نتایج جستجو

10561

نتیجه یافت شد

مرتبط ترین ها

اعمال فیلتر

به روزترین ها

اعمال فیلتر

پربازدید ترین ها

اعمال فیلتر

پر دانلودترین‌ها

اعمال فیلتر

پر استنادترین‌ها

اعمال فیلتر

تعداد صفحات

1057

انتقال به صفحهفیلترها/جستجو در نتایج    

فیلترها

سال

بانک‌هاگروه تخصصیمتن کامل


مرکز اطلاعات علمی SID1
مرکز اطلاعات علمی SID
اسکوپوس
مرکز اطلاعات علمی SID
ریسرچگیت
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1390
 • دوره: 

  1
 • شماره: 

  2
 • صفحات: 

  41-59
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1420
 • دانلود: 

  663
چکیده: 

در این پژوهش، مدل بلوغ بازاریابی در شرکت ایران ترانسفو استفاده شده است. به این منظور، مدل بلوغ فرآیندی پنج سطحی استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق، شامل مدیران و کارشناسان بازاریابی و فروش شرکت ایران ترانسفو است و به دلیل کوچک بودن حجم جامعه آماری و دسترسی به آن، تمامی جامعه به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده و به عبارتی، از روش سرشماری برای نمونه گیری استفاده شده است. در این تحقیق از 11 پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده و روایی آن به وسیله روایی محتوا و پایایی آن به وسیله ضریب آلفای کرانباخ تایید شده است. نتایج نشان داد که از فرآیندهای بازاریابی مورد بررسی، هیچ کدام در سطوح پنجم و چهارم قرار ندارند، در حالی که از یازده فرآیند مورد بررسی، هشت فرآیند در سطح سوم و سه فرآیند در سطح دوم قرار دارند.

آمار یکساله:  

بازدید 1420

دانلود 663 استناد 0 مرجع 4
نویسندگان: 

WEERAWARDENA J.

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2003
 • دوره: 

  11
 • شماره: 

  1
 • صفحات: 

  15-35
تعامل: 
 • استنادات: 

  315
 • بازدید: 

  6956
 • دانلود: 

  9195
کلیدواژه: 
چکیده: 

آمار یکساله:  

بازدید 6956

دانلود 9195 استناد 315 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2015
 • دوره: 

  0
 • شماره: 

  8
تعامل: 
 • بازدید: 

  840
 • دانلود: 

  0
چکیده: 

PURPOSE: NOW, ONE OF THE ESSENTIAL CAPABILITIES TO SUCCEED IN THE COMPETITION IS HAVING KNOWLEDGE AND SKILLS, IN marketing AND ECONOMIC INSTITUTIONS THAT SPORT ORGANIZATIONS ARE NOT EXCEPTION FROM THIS ISSUE. THE GOAL OF THIS STUDY WAS DESIGN STRUCTURAL MODEL OF marketing capability IN COLLEGIATE SPORTS OF IRAN.METHODOLOGY: THIS STUDY IS CORRELATION, AND, IN VIEW OF RESEARCH GOAL, IT IS PRACTICAL. A QUESTIONNAIRE, WHICH WAS MADE BY THE RESEARCHER, IS BASED ON LIKERT 5 OPTION SCALE, AND ITS JUSTIFIABILITY IS CONFIRMED BY PROFESSIONALS AND PROFESSORS; MOREOVER, ITS STABILITY IS EXAMINED BY CORONBAKH Α TEST WITH COEFFICIENT OF 0.981. AMONG 230 DISTRIBUTED QUESTIONNAIRES, 202 ONES WERE FILLED OUT AND RETURNED. POPULATIONS CONSIST OF 5 GROUPS (230 PEOPLE), WHICH INVOLVE PREVIOUS AND PRESENT EXECUTIVE COMMITTEE OF NATIONAL FEDERATION OF UNIVERSITY SPORTS, ADMINISTERS OF PROVINCIAL COMMITTEES, EXPERTS AND EMPLOYERS OF THIS FEDERATION, HEADMEN AND EXPERTS OF SPORT ADMINISTRATION AND SPORTS DIRECTORS OF FURTHER EDUCATION SECTION OF UNIVERSITIES, CONTAIN STATE UNIVERSITIES, AZAD UNIVERSITIES, PAYAMENOUR UNIVERSITIES, PRACTICAL AND SCIENTIFIC UNIVERSITIES, HYGIENE AND THERAPY AND MEDICAL SCIENCE UNIVERSITIES, AND SOME MEMBERS OF THE FACULTY OF UNIVERSITIES. IN REGARD TO LIMITATION OF POPULATIONS, THE NUMBER OF A SAMPLE EQUALS TO POPULATIONS AND SAMPLING METHOD IS ALLCOUNTING.DESCRIPTIVE STATISTICS ARE UTILIZED FOR DESCRIBING OF DEMOGRAPHY SITUATION OF RESPONDENTS AND THEIR RESPONSES TO RESEARCH QUESTIONS AS WELL, AND CONFIRMED FACTOR ANALYSIS TEST AND STRUCTURAL EQUATION MODELING TEST ARE USED IN INFERENTIAL STATISTICS. FOR THIS REASON, MS-EXCEL SOFTWARE, SPSS VERSION 20 SOFTWARE, LISREL VERSION 8.80 SOFTWARE ARE OPERATED.RESULTS: THE RESULTS OF THIS STUDY SHOWED, SPORT marketing MODEL THAT DESIGNED FOR NATIONAL UNIVERSITY SPORT FEDERATION OF IRAN HAVE NECESSARY FITTING. NATIONAL UNIVERSITY SPORT FEDERATION OF IRANSHOULD CONSIDER TO THESE FACTOR’S TO BE SUCCESSFUL IN SPONSOR ATTRACTION, FUNDRAISING, ADVERTISEMENT AND SATISFY THE NEEDS OF CUSTOMER'S.

