نتایج جستجو

7841

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

785

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1388
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  4 (پیاپی 20)
 • صفحات: 

  253-258
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  354
 • دانلود: 

  59
چکیده: 

مقدمه: در جهان سالانه حدود 2 میلیون زخم ناشی از حیوان گزیدگی (گازگرفتگی) توسط پستانداران در انسان به وجود می آید. در کشور ما نیز روند سالیانه موارد حیوان گزیدگی در انسان نشان دهنده رشد می باشد که مانند سایر کشورها از نظر بهداشتی اقتصادی حایز اهمیت است.هدف: هدف از انجام این تحقیق تعیین موارد ثبت شده حیوان گزیدگی در طی 3 سال از مراجعین به واحد ضد هاری مرکز بهداشتی درمانی شماره 2 مشهد می باشد تا با بررسی توزیع فراوانی آن بتوان با برنامه ریزی بهتر، اقدامات مناسب تری را در جهت کنترل هر چه موثرتر گازگرفتگی ها و کاهش خسارات جانی و اقتصادی ناشی از آن به عمل آورد.مواد و روش ها: ابتدا پرونده های تمامی مراجعین به مرکز بهداشت شماره 2 مشهد در بین سال های 85 تا 87 به تفکیک مورد مطالعه قرار گرفت، سپس داده های مورد نظر جمع آوری شدند. جهت توصیف داده ها جداول توزیع فراوانی برای هر سال به طور جداگانه ترسیم شدند.نتایج: به طور کلی در سال های 1385 تا 1387 به ترتیب تعداد 3089، تعداد 3294 نفر و 3535 نفر مورد حمله حیوانات مختلفی در مشهد قرار گرفته اند. از نظر دموگرافیک بیشترین مبتلایان مرد در دهه دوم (محدوده سنی 10 تا 19 سال) زندگی قرار داشتند. میزان گازگرفتگی در افراد شهری بیشتر از افراد روستایی بوده است. بیشترین موارد گازگرفتگی را از میان حیوانات گزنده، سگ به خود اختصاص داده بود و تعداد افرادی که تحت درمان ضد هاری ناقص بوده اند بیش از افرادی بود که درمان کامل دریافت بوده اند. اندام های فوقانی و تحتانی بیشترین محل گزش را تشکیل داده بودند.نتیجه گیری: به طور کلی گزش به وسیله حیوان بیشتر در مردان جوان روستایی اتفاق می افتد لذا آموزش مناسب در سطح روستاها در رابطه با استفاده از پوشش مناسب در هنگام تماس یا حیوان، هم چنین تغییر رفتار سنتی با حیوان و تاکید بر ایمن سازی حیوانات به ویژه سگ ها در روستاها می تواند از رخداد گزیدگی حیوانات بکاهد و یا آموزش مستمر افراد به انجام واکسیناسیون کامل در موارد گزیدگی از بروز موارد مرگ بار آن جلوگیری کند.

آمار یکساله:  

بازدید 354

دانلود 59 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2014
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  195-203
تعامل: 
 • استنادات: 

  910
 • بازدید: 

  28675
 • دانلود: 

  9730
چکیده: 

Background&aim: Health-promoting lifestyle (HPL) is one of the main criteria which determine health and underlying factors preventing the health-threatening factors. HPL includes six dimensions of spiritual growth, health responsibility, nutrition, stress management, interpersonal relations, and physical activity. Considering the importance of students’ health, both at individual and social levels, the present study was carried out to evaluate HPL among students (mainly females) of School of Health, affiliated to mashhad University of Medical Sciences in 2014.Methods: In this cross-sectional descriptive study, 107 students of mashhad School of Health using stratified random sampling were included. In order to collect data, Walker questionnaire, with a 4-point Likert scale, was utilized which included two sections of demographic questions, and questions related to the six dimensions of HPL. The collected data were analyzed by descriptive statistics and independent Ttest, using SPSS version 11.5. The significance level was considered less than 0.05.Results: Lifestyle of 9.3%, 84.1%, and 6.5% of the students was poor, moderate and good, respectively. The mean scores of HPL dimensions were as follows: spiritual growth: 30.27±5.4, health responsibility: 32.15±6.5, nutrition: 15.65±4.06, stress management: 12.76±2.9, interpersonal relations: 21.34±4.35, and physical activity: 13.69±5.1. A significant relationship was seen between gender and physical activity (p<0.05).Conclusion: The majority of students had a moderate score of HPL. Since the lowestscores were related to physical activity and stress management, more facilities and training programs are required to improve these issues. It is recommended to provide high-quality healthcare services for students and raise their awareness about the benefits of physical activity via mass media.

