:  

بازدید 288

دانلود 20 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

ZAREA A. | KHAKI SEDIGH A. | KAMYAD A.V.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  14
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  2-2
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  26685
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

This paper presents a new approach for solving of time optimal control in nonlinear problem using measure theory. This problem is transfer to measure space, and it is shown that an optimal measure must be determined which is equivalent to a linear programming problem with infinite dimension. Afterward, by suitable approximation it changes to a finite-dimensional linear programming. By solving the L.P. problems, optimal control function can determine such as a piecewise constant function.

آمار یکساله:  

بازدید 26685

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
litScript