آمار یکساله:  

بازدید 840

دانلود 0
گارگاه ها آموزشی
نویسندگان: 

مازوکاتو ماریانا

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  9
 • شماره: 

  3 (پیاپی 28)
 • صفحات: 

  85-102
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  247
 • دانلود: 

  115
چکیده: 

مطالعه حاضر به بررسی نقش دولت و خصوصاً نقش سیاست های تأمین مالی در نوآوری و رشد در بلندمدت بنگاه ها و متعاقباً کشورها می پردازد. بر این اساس، نویسنده با بیان کاستی های مکاتب اقتصادی جریان غالب و خصوصاً نئوکلاسیک در تحلیل و درک پدیده نوآوری از طریق محدود شدن مداخلات سیاستی به شکست بازار، مکاتب اقتصادی تکاملی و شومپیتری را چارچوب های تحلیل مناسبی برای این امر معرفی می کند. نقش محوری دولت در توسعه نوآوری و نقش فعال دولت در تأمین مالی نوآوری از دیگر مسائل حائز اهمیتی است در این مقاله مبتنی بر شواهدی از کشورهای توسعه یافته مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این بررسی حاکی از نقش دولت فراتر از رفع شکست های بازار، بلکه شکل دهی و خلق بازارهای جدید و به عبارتی دیگر امروز دولت ها در قالب "دولت کارآفرین" با ریسک پذیری بالا به حمایت از فرآیند نوآوری می پردازند. در مقابل، عموماً بنگاه ها و بخش خصوصی که خلق نوآوری و دستاوردهای حاصل از آن را متعلق و در نتیجه اقدامات خود می دانند، دارای رویکردی ریسک گریزتر از دولت در حمایت از نوآوری و تأمین مالی آن هستند. بانک های توسعه ای و سرمایه گذاری از مهم ترین ابزارهای دولت ها در حمایت فعال و همراه با ریسک از نوآوری عموماً در شرایط و حوزه هایی است که بنگاه ها و بخش خصوصی تمایلی به سرمایه گذاری در آن ها ندارد. در انتها نیز چند پیشنهاد و ملاحظه در خصوص مداخله دولت به نفع توسعه نوآوری ارائه شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 247

دانلود 115 استناد 0 مرجع 0
نشریه: 

دانش مدیریت

اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1385
 • دوره: 

  19
 • شماره: 

  73
 • صفحات: 

  105-120
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1103
 • دانلود: 

  337
چکیده: 

کسب مزیت رقابتی، از مباحث چالش برانگیز در دنیای رقابتی امروز است و محققان بسیاری این موضوع را مطالعه و بررسی کرده اند. نتیجه این تحقیق ها، بنیان سازمان های بازار راهبر را شکل داده است. سازمان های بازار راهبر، مشتری و بازار را مبنای کسب و کار خود قرار داده اند. صاحب نظران، شاخص ترین قابلیت متمایز این نوع سازمان ها را، قابلیت یادگیری بازار در نظر گرفته اند. از طرف دیگر، در منابع نظریه مبتنی بر منابع، که فلسفه آن تاکید بر منابع و قابلیت های سازمان در جهت خلق مزیت رقابتی است، تحقیق و توسعه به عنوان قابلیت نوآورانه در نظر گرفته شده است. سازمان هایی که بر قابلیت تحقیق و توسعه تاکید می ورزند، توانایی بالایی در خلق محصولات جدید دارند، بنابراین با توجه به اهمیت ایجاد محصولات جدید و نوآورانه در دنیای رقابتی امروز و ارتباط تنگاتنگ آن با قابلیت یادگیری بازار به عنوان قابلیت متمایز سازمان های بازار راهبر، در این مقاله، فرایند خلق محصولات جدید و نوآورانه بر مبنای قابلیت یادگیری بازار، تشریح شده و با تبیین اجزای این فرایند، اثر آن در خلق محصولات نوآورانه بررسی شده است.

