نتایج جستجو

982

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

99

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌ها
گروه تخصصی

متن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  29-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19077
 • دانلود: 

  5724
کلیدواژه: 
چکیده: 

Switching supervisory is the most important section of a feedback control process in MIMO hybrid systems. By choosing a non-compatible controller, system may go to unstable mode or high overshoot response. In this paper, a new method of switching for selecting mbc controllers is discussed. Results of the simulation show the MIMO (2-in 2-out) linear hybrid system can be switched stable and low overshooting in switching time. This method can be expanded to nonlinear MIMO systems.

آمار یکساله:  

بازدید 19077

دانلود 5724 استناد 0 مرجع 444
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1379
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  316-321
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1845
 • دانلود: 

  87
چکیده: 

ارزیابی کیفیت مقاومت استرپتوکوکوس پنومونیه نسبت به پنی سیلین در ارتباط با درمان اهمیت پیدا می کند. برای مثال سوش های با مقاومت پایین را می توان بوسیله پنی سیلین درمان کرد ولی برای سوش های با مقاومت بالا داروی جانشین باید اندیشیده شود. لذا برای نیل به این هدف و اطلاع از کم و کیف مقاومت پنوموکک در برابر پنی سیلین و چند آنتی بیوتیک دیگر، نمونه های به دست آمده از چند بیمارستان کشت گردیدند.در نهایت بر روی 66 سوش به دست آمده از حدود یکصد نمونه بالینی با استفاده از روش انتشار دیسک (Disc diffusion method) آنتی بیوگرام به عمل آمد. این عمل نسبت به 5 آنتی بیوتیک (پنی سیلین، سفازولین، آمپی سیلین، آموکسی سیلین، وانکومایسین) انجام شده و حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد (MIC) و حداقل غلظت کشندگی (mbc) داروهای فوق نسبت به پنوموکوک نیز با استفاده از روش ترفیق سریالی تعیین گردیدند. در مورد پنی سیلین 47 سوش حساس بوده و 19 سوش مقاومت بالایی نشان داده اند، و مقاومت متوسط یا مقاومت پایین مشاهده نشد. در مورد سایر داروها مقاومت به ترتیب 10.6%، 7.5%، 18.1% و صفر ارزیابی گردیدند. در این بررسی در برابر وانکومایسین به استثنای یک مورد مقاومت پایین بقیه سوش ها حساسیت نشان دادند.

آمار یکساله:  

بازدید 1845

دانلود 87 استناد 0 مرجع 0
نویسندگان: 

یدالهی حبیب اله

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1380
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  4
 • صفحات: 

  62-66
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1253
 • دانلود: 

  201
چکیده: 

تشخیص فوری و درمان مناسب گلو درد چرکی به منظور جلوگیری از عارضه خطرناک آن یعنی تب رماتیسمی بسیار مهم است. هدف اصلی این طرح تحقیقاتی شناسایی استرپتوکوک های بتاهمولیتی (Streptococcus- Beta-Hemolytic A= SβHA در استان چهارمحال و بختیاری و در قالب طرح ملی پیشگیری اولیه از تب رماتیسمی (Primary Prevention of Acute Rheumatic Fever) بود. قسمت اول تحقیق به روش توصیفی ـ مقطعی و به صورت نمونه گیری تصادفی انجام شد. حجم نمونه بیش از یک هزار دانش آموز و بیمار 15-5 ساله از سراسر استان برای تعیین نرخ ناقلین سالم و شیوع گلو درد چرکی بوده است. در قسمت دوم تحقیق به روش تجربی ـ مداخله ای و با استفاده از پنی سیلین انجام شد که برای استرپتوکوک βHA موجود در گلوی بیماران و ناقلین سالم حداقل دوز مهار کننده رشد باکتری (Minimum inhibitory Concentration=MIC) و حداقل دوز کشنده باکتری  (Minimum Bactericidal Concentration= mbc) برای پنی سیلین تعیین گردید. مقادیر مزبور در سویه های مختلف متفاوت بود و غلظت MIC از 31.85 الی 0.03 و غلظت mbc از 125 الی 0.060 واحد در میلی لیتر تعیین گردید. بر اساس یافته های تحقیق 20 درصد گلو دردها از نوع چرکی استرپتوکوکی و نرخ ناقلین سالم 4.7 درصد بود MIC و mbc پنی سیلین در این پژوهش بیانگر بروز موارد مقاوم (resistant) و نیمه مقاوم (tolerant)  استرپتوکوک در مقابل پنی سیلین می باشد.