آمار یکساله:  

بازدید 28675

دانلود 9730 استناد 910 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  52
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  1-33
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  390
 • دانلود: 

  226
چکیده: 

اصلی ترین هدف پژوهش پیش رو، استفاده از تحلیل آماری توصیفی جهت بررسی کیفیت خدمات ترجمه با رویکرد مشتری مداری در دارالترجمه های ایران است. علاوه بر این، دغدغه ی اصلی این مطالعه حل معضل خستگی و ابهامات تصمیم گیرندگان در حوزه ی ارزیابی کیفی خدمات ترجمه با استفاده از روش های مختلف مشتری مداری است. این تحقیق با همکاری 60 نفر از خبرگان علمی و با ترکیب دو روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند و گلوله ی برفی انجام شده است. در این راستا، مجموعه ای از داده های به دست آمده از ابزار اندازه گیری و تحلیل عوامل مؤثر بر کیفیت خدمات ترجمه در ایران با رویکرد مشتری مداری در دارالترجمه های کشور، در بهمن ماه سال 1396 تدوین گردید. با توجه به نظرات حرفه ای کارشناسان در زمینه ی بررسی کیفیت خدمات ترجمه در ایران در طیف هفتتایی مقیاس لیکرت، به عنوان مهم ترین عامل مؤثر بر تحلیل کیفیت خدمات ترجمه در ایران با رویکرد مشتری مداری در دارالترجمه های کشور تعیین شد. سپس با مقایسه ی وضعیت عملکرد کنونی عوامل منتخب با توجه به اهمیت این عوامل تحلیل های مربوطه صورت گرفت. در نهایت، تحلیل های این پژوهش نشان داد که عملکرد کنونی فاکتورها در مؤسسات ارائه دهندة خدمات ترجمه در قیاس با میانگین عوامل مهم، بسیار ضعیف بوده و به نظر می رسد مدیران باید در خصوص این عوامل اقدامات لازم را به عمل بیاورند.

آمار یکساله:  

بازدید 390

دانلود 226 استناد 0 مرجع 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

خارابی فاروق

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1384
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  5 (تاریخ 2: ضمیمه)
 • صفحات: 

  50-60
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  123
 • دانلود: 

  29
چکیده: 

در صدر مشروطیت انجمنهای ملی فراوانی در تهران و سایر شهرهای ایران تشکیل شدند. انجمن سعادت مشهد از جمله انجمنهای ملی و آزادی است که در سال 1325 هجری قمری و به ابتکار تنی چند از فرهیختگان در شهر مشهد تشکیل گردید. مولف این مقاله معرفی انجمن سعادت و حیطه های متنوع فعالیت اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن را وجهه همت خود قرار داده است.

آمار یکساله:  

بازدید 123

دانلود 29 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  311-331
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1294
 • دانلود: 

  426
چکیده: 

"مدیریت اقتصاد خانواده" به عنوان متغیری جامع در پژوهش های داخلی و خارجی کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی است. روش تحقیق مورد بررسی تئوری زمینه ای با ابزار مصاحبه عمیق می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند که در این بررسی 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتایج بدست آمده، دو سبک مدیریت عقلایی و غیر عقلایی را نشان داد. مؤلفه های اصلی مربوط به این مفهوم"بسیج منابع مادی و معنوی، مطلوبیت، توجه به بحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مالی" می باشند. در این بین " آینده نگری و مطلوبیت" مهم ترین مؤلفه هایی هستند که تنوع در سبک های مدیریت اقتصادی در خانواده را موجب می شوند. در هر یک از این سبک ها، تیپ های دیگری نیز شناسایی شد. سبک های مدیریت اقتصادی عقلایی عبارتند از (عقلایی همه جانبه، عقلایی مطلوبیت گرا، عقلایی آینده گرا). سبک های غیر عقلایی مدیریت اقتصادی خانواده نیز عبارتند از (غیر عقلایی همه جانبه، غیر عقلایی مطلوبیت گرا و غیر عقلایی آینده گرا).