آمار یکساله:  

بازدید 1103

دانلود 337 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  3
 • شماره: 

  3
 • صفحات: 

  41-53
تعامل: 
 • استنادات: 

  489
 • بازدید: 

  705
 • دانلود: 

  273
چکیده: 

در این تحقیق، جهت سرعت بخشیدن به خرید و فروش املاک و راهنمایی خریداران در یافتن ملکی متناسب با شرایط و معیارهای شان، از سیستم توصیه گر دانش محور با قابلیت قیمت گذاری زمانمند املاک استفاده گردیده است. مدل قیمت در سیستم، با استفاده از روش هدانیک و رگرسیون وزن دار جغرافیایی تعیین و از طریق املاک فروخته شده در سیستم و به کارگیری مدل «واقعه مبنا» بروزرسانی می شود. با استفاده از این سیستم، کاربران علاوه بر امکان خرید و فروش سریع تر، می توانند از قیمت مناسب املاک نیز اطلاع یابند. برای تحقق هدف تحقیق، مشخصات 56 واحد آپارتمانی فروخته شده در شهریور سال 91 به منظور تعیین و تست مدل قیمت و مشخصات 50 واحد فروشی در مهر و آبان 91 برای تست سیستم توصیه گر، جمع آوری و در سیستم ثبت گردید. در نهایت، با بررسی نتایج ارائه شده به یک کاربر نمونه، صحت عملکرد سیستم توصیه گر مورد بررسی قرار گرفت.

آمار یکساله:  

بازدید 705

دانلود 273 استناد 489 مرجع 0
strs
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  2019
 • دوره: 

  17
 • شماره: 

  42
 • صفحات: 

  0-0
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  20165
 • دانلود: 

  9195
چکیده: 

The study is to identify the effective factors on development of electronic marketing capability in professional sport of Iran. This study is a descriptive, and in view of objective, is a practical research. A questionnaire was made by the researcher, based on Likert 5 option scale, and its validity is confirmed by professionals and professors. Moreover, its reliability is examined by Cronbach’ s alpha test. Populations consist of 2 groups (80 people), which involve Faculty members of marketing Management field (20 peoples) and Faculty members of Sport Management (60 people) field. In regard to limitation of populations, the number of samples was equals to populations and sampling method is all-counting. Descriptive statistics are utilized for describing Demographic status of respondents and their responses to research questions as well, and Partial least squares regression test are used in inferential statistics. For this reason, soft wares as PLS, MS-Excel and SPSS version 18 are operated. The Results Showed that factors include management factors, knowledge management, customer relationship management, strategies, environmental and competitive factors, website features, organizational culture, supply chain management, brand factors and resources, with significant priorities respectively, were effective factors on electronic marketing capability in professional sport of Iran.

آمار یکساله:  

بازدید 20165

دانلود 9195 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1398
 • دوره: 

  26 (دوره جدید)
 • شماره: 

  13
 • صفحات: 

  181-198
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  441
 • دانلود: 

  228
چکیده: 

کسب عملکرد بازار مطلوب در بازار رقابتی امروزی و ماندن در این صحنه پرتلاطم نیازمند جهت گیری های مناسب شرکت ها است. استفاده از رویکردهای کارآفرینی محوری و بازارمحوری در این زمینه می تواند مؤثر باشد. شرکت ها و بالأخص شرکت های دانش بنیان باید بتوانند با به کارگیری قابلیت های بازاریابی و اجرای برنامه های اثربخش بازاریابی، سهم بازار مناسبی را در بازار رقابتی به دست آورند. هدف اصلی از انجام این پژوهش بررسی تأثیر کارآفرینی محور و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان است. بعلاوه، در این پژوهش نقش قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی به عنوان دو متغیر میانجی موردسنجش قرارگرفته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره پژوهش های کاربردی و از دیدگاه جمع آوری داده ها، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل، مدیران بازاریابی و فروش و مدیران تولید و عملیات شرکت های دانش بنیان فعال در پارک علم و فناوری خلیج فارس شهر بوشهر می باشند. تعداد 35 شرکت به صورت روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید و تعداد 105 پرسشنامه بین مدیران (هر شرکت سه پرسشنامه) توزیع گردید. ابزار گردآوری داده ها نیز پرسشنامه است. روش تجزیه وتحلیل داده ها، مدل سازی معادلات ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس بوده است. یافته های پژوهش نشان داد که رویکرد کارآفرینی محوری بر قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی و همچنین رویکرد بازار محوری بر قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین، قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی نیز بر عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان تأثیر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این، نتایج پژوهش نشان داد که تأثیر غیرمستقیم کارآفرینی محور و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت های دانش بنیان به واسطه قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی مورد تائید قرار می گیرد؛ بنابراین به کارگیری رویکردهای کارآفرینی محور و بازارمحوری در شرکت های دانش بنیان می تواند موجب بهبود عملکرد بازار این شرکت ها شود.