آمار یکساله:  

بازدید 1253

دانلود 201 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

YAD ELAHI FARSANI H.A.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  4
 • شماره: 

  1-2
 • صفحات: 

  55-58
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  19418
 • دانلود: 

  9450
چکیده: 

Objectives- Prompt diagnosis and appropriate treatment of streptococcal pharyngitis ‎is essential for prevention of acute rheumatic fever (ARF) as the most dangerous ‎complication of beta hemolytic group A streptococcus (Sb#HA) pharyngitis and the ‎most common cause of acquired heart disease. As part of the National Project for ‎Primary Prevention of Acute Rheumatic Fever (PPORF), this study was performed to ‎determine the prevalence of Sb#HA pharyngitis, the healthy carrier rate and the MIC ‎‎(minimum inhibitory concentration) and the mbc (minimum bactericidal ‎concentration) of penicillin on streptococcus BHA‎ Methods- This descriptive and cross-sectional survey studied more than 1000 students ‎and patients aged 5-15 years, selected randomly for the determination of S,BHA ‎pharyngitis prevalence and healthy carrier rate. Additionally, part of this research was ‎experimental and interventional with the aim of determining the MIC and mbc of ‎penicillin on S,b#HA, in the throat of patients and healthy carriers. ‎ Results- According to the results, 20% of all sore throats were streptococcal ‎‎(S,b#HA), healthy carrier rate was 4.7%, penicillin mbc was 125-0.060 u/ml and ‎penicillin MIC was 31.85-0.03 u/ml. ‎ Conclusion- Penicillin mbc and MIC in this study showed resistant streptococcal ‎species in 15% and tolerant species in 11 % of cases (Iranian Heart Journal 2003; 4 ‎‎(2,3): SS-58).‎

آمار یکساله:  

بازدید 19418

دانلود 9450 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  20
 • صفحات: 

  157-168
تعامل: 
 • استنادات: 

  1
 • بازدید: 

  673
 • دانلود: 

  626
چکیده: 

لطفا برای مشاهده متن چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

آمار یکساله:  

بازدید 673

دانلود 626 استناد 1 مرجع 0
نویسنده: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1995
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

CONSIDERING THE IMPORTANCE OF PYRAZOLOPYRIMIDINE DERIVATIVES FOR THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY [1], IT IS THOUGHT WORTHWHILE TO TEST THE SYNTHESIZEDPYRAZOLO [3, 4-D] PYRIMIDIN-3 (2H) -ONE (1A-C, 2A-C AND 3A-C) (SCHEME 1) FOR THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITIESAGAINST GRAM-POSITIVE (S. AUREUS ATCC 25923, B. CEREUS ATCC 11778) AND GRAM-NEGATIVE (E. COLI ATCC 25922, AND PS. AERUGINOSA ATCC 9027) AS MIC [2] AND mbc [3]. CHLORAMPHENICOL AND STREPTOMYCIN WERE USED AS ANTIBACTERIAL STANDARDS AGAINST ALL PATHOGENS. THE RESULTS OF ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF THE NEW SYNTHESIZED COMPOUNDS ARE SHOWN IN FIGURE 1 AND 2.

آمار یکساله:  

بازدید 1995

دانلود 0
strs
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  32
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  131-135
تعامل: 
 • استنادات: 

  52
 • بازدید: 

  16
 • دانلود: 

  2376
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 16

دانلود 2376 استناد 52 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  17
تعامل: 
 • بازدید: 

  194
 • دانلود: 

  25
چکیده: 

یک قارچ کش جدید به صورت نانوامولسیون حاوی ماده موثر تبوکونازول و پروپیکونازول در آزمایشگاه فرمولاسیون و ساخته گردید. از این قارچ کش جهت کاهش و حذف احتمالی آلودگی درختان پسته به قارچ آسپرژیلوس استفاده گردید. حداقل غلظت بازدارنده و حداقل غلظت کشنده قارچ کش مذکور توسط انجام آزمون های میکروبی روی پسته ها پس از برداشت مورد ارزیابی قرار گرفتند. ...

آمار یکساله:  

بازدید 194

دانلود 25
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  16
 • شماره: 

  92
 • صفحات: 

  99-111
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  385
 • دانلود: 

  266
کلیدواژه: 
چکیده: 