آمار یکساله:  

بازدید 1294

دانلود 426 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1394
 • دوره: 

  2
 • شماره: 

  2 (پیاپی 3)
 • صفحات: 

  123-138
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  260
 • دانلود: 

  160
چکیده: 

با رشد شهرنشینی، افزایش جمعیت و تغییر کاربری ها در قرن اخیر، دمای شهرها نسبت به حومه افزایش داشته و جزایر حرارتی شهر شکل می گیرد. شهر مشهد نیز، یکی از کلان شهرهای ایران، این بحران نوین شهرنشینی را تجربه می کند. در این پژوهش با استفاده از تصاویر باند 6 سنجنده TM ماهواره لندست، موقعیت جزایر گرمایی شهر مشهد در 4 سال مختلف (1390-1371) برای تیرماه و مردادماه شناسایی شد. به این منظور، از تصاویر دردسترس ماهواره لندست از مرکز مطالعات زمین شناسی آمریکا و داده های ساعتی هواشناسی مشهد استفاده شد. با استفاده از روش کین، الگوریتم و مدل مناسب و نیز نقشه حرارتی سطح زمین، شاخص پوشش گیاهی و جزایر حرارتی شهر مشهد تهیه شد. نتایج نشان داد مکان های عاری از پوشش گیاهی و دارای رطوبت پایین با قالب فضاهای باز، فاقد کاربری یا کاربری حمل و نقل از جنس خاک و سنگ مانند منطقه ثامن و منطقه 12 شهری، دمای سطح زمین بالا بوده و جزیره های گرمایی شهر را شکل می دهند و منطقه پارک ملت، باغ ملک آباد و باغ های آستان قدس رضوی با شاخص پوشش گیاهی درختزار و رطوبت بالا، محدوده های سرد شهر هستند. اولین مرکز تشکیل جزیره گرمایی در طی چهار سال مورد مطالعه به خصوص در 2 سال آخر (1388 و 1390)، منطقه 12 شهری با نبود پوشش گیاهی و کاربری مسکونی با فضای باز خالی است. دومین مرکز جزیره گرمایی در منطقه 8 شهری به دلیل وجود بزرگراه شهید کلانتری از لحاظ پوشش سطح آسفالت و حجم ترافیک و وجود دو منطقه نظامی با زمین های بایر بدون پوشش گیاهی و رطوبت است. بنابراین با گسترش فیزیکی شهر، وسعت و تعداد جزیره های گرمایی افزوده می گردد.

آمار یکساله:  

بازدید 260

دانلود 160 استناد 0 مرجع 0
strs
نویسندگان: 

GANJI MOGHADAM E. | AHMADI MOGHADAM H. | PIRI S.

نشریه: 

CROP BREEDING JOURNAL

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2013
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  45-51
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  43022
 • دانلود: 

  14048
چکیده: 

This study was conducted with the main purpose of investigating genetic variation among 13 selected sweet cherry (Prunus avium cv. Siah mashhad) genotypes, i.e., the most important Iranian sweet cherry cultivars based on their pomological, morphological, and phonological characteristics. The experiment was laid out in a randomized complete block design with three replications at Khorasan-e-Razavi Agriculture and Natural Resource Research Center, mashhad-Iran, during 2007-2009. Wide variation in pomological (fruit weight, stone weight, soluble solids content, pH, total acid content), morphological (crown volume, trunk diameter, current season growth), and phonological (first bloom, full bloom) characteristics (P£0.01) was observed. Genotype SH7 had the highest fruit weight (9.27 g), while SH1 had the lowest fruit and stone weights (4.51 g, 0.38 g, respectively). Crown volume ranged between 16.53 m3 (SH23) and 32.67 m3 (SH13) in Siah mashhad sweet cherry genotypes. Current season vegetative growth ranged between 45.66 and 58.00 cm. Results also showed that genotypes SH21 and SH20 had the lowest and highest trunk diameter (93.65 mm and 161.99 mm, respectively). Our results indicate there is wide variation in flowering, growth, and fruit characteristics of Siah mashhad sweet cherry genotypes.

آمار یکساله:  

بازدید 43022

دانلود 14048 استناد 0 مرجع 2220
نویسندگان: 

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2020
 • دوره: 

  8
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  161-165
تعامل: 
 • استنادات: 

  104
 • بازدید: 

  97
 • دانلود: 

  5259
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 97

دانلود 5259 استناد 104 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1391
 • دوره: 

  65
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  1-12
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1677
 • دانلود: 

  633
چکیده: 