آمار یکساله:  

بازدید 441

دانلود 228 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1392
 • دوره: 

  5
 • شماره: 

  10
 • صفحات: 

  135-156
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  1839
 • دانلود: 

  625
چکیده: 

در محیط پیچیده، پویا و بسیار متغیر امروزی، شرکت ها نیازمند طراحی و اتخاذ استراتژی هایی هستند که بتوانند آنها را در بهبود روز افزون عملکردشان یاری رساند. زیرا در چنین محیط رقابتی شرکت هایی قادر به بقا هستند که از گردونه رقابت جا نمانده و خود را با شرایط متغیر و پویای بازار رقابتی همگام نمایند و این موضوع نیاز به نوآوری و کارآفرینی را برای بقای سازمان ها اجتناب ناپذیر کرده است. با وجود تاکیدی که در مبانی نظری مدیریت بر نقش قابلیت های بازاریابی شده است، الگویی که به صورت یکپارچه تاثیر قابلیت های بازاریابی بر روی کارآفرینی سازمانی را در شرکتهای کوچک و متوسط بسنجد، برای شرکتهای کوچک و متوسط اندک است. با توجه به نقش قابلیت های بازاریابی در افزایش کارآفرینی سازمانی، پژوهش حاضر در پی بررسی تاثیر قابلیت های بازاریابی بر روی کارآفرینی سازمانی در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. روش انجام پژوهش از نوع توصیفی و مبتنی بر مدلسازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش در برگیرنده، کلیه کارکنان شرکت مواد غذایی تهران همبرگر است و ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. نتایج پژوهش نشان می دهد که کارآفرینی سازمانی در فضای رقابتی کنونی، تحت تاثیر بازارمحوری، قابلیت نوآوری و قابلیت نام تجاری به عنوان قابلیت های بازاریابی در شرکت های کوچک و متوسط است. در این پژوهش قابلیت نوآوری بر ایده پردازی و امکان سنجی ایده، بازارمحوری بر ایده پردازی، امکانسنجی و بهره برداری ازایده و قابلیت نام تجاری بربهره برداری از ایده موثر است.

آمار یکساله:  

بازدید 1839

دانلود 625 استناد 0 مرجع 0
اطلاعات دوره: 
 • سال: 

  1399
 • دوره: 

  27
 • شماره: 

  15
 • صفحات: 

  115-136
تعامل: 
 • استنادات: 

  0
 • بازدید: 

  39
 • دانلود: 

  24
چکیده: 

ملکرد صادراتی موضوع بسیار مهمی برای مدیران بازرگانی، به ویژه مدیران شرکت های صادراتی است. یکی از دلایل اصلی این درجه از اهمیت، پیامدهای مثبت زیادی است که عملکرد بالای صادراتی برای سازمان ها خواهد داشت. هدف از این پژوهش ارزیابی متغیرهای موثر بر عملکرد صادراتی است. در این مطالعه یک طرح پژوهشی مقطعی بر اساس روش پرسشنامه برای جمع آوری داده ها از نمونه 83 نفری مربوط به مدیران شرکت های صادراتی منتخب اصفهان استفاده شده است. روایی محتوای پرسشنامه ها با استفاده از نظر خبرگان و روایی سازه با استفاده از تحلیل عاملی تایید گردیده است. پایایی پرسشنامه ها نیز از روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان داد که تعهد صادراتی و تجربه صادراتی بر روی قابلیت های بازاریابی صادراتی تاثیر معنادار مثبت دارند. قابلیت های بازاریابی صادراتی بر روی اجرای اثربخش استراتژی تاثیر معنادار دارد. همچنین قابلیت های بازاریابی صادراتی بر روی عملکرد صادراتی تاثیر معنادار دارد. اجرای اثربخش استراتژی روی عملکرد صادراتی تاثیر معنادار ندارد. به علاوه نتایج حاکی از این بود که رقابت ناکارآمد به صورت معنادار روی عملکرد صادراتی تاثیرگذار می باشد. این مطالعه اولین پژوهشی است که تاثیر همزمان تجربه ی صادراتی و تعهد صادراتی بر قابلیت های بازاریابی صادراتی و اثر قابلیت های بازاریابی صادراتی را بر روی اجرای اثربخش استراتژی و تاثیر اجرای اثربخش استراتژی را بر عملکرد صادراتی بررسی می کند و از این طریق به ادبیات مربوط به عملکرد صادراتی کمک می کند.

آمار یکساله:  

بازدید 39

دانلود 24 استناد 0 مرجع 0
litScript