امروزه مصرف کنندگان به شدت نگران استفاده از نگهدارنده های شیمیایی درغذاها هستند و گرایش به سمت مصرف محصولات غذایی طبیعی ایمن و با فواید سلامتی زا دارند. انار می تواند چنین نقشی را ایفا کند. در این مطالعه خاصیت ضدمیکروبی عصاره های استخراج شده از بخش های مختلف میوه انار(پوست، آب و هسته) از جمله عصاره های آلی، آبی و آنتوسیانین ها ارزیابی و کمترین غلظت بازدارنده(MIC) و کمترین غلظت کشنده(mbc) بر روی باکتری های گرم منفی سالمونلا تیفی و اشرشیاکلی و همچنین باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس و باسیلوس سرئوس با استفاده از روش آزمون حساسیت رقت مایع تعیین گردید. به این ترتیب حداقل غلظت بازدارندگی مربوط به عصاره های آلی و آنتوسیانین پوست بود که در غلظت ppm 125 بر روی باکتری سالمونلا تیفی و باسیلوس سرئوس موثر و در غلظتppm 5/62 بر روی استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی تأثیر بازدارندگی داشتند و همچنین عصاره های آلی و آنتوسیانین پوست در غلظت ppm125 بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی و در غلظت ppm250 بر روی سالمونلا تیفی و باسیلوس سرئوس تأثیر کشندگی داشتند. سپس عصاره آبی پوست بیشترین تأثیر بازدارندگی و کشندگی را داشت که میزان MIC و mbcآن به ترتیب ppm250 و ppm500 برای سالمونلا و باسیلوس سرئوس تعیین گردید، همچنین برای اشرشیاکلی هردو ppm125 و برای استافیلوکوکوس هر دو ppm250 تعیین گردید. عصاره های آب انار نیز در غلظت ppm 500 بر روی باکتری های سالمونلا تیفی و باسیلوس سرئوس تأثیر بازدارندگی و در غلظت ppm1000 تأثیر کشندگی داشتند و برروی باکتری های استافیلوکوکوس اورئوس و اشرشیاکلی این مقادیر به ترتیب ppm250 و ppm500 تعیین گردید. اما عصاره های هسته در غلظت های مورد آزمون تأثیر بازدارندگی و کشندگی کمتری داشتند. که می توان گفت عصاره های پوستو آب انار به علت ترکیبات فنولیک وفعالیت آنتی اکسیدانی بالا، تأثیرات ضدباکتریایی بالایی دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 385

دانلود 266 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  22
تعامل: 
 • بازدید: 

  1260
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

STACHYSLAVANDULIFOLIAVAHL.FROM LAMIACEAE FAMILY IS FREQUENTLY USED IN IRANIAN TRADITIONAL MEDICINE AS AN ANXIOLYTIC ANDTO TREAT DIARRHEA [1]. NOWADAYS, MEDICINAL PLANTS HAVE RENEWED INTEREST IN THEIR USE AS ALTERNATIVE SOURCE OF ANTIMICROBIAL COMPOUNDS [2] DUE TO PROBLEMS OF THE UNCONTROLLED USE OF SYNTHETIC ANTIBIOTICS [3].IN THIS STUDY, THE METHANOLIC EXTRACT FROM THE AERIAL PARTS OF THE S. LAVENDIFOLIA WAS PREPARED USING THE STANDARD METHODS [4] ANDTHE SOLVENT WAS SUBSEQUENTLY ISOLATEDTHROUGH AROTARY EVAPORATOR APPARATUS. THEREAFTER, THE ANTIBACTERIAL EFFECTS OF THE EXTRACTWERE EXAMINED USING DISK DIFFUSIONMETHOD AND BROTH MICRODILUTION AGAINST DIFFERENT BACTERIA. TO STANDARDIZE OF STUDY, WE USED ANTIBIOGRAM DISKS ALONG WITH ATCCBACTERI. S. LAVENDIFOLIA METHANOLIC EXTRACT EXHIBITED HIGH PROMISING EFFECTS AGAINST SOME HUMAN PATHOGEN BACTERIA STRAINS SUCH AS STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCHERICHIA COLI, KLEBSIELLA PNEUMONIA, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, WITH ZONE INHIBITIONS AND MINIMAL INHIBITORY CONCENTRATION (MIC) VALUES OVER THE RANGE 16-22 MM AND 12.5, 6.25, 12.5 AND 12.5 MG/ML, RESPECTIVELY. IN ADDITION, MINIMAL BACTERICIDAL CONCENTRATION (mbc) VALUES WERE FOUND TO BE 25, 12.5, 25 AND 25 MG/ML, RESPECTIVELY. MOREOVER, BY USING THE DISK DIFFUSION METHOD, ANTIBACTERIAL EFFECTS OF MENTIONED EXTRACT AGAINST E.COLI ATCC 25922 WERE COMPARED WITH AMOXICILLIN AND IMIPENEM. ADDITIONALLY, THE SIGNIFICANT CONSTITUENT COMPONENTS IN ORGANS WERE RESPECTIVELY MYRCENE (41.6%), A-PINENE (L) (33.0%), B-TERPINENE (12.2%), B-PINENE (L) (5.1%), SABINENE (1.3%), A-PHELLANDRENE (1.3%) AND A-YALANGENE (1.1%) ACCOUNTING FOR THE DOMINANCY OF MONOTERPENE HYDROCARBONS OVER OTHER NATURAL PRODUCTS.

آمار یکساله:  

بازدید 1260

دانلود 0
litScript