مدیریت پسماندهای بیمارستانی به دلیل دارا بودن پتانسیل عفونت زایی و وجود زایدات خطرناک در آن دارای اهمیت فراوانی است. بررسی حاضر از نوع توصیفی- مقطعی بوده که با تکمیل پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بازدید در سال 1388 از 9 بیمارستان اصلی مشهد صورت گرفت. وزن و سرانه تولیدی زباله ها مشخص و علاوه بر آن وضعیت تولید، تفکیک، ذخیره سازی، جمع آوری، تصفیه، حمل و نقل و دفع پسماندهای بیمارستانی مورد بررسی قرار گرفت. تعداد کل تخت فعال در مجموع 8 بیمارستان (به جز بیمارستان نفت که اطلاعات آن به دست نیامد) 2833 تخت که به میزان 8369 کیلوگرم در شبانه روز زباله جامد تولید می کنند و سرانه تولید به ازای هر تخت 2.95 کیلوگرم در روز است. این سرانه تولیدی پسماند بیمارستانی در میانه سرانه تولیدی جهانی قرار دارد و اگر میزان ثابتی رشد داشته باشد، پیش بینی می شود که در سال 1395 حدود 20 تن پسماند بیمارستانی در روز در این شهر تولید شود. با توجه به کمیت و کیفیت پسماندهای تولیدی و معضلات مربوط، برای بهبود مدیریت این پسماندها، تفکیک زباله های عفونی و خطرناک از پسماندهای معمولی در داخل بیمارستان، سوزاندن بخش عفونی در زباله سوز مرکزی در خارج از شهر و ترجیحا در محل دفن زباله های شهری و سپس دفن بهداشتی و مهندسی پسماندهای معمولی و خاکستر تولیدی زباله سوز به همراه دیگر زباله های شهر پیشنهاد می شود.

آمار یکساله:  

بازدید 1677

دانلود 633 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  21
 • شماره: 

  12 (پیاپی 91)
 • صفحات: 

  235-249
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  90
 • دانلود: 

  26
چکیده: 

زمینه و هدف: توفان های تندری جزو پدیده های مخرب آب و هوایی محسوب می شوند که شناخت سازوکار، تکوین و توسعه ی توفان های یادشده می تواند کمک ویژه ای را در جهت مقابله و کاهش خسارات ایفا کند. روش بررسی: در پژوهش حاضر به بررسی توفان های تندری با بارش بیش از 10 میلی متر ایستگاه سینوپتیک مشهد در یک دوره آماری 61 ساله (2010-1951) پرداخته شده است. بدین ترتیب ابتدا کدهای مربوط به رخداد پدیده توفان تندری و سپس بارش های بیش تر از 10 میلی متر مربوط به این پدیده استخراج و در ادامه داده های روزانه ی میانگین فشار تراز دریا از سری داده های بازکاوی شده ی NCEP/NCAR در 12 روز مورد نظر برداشت شد. در نهایت با روش تحلیل مؤلفه ی مبنا (PCA) و تحلیل خوشه ای، الگوهای گردشی تراز دریا که در ایجاد بارش های تندری نقش ایفا می کردند، طبقه بندی گردیدند. یافته ها: با بررسی های صورت گرفته مشخص گردید که بارش های تندری مشهد از دو الگوی کلی پیروی کرده است. الگوی اول، در فشار تراز دریا، هسته ای از سامانه ی کم فشاری بر فراز کشور ایران شکل گرفته که با حرکت چرخندی رطوبت موردنیاز بارش تندری را از منابع رطوبتی جنوب کشور تأمین و در ترازهای فوقانی(850 و 500 هکتوپاسکالی) نیز قرارگیری جلوی ناوه بادهای غربی بر فراز منطقه مورد پژوهش موجب رخداد بارش تندری گردیده است. الگوی دوم، سامانه ی سودانی در جهت جنوب غربی – شمال شرقی گسترش یافته و با عبور از فراز دریای عمان و خلیج فارس موجب فرارفت رطوبت به سمت منطقه مورد مطالعه شده و در تراز 850 و به ویژه 500 میلی باری قرارگیری جلوی ناوه بادهای غربی بر فراز منطقه مورد مطالعه عامل دینامیکی صعود را فراهم و تشدید و در پی آن به بارش تندری منجر گردیده است. بحث و نتیجه گیری: رخداد توفان های تندری و به ویژه بارش های تندری شدید و مخرب به وجود هوای مرطوب در مجاورت سطح زمین (مثلاً نم ویژه 10 گرم بر کیلوگرم و بیش تر)، و وجود ناپایداری در لایه های میانی وردسپهر بستگی دارد، مطالعه و مقایسه های انجام گرفته در رابطه با الگوهای متفاوت نشان داد که عوامل یادشده در الگوهای موجود نقش اصلی را ایفا می کنند. بررسی نقشه های وزش رطوبتی و نم ویژه ی الگوهای متفاوت در ترازهای مختلف جوی نشان می دهد که منابع رطوبتی بارش های تندری صورت گرفته در منطقه پژوهش دریای عرب، دریای سرخ، خلیج فارس و دریای عمان است.

آمار یکساله:  

بازدید 90

دانلود 26 استناد 0 مرجع 0
litScript